.
ESL 54: I’ve Got You Covered
1, 2 - bottom


ESL 54: I’ve Got You CoveredDownload


Abigail and Jeremy got divorced about 10 years ago. Abigail did not want to see a lawyer, worried that it might turn ugly. So she talked to Jeremy, who agreed that it was a good idea to not use lawyers. He said not to worry, he would take care of her. She said she wasn’t looking for a free ride—she could take care of herself. But, Jeremy insisted, he would help her out, then or whenever she needed money. It was the least he could do for her, since she was not taking 50 percent of his income and property.

So, Jeremy gave her $10,000 before they got divorced, because Abigail said that would be all she would need to finish getting her master’s degree and start teaching. And that was it. For the next 10 years after getting her degree, Abigail worked as a teacher. She liked her job and the people she worked with. Unfortunately, a tornado wiped out the entire school and half the town. Many teachers got laid off. Abigail spent a month visiting family and friends, but then had to find a new job.

She decided to change careers. To do so, she needed to go back to school for two years. Her tuition and living expenses would cost her $25,000. She called Jeremy. She and Jeremy had remained friendly over the years.

“Jeremy, I need a big favor,” she said over the phone.

“Sure, Abi, you name it,” Jeremy replied agreeably. Jeremy had a great job and a good life. She told him that she had been laid off, and she needed $25,000 for a degree and a new career. The friendliness left Jeremy’s voice. She reminded him of his promise ten years ago to help her out whenever she needed it.

“Yeah, Abi, but that was ten years ago. That’s history now, right? Have you tried your local bank?”

241870 top -


*Vocabulary:

• career:
• divorce:
• entire:
• favor:
• insist:
• lawyer:
• property:
• remind:
• tornado:
• tuition:
• ugly:

====================

*Yes/No Questions:

1.Did Abigail and Jeremy get married about 10 years ago?

2.Did she want to see a lawyer?

3.Did he agree that it was a good idea to not use lawyers?

4.Did he say that he would take care of her?

5.Was she looking for a free ride?

6.Could she take care of herself?

7.Did he say he would help her out whenever she needed money?

8.Was she taking 50 percent of his income and property?

9.Did he give her $100,000 before they got divorced?

10.Did she need the money to finish getting her master's degree?

=====================

*Fill in the blanks:

Abigail and Jeremy got divorced about 10 years _____ . Abigail did not want to see a lawyer, _____ that it might turn ugly. So she talked _____ Jeremy, who agreed that it was a good _____ to not use lawyers. He said not to _____ , he would take care of her. She said _____ wasn’t looking for a free ride—she could take _____ of herself. But, Jeremy insisted, he would help _____ out, then or whenever she needed money. It _____ the least he could do for her, since _____ was not taking 50 percent of his income _____ property.

So, Jeremy gave her $10,000 before they _____ divorced, because Abigail said that would be all _____ would need to finish getting her master’s degree _____ start teaching. And that was it. For the _____ 10 years after getting her degree, Abigail worked _____ a teacher. She liked her job and the _____ she worked with. Unfortunately, a tornado wiped out _____ entire school and half the town. Many teachers _____ laid off. Abigail spent a month visiting family _____ friends, but then had to find a new _____ .

She decided to change careers. To do so, _____ needed to go back to school for two _____ . Her tuition and living expenses would cost her _____ ,000. She called Jeremy. She and Jeremy had remained _____ over the years.

“Jeremy, I need a big _____ ,” she said over the phone.

“Sure, Abi, you _____ it,” Jeremy replied agreeably. Jeremy had a great _____ and a good life. She told him that _____ had been laid off, and she needed $25,000 _____ a degree and a new career. The friendliness _____ Jeremy’s voice. She reminded him of his promise _____ years ago to help her out whenever she _____ it.

“Yeah, Abi, but that was ten years _____ . That’s history now, right? Have you tried your _____ bank?”

===================

*Translate into Vietnamese:

................

241872 top -
tuananh xin nộp bài

*Vocabulary:

• career(n): nghề nghiệp
• divorce(v): li dị
• entire(a): toàn bộ
• favor(n): ân huệ, sự ủng hộ
• insist(v): khăng khăng, nằng nặc
• lawyer(n): luật sư
• property(n): tài sản
• remind(v): nhắc
• tornado(n): lốc xoáy
• tuition(n): học phí
• ugly(a): lằng nhằng

====================

*Yes/No Questions:

1.Did Abigail and Jeremy get married about 10 years ago?No

2.Did she want to see a lawyer?No

3.Did he agree that it was a good idea to not use lawyers?Yes

4.Did he say that he would take care of her?Yes

5.Was she looking for a free ride?No

6.Could she take care of herself?Yes

7.Did he say he would help her out whenever she needed money?Yes

8.Was she taking 50 percent of his income and property?No

9.Did he give her $100,000 before they got divorced?No

10.Did she need the money to finish getting her master's degree?Yes

=====================

*Fill in the blanks:

Abigail and Jeremy got divorced about 10 years _ago____ . Abigail did not want to see a lawyer, __worried___ that it might turn ugly. So she talked __to___ Jeremy, who agreed that it was a good ___idea__ to not use lawyers. He said not to __worry___ , he would take care of her. She said __she___ wasn’t looking for a free ride—she could take __care___ of herself. But, Jeremy insisted, he would help _her____ out, then or whenever she needed money. It __was___ the least he could do for her, since __she___ was not taking 50 percent of his income __and___ property.

So, Jeremy gave her $10,000 before they ___got__ divorced, because Abigail said that would be all ___she__ would need to finish getting her master’s degree __and___ start teaching. And that was it. For the __next___ 10 years after getting her degree, Abigail worked __as___ a teacher. She liked her job and the ___people__ she worked with. Unfortunately, a tornado wiped out __the___ entire school and half the town. Many teachers __got___ laid off. Abigail spent a month visiting family __and___ friends, but then had to find a new __job___ .

She decided to change careers. To do so, __she___ needed to go back to school for two __yeats___ . Her tuition and living expenses would cost her __25___ ,000. She called Jeremy. She and Jeremy had remained ___friendly__ over the years.

“Jeremy, I need a big __favor___ ,” she said over the phone.

“Sure, Abi, you ___namee__ it,” Jeremy replied agreeably. Jeremy had a great _job____ and a good life. She told him that __she___ had been laid off, and she needed $25,000 _for____ a degree and a new career. The friendliness __left___ Jeremy’s voice. She reminded him of his promise __10___ years ago to help her out whenever she _needed____ it.

“Yeah, Abi, but that was ten years __ago___ . That’s history now, right? Have you tried your ___local__ bank?”

===================

*Translate into Vietnamese:

Abigail và Jeremy đã li dị được 10 năm. Abigail không muốn hỏi ý kiến luật sư, lo lắng là rằng điều đó sẽ làm sự việc lằng nhằng hơn. Vì vậy cô nói với Jeremy, anh ta đồng ý đó là một ý kiến hay là không sử dụng luật sư. Anh ta nói cô không cần lo lắng, anh ta sẽ chăm sóc cho cô. Cô nói cô không tìm kiếm một cuộc sống dễ dàng- cô có thể tự chăm sóc mình. Nhưng, Jeremy cứ nằng nặc đòi giúp cô, bất kì lúc nào cô cần tiền. Đó là điều nhỏ nhặt nhất mà anh ta có thể giúp cô, vì cô không lấy 50 phần trăm tiền lương và tài sản của anh ta.

Vậy nên Jeremy đưa cho cô 10000$ trước khi họ li dị, bởi vì Abigail nói rằng đó là tất cả tiền cô cần để có đươc tấm bằng thạc sĩ và bắt đầu dạy học. Và đó là tất cả. 10 năm tiếp theo sau khi cô đã lấy được tấm bằng, Abigail làm giáo viên. Cô yêu thích công việc của mình và những người đồng nghiệp. Không may thay, một cơn lốc xoáy phá hủy gần hết ngôi trường và một nửa thành phố. Nhiều giáo viên bị cho thôi việc. Abigail đi thăm gia đình và bạn bè chừng một tháng, nhưng rồi cô phải kiếm một việc làm mới.

Cô quyết định thay đổi công việc. Để làm vậy, cô cần phải học hai năm. Học phí và phí tổn cuộc sống của cô sẽ ngốn của cô 25000$. Cô gọi Jeremy. Cô và Jeremy đã duy trì tình bạn chừng đó năm.

"Jeremy, em cần sự giúp đỡ," cô nói qua điện thoại.

"Chắc chắn rồi, Abi, em nói đi," Jeremy trả lời một cách đồng tình. Jeremy có một công việc và cuộc đầy đủ. Cô nói anh ta là cô đã bị cho thôi việc, và cô cần 25000$ cho một tấm bằng và một công việc mới. Tình bạn rời khỏi giọng nói của Jeremy. Cô nhắc anh ta về lời hứa 10 năm trước là sẽ giúp cô bất cứ khi nào cô cần.

"Phải rồi Abi, nhưng đó là 10 năm trước. Bậy giờ điều đó là quá khứ rồi, phải không? Em đã thử liên lạc với ngân hàng địa phương chưa?"

259406 top -
@thầy trongdung cho tuananh hỏi tựa đề bài này dịch sao cho hay hả thầy?

259415 top -

Done...

I’ve Got You Covered Tôi đã có bạn che chở (bảo bọc, giúp đỡ...)

259731 top -
thank you thầy trongdung nhiều.

260272 top -
Nộp bài ESL 54: I've Got You Covered
*Vocabulary:

• career: Nghề nghiệp
• divorce: Ly dị
• entire: Toàn bộ
• favor: Sự ủng hộ
• insist: Khăng khăng
• lawyer: Luật sư
• property: Tài sản
• remind: Nhắc
• tornado: Lốc xoáy
• tuition: Học phí
• ugly: Lằng nhằng

====================

*Yes/No Questions:

1.Did Abigail and Jeremy get married about 10 years ago? No

2.Did she want to see a lawyer? No

3.Did he agree that it was a good idea to not use lawyers? Yes

4.Did he say that he would take care of her? Yes

5.Was she looking for a free ride? No

6.Could she take care of herself? Yes

7.Did he say he would help her out whenever she needed money? Yes

8.Was she taking 50 percent of his income and property? No

9.Did he give her $100,000 before they got divorced? No

10.Did she need the money to finish getting her master's degree? Yes

=====================

*Fill in the blanks:

Abigail and Jeremy got divorced about 10 years _ago_ . Abigail did not want to see a lawyer, _worried_ that it might turn ugly. So she talked _to_ Jeremy, who agreed that it was a good _idea_ to not use lawyers. He said not to _worry_ , he would take care of her. She said _she_ wasn’t looking for a free ride she could take _care_ of herself. But, Jeremy insisted, he would help _her_ out, then or whenever she needed money. It _was_ the least he could do for her, since _she_ was not taking 50 percent of his income _and_ property.

So, Jeremy gave her $10,000 before they _got_ divorced, because Abigail said that would be all _she_ would need to finish getting her master’s degree _and_ start teaching. And that was it. For the _next_ 10 years after getting her degree, Abigail worked _as_ a teacher. She liked her job and the _people_ she worked with. Unfortunately, a tornado wiped out _the_ entire school and half the town. Many teachers _got_ laid off. Abigail spent a month visiting family _and_ friends, but then had to find a new _job_ .

She decided to change careers. To do so, _she_ needed to go back to school for two _years_ . Her tuition and living expenses would cost her _25_ ,000. She called Jeremy. She and Jeremy had remained _friendly_ over the years.

“Jeremy, I need a big _favor_ ,” she said over the phone.

“Sure, Abi, you _name_ it,” Jeremy replied agreeably. Jeremy had a great _job_ and a good life. She told him that _she_ had been laid off, and she needed $25,000 _for_ a degree and a new career. The friendliness _left_ Jeremy’s voice. She reminded him of his promise _10_ years ago to help her out whenever she _needed_ it.

“Yeah, Abi, but that was ten years _ago_ . That’s history now, right? Have you tried your _local_ bank?”

276932 top -

Done

283424 top -
*Vocabulary:

• career: nghề nghiệp
• divorce: ly dị
• entire (adj) toàn bộ, toàn thể
• favor (n) đặc ân, chiếu cố
• insist (on) khăng khăng, nài nỉ
• lawyer: luật sư
• property: vật sở hữu
• remind (v) nhớ lại, nhắc nhở
• tornado: bão táp
• tuition: sự giảng dạy
• ugly (adj) xấu xí

====================

*Yes/No Questions:

1.Did Abigail and Jeremy get married about 10 years ago?yes

2.Did she want to see a lawyer?no

3.Did he agree that it was a good idea to not use lawyers?yes

4.Did he say that he would take care of her?yes

5.Was she looking for a free ride?no

6.Could she take care of herself?yes

7.Did he say he would help her out whenever she needed money?yes

8.Was she taking 50 percent of his income and property?no

9.Did he give her $100,000 before they got divorced?no, $10,000

10.Did she need the money to finish getting her master's degree?yes

=====================

*Fill in the blanks:

Abigail and Jeremy got divorced about 10 years ___ago__ . Abigail did not want to see a lawyer, __worried___ that it might turn ugly. So she talked ___to__ Jeremy, who agreed that it was a good ______idea__ to not use lawyers. He said not to ____worry___ , he would take care of her. She said ___she__ wasn’t looking for a free ride—she could take ______care__ of herself. But, Jeremy insisted, he would help __her___ out, then or whenever she needed money. It __was___ the least he could do for her, since ___she__ was not taking 50 percent of his income ___and__ property.

So, Jeremy gave her $10,000 before they __got___ divorced, because Abigail said that would be all ___she__ would need to finish getting her master’s degree ___and__ start teaching. And that was it. For the ____next___ 10 years after getting her degree, Abigail worked __as___ a teacher. She liked her job and the ____people___ she worked with. Unfortunately, a tornado wiped out __her___ entire school and half the town. Many teachers ___got__ laid off. Abigail spent a month visiting family ___and__ friends, but then had to find a new __job___ .

She decided to change careers. To do so, ___she__ needed to go back to school for two __two___ . Her tuition and living expenses would cost her ___$25__ ,000. She called Jeremy. She and Jeremy had remained __friendly___ over the years.

“Jeremy, I need a big ____favor___ ,” she said over the phone.

“Sure, Abi, you ______name__ it,” Jeremy replied agreeably. Jeremy had a great __job___ and a good life. She told him that ___she__ had been laid off, and she needed $25,000 ___for__ a degree and a new career. The friendliness ______left__ Jeremy’s voice. She reminded him of his promise __10___ years ago to help her out whenever she ______needed__ it.

“Yeah, Abi, but that was ten years ___ago__ . That’s history now, right? Have you tried your ______local__ bank?”

326289 top -

Done

326763 top -
Ninian xin nộp bài.

*Vocabulary:

• career: sự nghiệp
• divorce: ly dị
• entire: tất cả
• favor: sự giúp đỡ
• insist: nhất định
• lawyer: luật sư
• property: tài sản
• remind: nhắc
• tornado: lốc xoáy
• tuition: học phí
• ugly: xấu xí

====================

*Yes/No Questions:
1.Did Abigail and Jeremy get married about 10 years ago? No, they didn't.
2.Did she want to see a lawyer? No, she didn't.
3.Did he agree that it was a good idea to not use lawyers? No, he didn't.
4.Did he say that he would take care of her? Yes, he did.
5.Was she looking for a free ride? No, she wasn't.
6.Could she take care of herself? Yes, she could.
7.Did he say he would help her out whenever she needed money? Yes, he did.
8.Was she taking 50 percent of his income and property? No, she wasn't.
9.Did he give her $100,000 before they got divorced? No, he didn't.
10.Did she need the money to finish getting her master's degree? Yes, she did.

=====================

*Fill in the blanks:

Abigail and Jeremy got divorced about 15 years __ago___ . Abigail did not want to see a lawyer, ___wooried__ that it might turn ugly. So she talked ___to__ Jeremy, who agreed that it was a good ___idea__ to not use lawyers. He said not to ___worried__ , he would take care of her. She said ___she__ wasn’t looking for a free ride—she could take __care___ of herself. But, Jeremy insisted, he would help ___her__ out, then or whenever she needed money. It __was___ the least he could do for her, since ___he__ was not taking 50 percent of his income __and___ property.

So, Jeremy gave her $10,000 before they __got___ divorced, because Abigail said that would be all __she___ would need to finish getting her master’s degree ___and__ start teaching. And that was it. For the __next___ 10 years after getting her degree, Abigail worked __as___ a teacher. She liked her job and the ___people__ she worked with. Unfortunately, a tornado wiped out ___the__ entire school and half the town. Many teachers __got___ laid off. Abigail spent a month visiting family __and___ friends, but then had to find a new __job___ .

She decided to change careers. To do so, ___she__ needed to go back to school for two ___years__ . Her tuition and living expenses would cost her __25___ ,000. She called Jeremy. She and Jeremy had remained __friendly___ over the years.

“Jeremy, I need a big ___favor__ ,” she said over the phone.

“Sure, Abi, you __named___ it,” Jeremy replied agreeably. Jeremy had a great ___job__ and a good life. She told him that ___she__ had been laid off, and she needed $25,000 ___for__ a degree and a new career. The friendliness __left___ Jeremy’s voice. She reminded him of his promise ___10__ years ago to help her out whenever she ___needed__ it.

“Yeah, Abi, but that was ten years ___ago__ . That’s history now, right? Have you tried your ___local__ bank?”

===================

*Translate into Vietnamese:
Abigail và Jeremy đã li dị được 10 năm. Abigail không muốn hỏi ý kiến luật sư, lo lắng rằng điều đó sẽ làm sự việc tồi tệ hơn. Vì vậy cô nói chuyện với Jeremy, anh ta đồng ý đó là một ý kiến hay khi không sử dụng luật sư. Anh ta nói cô không cần lo lắng, anh sẽ chăm sóc cho cô. Cô nói cô không tìm kiếm một cuộc sống dễ dàng- cô có thể tự chăm sóc mình. Nhưng, Jeremy cứ nằng nặc đòi giúp cô, bất kì lúc nào cô cần tiền. Đó là điều nhỏ nhặt nhất mà anh ta có thể giúp cô, vì cô không lấy 50 phần trăm tiền lương và tài sản của anh ta.

Vậy nên Jeremy đưa cho cô 10.000$ trước khi họ li dị, bởi vì Abigail nói rằng đó là tất cả tiền cô cần để có đươc tấm bằng thạc sĩ và bắt đầu dạy học. Và đó là tất cả. 10 năm tiếp theo sau khi cô đã lấy được tấm bằng, Abigail làm như một giáo viên. Cô yêu quí công việc của mình và những người đồng nghiệp. Không may thay, một cơn lốc xoáy phá hủy toàn bộ ngôi trường và một nửa thành phố. Nhiều giáo viên bị cho thôi việc. Abigail bỏ ra một tháng để đi thăm gia đình và bạn bè, nhưng rồi cô phải kiếm một việc làm mới.

Cô quyết định thay đổi sự nghiệp. Để làm vậy, cô cần phải quay lại trường hai năm. Học phí và phí tổn cuộc sống của cô sẽ tốn 25000$. Cô gọi Jeremy. Cô và Jeremy đã duy trì tình bạn chừng đó năm.

"Jeremy, em cần sự giúp đỡ lớn," cô nói qua điện thoại.

"Chắc chắn rồi, Abi, em nói đi," Jeremy trả lời một cách đồng tình. Jeremy có một công việc tuyệt vời và một cuộc sống tốt. Cô nói anh ta là cô đã bị cho thôi việc, và cô cần 25.000$ cho một tấm bằng và một công việc mới. Tình bạn rời khỏi giọng nói của Jeremy. Cô nhắc anh ta về lời hứa 10 năm trước là sẽ giúp cô bất cứ khi nào cô cần.

"Phải rồi Abi, nhưng đó là 10 năm trước. Bây giờ điều đó là quá khứ rồi, phải không? Em đã thử liên lạc với ngân hàng địa phương chưa?"

340656 top -

*Vocabulary:

• career: nghề nghiệp
• divorce: li dị
• entire: toàn bộ
• favor: ân huệ, sự ủng hộ
• insist: khăng khăng, nằng nặc
• lawyer: luật sư
• property: tài sản
• remind: nhắc
• tornado: lốc xoáy
• tuition: học phí
• ugly: lằng nhằng

====================

*Yes/No Questions:

1.Did Abigail and Jeremy get married about 10 years ago?No

2.Did she want to see a lawyer?No

3.Did he agree that it was a good idea to not use lawyers?Yes

4.Did he say that he would take care of her?Yes

5.Was she looking for a free ride?No

6.Could she take care of herself?Yes

7.Did he say he would help her out whenever she needed money?Yes

8.Was she taking 50 percent of his income and property?No

9.Did he give her $100,000 before they got divorced?No

10.Did she need the money to finish getting her master's degree?Yes

=====================

*Fill in the blanks:

Abigail and Jeremy got divorced about 10 years _ago____ . Abigail did not want to see a lawyer, __worried___ that it might turn ugly. So she talked __to___ Jeremy, who agreed that it was a good ___idea__ to not use lawyers. He said not to __worry___ , he would take care of her. She said __she___ wasn’t looking for a free ride—she could take __care___ of herself. But, Jeremy insisted, he would help _her____ out, then or whenever she needed money. It __was___ the least he could do for her, since __she___ was not taking 50 percent of his income __and___ property.

So, Jeremy gave her $10,000 before they ___got__ divorced, because Abigail said that would be all ___she__ would need to finish getting her master’s degree __and___ start teaching. And that was it. For the __next___ 10 years after getting her degree, Abigail worked __as___ a teacher. She liked her job and the ___people__ she worked with. Unfortunately, a tornado wiped out __the___ entire school and half the town. Many teachers __got___ laid off. Abigail spent a month visiting family __and___ friends, but then had to find a new __job___ .

She decided to change careers. To do so, __she___ needed to go back to school for two __yeats___ . Her tuition and living expenses would cost her __25___ ,000. She called Jeremy. She and Jeremy had remained ___friendly__ over the years.

“Jeremy, I need a big __favor___ ,” she said over the phone.

“Sure, Abi, you ___namee__ it,” Jeremy replied agreeably. Jeremy had a great _job____ and a good life. She told him that __she___ had been laid off, and she needed $25,000 _for____ a degree and a new career. The friendliness __left___ Jeremy’s voice. She reminded him of his promise __10___ years ago to help her out whenever she _needed____ it.

“Yeah, Abi, but that was ten years __ago___ . That’s history now, right? Have you tried your ___local__ bank?”

===================

*Translate into Vietnamese:

Abigail và Jeremy đã li dị được 10 năm. Abigail không muốn hỏi ý kiến luật sư, lo lắng là rằng điều đó sẽ làm sự việc lằng nhằng hơn. Vì vậy cô nói với Jeremy, anh ta đồng ý đó là một ý kiến hay là không sử dụng luật sư. Anh ta nói cô không cần lo lắng, anh ta sẽ chăm sóc cho cô. Cô nói cô không tìm kiếm một cuộc sống dễ dàng- cô có thể tự chăm sóc mình. Nhưng, Jeremy cứ nằng nặc đòi giúp cô, bất kì lúc nào cô cần tiền. Đó là điều nhỏ nhặt nhất mà anh ta có thể giúp cô, vì cô không lấy 50 phần trăm tiền lương và tài sản của anh ta.

Vậy nên Jeremy đưa cho cô 10000$ trước khi họ li dị, bởi vì Abigail nói rằng đó là tất cả tiền cô cần để có đươc tấm bằng thạc sĩ và bắt đầu dạy học. Và đó là tất cả. 10 năm tiếp theo sau khi cô đã lấy được tấm bằng, Abigail làm giáo viên. Cô yêu thích công việc của mình và những người đồng nghiệp. Không may thay, một cơn lốc xoáy phá hủy gần hết ngôi trường và một nửa thành phố. Nhiều giáo viên bị cho thôi việc. Abigail đi thăm gia đình và bạn bè chừng một tháng, nhưng rồi cô phải kiếm một việc làm mới.

Cô quyết định thay đổi công việc. Để làm vậy, cô cần phải học hai năm. Học phí và phí tổn cuộc sống của cô sẽ ngốn của cô 25000$. Cô gọi Jeremy. Cô và Jeremy đã duy trì tình bạn chừng đó năm.

"Jeremy, em cần sự giúp đỡ," cô nói qua điện thoại.

"Chắc chắn rồi, Abi, em nói đi," Jeremy trả lời một cách đồng tình. Jeremy có một công việc và cuộc sống đầy đủ. Cô nói anh ta là cô đã bị cho thôi việc, và cô cần 25000$ cho một tấm bằng và một công việc mới. Tình bạn rời khỏi giọng nói của Jeremy. Cô nhắc anh ta về lời hứa 10 năm trước là sẽ giúp cô bất cứ khi nào cô cần.

"Phải rồi Abi, nhưng đó là 10 năm trước. Bậy giờ điều đó là quá khứ rồi, phải không? Em đã thử liên lạc với ngân hàng địa phương chưa?"

406046 top -
LESSON 54:


I'VE GOT YOU COVERED - EM CẦN ANH GIÚP ĐỠ


===========================================================

*Vocabulary:
-----------------------------------------------------------------
• career: nghề nghiệp.
• divorce: ly hôn, ly dị.
• entire: toàn bộ.
• favor: ân huệ, đặc ân.
• insist: khăng khăng, cố nài.
• lawyer: luật sư.
• property: tài sản.
• remind: nhắc lại.
• tornado: lốc xoáy.
• tuition: học phí.
• ugly: xấu xí, khó chịu.

===========================================================

*Yes/No Questions:
-----------------------------------------------------------------
1.Did Abigail and Jeremy get married about 10 years ago?
- No, they didn't. Abigail and Jeremy got married about 10 years ago.

2.Did she want to see a lawyer?
- No, she didn't. She didn't want to see a lawyer.

3.Did he agree that it was a good idea to not use lawyers?
- Yes, he did. He agreed that it was a good idea to not use lawyers.

4.Did he say that he would take care of her?
- Yes, she did. He said that he would take care of her.

5.Was she looking for a free ride?
- No, she wasn't. She wasn't looking for a free ride.
6.Could she take care of herself?
- Yes, she could. She could take care of herself.

7.Did he say he would help her out whenever she needed money?
- Yes, she did. He said he would help her out whenever she needed money.

8.Was she taking 50 percent of his income and property?
- No, she wasn't. She wasn't taking 50 percent of his income and property.

9.Did he give her $100,000 before they got divorced?
- No, he didn't. He didn't give her $100,000 before they got divorced.

10.Did she need the money to finish getting her master's degree?
- Yes, she did. She needed the money to finish getting her master's degree.

===========================================================

*Fill in the blanks:
------------------------------------------------------------------
Abigail and Jeremy got divorced about 10 years ago . Abigail did not want to see a lawyer, worried that it might turn ugly. So she talked to Jeremy, who agreed that it was a good idea to not use lawyers. He said not to worry, he would take care of her. She said wasn’t looking for a free ride—she could take care of herself. But, Jeremy insisted, he would help her out, then or whenever she needed money. It was the least he could do for her, since she was not taking 50 percent of his income and property.

So, Jeremy gave her $10,000 before they got divorced, because Abigail said that would be all she would need to finish getting her master’s degree and start teaching. And that was it. For the next 10 years after getting her degree, Abigail worked as a teacher. She liked her job and the people she worked with. Unfortunately, a tornado wiped out the entire school and half the town. Many teachers got laid off. Abigail spent a month visiting family and friends, but then had to find a new job .

She decided to change careers. To do so, she needed to go back to school for two years . Her tuition and living expenses would cost her 25,000. She called Jeremy. She and Jeremy had remained friendly over the years.

“Jeremy, I need a big favor ,” she said over the phone.

“Sure, Abi, you name it,” Jeremy replied agreeably. Jeremy had a great job and a good life. She told him that she had been laid off, and she needed $25,000 for a degree and a new career. The friendliness left Jeremy’s voice. She reminded him of his promise ten years ago to help her out whenever she needed it.

“Yeah, Abi, but that was ten years ago . That’s history now, right? Have you tried your local bank?

===========================================================

*Translate into Vietnamese:
------------------------------------------------------------------

Abigail và Jeremy đã ly hôn khoảng 10 năm trước. Abigail không muốn đến hỏi ý kiến của luật sư, cô lo mọi chuyện diễn tiến không hay ho gì mấy. Vì thế cô nói chuyện với Jeremy, người đã tán thành đó là một ý kiến hay khi không nhờ tới luật sư. Anh nói đừng quá lo lắng, anh sẽ chăm sóc cho cô. Cô nói cô không tìm kiếm một cuộc sống chỉ biết hưởng thụ - cô có thể tự chăm sóc bản thân mình. Thế nhưng, Jeremy khăng khăng, anh sẽ giúp đỡ cô, rồi đây hoặc bất cứ khi nào cô cần đến tiền bạc. Đó là điều ít nhất anh có thể làm cho cô, kể từ khi cô không nhận 50% thu nhập và tài sản của anh.

Vì thế, Jeremy đã đưa cô 10,000 đô-la trước khi họ ly hôn, vì Abigail nói đó là tất cả những gì cô cần để lấy bằng thạc sĩ và bắt đầu đi dạy học. Và chỉ có thế. Trong 10 năm sau đó sau khi có được bằng cấp, Abigail là một giáo viên. Cô yêu thích công việc của mình và mọi người làm chung. Thật không may, một cơn lốc xoáy đã phá huỷ hoàn toàn ngôi trường và một nữa thị trấn. Nhiều giáo viên bị thất nghiệp. Abigail đi thăm gia đình và bạn bè trong một tháng, nhưng rồi cô phải tìm một công việc mới.

Cô quyết định thay đổi công việc. Để làm được điều đó, cô cần trở lại trường học trong hai năm. Học phí và chi phí sinh hoạt tiêu tốn của cô 25.000 đô-la. Cô gọi cho Jeremy. Cô và Jeremy vẫn giữ được sự thân thiết qua từng ấy năm.

"Jeremy, em muốn xin anh một ân huệ," cô nói trên điện thoại.

"Dĩ nhiên rồi, Abi, em nêu rõ điều đó đi," Jeremy trả lời một cách thân mật. Jeremy có một công việc ưng ý và một cuộc sống thoải mái. Cô nói với anh cô vừa bị thất nghiệp, và cô cần 25.000 đô-la cho bằng cấp và một nghề nghiệp mới. Sự thân thiết không còn trong giọng nói của Jeremy nữa. Cô nhắc anh nhớ lời hứa của anh cách đây 10 năm là giúp đở cô bất kỳ khi nào cô cần đến.

"Thế à, Abi, nhưng đã 10 năm trôi qua rồi. Chuyện đó bây giờ đâu còn quan trọng gì nữa, phải không? Cô đã thử tới các ngân hàng địa phương rồi chứ?

435819 top -
Jacky xin nộp bài ESL 54.*Vocabulary:


• career:n, nghề nghiệp
• divorce:n, ly dị
• entire:adj, toàn bộ
• favor:n, chiếu cố
• insist:v, nài nỉ
• lawyer:n, luật sư
• property:n, của cải
• remind:v, nhắc lại
• tornado:n, bảo lốc
• tuition:n, học phí
• ugly:adj, xấu xí

====================

*Yes/No Questions:

1.Did Abigail and Jeremy get married about 10 years ago? no

2.Did she want to see a lawyer? no

3.Did he agree that it was a good idea to not use lawyers? yes

4.Did he say that he would take care of her? yes

5.Was she looking for a free ride? no

6.Could she take care of herself? yes

7.Did he say he would help her out whenever she needed money? yes

8.Was she taking 50 percent of his income and property? no

9.Did he give her $100,000 before they got divorced? no

10.Did she need the money to finish getting her master's degree? yes

=====================

*Fill in the blanks:

Abigail and Jeremy got divorced about 10 years ___ago__ . Abigail did not want to see a lawyer, __worried___ that it might turn ugly. So she talked __to___ Jeremy, who agreed that it was a good _idea____ to not use lawyers. He said not to __worry___ , he would take care of her. She said _she____ wasn’t looking for a free ride—she could take __care___ of herself. But, Jeremy insisted, he would help __her___ out, then or whenever she needed money. It _was____ the least he could do for her, since __she___ was not taking 50 percent of his income __and___ property.

So, Jeremy gave her $10,000 before they __got___ divorced, because Abigail said that would be all she__would need to finish getting her master’s degree __and___ start teaching. And that was it. For the _next____ 10 years after getting her degree, Abigail worked __as___ a teacher. She liked her job and the __people___ she worked with. Unfortunately, a tornado wiped out _the____ entire school and half the town. Many teachers __got___ laid off. Abigail spent a month visiting family __and___ friends, but then had to find a new __job___ .

She decided to change careers. To do so, _she____ needed to go back to school for two _years____ . Her tuition and living expenses would cost her _s25____ ,000. She called Jeremy. She and Jeremy had remained _friendly____ over the years.

“Jeremy, I need a big _favor____ ,” she said over the phone.

“Sure, Abi, you _name____ it,” Jeremy replied agreeably. Jeremy had a great __job___ and a good life. She told him that __she___ had been laid off, and she needed $25,000 __for___ a degree and a new career. The friendliness ___left__ Jeremy’s voice. She reminded him of his promise __ten___ years ago to help her out whenever she __needed___ it.

“Yeah, Abi, but that was ten years ___ago__ . That’s history now, right? Have you tried your __local___ bank?”

===================

499335 top -

HỌC, HỌC NỮA, HỌC MÃI.

ESL 54: I’VE GOT YOU COVERED
: TÔI CẦN ANH GIÚP ĐỠ


Vocabulary:

• career: nghề nghiệp
• divorce: ly dị
• entire: toàn bộ
• favor: ưu tiên, chiếu cố
• insist: nhất định, nhất quyết
• lawyer: luật sư, luật gia
• property: tài sản, quyền sở hữu, bất động sản
• remind: nhắc nhở
• tornado: cơn lốc xoáy, bão táp
• tuition: học phí
• ugly: xấu, xấu xí
……………………………………….

Translate into Vietnamese:

Abigail and Jeremy got divorced about 10 years ago. Abigail did not want to see a lawyer, worried that it might turn ugly. So she talked to Jeremy, who agreed that it was a good idea to not use lawyers. He said not to worry, he would take care of her. She said she wasn’t looking for a free ride—she could take care of herself. But, Jeremy insisted, he would help her out, then or whenever she needed money. It was the least he could do for her, since she was not taking 50 percent of his income and property.
Abigail và Jeremy 10 năm trước đã ly dị. Abigail không muốn mời luật sư, lo ngại rằng có thể sự việc sẽ xấu đi. Vì thế cô đã nói chuyện với Jeremy, Ông đồng ý và cho rằng đó là ý kiến tốt để không cần đến luật sư. Ông nói không gì phải lo lắng, ông sẽ chăm sóc cho cô. Cô nói cô không tìm kiếm cuộc sống dễ dàng được cô có thể tự chăm sóc mình. Nhưng Jeremy khẳng định, ông sẽ giúp đỡ cô khi nào cô cần tiền. Đó là ít ra ông có thể giúp đỡ cho cô, kể từ khi cô không nhận 50% tiền thu nhập và tài sản của ông.

So, Jeremy gave her $10,000 before they got divorced, because Abigail said that would be all she would need to finish getting her master’s degree and start teaching. And that was it. For the next 10 years after getting her degree, Abigail worked as a teacher. She liked her job and the people she worked with. Unfortunately, a tornado wiped out the entire school and half the town. Many teachers got laid off. Abigail spent a month visiting family and friends, but then had to find a new job.
Vì vậy, Jeremy đã đưa cho cô $10.000 trước khi họ ly dị, Bởi vì Abigail nói nó là tất cả cô sẽ cần để hoàn tất bằng thạc sỹ của cô và bắt đầu giảng dạy. Và 10 năm sau đó khi cô nhận được bằng, Abigail đã là một giáo viên. Cô thích công việc của mình và những người từng làm việc với cô.
Không may, một cơn lốc đã quét sạch toàn bộ trường học và một nữa thị trấn. Nhiều giáo viên bị sa thải. Abigail dành một tháng viếng thăm gia đình và bạn bè, nhưng sau đó phải tìm một công việc mới.


She decided to change careers. To do so, she needed to go back to school for two years. Her tuition and living expenses would cost her $25,000. She called Jeremy. She and Jeremy had remained friendly over the years.
Cô quyết định thay đổi công việc. Để thực hiện được như thế cô cần phải trở lại trường học hai năm. Học phí và sinh hoạt phí của cô mất hết $25.000. Cô gọi cho Jeremy. Cô và Jeremy vẫn thân thiết với nhau trong mấy năm qua.

“Jeremy, I need a big favor,” she said over the phone.
“Jeremy, Em cần anh giúp đỡ,” cô nói qua điện thoại.

“Sure, Abi, you name it,” Jeremy replied agreeably. Jeremy had a great job and a good life. She told him that she had been laid off, and she needed $25,000 for a degree and a new career. The friendliness left Jeremy’s voice. She reminded him of his promise ten years ago to help her out whenever she needed it.
“Chắc chắn rồi, Abi, em nói đi,” Jeremy trả lời dễ chịu. Jeremy có một công việc tuyệt vời và cuộc sống tốt đẹp. Cô nói với anh rằng cô đã bị sa thải và cô cần $25.000 cho khóa học và công việc mới. Jeremy nói với giọng thân thiện. Cô nhắc anh về lời hứa 10 năm trước đây sẽ giúp cô bất cứ lúc nào khi cô cần.

“Yeah, Abi, but that was ten years ago. That’s history now, right? Have you tried your local bank?”
“Phải, Abi à, nhưng đó là 10 năm trước đây. Còn bây giờ chuyện đó là quá khứ rồi, đúng không? Em thử liên hệ ngân hàng địa phương của em xem sao?
……………………………………….

Yes/No Questions:

1.Did Abigail and Jeremy get married about 10 years ago? Yes
2.Did she want to see a lawyer? No
3.Did he agree that it was a good idea to not use lawyers? Yes
4.Did he say that he would take care of her? Yes
5.Was she looking for a free ride? Yes
6.Could she take care of herself? Yes
7.Did he say he would help her out whenever she needed money? Yes
8.Was she taking 50 percent of his income and property? No
9.Did he give her $100,000 before they got divorced? Yes
10.Did she need the money to finish getting her master's degree? No
……………………………………..

Fill in the blanks:

Abigail and Jeremy got divorced about 10 years ago. Abigail did not want to see a lawyer, worried that it might turn ugly. So she talked to Jeremy, who agreed that it was a good idea to not use lawyers. He said not to worry, he would take care of her. She said she wasn’t looking for a free ride she could take care of herself. But, Jeremy insisted, he would help her out, then or whenever she needed money. It was the least he could do for her, since she was not taking 50 percent of his income and property.

So, Jeremy gave her $10,000 before they got divorced, because Abigail said that would be all she would need to finish getting her master’s degree and start teaching. And that was it. For the next 10 years after getting her degree, Abigail worked as a teacher. She liked her job and the people she worked with. Unfortunately, a tornado wiped out the entire school and half the town. Many teachers got laid off. Abigail spent a month visiting family and friends, but then had to find a new job.

She decided to change careers. To do so, she needed to go back to school for two years. Her tuition and living expenses would cost her $25,000. She called Jeremy. She and Jeremy had remained friendly over the years.

“Jeremy, I need a big favor,” she said over the phone.

“Sure, Abi, you name it,” Jeremy replied agreeably. Jeremy had a great job and a good life. She told him that she had been laid off, and she needed $25,000 for a degree and a new career. The friendliness left Jeremy’s voice. She reminded him of his promise ten years ago to help her out whenever she needed it.

“Yeah, Abi, but that was ten years ago. That’s history now, right? Have you tried your local bank?”


561189 top -
ESL 54: I’ve Got You Covered
1, 2

. 1.New To America
. 2.A Haircut
. 3.The Yardman
. 4.Grab Your Umbrellas
. 5.Shopping for Bargains
. 6.Horses to Ride
. 7.A Shower Injury
. 8.Pete's Sharp Knife
. 9.A Good Sandwich
. 10.Sara's Upset Stomach
. 11.Please Marry Me!
. 12.Laundry Day
. 13.A Noisy Neighbor
. 14.The New Realtor
. 15.The Fire Alarm
. 16.Eddie's Short Visit
. 17.Carbon Monoxide
. 18.A Visit to Asia
. 19.School Boys
. 20.The Loose Button
. 21.The Pile of Paper
. 22.Brushing and Flossing
. 23.Raising the Kids
. 24.A Clean Toilet Bowl
. 25.A Love Letter
. 26.A Bird Attacks
. 27.A Daytime Robbery
. 28.Trick or Treat
. 29.The Motorcycle Rider
. 30.Spock Saves His Dad
. 31.Provider Overbills Customer
. 32.The Breakup
. 33.Famous Model Dies
. 34.Shopping Carts Everywhere
. 35.Four Slit Throats
. 36.Does Garlic Mean Garlic?
. 37.A Jealous Girlfriend
. 38.Towns Hit by Snowstorms
. 39.Another Jealous Girlfriend
. 40.She Loves Her Son
. 41.The Doctor’s Exam
. 42.Hospitals Can Make You Sick
. 43.English Is So Hard
. 44.Hollywood Stars and Tourists
. 45.GEICO’s TV Lizard
. 46.Law and Order in LA
. 47.Destruction of Iraq
. 48.Have You Seen This Man?
. 49.LA Traffic Report
. 50.LA Radio News


. 51.Trash Truck Misses Pick-up
. 52.Her First Driving Accident
. 53.You’re Not a Good Principal
. 54.I’ve Got You Covered
. 55.Paris Goes to Jail in LA
. 56.A Year with No TV
. 57.Let’s Buy Some Paint
. 58.I Need Water for My Clients
. 59.Putting Bunny to Sleep
. 60.Where Is That Darn Battery?
. 61.If You Really Love Me…
. 62.The Wedding Gift (1)
. 63.The Wedding Gift (2)
. 64.Does a Tiger Change Its Stripes?
. 65.No Place Like an Open House
. 66."We Could Have All Died!"
. 67.It’s the Thought that Counts
. 68.Who Ordered the Scallops?
. 69.You’re Not My Daddy
. 70.Let He Who Is Without Sin…
. 71.Shopping at the 99 Cents Store
. 72.Betting Big in Vegas
. 73.Priced to Sell!
. 74.The Handyman Comes
. 75.A Woman Has Needs
. 76.A Hot Day and a Cool Pool
. 77.Up, Up, and Away
. 78.Man's Best Friend
. 79.Six Feet Under
. 80.An Unhappy Worker
. 81.Why the Sky Is Brown
. 82.It’s a Small World
. 83.Suspicious Shoppers
. 84.Death Is Part of Life
. 85.Tagger Shoots Woman
. 86.Crime on the Rise
. 87.Too Soft on Crime
. 88.Pluto Chases Kid
. 89.In Harm’s Way
. 90."Semper Buy"
. 91.A Little Respect, Please
. 92.A Dream from Beyond-1
. 93.A Dream from Beyond-2
. 94.A Trip to Egypt
. 95.No Doughnuts for Old Folks
. 96.It’s Just Business
. 97.A Walk in the Wild
. 98.Elvis Is Alive and Well
. 99.Bad Weed, Bad Call
. 100.Shark Attack


. 101.Love in the Hospital
. 102.Interstate Bridge Collapses
. 103.Stop Selling Those Bunnies
. 104.Actor Tries to Kill Himself
. 105.US Senator Says He’s not Gay
. 106.E.Coli Is Everywhere
. 107.Influenza
. 108.The Hospital Orderly-1
. 109.The Hospital Orderly-2
. 110.Flower Power
. 111.Dog Inherits Millions
. 112.Man Holds Staff Hostage
. 113.Young Boy Defends Sister
. 114.Remember Me?
. 115.The Way to a Man’s Heart
. 116.Sail Around the World
. 117.New Dog-Barking Law
. 118.Man Flies in Lawn Chair-1
. 119.Man Flies in Lawn Chair-2
. 120.Cleaning a Dirty Plate
. 121.Her Driving Lesson
. 122.Hurricane Dean
. 123.Adventurer Disappears
. 124.Nursing Student Disappears
. 125.The Lovely Banana
. 126.Smells like Chicken
. 127.The Wedding-1
. 128.The Wedding-2
. 129.The Waiter
. 130.Your Country Thanks You
. 131.D.B.Cooper Lives On-1
. 132.D.B.Cooper Lives On-2
. 133.I’m No Alcoholic!
. 134.48 Homes Burn Down-1
. 135.48 Homes Burn Down-2
. 136.Drought Attacks Georgia
. 137.A Bad MRI Experience
. 138.Body in a Barrel-1
. 139.Body in a Barrel-2
. 140.Red Meat, Gray Water
. 141.All Bite, No Bark
. 142.Tiger Kills Two Men-1
. 143.Tiger Kills Two Men-2
. 144.Red Flowers Make Her See Red
. 145.The Starbucks Robbery
. 146.The Argument-1
. 147.The Argument-2
. 148.The Toilet Tank-1
. 149.The Toilet Tank-2
. 150.Santa Was Molested
. 151.Fire Kills Two Young Girls
. 152.Police Arrest Fire-Starters
. 153.Get out of "Jail"-1
. 154.Get out of "Jail"-2
. 155.New Year Celebrations
. 156.$50K to Waitress-1
. 157.$50K to Waitress-2
. 158.Who Needs School?
. 159.Black Friday
. 160.JFK Assassination
. 161.Don’t Top Off the Tanks
. 162.The Clapper
. 163.Tuberculosis Still Kills
. 164.Old Dogs Become Young Again
. 165.Ham and Eggplant
. 166.A Hole in Her Ear-1
. 167.A Hole in Her Ear-2
. 168.The Drugs Keep Coming
. 169.Missing Husband-1
. 170.Missing Husband-2
. 171.Don’t Get Mad-Get Even
. 172.The Christmas Gift-1
. 173.The Christmas Gift-2
. 174.The Haircut-1
. 175.The Haircut-2
. 176.The Robbery at the Mall-1
. 177.The Robbery at the Mall-2
. 178.The Driving Lesson-1
. 179.The Driving Lesson-2
. 180.The Move to Georgia-1
. 181.The Move to Georgia-2
. 182.I’ll Get a Job in a Restaurant
. 183.A Cleaner River-1
. 184.A Cleaner River-2
. 185.The Spitter
. 186.Kill Those Flies-1
. 187.Kill Those Flies-2
. 188.The Oil Change-1
. 189.The Oil Change-2
. 190.Boy Starts Huge Fire
. 191.Writers Go on Strike
. 192.Please Don’t Hurt Me!
. 193.It’s Just a Little White Lie
. 194.Jury Service in California
. 195.The Rude Golfer-1
. 196.The Rude Golfer-2
. 197.Man Invents Toilet for Cars
. 198.Monkeys Cause Man’s Death
. 199.The Light Eater-1
. 200.The Light Eater-2


. 201.Sara Went Shopping
. 202.Man Injured at Fast Food Place
. 203.A Life-Saving Cow
. 204.Driver Loses Mabel, Finds Jail
. 205.Jerry Decided To Buy a Gun
. 206.Freeway Chase
. 207.Better To Be Unlucky
. 208.Food Fight Erupted in Prison
. 209.How His Pig is Doing
. 210.Goats Being Hired
. 211.A Missing Cat
. 212.Book Him
. 213.Water Under the Sink-1
. 214.Water Under the Sink-2
. 215.Theft Occurs Everywhere
. 216.Eggs and a Bunny
. 217.Goodbye to Clean Couple
. 218.$100 Deposit
. 219.Books Don’t Grow on Trees
. 220.A Murder-Suicide
. 221.New Store and Its Owners
. 222.Hit-and-Run Charge
. 223.Gasoline Prices Hit Record High
. 224.A Festival of Books
. 225.Crazy Housing Prices
. 226.Happy and Unhappy Renters
. 227.Pulling Out Nine Tons of Trash
. 228.Cloning Pets
. 229.Rentals at the Oceanside
. 230.Trees Are a Threat
. 231.Gets Booked, Writes a Book
. 232.Popular Park Reopens
. 233.Swim Classes Begin Soon
. 234.Not Sitting Around
. 235.Get Millions for Homeless
. 236.Tenants Watch Building Burn
. 237.Bathtub Blues
. 238.Blood Drive at Civic Center
. 239.City Hosts 42nd Art Fair
. 240.City and Crime
. 241.Bank Robbery
. 242.Immigration Goes Online
. 243.Jimmy Fixes His Door
. 244.Needs a New Air-Conditioner
. 245.Man Gets 12 Years for Fraud
. 246.Man Shoots Up Post Office
. 247.Murals Are Over 200 Years Old
. 248.Pier Collapses
. 249.Cameras in Police Cars
. 250.A School Girl Sues Her School


. 251.SUV Driver Sends Officer Flying
. 252.Boy Drowns in Neighbor's Pool
. 253.Woman Dies in House Fire
. 254.Plane Crashes into House
. 255.Fishing for Girls
. 256.Shot Next to Christmas Tree
. 257.Stabbed Outside Nightclub
. 258.Fishing Boat Sinks
. 259.The Mysterious Carport Stain
. 260.Lies About Winning Lottery
. 261.Victory Dance Leads to Death
. 262.Eat Your Vegetables
. 263.Honk if You're in a Hurry
. 264.The Man Who Loved Women
. 265.How to Get out of Jury Duty
. 266.The Way to a Man’s Heart
. 267.Female Seeks Mature Male
. 268.Let’s Go Fishing
. 269.Train Wreck “Frees” Cows
. 270.Valuable Guitar Found
. 271.Stepmother Kills Herself
. 272.Beautiful Teacher Smiles
. 273.Are Criminals Taking Over LA?
. 274.Police Arrest Happy Van Driver
. 275.Say Your Prayers
. 276.The Final Phone Call
. 277.Almost Perfect Children
. 278.There Goes the Neighborhood!
. 279.Let’s Go to Vegas!
. 280.Squirrel Attacks Woman
. 281.To Save His Baby
. 282.English Is Confusing
. 283.Pump Up the Tires
. 284.Don’t Go Swimming
. 285.The Park That Went to the Dogs
. 286.Can You Spare a Carburetor?
. 287.Golf Like a Girl
. 288.Take Me Out to the Ball Game
. 289.Take This Job and Shove It
. 290.Where Did That Book Go?
. 291.When You’ve Got Your Health
. 292.That ‘New Car’ Smell
. 293.Inviting Poor Student to Dinner
. 294.When I'm in the Bathroom
. 295.It Was an Old, Worthless Clock
. 296.Five-Finger Discount on Candy
. 297.Collecting Seashells
. 298.At the Store Entrance
. 299.We Will See the World
. 300.Get Me a Caffe Latte
. 301.The Slow Computer-1
. 302.The Slow Computer-2
. 303.The Careful Reader
. 304.Avoid the Flu
. 305.Magician Attracts Women
. 306.US Border Patrol
. 307.Car Shopping in California
. 308.Happy Anniversary
. 309.“Read All about It!”
. 310.A Factory Worker
. 311.Bad Pork
. 312.Don’t Eat the Meat
. 313.Copper Robbers
. 314.Weekly Driving Lessons-1
. 315.Weekly Driving Lessons-2
. 316.Laundry Day-1
. 317.Laundry Day-2
. 318.The Bargain CD Set-1
. 319.The Bargain CD Set-2
. 320.It’s All Over
. 321.The New Clothes-1
. 322.The New Clothes-2
. 323.Food as Punishment
. 324.US Passports Outsourced
. 325.The Demanding Son
. 326.A Practical Joke
. 327.The Dead Pedestrian
. 328.Bad News, Good News
. 329.The Cluster Balloonist
. 330.The Rude Clerk
. 331.The Tax Charge
. 332.The Fire in the Hills-1
. 333.The Fire in the Hills-2
. 334.The Vacuum Cleaner Filter-1
. 335.The Vacuum Cleaner Filter-2
. 336.The Rental Car-1
. 337.The Rental Car-2
. 338.The Marathon Cheater
. 339.School Bus Crashes
. 340.Don’t Take My Property
. 341.New Law for Taco Trucks
. 342.The Refund-1
. 343.The Refund-2
. 344.Shut Your Mouth
. 345.TSA’s New Policy-1
. 346.TSA’s New Policy-2
. 347.I’m Pregnant
. 348.Court Approves Same-Sex Marriage
. 349.Impolite to His Brother
. 350.Protecting the Public
. 351.Malibu to License Paparazzi
. 352.I'm Moving to NY
. 353.The Heart Attack-1
. 354.The Heart Attack-2
. 355.Let's Speak English

THE END


Update: October 16th, 2016.
PayPal về email:
[email protected]


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

*Lãnh Sự Quán bước đầu trở lại xử lý Hồ sơ Thị thực Định cư, bắt đầu từ Thứ Hai ngày 29/6/2020. Xem thông tin chi tiết

Image
Image
ESL đăng ký: Bạn không cần phải đăng ký gì cả. Chỉ việc nhẩy vào bài ESL 1 học và làm bài tập. Tiếp tục những bài kế tiếp càng nhanh càng tốt. Mình sẽ 888 và thỉnh thoảng cùng nhau nhắc nhở cho vui hén. Chứ thật ra việc học là việc của tự bản thân mình. Mình giỏi thì mình được nhờ hén.

Nickname           # bài
-----------------------------------------
Anthonydavetruong 51
BaoLaTinhChua 1
Bluecloud 1
bongbong 3
Brianthao08 2
Brenda 8
Cachua 4
Catandpuppy 2
Chaubaoct 11
Chauongco 2

Coua 3
Crystal 4
Cuomxiu 1
cương71 2
cycydang 1
Dangcoi100 1
David85 3
Diemhanh 5
Dinhdung 1
Dinhphan 9

doanchin 72
Evangeline 2
giadinhnho 2
Granger 6
hangtesa 3
HelenLe 4
HenryWu 12
Hientohoang 7
Hoa1971 22
Hoahai 1

HoangThiQuynhNhu 298
HongAckerman 1
Hongbambi 43
Hotheart 11
huanhatran 11
jacky9999 54
Jonny 8
Kellyninhhoa 1
Kingsmen 1
Kimnguyen10288 1

lanhuongbm 355
letuyetnghi 5
Lucbinh 1
Llphi777 2
Maluita659 1
Mangthit 2
matmuathu 1
MeoMuop 1
Miah 2
Mikun 4

Minhthoaidan 2
Minhloan 3
Minion 1
mnsun 5
moka 1
Myphuong12317 4
Myvan 2
Mujor 1
nbthuan1980 1

newsky272 1
Ngoclucbao 2
Ngocminh60 4
Ngotuananh1908 93
Nguyenthoa 1
Nguyetbang 2
Nguyenthimylinh 4
nhungcongangungoc 115
Ninian 54
Oanhnt 12

Petervu007 5
phamtrang24388 3
Pholau7 3
Phuong60 10
Phuonghang 7
Quangchien65 35
syncreation 33
Thanhtrihuynh 146
Thao077 1
Tinatinh 8

Tieuphong 1
Truongthinhutruc1966 4
Tomry 6
Thuyhangthinguyen 1
Thienphuong1010 10
tuanpc 43
Tungsu 7
tuongvi1303 1
Vuonglan 1
Vuthanh1957 28

Vuthitue 2
Vha08 2
wildcat 7
Yam 1
Ylytrang 26

-------------------------
. Tổng cộng 95 học viên


Update: July 23rd, 2019.