.
ESL 58: I Need Water for My Clients


ESL 58: I Need Water for My ClientsDownload


Cynthia and George went shopping together at Wal-Mart. “I need a water dispenser for my office,” Cynthia told George.

“What do you mean by water dispenser?” George asked.

“You know, one of those things that they put the big five-gallon jug upside down into. Then you can pour yourself cold water using the blue handle, or hot water using the red handle,” Cynthia said.

George tried to tell her that she had too few clients coming to her office to need such a dispenser. He told her to buy a case of bottled water. She could keep the bottles cold in the office refrigerator. Plus, she had a stove and a coffeemaker in her office, so she could use either of them to produce hot water for her clients or herself.

“A contract with a water company is going to cost you at least $30 a month,” he argued. “And maybe you won’t even be consuming that much water a month. Why don’t you wait a few months and see how many clients you get and then decide if a water dispenser is absolutely necessary? If it is, buy it then. There’s no rush to buy it now.”

In addition, he argued, the trunk of her car was too small for the dispenser to fit into. Nor would it fit into her back seat. So, “end of argument,” he concluded. They left Wal-Mart. Cynthia dropped George off at his place, and then drove back to Wal-Mart. The dispenser was in a box that was almost the size of Cynthia, but she carted it out to the parking lot and managed, somehow, to get it into her trunk.

That night, when George called, he asked, “You didn’t go back to Wal-Mart and buy that thing, did you?”

“Of course not!” she told him.

246935 top -


*Vocabulary:

• absolutely:
• argue:
• client:
• consume:
• contract:
• dispenser:
• jug:
• refrigerator:
• trunk:

====================

*Yes/No Questions:

1.Did Cynthia and George go shopping at K-Mart?

2.Did she need a coffee dispenser for her office?

3.Did George know what a water dispenser was?

4.Does a water dispenser have a blue handle and a red handle?

5.Is the blue handle for cold water?

6.Did he think the water dispenser was a good idea?

7.Did he tell her to buy a case of soda?

8.Could she keep the bottles cold in the office refrigerator?

9.Did she have a stove and coffeemaker in her office?

10.Could she use her stove to make hot water?

==================

*Fill in the blanks:

Cynthia and George went shopping together at Wal-Mart. “_____ need a water dispenser for my office,” Cynthia _____ George.

“What do you mean by water dispenser?” _____ asked.

“You know, one of those things that _____ put the big five-gallon jug upside down into. _____ you can pour yourself cold water using the _____ handle, or hot water using the red handle,” _____ said.

George tried to tell her that she _____ too few clients coming to her office to _____ such a dispenser. He told her to buy _____ case of bottled water. She could keep the _____ cold in the office refrigerator. Plus, she had _____ stove and a coffeemaker in her office, so _____ could use either of them to produce hot _____ for her clients or herself.

“A contract with _____ water company is going to cost you at _____ $30 a month,” he argued. “And maybe you _____ ’t even be consuming that much water a month. _____ don’t you wait a few months and see _____ many clients you get and then decide if _____ water dispenser is absolutely necessary? If it is, _____ it then. There’s no rush to buy it _____ .”

In addition, he argued, the trunk of her _____ was too small for the dispenser to fit _____ . Nor would it fit into her back seat. _____ , “end of argument,” he concluded. They left Wal-Mart. _____ dropped George off at his place, and then _____ back to Wal-Mart. The dispenser was in a _____ that was almost the size of Cynthia, but _____ carted it out to the parking lot and _____ , somehow, to get it into her trunk.

That _____ , when George called, he asked, “You didn’t go _____ to Wal-Mart and buy that thing, did you?”

“_____ course not!” she told him.

==================

*Translate into Vietnamese:

.................

246937 top -
tuananh xin nộp bài

*Vocabulary:

• absolutely(adv): hoàn toàn
• argue(v): tranh cãi
• client(n): khách hàng
• consume(v): tiêu thụ
• contract(n): hợp đồng
• dispenser(n): máy pha tự động
• jug(n): cái bình
• refrigerator(n): tủ lạnh
• trunk(n): thùng xe

====================

*Yes/No Questions:

1.Did Cynthia and George go shopping at K-Mart?No

2.Did she need a coffee dispenser for her office?No

3.Did George know what a water dispenser was?Yes

4.Does a water dispenser have a blue handle and a red handle?Yes

5.Is the blue handle for cold water?Yes

6.Did he think the water dispenser was a good idea?No

7.Did he tell her to buy a case of soda?No

8.Could she keep the bottles cold in the office refrigerator?Yes

9.Did she have a stove and coffeemaker in her office?Yes

10.Could she use her stove to make hot water?Yes

==================

*Fill in the blanks:

Cynthia and George went shopping together at Wal-Mart. “___I__ need a water dispenser for my office,” Cynthia __told___ George.

“What do you mean by water dispenser?” __George___ asked.

“You know, one of those things that _they____ put the big five-gallon jug upside down into. __Then___ you can pour yourself cold water using the __blue___ handle, or hot water using the red handle,” ___Cynthia__ said.

George tried to tell her that she __had___ too few clients coming to her office to __need___ such a dispenser. He told her to buy ___a__ case of bottled water. She could keep the __bottles___ cold in the office refrigerator. Plus, she had ___a__ stove and a coffeemaker in her office, so __she___ could use either of them to produce hot __water___ for her clients or herself.

“A contract with __a___ water company is going to cost you at __least___ $30 a month,” he argued. “And maybe you __won___ ’t even be consuming that much water a month. __Why___ don’t you wait a few months and see ___how__ many clients you get and then decide if __a___ water dispenser is absolutely necessary? If it is, __find___ it then. There’s no rush to buy it __now___ .”

In addition, he argued, the trunk of her __car___ was too small for the dispenser to fit __into___ . Nor would it fit into her back seat. _So____ , “end of argument,” he concluded. They left Wal-Mart. __Cynthia___ dropped George off at his place, and then __drove___ back to Wal-Mart. The dispenser was in a __box___ that was almost the size of Cynthia, but __she___ carted it out to the parking lot and __managed___ , somehow, to get it into her trunk.

That __night___ , when George called, he asked, “You didn’t go __back___ to Wal-Mart and buy that thing, did you?”

“__Of___ course not!” she told him.

==================

*Translate into Vietnamese:

Em cần nước cho khách hàng

Cynthia và George cùng nhau đi mua sắm tại Wal-Mart. "Em cần một cái máy rót nước cho văn phòng của em," Cynthia nói với George.

"Em mua máy rót nước để làm gì?" George hỏi.

"Anh biết mà, một trong những điều đó là họ đặt cái bình lớn năm gallon lộn ngược vào. Rồi anh có thể rót nước lạnh sử dụng cái nút màu xanh, hoặc nước nóng sử dụng cái nút màu đỏ," Cynthia nói.

George cố gắng nói với cô rằng cô có quá ít khách hàng tới để cần phải mua một cái máy rót nước. Anh ta bảo cô mua một hộp nước đóng chai. Cô ấy có thể giữ lạnh những cái chai đó trong tủ lạnh của văn phòng. Thêm vào nữa, cô ấy có một cái bếp và một cái máy pha cà phê trong văn phòng, vì vậy cô có thể sử dụng một trong hai cái để pha nước nóng cho khách hàng của cô hoặc cho chính cô.

"Một bản hợp đồng với một công ty nước sẽ ngốn của em ít nhất 30$ một tháng," anh ta cãi. "Và có lẽ em sẽ không xài nhiều nước tới mức đó một tháng. Tại sao em không đợi một vài tháng và xem xem em có bao nhiêu khách hàng và quyết định nếu một cái máy pha nước là cần thiết thì mua thôi. Bây giờ đâu có gấp rút mua nó làm chi."

Thêm vào nữa, anh ta biện luận, thùng xe của cô quá nhỏ để có thể để vừa cái máy. Và nó cũng không vừa với ghế sau của cô. Vì vậy, "kết thúc cuộc tranh luận," anh ta kết luận. Họ rời Wal-Mart. Cynthia chở George tới chỗ ở của anh ta, và rồi lái ngược lại Wal-Mart. Cái máy pha nước ở trong một cái hộp gần bằng kích thước của Cynthia, nhưng cô ấy đẩy nó ra tới chỗ để xe và quyết định, bằng cách này hay cách khác, để nó vào vừa thùng xe.

Đêm đó, khi George gọi, anh ta hỏi, "Em không có quay lại
Wal-Mart và mua cái máy đó chứ?"

"Dĩ nhiên là không rồi!" Cô ấy trả lời.

261815 top -

Done

274797 top -
Nộp bài ESL 58: I Need Water for My Clients
*Vocabulary:

• absolutely: Hoàn toàn
• argue: Tranh cãi
• client: Khách hàng
• consume: Tiêu thụ
• contract: Hợp đồng
• dispenser: Nơi phân phát
• jug: Cái bình
• refrigerator: Tủ lạnh
• trunk: Thùng xe

====================

*Yes/No Questions:

1.Did Cynthia and George go shopping at K-Mart? No

2.Did she need a coffee dispenser for her office? No

3.Did George know what a water dispenser was? Yes

4.Does a water dispenser have a blue handle and a red handle? Yes

5.Is the blue handle for cold water? Yes

6.Did he think the water dispenser was a good idea? No

7.Did he tell her to buy a case of soda? No

8.Could she keep the bottles cold in the office refrigerator? Yes

9.Did she have a stove and coffeemaker in her office? Yes

10.Could she use her stove to make hot water? Yes

==================

*Fill in the blanks:

Cynthia and George went shopping together at Wal-Mart. _I_ need a water dispenser for my office,” Cynthia _told_ George.

“What do you mean by water dispenser?” _George_ asked.

“You know, one of those things that _they_ put the big five-gallon jug upside down into. _Then_ you can pour yourself cold water using the _blue_ handle, or hot water using the red handle,” _Cynthia_ said.

George tried to tell her that she _had_ too few clients coming to her office to _need_ such a dispenser. He told her to buy _a_ case of bottled water. She could keep the _bottles_ cold in the office refrigerator. Plus, she had _a_ stove and a coffeemaker in her office, so _she_ could use either of them to produce hot _water_ for her clients or herself.

“A contract with _a_ water company is going to cost you at _least_ $30 a month,” he argued. “And maybe you _won_ ’t even be consuming that much water a month. _Why_ don’t you wait a few months and see _how_ many clients you get and then decide if _a_ water dispenser is absolutely necessary? If it is, _find_ it then. There’s no rush to buy it _now_ .”

In addition, he argued, the trunk of her _car_ was too small for the dispenser to fit _into_ . Nor would it fit into her back seat. _So_ , “end of argument,” he concluded. They left Wal-Mart. _Cynthia_ dropped George off at his place, and then _drove_ back to Wal-Mart. The dispenser was in a _box_ that was almost the size of Cynthia, but _she_ carted it out to the parking lot and _managed_ , somehow, to get it into her trunk.

That _night_ , when George called, he asked, “You didn’t go _back_ to Wal-Mart and buy that thing, did you?”

“_Of_ course not!” she told him.

279835 top -

Done

283422 top -
*Vocabulary:

• absolutely: tất nhiên
• argue (v) cãi nhau
• client: khách hàng (của luật sư, nhà hàng)\
• consume (v) tiêu thụ
• contract (n,v) hợp đồng, giao kèo
• dispenser: nhà bào chế thuốc
• jug: cái bình
• refrigerator: tủ lạnh
• trunk: thân xe

====================

*Yes/No Questions:

1.Did Cynthia and George go shopping at K-Mart? no

2.Did she need a coffee dispenser for her office? no

3.Did George know what a water dispenser was? no

4.Does a water dispenser have a blue handle and a red handle? yes

5.Is the blue handle for cold water? yes

6.Did he think the water dispenser was a good idea? no

7.Did he tell her to buy a case of soda? no, a case of bottled-water

8.Could she keep the bottles cold in the office refrigerator?yes

9.Did she have a stove and coffeemaker in her office?yes

10.Could she use her stove to make hot water?yes

==================

*Fill in the blanks:

Cynthia and George went shopping together at Wal-Mart. “__“__I___ need a water dispenser for my office,” Cynthia __told___ George.

“What do you mean by water dispenser?” ___he__ asked.

“You know, one of those things that ______they__ put the big five-gallon jug upside down into. __Then___ you can pour yourself cold water using the ______blue__ handle, or hot water using the red handle,” __she___ said.

George tried to tell her that she __had___ too few clients coming to her office to ______need__ such a dispenser. He told her to buy ___a__ case of bottled water. She could keep the ______bottles__ cold in the office refrigerator. Plus, she had __a___ stove and a coffeemaker in her office, so __she___ could use either of them to produce hot ______water__ for her clients or herself.

“A contract with __the___ water company is going to cost you at ______least__ $30 a month,” he argued. “And maybe you ___won__ ’t even be consuming that much water a month. ___Why__ don’t you wait a few months and see ___how__ many clients you get and then decide if __a___ water dispenser is absolutely necessary? If it is, __buy___ it then. There’s no rush to buy it __now___ .”

In addition, he argued, the trunk of her __car___ was too small for the dispenser to fit ______into__ . Nor would it fit into her back seat. __So___ , “end of argument,” he concluded. They left Wal-Mart. __She___ dropped George off at his place, and then __went___ back to Wal-Mart. The dispenser was in a __box___ that was almost the size of Cynthia, but __she___ carted it out to the parking lot and ______managed__ , somehow, to get it into her trunk.

That ____night___ , when George called, he asked, “You didn’t go ______back__ to Wal-Mart and buy that thing, did you?”

“___Of__ course not!” she told him

328783 top -

Done

328830 top -
Ninian xin nộp bài dịch.

Cynthia và George cùng nhau đi mua sắm ở Wal-Mart. "Em cần 1 cái máy uống nước tự động cho văn phòng của em," Cynthia bảo George.

"Máy uống nước tự động là sao?" George hỏi.

"Anh biết đó, một trong những việc đó là họ đặt năm bình ga – lông lớn chúc ngược vào trong. Sau đó anh có thể tự rót nước lạnh sử dụng tay cầm màu xanh, hoặc nước nóng sử dụng tay cầm màu đỏ," Cynthia nói.

George cố gắng nói với cô ấy rằng cô có quá ít khách hàng đến văn phòng chỉ để cần một cái máy uống nước tự động. Anh bảo cô mua một thùng nước đóng chai. Cô cố thể giữ nước lạnh ở tủ lạnh văn phòng. Với lại, cô có một cái bếp lò và máy làm cà phê ở văn phòng, vì vậy cô có thể dùng cả hai cái đó để sản xuất nước nóng cho khách hàng hoặc cho chính cô.

"Một hợp đồng với công ty nước sẽ tốn ít nhất 30 đô một tháng," anh tranh cãi. "Và có thể em sẽ không dùng một lượng nước nhiều như thế trong vòng một tháng. Sao em không chờ thêm vài tháng nữa và xem xem có bao nhiêu khách hàng em có và sau đó quyết định xem máy uống nước tự động là hoàn toàn cần thiết hay không? Nếu như vậy thì mua. Không có gì phải vội để mua nó bây giờ."

Hơn nữa, anh tranh cãi, thùng chứa của xe cô quá nhỏ cho máy tự động vừa vào trong. Và cũng không vừa vào ghế sau của cô. Vì vậy, "kết thúc sự tranh luận," anh kết luận. Họ rời Wal-Mart. Cynthia bỏ George xuống ở nơi của anh, và rồi lái xe trở lại Wal-Mart. Cái máy tự động đã ở trong thùng mà gần như là kích của Cynthia, nhưng cô đẩy nó ra nơi đậu xe và giải quyết, bằng cách này hay cách khác, để đặt nó vào thùng xe.

Đêm hôm đó, khi George gọi, anh hỏi, "Em không trở lại Wal-Mart và mua thứ đó phải không?"

"Tất nhiên là không!" cô bảo anh.

337939 top -

*Vocabulary:

• absolutely: hoàn toàn
• argue: tranh cãi
• client: khách hàng
• consume: tiêu thụ
• contract: hợp đồng
• dispenser: máy pha tự động
• jug: cái bình
• refrigerator: tủ lạnh
• trunk: thùng xe

====================

*Yes/No Questions:

1.Did Cynthia and George go shopping at K-Mart?No

2.Did she need a coffee dispenser for her office?No

3.Did George know what a water dispenser was?Yes

4.Does a water dispenser have a blue handle and a red handle?Yes

5.Is the blue handle for cold water?Yes

6.Did he think the water dispenser was a good idea?No

7.Did he tell her to buy a case of soda?No

8.Could she keep the bottles cold in the office refrigerator?Yes

9.Did she have a stove and coffeemaker in her office?Yes

10.Could she use her stove to make hot water?Yes

==================

*Fill in the blanks:

Cynthia and George went shopping together at Wal-Mart. “___I__ need a water dispenser for my office,” Cynthia __told___ George.

“What do you mean by water dispenser?” __George___ asked.

“You know, one of those things that _they____ put the big five-gallon jug upside down into. __Then___ you can pour yourself cold water using the __blue___ handle, or hot water using the red handle,” ___Cynthia__ said.

George tried to tell her that she __had___ too few clients coming to her office to __need___ such a dispenser. He told her to buy ___a__ case of bottled water. She could keep the __bottles___ cold in the office refrigerator. Plus, she had ___a__ stove and a coffeemaker in her office, so __she___ could use either of them to produce hot __water___ for her clients or herself.

“A contract with __a___ water company is going to cost you at __least___ $30 a month,” he argued. “And maybe you __won___ ’t even be consuming that much water a month. __Why___ don’t you wait a few months and see ___how__ many clients you get and then decide if __a___ water dispenser is absolutely necessary? If it is, __find___ it then. There’s no rush to buy it __now___ .”

In addition, he argued, the trunk of her __car___ was too small for the dispenser to fit __into___ . Nor would it fit into her back seat. _So____ , “end of argument,” he concluded. They left Wal-Mart. __Cynthia___ dropped George off at his place, and then __drove___ back to Wal-Mart. The dispenser was in a __box___ that was almost the size of Cynthia, but __she___ carted it out to the parking lot and __managed___ , somehow, to get it into her trunk.

That __night___ , when George called, he asked, “You didn’t go __back___ to Wal-Mart and buy that thing, did you?”

“__Of___ course not!” she told him.

==================

*Translate into Vietnamese:

Em cần nước cho khách hàng

Cynthia và George cùng nhau đi mua sắm tại Wal-Mart. "Em cần một cái máy rót nước cho văn phòng của em," Cynthia nói với George.

"Em mua máy rót nước để làm gì?" George hỏi.

"Anh biết mà, một trong những điều đó là họ đặt cái bình lớn năm gallon lộn ngược vào. Rồi anh có thể rót nước lạnh sử dụng cái nút màu xanh, hoặc nước nóng sử dụng cái nút màu đỏ," Cynthia nói.

George cố gắng nói với cô rằng cô có quá ít khách hàng tới để cần phải mua một cái máy rót nước. Anh ta bảo cô mua một hộp nước đóng chai. Cô ấy có thể giữ lạnh những cái chai đó trong tủ lạnh của văn phòng. Thêm vào nữa, cô ấy có một cái bếp và một cái máy pha cà phê trong văn phòng, vì vậy cô có thể sử dụng một trong hai cái để pha nước nóng cho khách hàng của cô hoặc cho chính cô.

"Một bản hợp đồng với một công ty nước sẽ ngốn của em ít nhất 30$ một tháng," anh ta cãi. "Và có lẽ em sẽ không xài nhiều nước tới mức đó một tháng. Tại sao em không đợi một vài tháng và xem xem em có bao nhiêu khách hàng và quyết định nếu một cái máy pha nước là cần thiết thì mua thôi. Bây giờ đâu có gấp rút mua nó làm chi."

Thêm vào nữa, anh ta biện luận, thùng xe của cô quá nhỏ để có thể để vừa cái máy. Và nó cũng không vừa với ghế sau của cô. Vì vậy, "kết thúc cuộc tranh luận," anh ta kết luận. Họ rời Wal-Mart. Cynthia chở George tới chỗ ở của anh ta, và rồi lái ngược lại Wal-Mart. Cái máy pha nước ở trong một cái hộp gần bằng kích thước của Cynthia, nhưng cô ấy đẩy nó ra tới chỗ để xe và quyết định, bằng cách này hay cách khác, để nó vào vừa thùng xe.

Đêm đó, khi George gọi, anh ta hỏi, "Em không có quay lại
Wal-Mart và mua cái máy đó chứ?"

"Dĩ nhiên là không rồi!" Cô ấy trả lời.

409669 top -
LESSON 58:

I NEED WATER FOR MY CLIENTS -
EM CẦN NƯỚC UỐNG CHO KHÁCH HÀNG.


===========================================================
*Vocabulary:
-----------------------------------------------------------------
• absolutely: tuyệt đối, hoàn toàn.
• argue: tranh cãi.
• client: khách hàng.
• consume: dùng hết, tiêu thụ hết.
• contract: hợp đồng.
• dispenser: máy nước lọc nóng -lạnh tự động.
• jug: cái bình.
• refrigerator: tủ lạnh.
• trunk: thùng xe.

===========================================================

*Yes/No Questions:
----------------------------------------------------------------
1.Did Cynthia and George go shopping at K-Mart?
- No, they didn't. Cynthia and George went weat Wal-Mart.

2.Did she need a coffee dispenser for her office?
- No, she didn't. She needed a water dispenser for her office.

3.Did George know what a water dispenser was?
- Yes, he did. George knew what a water dispenser was.

4.Does a water dispenser have a blue handle and a red handle?
- Yes, it does. A water dispenser has a blue handle and a red handle.

5.Is the blue handle for cold water?
- Yes, it is. The blue handle is for cold water.

6.Did he think the water dispenser was a good idea?
-No, he didn't. He didn't think the water dispenser was a good idea.

7.Did he tell her to buy a case of soda?
- No, he didn't. He told her to buy a case of water.

8.Could she keep the bottles cold in the office refrigerator?
- Yes, she could. She could keep the bottles cold in the office refrigerator.

9.Did she have a stove and coffeemaker in her office?
- Yes, she did. She had a stove and coffeemaker in her office.

10.Could she use her stove to make hot water?
-Yes, she could. She could use her stove to make hot water.

===========================================================

*Fill in the blanks:
------------------------------------------------------------------
Cynthia and George went shopping together at Wal-Mart. “I need a water dispenser for my office,” Cynthia told George.

“What do you mean by water dispenser?” George asked.

“You know, one of those things that they put the big five-gallon jug upside down into. Then you can pour yourself cold water using the blue handle, or hot water using the red handle,” She said.

George tried to tell her that she had too few clients coming to her office to need such a dispenser. He told her to buy a case of bottled water. She could keep the bottles cold in the office refrigerator. Plus, she had a stove and a coffeemaker in her office, so she could use either of them to produce hot water for her clients or herself.

“A contract with a water company is going to cost you at least $30 a month,” he argued. “And maybe you won't even be consuming that much water a month. Why don’t you wait a few months and see how many clients you get and then decide if a water dispenser is absolutely necessary? If it is, buy it then. There’s no rush to buy it now .”

In addition, he argued, the trunk of her car was too small for the dispenser to fit into . Nor would it fit into her back seat. So , “end of argument,” he concluded. They left Wal-Mart. Cynthia dropped George off at his place, and then drove back to Wal-Mart. The dispenser was in a box that was almost the size of Cynthia, but she carted it out to the parking lot and managed , somehow, to get it into her trunk.

That night , when George called, he asked, “You didn’t go back to Wal-Mart and buy that thing, did you?”

Of course not!” she told him.

===========================================================

*Translate into Vietnamese:
-----------------------------------------------------------------

Cynthia và George cùng nhau đi mua sắm ở Wal-Mart. "Em cần một cái máy lọc nước nóng-lạnh để ở văn phòng của em," Cynthia nói với George.

"Máy lọc nước nóng-lạnh là máy gì vậy? George hỏi.

"Anh biết không, một trong những việc đó là người ta để lật ngược một thùng lớn chứa 5 ga-lông nước vào. Sau đó anh có thể rót nước lạnh cho anh bằng cách dùng tay cầm màu xanh, hoặc nước nóng bằng cách dùng tay cầm màu đỏ," Cynthia nói.

George cố gắng nói cho cô biết rằng cô có rất ít khách hàng lui tới văn phòng để phải cần một cái máy lọc nước nóng lạnh. Anh bảo cô mua một thùng nước đóng chai. Cô có thể ướp lạnh các chai nước trong tủ lạnh ở văn phòng. Thêm vào đó, cô có một bếp lò và một máy pha cà-phê ở văn phòng, Vì thế cô cũng có thể dùng một trong hai thứ để có nước nóng cho cô và khách hàng.

"Một hợp đồng với công ty nước sẽ tiêu tốn của em ít nhất 30 đô-la mỗi tháng," anh lý luận. "Và có thể em sẽ không dùng hết chừng đó nước trong một tháng. Tại sao em không đợi thêm một ít tháng nữa và xem chừng em có khoảng bao nhiêu khách hàng và khi đó hãy quyết định nếu cái máy lọc nước nóng lạnh là việc hòan toàn cần thiết. Nếu đúng là thế, hãy mua ngay thôi. Đâu có gì gấp gáp để mua bây giờ chứ."

Ngoài ra, anh biện luận, thùng xe của cô quá nhỏ để đặt vừa cái máy lọc nước. Nó cũng sẽ không đặt vừa trong băng xe sau nữa. Vì thế, "chấm dứt tranh cãi," anh kết luận. Họ rời khỏi Wal-Mart. Cynthia cho anh xuống chỗ làm, và rồi lái xe trở lại Wal-Mart. Máy lọc nước ở trong một cái hộp gần như cùng cỡ với Cynthia, nhưng cô ì ạch mang nó ra bãi đỗ xe và xoay xở, cách này sang cách khác, để bỏ nó vào thùng xe.

Tối đó, khi George gọi tới, anh hỏi,"Em không quay trở lại Wal-Mart để lấy món đồ đó, phải không?

"Tất nhiên là không rồi!" Cô nói với anh.

436692 top -

HỌC, HỌC NỮA, HỌC MÃI.

ESL 58 : I NEED WATER FOR MY CLIENTS.
: CẦN NƯỚC CHO KHÁCH HÀNG CỦA TÔI.


[quote]Vocabulary:

• absolutely: hoàn toàn, tuyệt đối
• argue: chứng tỏ, tranh luận
• client: khách hàng
• consume: tiêu thụ
• contract: hợp đồng, giao kèo, ký ước
• dispenser: nóng lạnh, nhà pha chế
• jug: bình có quai cầm
• refrigerator: tủ lạnh
• trunk: thân cây
……………………………………….

Translate into Vietnamese:

Cynthia and George went shopping together at Wal-Mart. “I need a water dispenser for my office,” Cynthia told George.
Cynthia và George cùng đến cửa hàng mua sắm tại Wal-Mart. Cynthia nói với George“ Em cần mua một máy nước nóng lạnh cho văn phòng của em.

“What do you mean by water dispenser?” George asked.
“ Ý em là mua máy nước nóng lạnh phải không?” George hỏi

“You know, one of those things that they put the big five-gallon jug upside down into. Then you can pour yourself cold water using the blue handle, or hot water using the red handle,” Cynthia said.
Anh biết đấy, một trong những việc đó là họ đặt ngược một bình lớn 5 gallon vào trong. Sau đó anh có thể sử dụng nước lạnh cho mình bằng cách ấn nút màu xanh, hay nước nóng thì ấn nút màu đỏ,“ Cynthia nói thế.

George tried to tell her that she had too few clients coming to her office to need such a dispenser. He told her to buy a case of bottled water. She could keep the bottles cold in the office refrigerator. Plus, she had a stove and a coffeemaker in her office, so she could use either of them to produce hot water for her clients or herself.
George cố gắng nói với cô rằng có quá ít khách hàng đến văn phòng của em thì cần chi mua máy nóng lạnh như vậy. Anh nói với cô hãy mua loại nước đóng chai. Em có thể giữ cho chai lạnh trong tủ lạnh của văn phòng. Thêm vào đó em đã có một bếp lò và một máy pha cà phê trong văn phòng của em rồi, Vì vậy em có thể sử dụng một trong hai thứ đó để đun nước nóng cho em và cho khách hàng.

“A contract with a water company is going to cost you at least $30 a month,” he argued. “And maybe you won’t even be consuming that much water a month. Why don’t you wait a few months and see how many clients you get and then decide if a water dispenser is absolutely necessary? If it is, buy it then. There’s no rush to buy it now.”
“Một hợp đồng với công ty nước chi phí ít lắm cũng $30 một tháng,” Anh lập luận. “ Và có lẽ thậm chí em sẽ không sử dụng nhiều nước trong một tháng. Tại sao em không chờ đợi một vài tháng nữa xem có bao nhiêu khách hàng dùng nước rồi sau đó mới quyết định cần thiết có nên mua máy nóng lạnh không? Nếu cần thì sau đó hãy mua. Không nên vội vàng mua nó ngay bây giờ.”

In addition, he argued, the trunk of her car was too small for the dispenser to fit into. Nor would it fit into her back seat. So, “end of argument,” he concluded. They left Wal-Mart. Cynthia dropped George off at his place, and then drove back to Wal-Mart. The dispenser was in a box that was almost the size of Cynthia, but she carted it out to the parking lot and managed, somehow, to get it into her trunk.
Ngoài ra, anh còn lập luận, thùng (cốp xe) của em quá nhỏ khi cho máy nóng lạnh vào. Và nó cũng chẳng để được vào băng ghế sau xe. Vì thế , “ kết thúc tranh cãi, “ Anh kết luận. Họ rời Wal-Mart. Cynthia chở George đến chổ làm, và sau đó lái xe quay lại Wal-Mart. Máy nóng lạnh nằm trong thùng gần bằng kích thước cốp xe của Cynthia, nhưng cô đẩy nó ra bằng xe chuyển hàng tới bãi đậu xe và được người quản lý làm cách nào đó để đặt được vào cốp xe của mình.

That night, when George called, he asked, “You didn’t go back to Wal-Mart and buy that thing, did you?”
Đêm đó, khi George gọi, anh hỏi, Em không quay lại Wal-Mart và mua đồ đó phải không?”

“Of course not!” she told him.
“Tất nhiên là không!” cô nói với anh ta.
……………………………………………

564491 top -

. 1.New To America
. 2.A Haircut
. 3.The Yardman
. 4.Grab Your Umbrellas
. 5.Shopping for Bargains
. 6.Horses to Ride
. 7.A Shower Injury
. 8.Pete's Sharp Knife
. 9.A Good Sandwich
. 10.Sara's Upset Stomach
. 11.Please Marry Me!
. 12.Laundry Day
. 13.A Noisy Neighbor
. 14.The New Realtor
. 15.The Fire Alarm
. 16.Eddie's Short Visit
. 17.Carbon Monoxide
. 18.A Visit to Asia
. 19.School Boys
. 20.The Loose Button
. 21.The Pile of Paper
. 22.Brushing and Flossing
. 23.Raising the Kids
. 24.A Clean Toilet Bowl
. 25.A Love Letter
. 26.A Bird Attacks
. 27.A Daytime Robbery
. 28.Trick or Treat
. 29.The Motorcycle Rider
. 30.Spock Saves His Dad
. 31.Provider Overbills Customer
. 32.The Breakup
. 33.Famous Model Dies
. 34.Shopping Carts Everywhere
. 35.Four Slit Throats
. 36.Does Garlic Mean Garlic?
. 37.A Jealous Girlfriend
. 38.Towns Hit by Snowstorms
. 39.Another Jealous Girlfriend
. 40.She Loves Her Son
. 41.The Doctor’s Exam
. 42.Hospitals Can Make You Sick
. 43.English Is So Hard
. 44.Hollywood Stars and Tourists
. 45.GEICO’s TV Lizard
. 46.Law and Order in LA
. 47.Destruction of Iraq
. 48.Have You Seen This Man?
. 49.LA Traffic Report
. 50.LA Radio News


. 51.Trash Truck Misses Pick-up
. 52.Her First Driving Accident
. 53.You’re Not a Good Principal
. 54.I’ve Got You Covered
. 55.Paris Goes to Jail in LA
. 56.A Year with No TV
. 57.Let’s Buy Some Paint
. 58.I Need Water for My Clients
. 59.Putting Bunny to Sleep
. 60.Where Is That Darn Battery?
. 61.If You Really Love Me…
. 62.The Wedding Gift (1)
. 63.The Wedding Gift (2)
. 64.Does a Tiger Change Its Stripes?
. 65.No Place Like an Open House
. 66."We Could Have All Died!"
. 67.It’s the Thought that Counts
. 68.Who Ordered the Scallops?
. 69.You’re Not My Daddy
. 70.Let He Who Is Without Sin…
. 71.Shopping at the 99 Cents Store
. 72.Betting Big in Vegas
. 73.Priced to Sell!
. 74.The Handyman Comes
. 75.A Woman Has Needs
. 76.A Hot Day and a Cool Pool
. 77.Up, Up, and Away
. 78.Man's Best Friend
. 79.Six Feet Under
. 80.An Unhappy Worker
. 81.Why the Sky Is Brown
. 82.It’s a Small World
. 83.Suspicious Shoppers
. 84.Death Is Part of Life
. 85.Tagger Shoots Woman
. 86.Crime on the Rise
. 87.Too Soft on Crime
. 88.Pluto Chases Kid
. 89.In Harm’s Way
. 90."Semper Buy"
. 91.A Little Respect, Please
. 92.A Dream from Beyond-1
. 93.A Dream from Beyond-2
. 94.A Trip to Egypt
. 95.No Doughnuts for Old Folks
. 96.It’s Just Business
. 97.A Walk in the Wild
. 98.Elvis Is Alive and Well
. 99.Bad Weed, Bad Call
. 100.Shark Attack


. 101.Love in the Hospital
. 102.Interstate Bridge Collapses
. 103.Stop Selling Those Bunnies
. 104.Actor Tries to Kill Himself
. 105.US Senator Says He’s not Gay
. 106.E.Coli Is Everywhere
. 107.Influenza
. 108.The Hospital Orderly-1
. 109.The Hospital Orderly-2
. 110.Flower Power
. 111.Dog Inherits Millions
. 112.Man Holds Staff Hostage
. 113.Young Boy Defends Sister
. 114.Remember Me?
. 115.The Way to a Man’s Heart
. 116.Sail Around the World
. 117.New Dog-Barking Law
. 118.Man Flies in Lawn Chair-1
. 119.Man Flies in Lawn Chair-2
. 120.Cleaning a Dirty Plate
. 121.Her Driving Lesson
. 122.Hurricane Dean
. 123.Adventurer Disappears
. 124.Nursing Student Disappears
. 125.The Lovely Banana
. 126.Smells like Chicken
. 127.The Wedding-1
. 128.The Wedding-2
. 129.The Waiter
. 130.Your Country Thanks You
. 131.D.B.Cooper Lives On-1
. 132.D.B.Cooper Lives On-2
. 133.I’m No Alcoholic!
. 134.48 Homes Burn Down-1
. 135.48 Homes Burn Down-2
. 136.Drought Attacks Georgia
. 137.A Bad MRI Experience
. 138.Body in a Barrel-1
. 139.Body in a Barrel-2
. 140.Red Meat, Gray Water
. 141.All Bite, No Bark
. 142.Tiger Kills Two Men-1
. 143.Tiger Kills Two Men-2
. 144.Red Flowers Make Her See Red
. 145.The Starbucks Robbery
. 146.The Argument-1
. 147.The Argument-2
. 148.The Toilet Tank-1
. 149.The Toilet Tank-2
. 150.Santa Was Molested
. 151.Fire Kills Two Young Girls
. 152.Police Arrest Fire-Starters
. 153.Get out of "Jail"-1
. 154.Get out of "Jail"-2
. 155.New Year Celebrations
. 156.$50K to Waitress-1
. 157.$50K to Waitress-2
. 158.Who Needs School?
. 159.Black Friday
. 160.JFK Assassination
. 161.Don’t Top Off the Tanks
. 162.The Clapper
. 163.Tuberculosis Still Kills
. 164.Old Dogs Become Young Again
. 165.Ham and Eggplant
. 166.A Hole in Her Ear-1
. 167.A Hole in Her Ear-2
. 168.The Drugs Keep Coming
. 169.Missing Husband-1
. 170.Missing Husband-2
. 171.Don’t Get Mad-Get Even
. 172.The Christmas Gift-1
. 173.The Christmas Gift-2
. 174.The Haircut-1
. 175.The Haircut-2
. 176.The Robbery at the Mall-1
. 177.The Robbery at the Mall-2
. 178.The Driving Lesson-1
. 179.The Driving Lesson-2
. 180.The Move to Georgia-1
. 181.The Move to Georgia-2
. 182.I’ll Get a Job in a Restaurant
. 183.A Cleaner River-1
. 184.A Cleaner River-2
. 185.The Spitter
. 186.Kill Those Flies-1
. 187.Kill Those Flies-2
. 188.The Oil Change-1
. 189.The Oil Change-2
. 190.Boy Starts Huge Fire
. 191.Writers Go on Strike
. 192.Please Don’t Hurt Me!
. 193.It’s Just a Little White Lie
. 194.Jury Service in California
. 195.The Rude Golfer-1
. 196.The Rude Golfer-2
. 197.Man Invents Toilet for Cars
. 198.Monkeys Cause Man’s Death
. 199.The Light Eater-1
. 200.The Light Eater-2


. 201.Sara Went Shopping
. 202.Man Injured at Fast Food Place
. 203.A Life-Saving Cow
. 204.Driver Loses Mabel, Finds Jail
. 205.Jerry Decided To Buy a Gun
. 206.Freeway Chase
. 207.Better To Be Unlucky
. 208.Food Fight Erupted in Prison
. 209.How His Pig is Doing
. 210.Goats Being Hired
. 211.A Missing Cat
. 212.Book Him
. 213.Water Under the Sink-1
. 214.Water Under the Sink-2
. 215.Theft Occurs Everywhere
. 216.Eggs and a Bunny
. 217.Goodbye to Clean Couple
. 218.$100 Deposit
. 219.Books Don’t Grow on Trees
. 220.A Murder-Suicide
. 221.New Store and Its Owners
. 222.Hit-and-Run Charge
. 223.Gasoline Prices Hit Record High
. 224.A Festival of Books
. 225.Crazy Housing Prices
. 226.Happy and Unhappy Renters
. 227.Pulling Out Nine Tons of Trash
. 228.Cloning Pets
. 229.Rentals at the Oceanside
. 230.Trees Are a Threat
. 231.Gets Booked, Writes a Book
. 232.Popular Park Reopens
. 233.Swim Classes Begin Soon
. 234.Not Sitting Around
. 235.Get Millions for Homeless
. 236.Tenants Watch Building Burn
. 237.Bathtub Blues
. 238.Blood Drive at Civic Center
. 239.City Hosts 42nd Art Fair
. 240.City and Crime
. 241.Bank Robbery
. 242.Immigration Goes Online
. 243.Jimmy Fixes His Door
. 244.Needs a New Air-Conditioner
. 245.Man Gets 12 Years for Fraud
. 246.Man Shoots Up Post Office
. 247.Murals Are Over 200 Years Old
. 248.Pier Collapses
. 249.Cameras in Police Cars
. 250.A School Girl Sues Her School


. 251.SUV Driver Sends Officer Flying
. 252.Boy Drowns in Neighbor's Pool
. 253.Woman Dies in House Fire
. 254.Plane Crashes into House
. 255.Fishing for Girls
. 256.Shot Next to Christmas Tree
. 257.Stabbed Outside Nightclub
. 258.Fishing Boat Sinks
. 259.The Mysterious Carport Stain
. 260.Lies About Winning Lottery
. 261.Victory Dance Leads to Death
. 262.Eat Your Vegetables
. 263.Honk if You're in a Hurry
. 264.The Man Who Loved Women
. 265.How to Get out of Jury Duty
. 266.The Way to a Man’s Heart
. 267.Female Seeks Mature Male
. 268.Let’s Go Fishing
. 269.Train Wreck “Frees” Cows
. 270.Valuable Guitar Found
. 271.Stepmother Kills Herself
. 272.Beautiful Teacher Smiles
. 273.Are Criminals Taking Over LA?
. 274.Police Arrest Happy Van Driver
. 275.Say Your Prayers
. 276.The Final Phone Call
. 277.Almost Perfect Children
. 278.There Goes the Neighborhood!
. 279.Let’s Go to Vegas!
. 280.Squirrel Attacks Woman
. 281.To Save His Baby
. 282.English Is Confusing
. 283.Pump Up the Tires
. 284.Don’t Go Swimming
. 285.The Park That Went to the Dogs
. 286.Can You Spare a Carburetor?
. 287.Golf Like a Girl
. 288.Take Me Out to the Ball Game
. 289.Take This Job and Shove It
. 290.Where Did That Book Go?
. 291.When You’ve Got Your Health
. 292.That ‘New Car’ Smell
. 293.Inviting Poor Student to Dinner
. 294.When I'm in the Bathroom
. 295.It Was an Old, Worthless Clock
. 296.Five-Finger Discount on Candy
. 297.Collecting Seashells
. 298.At the Store Entrance
. 299.We Will See the World
. 300.Get Me a Caffe Latte
. 301.The Slow Computer-1
. 302.The Slow Computer-2
. 303.The Careful Reader
. 304.Avoid the Flu
. 305.Magician Attracts Women
. 306.US Border Patrol
. 307.Car Shopping in California
. 308.Happy Anniversary
. 309.“Read All about It!”
. 310.A Factory Worker
. 311.Bad Pork
. 312.Don’t Eat the Meat
. 313.Copper Robbers
. 314.Weekly Driving Lessons-1
. 315.Weekly Driving Lessons-2
. 316.Laundry Day-1
. 317.Laundry Day-2
. 318.The Bargain CD Set-1
. 319.The Bargain CD Set-2
. 320.It’s All Over
. 321.The New Clothes-1
. 322.The New Clothes-2
. 323.Food as Punishment
. 324.US Passports Outsourced
. 325.The Demanding Son
. 326.A Practical Joke
. 327.The Dead Pedestrian
. 328.Bad News, Good News
. 329.The Cluster Balloonist
. 330.The Rude Clerk
. 331.The Tax Charge
. 332.The Fire in the Hills-1
. 333.The Fire in the Hills-2
. 334.The Vacuum Cleaner Filter-1
. 335.The Vacuum Cleaner Filter-2
. 336.The Rental Car-1
. 337.The Rental Car-2
. 338.The Marathon Cheater
. 339.School Bus Crashes
. 340.Don’t Take My Property
. 341.New Law for Taco Trucks
. 342.The Refund-1
. 343.The Refund-2
. 344.Shut Your Mouth
. 345.TSA’s New Policy-1
. 346.TSA’s New Policy-2
. 347.I’m Pregnant
. 348.Court Approves Same-Sex Marriage
. 349.Impolite to His Brother
. 350.Protecting the Public
. 351.Malibu to License Paparazzi
. 352.I'm Moving to NY
. 353.The Heart Attack-1
. 354.The Heart Attack-2
. 355.Let's Speak English

THE END


Update: October 16th, 2016.
PayPal về email:
[email protected]


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image
ESL đăng ký: Bạn không cần phải đăng ký gì cả. Chỉ việc nhẩy vào bài ESL 1 học và làm bài tập. Tiếp tục những bài kế tiếp càng nhanh càng tốt. Mình sẽ 888 và thỉnh thoảng cùng nhau nhắc nhở cho vui hén. Chứ thật ra việc học là việc của tự bản thân mình. Mình giỏi thì mình được nhờ hén.

Nickname           # bài
-----------------------------------------
Anthonydavetruong 51
BaoLaTinhChua 1
Bluecloud 1
bongbong 3
Brianthao08 2
Brenda 8
Cachua 4
Catandpuppy 2
Chaubaoct 11
Chauongco 2

Coua 3
Crystal 4
Cuomxiu 1
cương71 2
cycydang 1
Dangcoi100 1
David85 3
Diemhanh 5
Dinhdung 1
Dinhphan 9

doanchin 72
Evangeline 2
giadinhnho 2
Granger 6
hangtesa 3
HelenLe 4
HenryWu 12
Hientohoang 7
Hoa1971 22
Hoahai 1

HoangThiQuynhNhu 298
HongAckerman 1
Hongbambi 43
Hotheart 11
huanhatran 11
jacky9999 54
Jonny 8
Kellyninhhoa 1
Kingsmen 1
Kimnguyen10288 1

lanhuongbm 355
letuyetnghi 5
Lucbinh 1
Llphi777 2
Maluita659 1
Mangthit 2
matmuathu 1
MeoMuop 1
Miah 2
Mikun 4

Minhthoaidan 2
Minhloan 3
Minion 1
mnsun 5
moka 1
Myphuong12317 4
Myvan 2
Mujor 1
nbthuan1980 1

newsky272 1
Ngoclucbao 2
Ngocminh60 4
Ngotuananh1908 93
Nguyenthoa 1
Nguyetbang 2
Nguyenthimylinh 4
nhungcongangungoc 115
Ninian 54
Oanhnt 12

Petervu007 5
phamtrang24388 3
Pholau7 3
Phuong60 10
Phuonghang 7
Quangchien65 35
syncreation 33
Thanhtrihuynh 146
Thao077 1
Tinatinh 8

Tieuphong 1
Truongthinhutruc1966 4
Tomry 6
Thuyhangthinguyen 1
Thienphuong1010 10
tuanpc 43
Tungsu 7
tuongvi1303 1
Vuonglan 1
Vuthanh1957 28

Vuthitue 2
Vha08 2
wildcat 7
Yam 1
Ylytrang 26

-------------------------
. Tổng cộng 95 học viên


Update: July 23rd, 2019.