.
ESL 60: Where Is That Darn Battery?


ESL 60: Where Is That Darn Battery?Download


The Buick wouldn’t start. Considering it was 15 years old, this shouldn’t have been a surprise. But, the battery wasn’t that old. It was a Die Hard, sold by Sears. Gerard had bought it six years ago, but it was a 100-month battery. It was fully guaranteed for the first 12 months, and then pro-rated after that.

Gerard called Sears. The service rep told him he would probably get “$10 to $40” credit toward a new battery. Gerard wondered how there could be such a $30 range, but he didn’t bother to ask. If the problem was electrical, he asked the service rep, what would Sears fix? The rep said Sears only replaced alternators and starters; if the electrical problem involved something else, Gerard would have to take it to the dealer.

Gerard went out to pull the battery out of his car so he could recharge it overnight. Then he could hook the battery up the next day and use a meter to see if the electrical system was working properly. He opened the hood. He looked. He looked some more. Where was the battery?! Had someone stolen it?

He opened the manual. The manual said nothing about the location of the battery. He called up his friend Bryan. Bryan told him that he was looking in the wrong place; the battery was under the rear seat. Gerard scoffed. “Nobody puts a battery under the rear seat—except Volkswagen,” he told Bryan.

“Well, it’s got to be somewhere if it’s not under the hood,” Bryan replied. Gerard went back out to the Buick and lifted up the rear seat. He found a few coins, some real old chewing gum, a paperback novel, and a watch battery—but no car battery.

Enough was enough. Gerard called AAA’s emergency road service. Before the tow truck driver towed the Buick to Sears, Gerard asked him if he knew where the battery was. “Oh, sure,” he said. “It’s under the hood, but you’d never know it because it’s completely hidden by the big, white plastic windshield washer reservoir.”

246964 top -


*Vocabulary:

• alternator:
• battery:
• bother:
• chew:
• credit:
• dealer:
• electrical:
• emergency:
• guarantee:
• gum:
• hood:
• hook:
• involve:
• location:
• manual:
• meter:
• plastic:
• properly:
• range:
• recharge:
• representative:
• reservoir:
• scoff:
• starter:
• tow:
• windshield:

===================

*Yes/No Questions:

1.Would the Buick start?

2.Was it 15 years old?

3.Should it have been a surprise?

4.Was the battery that old?

5.Was it a Die Hard battery?

6.Is Die Hard sold by Sears?

7.Had Gerard bought the battery six years ago?

8.Was it a 10-year battery?

9.Was the battery fully guaranteed for the first year?

10.Did the service rep tell Gerard that he would get full credit?

====================

*Fill in the blanks:

The Buick wouldn’t start. Considering it was 15 _____ old, this shouldn’t have been a surprise. But, _____ battery wasn’t that old. It was a Die _____ , sold by Sears. Gerard had bought it six _____ ago, but it was a 100-month battery. It _____ fully guaranteed for the first 12 months, and _____ pro-rated after that.

Gerard called Sears. The service _____ told him he would probably get “$10 to _____ ” credit toward a new battery. Gerard wondered how _____ could be such a $30 range, but he _____ ’t bother to ask. If the problem was electrical, _____ asked the service rep, what would Sears fix? _____ rep said Sears only replaced alternators and starters; _____ the electrical problem involved something else, Gerard would _____ to take it to the dealer.

Gerard went _____ to pull the battery out of his car _____ he could recharge it overnight. Then he could _____ the battery up the next day and use _____ meter to see if the electrical system was _____ properly. He opened the hood. He looked. He _____ some more. Where was the battery?! Had someone _____ it?

He opened the manual. The manual said _____ about the location of the battery. He called _____ his friend Bryan. Bryan told him that he _____ looking in the wrong place; the battery was _____ the rear seat. Gerard scoffed. “Nobody puts a _____ under the rear seat-except Volkswagen,” he told Bryan.

“_____ , it’s got to be somewhere if it’s not _____ the hood,” Bryan replied. Gerard went back out _____ the Buick and lifted up the rear seat. _____ found a few coins, some real old chewing _____ , a paperback novel, and a watch battery—but no _____ battery.

Enough was enough. Gerard called AAA’s emergency _____ service. Before the tow truck driver towed the _____ to Sears, Gerard asked him if he knew _____ the battery was. “Oh, sure,” he said. “It’s _____ the hood, but you’d never know it because _____ ’s completely hidden by the big, white plastic windshield _____ reservoir.”

===================

*Translate into Vietnamese:

...............

246965 top -
tuananh xin nộp bài

*Vocabulary:

• alternator(n): máy phát điện
• battery(n): bình ắc quy
• bother(v): phiền
• chew(v): nhai
• credit(n): tiền
• dealer(n): người buôn bán xe
• electrical(a): thuộc về điện
• emergency(n): tình trạng khẩn cấp
• guarantee(n): bảo hành
• gum(n): kẹo cao su
• hood(n): nắp đậy máy xe
• hook(v): treo lên
• involve(v): liên quan
• location(n): địa điểm
• manual(n): sách hướng dẫn
• meter(n): đồng hồ
• plastic(n): nhựa, chất dẻo
• properly(adv): một cách đúng đắn
• range(n): chênh lệch
• recharge(v): sạc lại
• representative(n): người đại diện, người quản lí
• reservoir(n): nguồn
• scoff(v): chế giễu
• starter(n): bộ khởi động
• tow(v): kéo
• windshield(n): kính chắn gió

===================

*Yes/No Questions:

1.Would the Buick start?No

2.Was it 15 years old?Yes

3.Should it have been a surprise?No

4.Was the battery that old?No

5.Was it a Die Hard battery?Yes

6.Is Die Hard sold by Sears?Yes

7.Had Gerard bought the battery six years ago?Yes

8.Was it a 10-year battery?No

9.Was the battery fully guaranteed for the first year?Yes

10.Did the service rep tell Gerard that he would get full credit?No

====================

*Fill in the blanks:

The Buick wouldn’t start. Considering it was 15 __years___ old, this shouldn’t have been a surprise. But, __the___ battery wasn’t that old. It was a Die __Hard___ , sold by Sears. Gerard had bought it six ___years__ ago, but it was a 100-month battery. It __was___ fully guaranteed for the first 12 months, and __then___ pro-rated after that.

Gerard called Sears. The service __rep___ told him he would probably get “$10 to __40$___ ” credit toward a new battery. Gerard wondered how __they're___ could be such a $30 range, but he _didn___ ’t bother to ask. If the problem was electrical, __he___ asked the service rep, what would Sears fix? ___The__ rep said Sears only replaced alternators and starters; ___if__ the electrical problem involved something else, Gerard would __have___ to take it to the dealer.

Gerard went __out___ to pull the battery out of his car ___so__ he could recharge it overnight. Then he could _hook____ the battery up the next day and use __a___ meter to see if the electrical system was __working___ properly. He opened the hood. He looked. He __looked___ some more. Where was the battery?! Had someone __stolen___ it?

He opened the manual. The manual said _nothing____ about the location of the battery. He called ___up__ his friend Bryan. Bryan told him that he __was___ looking in the wrong place; the battery was __under___ the rear seat. Gerard scoffed. “Nobody puts a __battery___ under the rear seat-except Volkswagen,” he told Bryan.

“___Well__ , it’s got to be somewhere if it’s not __under___ the hood,” Bryan replied. Gerard went back out ___to__ the Buick and lifted up the rear seat. __He___ found a few coins, some real old chewing __gum___ , a paperback novel, and a watch battery—but no __car___ battery.

Enough was enough. Gerard called AAA’s emergency _road____ service. Before the tow truck driver towed the __Buick___ to Sears, Gerard asked him if he knew __where___ the battery was. “Oh, sure,” he said. “It’s __under___ the hood, but you’d never know it because __it___ ’s completely hidden by the big, white plastic windshield __washer___ reservoir.”

===================

*Translate into Vietnamese:

Cái bình ắc-quy chết tiệt đâu rồi?

Chiếc Buick không khởi động được. Nếu mà nghĩ nó đã 15 tuổi rồi, điều này không phải là bất ngờ. Nhưng, bình ắc-quy chưa cũ. Nó là một Die Hard, bán bởi Sears. Gerard đã mua nó 6 năm trước, nhưng nó là loại ắc quy 100 tháng. Nó được bảo hành suốt 12 tháng đầu, và rồi chia theo tỉ lệ sau đó.

Gerard gọi cho Sears. Người quản lí dịch vụ nói anh ta rằng anh ta có lẽ sẽ phải trả "10$-40$" cho một cục ắc quy mới. Gerard thắc mắc tại sao lại chênh lệch tới 30$, nhưng anh ta không bận tâm để hỏi. Nếu có vấn đề về điện, anh ta hỏi người quản lí, Sears sẽ sửa chữa như thế nào? Người quản lí trả lời rằng Sears chỉ có cách thay máy phát điện và bộ khởi động; nếu vấn đề về điện có liên quan tới những thứ khác, Gerard phải tới gặp người bán xe.

Gerard đi ra ngoài để lấy cái ắc quy ra khỏi xe để anh ta có thể sạc lại nó qua đêm. Rồi anh ta có thể treo cái ắc quy vào ngày hôm sau và sử dụng một cái đồng hồ để coi hệ thống điện có hoạt động tốt không. Anh ta mở nắp máy. Anh ta nhìn vào. Anh ta nhìn thêm chút nữa. Cái bình ắc quy ở đâu?! Liệu có ai ăn cắp nó không?

Anh ta mở sách hướng dẫn. Cuốn sách không nói điều gì về vị trí của bình ắc quy. Anh ta gọi cho bạn là Bryan. Bryan nói với anh ta rằng anh ta đã tìm sai chỗ; bình ắc quy được đặt dưới ghế sau. Gerard cười nhạo. "Không có ai đặt bình ắc quy dưới ghế sau hết- trừ khi là Volkswagen," anh ta bảo Bryan.

"Được rồi, chắc nó ở đâu đó nếu nó không ở dưới nắp máy," Bryan trả lời. Gerard lại đi ra ngoài tới chiếc Buick và nhấc cái ghế sau lên. Anh ta tìm thấy vài đồng xu, vài cục kẹo cao su thật cũ, một cuốn tiểu thuyết bìa mềm, và một cục pin đồng hồ- nhưng không có cái bình ắc quy nào hết.

Đủ là đủ. Gerard gọi cho dịch vụ đường khẩn cấp AAA. Trước khi người tài xế xe tải kéo kéo chiếc Buick đi tới Gears, Gerard hỏi anh ta có biết vị trí của bình ắc quy không. "Oh tất nhiên rồi," anh ta nói. "Nó ở dưới thùng máy, nhưng anh sẽ không bao giờ biết được đâu bởi vì nó hoàn toàn được giấu bởi kính chắn gió của vòng đệm nguồn."

262759 top -

Done

274801 top -
Nộp bài ESL 60: Where Is That Darn Battery?
*Vocabulary:

• alternator: Máy phát điện
• battery: Bình ắc quy
• bother: Phiền
• chew: Nhai
• credit: Tiền
• dealer: Người buôn bán xe
• electrical: Thuộc về điện
• emergency: Tình trạng khẩn cấp
• guarantee: Bảo hành
• gum: Kẹo cao su
• hood: Nắp đậy máy xe
• hook: Treo lên
• involve: Liên quan
• location: Địa điểm
• manual: Sách hướng dẫn
• meter: Đồng hồ
• plastic: Nhựa
• properly: Một cách đúng đắn
• range: Chênh lệch
• recharge: Sạc lại
• representative: Người đại diện
• reservoir: Nguồn
• scoff: Chế giễu
• starter: Bộ khởi động
• tow: Kéo
• windshield: Kính chắn gió

===================

*Yes/No Questions:

1.Would the Buick start? No

2.Was it 15 years old? Yes

3.Should it have been a surprise? No

4.Was the battery that old? No

5.Was it a Die Hard battery? Yes

6.Is Die Hard sold by Sears? Yes

7.Had Gerard bought the battery six years ago? Yes

8.Was it a 10-year battery? No

9.Was the battery fully guaranteed for the first year? Yes

10.Did the service rep tell Gerard that he would get full credit? No

====================

*Fill in the blanks:

The Buick wouldn’t start. Considering it was 15 _years_ old, this shouldn’t have been a surprise. But, _the_ battery wasn’t that old. It was a Die _Hard_ , sold by Sears. Gerard had bought it six _years_ago, but it was a 100-month battery. It _was_ fully guaranteed for the first 12 months, and _then_ pro-rated after that.

Gerard called Sears. The service _rep_ told him he would probably get “$10 to _40$__ ” credit toward a new battery. Gerard wondered how _they're_ could be such a $30 range, but he _didn_ ’t bother to ask. If the problem was electrical, _he_ asked the service rep, what would Sears fix? _The_ rep said Sears only replaced alternators and starters; _if_ the electrical problem involved something else, Gerard would _have_ to take it to the dealer.

Gerard went _out_ to pull the battery out of his car _so_ he could recharge it overnight. Then he could _hook__ the battery up the next day and use _a_ meter to see if the electrical system was _working_ properly. He opened the hood. He looked. He _looked_ some more. Where was the battery?! Had someone _stolen_ it?

He opened the manual. The manual said _nothing_ about the location of the battery. He called _up_ his friend Bryan. Bryan told him that he _was_ looking in the wrong place; the battery was _under_ the rear seat. Gerard scoffed. “Nobody puts a _battery_ under the rear seat-except Volkswagen,” he told Bryan.

“_Well_ , it’s got to be somewhere if it’s not _under_ the hood,” Bryan replied. Gerard went back out _to_ the Buick and lifted up the rear seat. _He_ found a few coins, some real old chewing _gum_ , a paperback novel, and a watch battery—but no _car_ battery.

Enough was enough. Gerard called AAA’s emergency _road_ service. Before the tow truck driver towed the _Buick_ to Sears, Gerard asked him if he knew _where_ the battery was. “Oh, sure,” he said. “It’s _under_ the hood, but you’d never know it because _it_ ’s completely hidden by the big, white plastic windshield _washer_ reservoir.”

281270 top -

Done

283420 top -
*Vocabulary:

• alternator: máy dao điện, cầu dao
• battery: bin, ác quy
• bother (v) phiền, làm phiền
• chew: nhai
• credit: lòng tin, uy tín
• dealer: người buôn bán
• electrical (adj) điện
• emergency: tình huống khẩn cấp
• guarantee (v) đảm bảo, bảo lãnh
• gum:
• hood: mũ trùm đầu, đội mũ trùm đầu
• hook (v) móc nối
• involve (v) liên quan, dính tới
• location: vị trí
• manual (adj) thuộc về tay, sổ tay, phím piano
• meter: mét
• plastic: nhựa
• properly (adv) thích hợp, thích đáng
• range: phạm vi
• recharge (v) nạp lại
• representative (adj) đại diện
• reservoir (n,v) kho chứa, chứa vào bể nước
• scoff (n,v) chế giễu, phỉ báng
• starter:người ra lệnh xuất phát, bộ khởi động
• tow (v) dắt, chèo, lái
• windshield: cái quạt gạt nước ở xe ô tô

===================

*Yes/No Questions:

1.Would the Buick start?no

2.Was it 15 years old?yes

3.Should it have been a surprise?no

4.Was the battery that old?no

5.Was it a Die Hard battery?yes

6.Is Die Hard sold by Sears?yes

7.Had Gerard bought the battery six years ago?yes

8.Was it a 10-year battery?no, 100-month battery

9.Was the battery fully guaranteed for the first year?yes

10.Did the service rep tell Gerard that he would get full credit?no

====================

*Fill in the blanks:

The Buick wouldn’t start. Considering it was 15 __years___ old, this shouldn’t have been a surprise. But, __the___ battery wasn’t that old. It was a Die __Hard___ , sold by Sears. Gerard had bought it six ____years___ ago, but it was a 100-month battery. It __was___ fully guaranteed for the first 12 months, and ___then__ pro-rated after that.

Gerard called Sears. The service ___rep__ told him he would probably get “$10 to __$40___ ” credit toward a new battery. Gerard wondered how ___there__ could be such a $30 range, but he ____didn___ ’t bother to ask. If the problem was electrical, ___he__ asked the service rep, what would Sears fix? ___The__ rep said Sears only replaced alternators and starters; __if___ the electrical problem involved something else, Gerard would ______have__ to take it to the dealer.

Gerard went __out___ to pull the battery out of his car ___so__ he could recharge it overnight. Then he could ____recharge___ the battery up the next day and use __a___ meter to see if the electrical system was ______working__ properly. He opened the hood. He looked. He ____looked___ some more. Where was the battery?! Had someone ____stolen___ it?

He opened the manual. The manual said __nothing___ about the location of the battery. He called __up___ his friend Bryan. Bryan told him that he __was___ looking in the wrong place; the battery was ______under__ the rear seat. Gerard scoffed. “Nobody puts a ______battery__ under the rear seat-except Volkswagen,” he told Bryan.

“__“__Well___ , it’s got to be somewhere if it’s not ____under___ the hood,” Bryan replied. Gerard went back out ___to__ the Buick and lifted up the rear seat. _He____ found a few coins, some real old chewing __gum___ , a paperback novel, and a watch battery—but no __car___ battery.

Enough was enough. Gerard called AAA’s emergency __road___ service. Before the tow truck driver towed the __Buick___ to Sears, Gerard asked him if he knew where___ the battery was. “Oh, sure,” he said. “It’s _____ the hood, but you’d never know it because __it___ ’s completely hidden by the big, white plastic windshield ___washer__ reservoir.”

329583 top -

Done

330170 top -
Ninian xin nộp bài.

*Vocabulary:
• alternator: máy dao điện
• battery: bình ắc quy
• bother: lo lắng
• chew: nhai
• credit: tiền
• dealer: người buôn bán
• electrical: điện
• emergency: khẩn cấp
• guarantee: bảo đảm
• gum: kẹo gôm
• hood: mũ trùm đầu
• hook: bản lề cửa
• involve: bao gồm
• location: vị trí
• manual: sổ tay
• meter: đồng hồ đo
• plastic: chất dẻo
• properly: chính xác
• range: phạm
• recharge: nạp lại
• representative: tiêu biểu
• reservoir: kho dự trữ
• scoff: chế giễu
• starter: bộ khởi động
• tow: dắt
• windshield: kính chắn gió

===================

*Yes/No Questions:
1.Would the Buick start? No, it wouldn't.
2.Was it 15 years old? Yes, it was.
3.Should it have been a surprise? No, it shouldn't.
4.Was the battery that old? No, it was.
5.Was it a Die Hard battery? Yes, it was.
6.Is Die Hard sold by Sears? Yes, it is.
7.Had Gerard bought the battery six years ago? Yes, he had.
8.Was it a 10-year battery? No, it wasn't.
9.Was the battery fully guaranteed for the first year? Yes, it was.
10.Did the service rep tell Gerard that he would get full credit? No, it didn't.

====================

*Fill in the blanks:

The Buick wouldn’t start. Considering it was 15 __years___ old, this shouldn’t have been a surprise. But, __the___ battery wasn’t that old. It was a Die ___Hard__ , sold by Sears. Gerard had bought it six __years___ ago, but it was a 100-month battery. It __was___ fully guaranteed for the first 12 months, and ___then__ pro-rated after that.

Gerard called Sears. The service __rep___ told him he would probably get “$10 to ___$40__ ” credit toward a new battery. Gerard wondered how __they___ could be such a $30 range, but he ___didn__ ’t bother to ask. If the problem was electrical, __he___ asked the service rep, what would Sears fix? __The___ rep said Sears only replaced alternators and starters; __if___ the electrical problem involved something else, Gerard would ___have__ to take it to the dealer.

Gerard went ___out__ to pull the battery out of his car ___so__ he could recharge it overnight. Then he could __hug___ the battery up the next day and use ___the__ meter to see if the electrical system was __wokring___ properly. He opened the hood. He looked. He ___looked__ some more. Where was the battery?! Had someone __stollen___ it?

He opened the manual. The manual said __nothing___ about the location of the battery. He called ___up__ his friend Bryan. Bryan told him that he ___was__ looking in the wrong place; the battery was __inder___ the rear seat. Gerard scoffed. “Nobody puts a __battery___ under the rear seat-except Volkswagen,” he told Bryan.

“___Well__ , it’s got to be somewhere if it’s not __under___ the hood,” Bryan replied. Gerard went back out __to___ the Buick and lifted up the rear seat. ___He__ found a few coins, some real old chewing __gum___ , a paperback novel, and a watch battery—but no ___car__ battery.

Enough was enough. Gerard called AAA’s emergency __roads___ service. Before the tow truck driver towed the __Buick___ to Sears, Gerard asked him if he knew __where___ the battery was. “Oh, sure,” he said. “It’s ___under__ the hood, but you’d never know it because ___it__ ’s completely hidden by the big, white plastic windshield __washer___ reservoir.”

===================

*Translate into Vietnamese:
Chiếc Buick không khởi động được. Nghĩ xem nó đã 15 tuổi rồi, điều này không phải là bất ngờ. Nhưng, bình ắc quy chưa cũ. Nó là một Die Hard, được bán bởi Sears. Gerard đã mua nó 6 năm trước, nhưng nó là loại ắc quy 100 tháng. Nó được bảo hành suốt 12 tháng đầu, và rồi chia theo tỉ lệ sau đó.

Gerard gọi cho Sears. Người quản lí dịch vụ nói anh ta rằng anh ta có lẽ sẽ phải trả khoảng "10$-40$" cho một cục ắc quy mới. Gerard thắc mắc tại sao lại chênh lệch tới 30$, nhưng anh ta không bận tâm để hỏi. Nếu có vấn đề về điện, anh ta hỏi người quản lí, Sears sẽ sửa chữa như thế nào? Người quản lí trả lời rằng Sears chỉ có cách thay máy dao điện và bộ khởi động; nếu vấn đề về điện có liên quan tới những thứ khác, Gerard phải tới gặp người buôn bán.

Gerard ra ngoài để lấy cái ắc quy ra khỏi xe để anh ta có thể sạc lại nó qua đêm. Rồi anh ta có thể treo cái ắc quy vào ngày hôm sau và sử dụng một cái đồng hồ để coi hệ thống điện có hoạt động tốt không. Anh ta mở nắp máy. Anh ta nhìn vào. Anh ta nhìn thêm chút nữa. Cái bình ắc quy ở đâu?! Liệu có ai ăn cắp nó không?

Anh ta mở sách hướng dẫn. Cuốn sách không nói điều gì về vị trí của bình ắc quy. Anh ta gọi cho bạn là Bryan. Bryan nói với anh ta rằng anh ta đã tìm sai chỗ; bình ắc quy được đặt dưới ghế sau. Gerard cười nhạo. "Không có ai đặt bình ắc quy dưới ghế sau hết- trừ khi là Volkswagen," anh ta bảo Bryan.

"Được rồi, chắc nó ở đâu đó nếu nó không ở dưới nắp máy," Bryan trả lời. Gerard lại đi ra ngoài tới chiếc Buick và nhấc cái ghế sau lên. Anh ta tìm thấy vài đồng xu, vài cục kẹo cao su thật cũ, một cuốn tiểu thuyết bìa mềm, và một cục pin đồng hồ - nhưng không có cái bình ắc quy.

Thế là đủ. Gerard gọi cho dịch vụ đường khẩn cấp AAA. Trước khi người tài xế xe tải kéo kéo chiếc Buick đi tới Gears, Gerard hỏi anh ta có biết vị trí của bình ắc quy không. "Ồ, dĩ nhiên," anh ta nói. "Nó ở dưới thùng máy, nhưng anh sẽ không bao giờ biết được vì nó hoàn toàn được giấu bởi kính chắn gió của vòng đệm nguồn."

341089 top -

*Vocabulary:

• alternator(n): máy phát điện
• battery(n): bình ắc quy
• bother(v): phiền
• chew(v): nhai
• credit(n): tiền
• dealer(n): người buôn bán xe
• electrical(a): thuộc về điện
• emergency(n): tình trạng khẩn cấp
• guarantee(n): bảo hành
• gum(n): kẹo cao su
• hood(n): nắp đậy máy xe
• hook(v): treo lên
• involve(v): liên quan
• location(n): địa điểm
• manual(n): sách hướng dẫn
• meter(n): đồng hồ
• plastic(n): nhựa, chất dẻo
• properly(adv): một cách đúng đắn
• range(n): chênh lệch
• recharge(v): sạc lại
• representative(n): người đại diện, người quản lí
• reservoir(n): nguồn
• scoff(v): chế giễu
• starter(n): bộ khởi động
• tow(v): kéo
• windshield(n): kính chắn gió

===================

*Yes/No Questions:

1.Would the Buick start?No

2.Was it 15 years old?Yes

3.Should it have been a surprise?No

4.Was the battery that old?No

5.Was it a Die Hard battery?Yes

6.Is Die Hard sold by Sears?Yes

7.Had Gerard bought the battery six years ago?Yes

8.Was it a 10-year battery?No

9.Was the battery fully guaranteed for the first year?Yes

10.Did the service rep tell Gerard that he would get full credit?No

====================

*Fill in the blanks:

The Buick wouldn’t start. Considering it was 15 __years___ old, this shouldn’t have been a surprise. But, __the___ battery wasn’t that old. It was a Die __Hard___ , sold by Sears. Gerard had bought it six ___years__ ago, but it was a 100-month battery. It __was___ fully guaranteed for the first 12 months, and __then___ pro-rated after that.

Gerard called Sears. The service __rep___ told him he would probably get “$10 to __40$___ ” credit toward a new battery. Gerard wondered how __they're___ could be such a $30 range, but he _didn___ ’t bother to ask. If the problem was electrical, __he___ asked the service rep, what would Sears fix? ___The__ rep said Sears only replaced alternators and starters; ___if__ the electrical problem involved something else, Gerard would __have___ to take it to the dealer.

Gerard went __out___ to pull the battery out of his car ___so__ he could recharge it overnight. Then he could _hook____ the battery up the next day and use __a___ meter to see if the electrical system was __working___ properly. He opened the hood. He looked. He __looked___ some more. Where was the battery?! Had someone __stolen___ it?

He opened the manual. The manual said _nothing____ about the location of the battery. He called ___up__ his friend Bryan. Bryan told him that he __was___ looking in the wrong place; the battery was __under___ the rear seat. Gerard scoffed. “Nobody puts a __battery___ under the rear seat-except Volkswagen,” he told Bryan.

“___Well__ , it’s got to be somewhere if it’s not __under___ the hood,” Bryan replied. Gerard went back out ___to__ the Buick and lifted up the rear seat. __He___ found a few coins, some real old chewing __gum___ , a paperback novel, and a watch battery—but no __car___ battery.

Enough was enough. Gerard called AAA’s emergency _road____ service. Before the tow truck driver towed the __Buick___ to Sears, Gerard asked him if he knew __where___ the battery was. “Oh, sure,” he said. “It’s __under___ the hood, but you’d never know it because __it___ ’s completely hidden by the big, white plastic windshield __washer___ reservoir.”

===================

*Translate into Vietnamese:

Cái bình ắc-quy chết tiệt đâu rồi?

Chiếc Buick không khởi động được. Nếu mà nghĩ nó đã 15 tuổi rồi, điều này không phải là bất ngờ. Nhưng, bình ắc-quy chưa cũ. Nó là một Die Hard, bán bởi Sears. Gerard đã mua nó 6 năm trước, nhưng nó là loại ắc quy 100 tháng. Nó được bảo hành suốt 12 tháng đầu, và rồi chia theo tỉ lệ sau đó.

Gerard gọi cho Sears. Người quản lí dịch vụ nói anh ta rằng anh ta có lẽ sẽ phải trả "10$-40$" cho một cục ắc quy mới. Gerard thắc mắc tại sao lại chênh lệch tới 30$, nhưng anh ta không bận tâm để hỏi. Nếu có vấn đề về điện, anh ta hỏi người quản lí, Sears sẽ sửa chữa như thế nào? Người quản lí trả lời rằng Sears chỉ có cách thay máy phát điện và bộ khởi động; nếu vấn đề về điện có liên quan tới những thứ khác, Gerard phải tới gặp người bán xe.

Gerard đi ra ngoài để lấy cái ắc quy ra khỏi xe để anh ta có thể sạc lại nó qua đêm. Rồi anh ta có thể treo cái ắc quy vào ngày hôm sau và sử dụng một cái đồng hồ để coi hệ thống điện có hoạt động tốt không. Anh ta mở nắp máy. Anh ta nhìn vào. Anh ta nhìn thêm chút nữa. Cái bình ắc quy ở đâu?! Liệu có ai ăn cắp nó không?

Anh ta mở sách hướng dẫn. Cuốn sách không nói điều gì về vị trí của bình ắc quy. Anh ta gọi cho bạn là Bryan. Bryan nói với anh ta rằng anh ta đã tìm sai chỗ; bình ắc quy được đặt dưới ghế sau. Gerard cười nhạo. "Không có ai đặt bình ắc quy dưới ghế sau hết- trừ khi là Volkswagen," anh ta bảo Bryan.

"Được rồi, chắc nó ở đâu đó nếu nó không ở dưới nắp máy," Bryan trả lời. Gerard lại đi ra ngoài tới chiếc Buick và nhấc cái ghế sau lên. Anh ta tìm thấy vài đồng xu, vài cục kẹo cao su thật cũ, một cuốn tiểu thuyết bìa mềm, và một cục pin đồng hồ- nhưng không có cái bình ắc quy nào hết.

Đủ là đủ. Gerard gọi cho dịch vụ đường khẩn cấp AAA. Trước khi người tài xế xe tải kéo kéo chiếc Buick đi tới Gears, Gerard hỏi anh ta có biết vị trí của bình ắc quy không. "Oh tất nhiên rồi," anh ta nói. "Nó ở dưới thùng máy, nhưng anh sẽ không bao giờ biết được đâu bởi vì nó hoàn toàn được giấu bởi kính chắn gió của vòng đệm nguồn."

411732 top -
LESSON 60:

WHERE IS THAT DARN BATTERY -
CÁI BÌNH ẮC QUY CHẾT GIẪM ĐÂU RỒI?


===========================================================
*Vocabulary:

------------------------------------------------------------------
• alternator: máy phát điện.
• battery: bình ắc-quy
• bother: băn khoăn, áy náy.
• chew: nha, gặm, cắn.
• credit: tiền gởi ngân hàng.
• dealer: người buôn bán.
• electrical: điện.
• emergency: khẩn cấp.
• guarantee: bảo hành.
• gum: kẹo cao su.
• hood: mui xe.
• hook: móc vào, treo vào.
• involve: bao gồm.
• location: vị trí, địa điểm.
• manual: cẩm nang, sách hướng dẫn.
• meter: đồng hồ đo.
• plastic: nhựa, chất dẻo.
• properly: một cách đúng đắn/thích hợp.
• range: giá lên xuống giữa hai mức.
• recharge: nạp điện lại.
• representative: đại diện, đại lý.
• reservoir:
• scoff: giễu cợt.
• starter: bộ khởi động,
• tow: dắt, lai, kéo bằng dây thừng, xích.
• windshield: kính chắn gió.

===========================================================

*Yes/No Questions:
------------------------------------------------------------------
1.Would the Buick start?
- No, it wouldn't. The Buick wouldn't start.

2.Was it 15 years old?
-Yes, it was. It was 15 years old.

3.Should it have been a surprise?
No, it shouldn't. It shouldn' have been surprise.

4.Was the battery that old?
No, it wasn't. The battery wasn't that old.

5.Was it a Die Hard battery?
-Yes, it was. It was a Die Hard battery.

6.Is Die Hard sold by Sears?
- Yes, it is. It is sold by Sears.

7.Had Gerard bought the battery six years ago?
- Yes, he had. Gerard had bought the battery six years ago.

8.Was it a 10-year battery?
- No, it wasn't. It was a 100-month battery.

9.Was the battery fully guaranteed for the first year?
- Yes, it was. The battery was fully guaranteed for the first year.

10.Did the service rep tell Gerard that he would get full credit?
- No, he didn't. The service rep didn't tell Gerard that he would get full credit.

===========================================================

*Fill in the blanks:
-----------------------------------------------------------------
The Buick wouldn’t start. Considering it was 15 years old, this shouldn’t have been a surprise. But, the battery wasn’t that old. It was a Die Hard , sold by Sears. Gerard had bought it six years ago, but it was a 100-month battery. It was fully guaranteed for the first 12 months, and then pro-rated after that.

Gerard called Sears. The service rep told him he would probably get “$10 to $40 ” credit toward a new battery. Gerard wondered how there could be such a $30 range, but he didn ’t bother to ask. If the problem was electrical, he asked the service rep, what would Sears fix? The rep said Sears only replaced alternators and starters; ì the electrical problem involved something else, Gerard would have] to take it to the dealer.

Gerard went out to pull the battery out of his car so he could recharge it overnight. Then he could hook the battery up the next day and use a meter to see if the electrical system was working properly. He opened the hood. He looked. He looked some more. Where was the battery?! Had someone stolen it?

He opened the manual. The manual said nothing about the location of the battery. He called up his friend Bryan. Bryan told him that he was looking in the wrong place; the battery was under the rear seat. Gerard scoffed. “Nobody puts a battery under the rear seat-except Volkswagen,” he told Bryan.

Well , it’s got to be somewhere if it’s not under the hood,” Bryan replied. Gerard went back out to the Buick and lifted up the rear seat. He found a few coins, some real old chewing gum , a paperback novel, and a watch battery—but no car battery.

Enough was enough. Gerard called AAA’s emergency road service. Before the tow truck driver towed the Buick to Sears, Gerard asked him if he knew where the battery was. “Oh, sure,” he said. “It’s under the hood, but you’d never know it because it ’s completely hidden by the big, white plastic windshield washer reservoir.”

===========================================================

*Translate into Vietnamese:
------------------------------------------------------------------

Chiếc Buick vẫn không khởi động được. Tính đến việc chiếc xe đã 15 tuổi, thì điều đó không có gì bất ngờ cả. Nhưng, cái bình ắc-quy thì chưa cũ. Nó là cái Die-Hard, do Sears bán. Gerard mua cái bình 6 năm trước, nhưng nó là loại bình ắc-quy 100 tháng. Nó được bảo hành trọn gói cho 12 tháng đầu tiên và được tính theo tỷ lệ cho các tháng kế tiếp.

Gerard gọi cho Sears. Bộ phận dịch vụ khách hàng bảo anh chắc chắn phải chi 10- 40 đô-la để mua một bình ắc-quy mới. Gerard thắc mắc sao lại có một khoảng giữa hai mức giá, nhưng anh không quan tâm để hỏi tới. Nếu vấn đề ở phần điện, anh sẽ hỏi bộ phận dịch vụ khách hàng, Sears sẽ sửa chữa như thế nào? Người đại diện nói Sears chỉ thay thế bộ phận phát điện và bộ phận khởi động; Nếu hư hỏng điện bao gồm những thứ khác nữa, Gerard sẽ phải mang tới cho nhân viên bán hàng.

Gerard đi ra ngoài kéo bình ắc-quy ra khỏi chiếc xe để có thể nạp lại điện suốt cả đêm. Sau đó, anh sẽ treo bình ắc-quy lên và dùng đồng hồ đo để biết hệ thống điện hoạt động phù hợp hay chưa. Anh mở cái mui xe. Anh nhìn vào. Anh nhìn chăm chú hơn nữa. Cái bình ắc-quy ở đâu? Có ai đó đã lấy trộm cái bình ắc-quy rồi sao?

Anh mở cuốn sổ tay hướng dẫn. Cuốn sổ tay không nói gì đến vị trí của cái bình ắc-quy cả. Anh gọi cho cậu bạn Bryan. Bryan bảo là anh đã tìm sai chỗ; cái bình ắc-quy để ở phía dưới băng ghế sau. Gerard giễu cơt. "Không ai để bình ắc-quy phía dưới băng ghế sau cả, ngoại trừ Vokswagen," anh bảo với Bryan.

"Được rồi, nó phải ở đâu đó, nếu nó không ở dưới mui xe," Bryan trả lời. Gerard đi trở lại chiếc Buick và đẩy băng ghế sau lên. Anh tìm thấy mấy đồng xu, mấy miếng sing-gum thật cũ, một cuốn tiểu thuyết bìa mềm, một pin đồng hồ-nhưng không có bình ắc-quy xe hơi.

Như vậy đã quá đủ. Gerard gọi cho dịch vụ đường bộ khẩn cấp của AAA. Trước khi tài xế xe rơ-moóc kéo chiếc Buick tới chỗ Sears, Gerard hỏi ông có biết cái bình ắc-quy để ở đâu không. "Ồ, dĩ nhiên rồi," Ông ta nói. "Nó ở dưới mui xe, nhưng anh không thể nào nhận thấy được bởi vì nó hoàn toàn bị che khuất bởi cái bình nhựa lớn màu trắng đựng nước rửa kiếng xe."

437398 top -

@ Admin
@ nguoidochanh.

Doanchin lâu nay bận việc không vào học ESL được bỏ lở một thời gian nay doanchin sẽ vào tiếp tục cưộc hành trình mong các Thầy thông cảm.

HỌC, HỌC NỮA, HỌC MÃI

ESL 60: WHERE IS THAT DARN BATTERY?
: BÌNH ẮCQUY ĐỂ Ở ĐÂU?


Vocabulary:

• alternator: máy phát điện
• battery: pin, ắc quy
• bother: bực mình, khó chịu
• chew: nhai
• credit: lòng tin, tín dụng
• dealer: người buôn bán
• electrical: điện
• emergency: khẩn cấp
• guarantee: cam đoan, đảm bảo
• gum: kẹo cao su
• hood: mui xe, mũ chùm đầu
• hook: cái móc
• involve: liên quan đến, gồm, bao hàm
• location: vị trí, sự xác định
• manual: làm bằng tay
• meter: đồng hồ đo, mét
• plastic: chất dẽo
• properly: đúng, chính xác
• range: dãy, hàng
• recharge: nạp lại, sạc lại
• representative: miêu tả, biểu hiện
• reservoir: hồ chứa, bể chứa
• scoff: chế giễu, đùa cợt
• starter: bộ khởi động
• tow: kéo, lai, dắt
• windshield: kính chắn gió
………………………………………

Translate into Vietnamese:

The Buick wouldn’t start. Considering it was 15 years old, this shouldn’t have been a surprise. But, the battery wasn’t that old. It was a Die Hard, sold by Sears. Gerard had bought it six years ago, but it was a 100-month battery. It was fully guaranteed for the first 12 months, and then pro-rated after that.
Buick không tự khởi động được. Xét cho cùng nó đã 15 tuổi rồi, điều này chẳng có gì là bất ngờ. Tuy nhiên, bình acquy đâu phải là cũ. Nó là một Die Hard đươc bán ở Sears, Gerard đã mua nó cách đây 6 năm, nhưng nó là loại bình 100 tháng. Nó được bảo hành trong 12 tháng đầu tiên, và sau được tính theo tì lệ của những tháng tiếp theo.

Gerard called Sears. The service rep told him he would probably get “$10 to $40” credit toward a new battery. Gerard wondered how there could be such a $30 range, but he didn’t bother to ask. If the problem was electrical, he asked the service rep, what would Sears fix? The rep said Sears only replaced alternators and starters; if the electrical problem involved something else, Gerard would have to take it to the dealer.
Gerard gọi cho Sears. Đại lý nói với anh có thể tốn phí từ $10 đến $40 để được một bình acquy mới. Gerard tự hỏi làm thế nào có chênh lệch đến $30, nhưng anh không bận tâm để hỏi. Nếu vấn đề là điện, anh sẽ hỏi dịch vụ khách hàng những gì mà Sears có thể sửa được? Dịch vụ bảo Sears chỉ thay thế phần phát điện và bộ phận khởi động; Nếu điện còn liên quan đến vấn đề khác nữa, thì Gerard sẽ mang nó đến người bán.

Gerard went out to pull the battery out of his car so he could recharge it overnight. Then he could hook the battery up the next day and use a meter to see if the electrical system was working properly. He opened the hood. He looked. He looked some more. Where was the battery?! Had someone stolen it?
Gerard đã đi ra ngoài và tháo bình acquy ra khỏi xe của mình và thế anh có thể sạc nó qua đêm. Sau đó anh có thể lắp cộc bình acquy lại và ngày hôm sau sử dụng một đồng hồ đo để kiểm tra hệ thống điện làm việc cho chính xác. Anh mở mui xe. Anh nhìn. Anh xem xét một số chi tiết. Bình acquy nằm ở chổ nào?! Ai đó đã lấy cắp rồi sao?

He opened the manual. The manual said nothing about the location of the battery. He called up his friend Bryan. Bryan told him that he was looking in the wrong place; the battery was under the rear seat. Gerard scoffed. “Nobody puts a battery under the rear seat—except Volkswagen,” he told Bryan.
Anh mở sách hướng dẩn sử dụng. Sách hướng dẩn không nói về vị trí của bình acquy. Anh gọi cho Bryan bạn của anh. Bryan nói rằng anh tìm sai vị trí rồi; bình ac quy đặt phía dưới sau ghế. Gerard đùa cợt “ chẳng ai đặt bình acquy ở dưới ghế sau cả- ngoại trừ xe Volkswagen’ Anh nói Bryan như thế.

“Well, it’s got to be somewhere if it’s not under the hood,” Bryan replied. Gerard went back out to the Buick and lifted up the rear seat. He found a few coins, some real old chewing gum, a paperback novel, and a watch battery—but no car battery.
‘’Vâng nó đặt một nơi nào đó nếu nó không phải ở dưới mui xe,” Bryan trả lời. Gerard quay lại chiếc Buick nâng ghế sau lên. Ông tìm thấy một vài đồng xu, một số kẹo chewing gum, một quyển sách, và một cục pin đồng hồ nhưng không nhìn thấy bình acquy.

Enough was enough. Gerard called AAA’s emergency road service. Before the tow truck driver towed the Buick to Sears, Gerard asked him if he knew where the battery was. “Oh, sure,” he said. “It’s under the hood, but you’d never know it because it’s completely hidden by the big, white plastic windshield washer reservoir.”
Thế thì quá đủ rồi. Gerard gọi dịch vụ khẩn cấp AAA dịch vụ đường bộ khẩn cấp. Trước khi xe tải đến kéo chiếc Buick đến chổ Sears, Gerard hỏi thăm anh ta có biết bình acquy nằm chổ nào không. “ Oh chắc chắn “ ông nói “ nó ở dưới mui xe nhưng anh sẽ không bao giờ thấy nó bởi vì nó hoàn toàn bị che khuất bởi bình nhựa trắng đựng nước rửa kính xe .
…………………………………………

Yes/No Questions:

1.Would the Buick start? No
2.Was it 15 years old? Yes
3.Should it have been a surprise? No
4.Was the battery that old? No
5.Was it a Die Hard battery? Yes
6.Is Die Hard sold by Sears? Yes
7.Had Gerard bought the battery six years ago? Yes
8.Was it a 10-year battery? No
9.Was the battery fully guaranteed for the first year? Yes
10.Did the service rep tell Gerard that he would get full credit? No
……………………………………..

Fill in the blanks:

The Buick wouldn’t start. Considering it was 15 years old, this shouldn’t have been a surprise. But, the battery wasn’t that old. It was a Die Hard, sold by Sears. Gerard had bought it six years ago, but it was a 100-month battery. It was fully guaranteed for the first 12 months, and then pro-rated after that.

Gerard called Sears. The service rep told him he would probably get “$10 to $40” credit toward a new battery. Gerard wondered how there could be such a $30 range, but he didn’t bother to ask. If the problem was electrical, he asked the service rep, what would Sears fix? The rep said Sears only replaced alternators and starters; if the electrical problem involved something else, Gerard would have to take it to the dealer.

Gerard went out to pull the battery out of his car so he could recharge it overnight. Then he could hook the battery up the next day and use a meter to see if the electrical system was working properly. He opened the hood. He looked. He looked some more. Where was the battery?! Had someone stolen it?

He opened the manual. The manual said nothing about the location of the battery. He called up his friend Bryan. Bryan told him that he was looking in the wrong place; the battery was under the rear seat. Gerard scoffed. “Nobody puts a battery under the rear seat-except Volkswagen,” he told Bryan.

Well, it’s got to be somewhere if it’s not under the hood,” Bryan replied. Gerard went back out to the Buick and lifted up the rear seat. He found a few coins, some real old chewing gum, a paperback novel, and a watch battery- but no car battery.

Enough was enough. Gerard called AAA’s emergency road service. Before the tow truck driver towed the Buick to Sears, Gerard asked him if he knew where the battery was. “Oh, sure,” he said. “It’s under the hood, but you’d never know it because it’s completely hidden by the big, white plastic windshield washer reservoir.”


570210 top -


@doanchin
Đọc hiểu và dịch như vậy là ok rồi nhưng có vài điểm cần nói thêm.

SHOULD HAVE + Past participle thường được dùng để nói lên một cách tiếc nuối việc gì đã không xảy ra trong quá khứ, hoặc đơn giản là việc không xảy ra trong quá khứ. vd:

I failed my interview at U.S. Consulate General on Wednesday. I should have prepared my document more carefully.

Nói theo kiểu văn nói thì dịch câu trên là: "Tôi PV hôm thứ tư rớt rồi. Phải chi tôi (biết) chuẩn bị giấy tờ kỹ lưỡng hơn."

Câu trong bài anh dịch cũng chẳng có gì sai nhưng có cảm giác là chưa rõ nghĩa lắm. Ý của tác giả là lẽ ra cũng chả có gì ngạc nhiên khi đề cái xe chạy 15 năm rồi mà nó không nổ. Nhưng khi anh dịch và đặt dấu phẩy theo sát bài tiếng Anh nên đọc hơi khó hiểu.

- Enough is enough: Không thể chịu nổi nữa, Gerard...

- AAA’s emergency road service: anh dịch là dịch vụ cứu hộ khẩn cấp AAA

- Diehard là một nhãn hiệu bình ắc quy ở Mỹ. Tôi cũng đang xài bình ắc quy nhãn hiệu này.

570287 top -

. 1.New To America
. 2.A Haircut
. 3.The Yardman
. 4.Grab Your Umbrellas
. 5.Shopping for Bargains
. 6.Horses to Ride
. 7.A Shower Injury
. 8.Pete's Sharp Knife
. 9.A Good Sandwich
. 10.Sara's Upset Stomach
. 11.Please Marry Me!
. 12.Laundry Day
. 13.A Noisy Neighbor
. 14.The New Realtor
. 15.The Fire Alarm
. 16.Eddie's Short Visit
. 17.Carbon Monoxide
. 18.A Visit to Asia
. 19.School Boys
. 20.The Loose Button
. 21.The Pile of Paper
. 22.Brushing and Flossing
. 23.Raising the Kids
. 24.A Clean Toilet Bowl
. 25.A Love Letter
. 26.A Bird Attacks
. 27.A Daytime Robbery
. 28.Trick or Treat
. 29.The Motorcycle Rider
. 30.Spock Saves His Dad
. 31.Provider Overbills Customer
. 32.The Breakup
. 33.Famous Model Dies
. 34.Shopping Carts Everywhere
. 35.Four Slit Throats
. 36.Does Garlic Mean Garlic?
. 37.A Jealous Girlfriend
. 38.Towns Hit by Snowstorms
. 39.Another Jealous Girlfriend
. 40.She Loves Her Son
. 41.The Doctor’s Exam
. 42.Hospitals Can Make You Sick
. 43.English Is So Hard
. 44.Hollywood Stars and Tourists
. 45.GEICO’s TV Lizard
. 46.Law and Order in LA
. 47.Destruction of Iraq
. 48.Have You Seen This Man?
. 49.LA Traffic Report
. 50.LA Radio News


. 51.Trash Truck Misses Pick-up
. 52.Her First Driving Accident
. 53.You’re Not a Good Principal
. 54.I’ve Got You Covered
. 55.Paris Goes to Jail in LA
. 56.A Year with No TV
. 57.Let’s Buy Some Paint
. 58.I Need Water for My Clients
. 59.Putting Bunny to Sleep
. 60.Where Is That Darn Battery?
. 61.If You Really Love Me…
. 62.The Wedding Gift (1)
. 63.The Wedding Gift (2)
. 64.Does a Tiger Change Its Stripes?
. 65.No Place Like an Open House
. 66."We Could Have All Died!"
. 67.It’s the Thought that Counts
. 68.Who Ordered the Scallops?
. 69.You’re Not My Daddy
. 70.Let He Who Is Without Sin…
. 71.Shopping at the 99 Cents Store
. 72.Betting Big in Vegas
. 73.Priced to Sell!
. 74.The Handyman Comes
. 75.A Woman Has Needs
. 76.A Hot Day and a Cool Pool
. 77.Up, Up, and Away
. 78.Man's Best Friend
. 79.Six Feet Under
. 80.An Unhappy Worker
. 81.Why the Sky Is Brown
. 82.It’s a Small World
. 83.Suspicious Shoppers
. 84.Death Is Part of Life
. 85.Tagger Shoots Woman
. 86.Crime on the Rise
. 87.Too Soft on Crime
. 88.Pluto Chases Kid
. 89.In Harm’s Way
. 90."Semper Buy"
. 91.A Little Respect, Please
. 92.A Dream from Beyond-1
. 93.A Dream from Beyond-2
. 94.A Trip to Egypt
. 95.No Doughnuts for Old Folks
. 96.It’s Just Business
. 97.A Walk in the Wild
. 98.Elvis Is Alive and Well
. 99.Bad Weed, Bad Call
. 100.Shark Attack


. 101.Love in the Hospital
. 102.Interstate Bridge Collapses
. 103.Stop Selling Those Bunnies
. 104.Actor Tries to Kill Himself
. 105.US Senator Says He’s not Gay
. 106.E.Coli Is Everywhere
. 107.Influenza
. 108.The Hospital Orderly-1
. 109.The Hospital Orderly-2
. 110.Flower Power
. 111.Dog Inherits Millions
. 112.Man Holds Staff Hostage
. 113.Young Boy Defends Sister
. 114.Remember Me?
. 115.The Way to a Man’s Heart
. 116.Sail Around the World
. 117.New Dog-Barking Law
. 118.Man Flies in Lawn Chair-1
. 119.Man Flies in Lawn Chair-2
. 120.Cleaning a Dirty Plate
. 121.Her Driving Lesson
. 122.Hurricane Dean
. 123.Adventurer Disappears
. 124.Nursing Student Disappears
. 125.The Lovely Banana
. 126.Smells like Chicken
. 127.The Wedding-1
. 128.The Wedding-2
. 129.The Waiter
. 130.Your Country Thanks You
. 131.D.B.Cooper Lives On-1
. 132.D.B.Cooper Lives On-2
. 133.I’m No Alcoholic!
. 134.48 Homes Burn Down-1
. 135.48 Homes Burn Down-2
. 136.Drought Attacks Georgia
. 137.A Bad MRI Experience
. 138.Body in a Barrel-1
. 139.Body in a Barrel-2
. 140.Red Meat, Gray Water
. 141.All Bite, No Bark
. 142.Tiger Kills Two Men-1
. 143.Tiger Kills Two Men-2
. 144.Red Flowers Make Her See Red
. 145.The Starbucks Robbery
. 146.The Argument-1
. 147.The Argument-2
. 148.The Toilet Tank-1
. 149.The Toilet Tank-2
. 150.Santa Was Molested
. 151.Fire Kills Two Young Girls
. 152.Police Arrest Fire-Starters
. 153.Get out of "Jail"-1
. 154.Get out of "Jail"-2
. 155.New Year Celebrations
. 156.$50K to Waitress-1
. 157.$50K to Waitress-2
. 158.Who Needs School?
. 159.Black Friday
. 160.JFK Assassination
. 161.Don’t Top Off the Tanks
. 162.The Clapper
. 163.Tuberculosis Still Kills
. 164.Old Dogs Become Young Again
. 165.Ham and Eggplant
. 166.A Hole in Her Ear-1
. 167.A Hole in Her Ear-2
. 168.The Drugs Keep Coming
. 169.Missing Husband-1
. 170.Missing Husband-2
. 171.Don’t Get Mad-Get Even
. 172.The Christmas Gift-1
. 173.The Christmas Gift-2
. 174.The Haircut-1
. 175.The Haircut-2
. 176.The Robbery at the Mall-1
. 177.The Robbery at the Mall-2
. 178.The Driving Lesson-1
. 179.The Driving Lesson-2
. 180.The Move to Georgia-1
. 181.The Move to Georgia-2
. 182.I’ll Get a Job in a Restaurant
. 183.A Cleaner River-1
. 184.A Cleaner River-2
. 185.The Spitter
. 186.Kill Those Flies-1
. 187.Kill Those Flies-2
. 188.The Oil Change-1
. 189.The Oil Change-2
. 190.Boy Starts Huge Fire
. 191.Writers Go on Strike
. 192.Please Don’t Hurt Me!
. 193.It’s Just a Little White Lie
. 194.Jury Service in California
. 195.The Rude Golfer-1
. 196.The Rude Golfer-2
. 197.Man Invents Toilet for Cars
. 198.Monkeys Cause Man’s Death
. 199.The Light Eater-1
. 200.The Light Eater-2


. 201.Sara Went Shopping
. 202.Man Injured at Fast Food Place
. 203.A Life-Saving Cow
. 204.Driver Loses Mabel, Finds Jail
. 205.Jerry Decided To Buy a Gun
. 206.Freeway Chase
. 207.Better To Be Unlucky
. 208.Food Fight Erupted in Prison
. 209.How His Pig is Doing
. 210.Goats Being Hired
. 211.A Missing Cat
. 212.Book Him
. 213.Water Under the Sink-1
. 214.Water Under the Sink-2
. 215.Theft Occurs Everywhere
. 216.Eggs and a Bunny
. 217.Goodbye to Clean Couple
. 218.$100 Deposit
. 219.Books Don’t Grow on Trees
. 220.A Murder-Suicide
. 221.New Store and Its Owners
. 222.Hit-and-Run Charge
. 223.Gasoline Prices Hit Record High
. 224.A Festival of Books
. 225.Crazy Housing Prices
. 226.Happy and Unhappy Renters
. 227.Pulling Out Nine Tons of Trash
. 228.Cloning Pets
. 229.Rentals at the Oceanside
. 230.Trees Are a Threat
. 231.Gets Booked, Writes a Book
. 232.Popular Park Reopens
. 233.Swim Classes Begin Soon
. 234.Not Sitting Around
. 235.Get Millions for Homeless
. 236.Tenants Watch Building Burn
. 237.Bathtub Blues
. 238.Blood Drive at Civic Center
. 239.City Hosts 42nd Art Fair
. 240.City and Crime
. 241.Bank Robbery
. 242.Immigration Goes Online
. 243.Jimmy Fixes His Door
. 244.Needs a New Air-Conditioner
. 245.Man Gets 12 Years for Fraud
. 246.Man Shoots Up Post Office
. 247.Murals Are Over 200 Years Old
. 248.Pier Collapses
. 249.Cameras in Police Cars
. 250.A School Girl Sues Her School


. 251.SUV Driver Sends Officer Flying
. 252.Boy Drowns in Neighbor's Pool
. 253.Woman Dies in House Fire
. 254.Plane Crashes into House
. 255.Fishing for Girls
. 256.Shot Next to Christmas Tree
. 257.Stabbed Outside Nightclub
. 258.Fishing Boat Sinks
. 259.The Mysterious Carport Stain
. 260.Lies About Winning Lottery
. 261.Victory Dance Leads to Death
. 262.Eat Your Vegetables
. 263.Honk if You're in a Hurry
. 264.The Man Who Loved Women
. 265.How to Get out of Jury Duty
. 266.The Way to a Man’s Heart
. 267.Female Seeks Mature Male
. 268.Let’s Go Fishing
. 269.Train Wreck “Frees” Cows
. 270.Valuable Guitar Found
. 271.Stepmother Kills Herself
. 272.Beautiful Teacher Smiles
. 273.Are Criminals Taking Over LA?
. 274.Police Arrest Happy Van Driver
. 275.Say Your Prayers
. 276.The Final Phone Call
. 277.Almost Perfect Children
. 278.There Goes the Neighborhood!
. 279.Let’s Go to Vegas!
. 280.Squirrel Attacks Woman
. 281.To Save His Baby
. 282.English Is Confusing
. 283.Pump Up the Tires
. 284.Don’t Go Swimming
. 285.The Park That Went to the Dogs
. 286.Can You Spare a Carburetor?
. 287.Golf Like a Girl
. 288.Take Me Out to the Ball Game
. 289.Take This Job and Shove It
. 290.Where Did That Book Go?
. 291.When You’ve Got Your Health
. 292.That ‘New Car’ Smell
. 293.Inviting Poor Student to Dinner
. 294.When I'm in the Bathroom
. 295.It Was an Old, Worthless Clock
. 296.Five-Finger Discount on Candy
. 297.Collecting Seashells
. 298.At the Store Entrance
. 299.We Will See the World
. 300.Get Me a Caffe Latte
. 301.The Slow Computer-1
. 302.The Slow Computer-2
. 303.The Careful Reader
. 304.Avoid the Flu
. 305.Magician Attracts Women
. 306.US Border Patrol
. 307.Car Shopping in California
. 308.Happy Anniversary
. 309.“Read All about It!”
. 310.A Factory Worker
. 311.Bad Pork
. 312.Don’t Eat the Meat
. 313.Copper Robbers
. 314.Weekly Driving Lessons-1
. 315.Weekly Driving Lessons-2
. 316.Laundry Day-1
. 317.Laundry Day-2
. 318.The Bargain CD Set-1
. 319.The Bargain CD Set-2
. 320.It’s All Over
. 321.The New Clothes-1
. 322.The New Clothes-2
. 323.Food as Punishment
. 324.US Passports Outsourced
. 325.The Demanding Son
. 326.A Practical Joke
. 327.The Dead Pedestrian
. 328.Bad News, Good News
. 329.The Cluster Balloonist
. 330.The Rude Clerk
. 331.The Tax Charge
. 332.The Fire in the Hills-1
. 333.The Fire in the Hills-2
. 334.The Vacuum Cleaner Filter-1
. 335.The Vacuum Cleaner Filter-2
. 336.The Rental Car-1
. 337.The Rental Car-2
. 338.The Marathon Cheater
. 339.School Bus Crashes
. 340.Don’t Take My Property
. 341.New Law for Taco Trucks
. 342.The Refund-1
. 343.The Refund-2
. 344.Shut Your Mouth
. 345.TSA’s New Policy-1
. 346.TSA’s New Policy-2
. 347.I’m Pregnant
. 348.Court Approves Same-Sex Marriage
. 349.Impolite to His Brother
. 350.Protecting the Public
. 351.Malibu to License Paparazzi
. 352.I'm Moving to NY
. 353.The Heart Attack-1
. 354.The Heart Attack-2
. 355.Let's Speak English

THE END


Update: October 16th, 2016.
PayPal về email:
[email protected]


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image
ESL đăng ký: Bạn không cần phải đăng ký gì cả. Chỉ việc nhẩy vào bài ESL 1 học và làm bài tập. Tiếp tục những bài kế tiếp càng nhanh càng tốt. Mình sẽ 888 và thỉnh thoảng cùng nhau nhắc nhở cho vui hén. Chứ thật ra việc học là việc của tự bản thân mình. Mình giỏi thì mình được nhờ hén.

Nickname           # bài
-----------------------------------------
Anthonydavetruong 51
BaoLaTinhChua 1
Bluecloud 1
bongbong 3
Brianthao08 2
Brenda 8
Cachua 4
Catandpuppy 2
Chaubaoct 11
Chauongco 2

Coua 3
Crystal 4
Cuomxiu 1
cương71 2
cycydang 1
Dangcoi100 1
David85 3
Diemhanh 5
Dinhdung 1
Dinhphan 9

doanchin 72
Evangeline 2
giadinhnho 2
Granger 6
hangtesa 3
HelenLe 4
HenryWu 12
Hientohoang 7
Hoa1971 22
Hoahai 1

HoangThiQuynhNhu 298
HongAckerman 1
Hongbambi 43
Hotheart 11
huanhatran 11
jacky9999 54
Jonny 8
Kellyninhhoa 1
Kingsmen 1
Kimnguyen10288 1

lanhuongbm 355
letuyetnghi 5
Lucbinh 1
Llphi777 2
Maluita659 1
Mangthit 2
matmuathu 1
MeoMuop 1
Miah 2
Mikun 4

Minhthoaidan 2
Minhloan 3
Minion 1
mnsun 5
moka 1
Myphuong12317 4
Myvan 2
Mujor 1
nbthuan1980 1

newsky272 1
Ngoclucbao 2
Ngocminh60 4
Ngotuananh1908 93
Nguyenthoa 1
Nguyetbang 2
Nguyenthimylinh 4
nhungcongangungoc 115
Ninian 54
Oanhnt 12

Petervu007 5
phamtrang24388 3
Pholau7 3
Phuong60 10
Phuonghang 7
Quangchien65 35
syncreation 33
Thanhtrihuynh 146
Thao077 1
Tinatinh 8

Tieuphong 1
Truongthinhutruc1966 4
Tomry 6
Thuyhangthinguyen 1
Thienphuong1010 10
tuanpc 43
Tungsu 7
tuongvi1303 1
Vuonglan 1
Vuthanh1957 28

Vuthitue 2
Vha08 2
wildcat 7
Yam 1
Ylytrang 26

-------------------------
. Tổng cộng 95 học viên


Update: July 23rd, 2019.