.
ESL 52: Her First Driving Accident
1, 2 - bottom


ESL 52: Her First Driving AccidentDownload


Colleen was in a hurry, which made her driving even more careless than usual. Her boyfriend Simon had already criticized her many times for failing to stop completely at stop signs. That’s what they call a “California, or rolling, stop,” he told her.

“If the cops catch you sliding through a stop sign like that,” he said, wagging a finger at her, “they’ll give you a ticket for running a stop sign. That’s a moving violation. That means at least a $100 ticket, plus eight hours of driving school for another $30.”

“I know, I know,” she replied. “But I never do it when they’re around, so how can they catch me?” Simon was about to tell her that cops have a habit of suddenly appearing out of nowhere, but Colleen told him to stop thinking so negatively. “You are bad luck,” she said. “When you talk like that, you make bad things happen.” He told her that life doesn’t work that way.

Colleen was in a hurry because she needed to drop off a package at the post office. It had to get to New York by Wednesday. She exited the freeway and pulled up at the stop sign. One car was in front of her. Colleen looked to the right and to the left. No cars were coming. It was safe to pull out. She hit the gas pedal. Bang! The car in front of her was still sitting there. The driver was a young woman, who got out of her car, walked back to look at the damage to her new car, and started yelling at Colleen.

“What were you waiting for?” Colleen demanded.

238757 top -


*Vocabulary:

• accident:
• cop:
• criticize:
• damage:
• fail:
• negative:
• package:
• pedal:
• roll:
• slide:
• violation:
• wag:
• yell:

===================

*Yes/No Questions:

1.Was Colleen in a hurry?

2.Was she usually a careful driver?

3.Had her boyfriend Simon already criticized her?

4.Did she fail to stop completely at many stop signs?

5.Is a "rolling" stop the same as a "California" stop?

6.Did Simon wag his finger at Colleen?

7.Will the cops give her a $130 ticket?

8.Will she have to spend eight hours driving to school?

9.Does she run stop signs when the cops are around?

10.Does she think the cops will catch her?

==================

*Fill in the blanks:

Colleen was in a hurry, which made her _____ even more careless than usual. Her boyfriend Simon _____ already criticized her many times for failing to _____ completely at stop signs. That’s what they call _____ “California, or rolling, stop,” he told her.

“If _____ cops catch you sliding through a stop sign _____ that,” he said, wagging a finger at her, “_____ ’ll give you a ticket for running a stop _____ . That’s a moving violation. That means at least _____ $100 ticket, plus eight hours of driving school _____ another $30.”

“I know, I know,” she replied. “_____ I never do it when they’re around, so _____ can they catch me?” Simon was about to _____ her that cops have a habit of suddenly _____ out of nowhere, but Colleen told him to _____ thinking so negatively. “You are bad luck,” she _____ . “When you talk like that, you make bad _____ happen.” He told her that life doesn’t work _____ way.

Colleen was in a hurry because she _____ to drop off a package at the post _____ . It had to get to New York by _____ . She exited the freeway and pulled up at _____ stop sign. One car was in front of _____ . Colleen looked to the right and to the _____ . No cars were coming. It was safe to _____ out. She hit the gas pedal. Bang! The _____ in front of her was still sitting there. _____ driver was a young woman, who got out _____ her car, walked back to look at the _____ to her new car, and started yelling at _____ .

“What were you waiting for?” Colleen demanded.

================

*Translate into Vietnamese:

.............

238759 top -
tuananh xin nộp bài

*Vocabulary:

• accident(n): tai nạn
• cop(n): cảnh sát
• criticize(v): phê bình, chỉ trích
• damage(n): tổn thương
• fail(v): quên
• negative(a): bi quan, tiêu cực
• package(n): kiện hàng
• pedal(n): bàn đạp
• roll(v): lăn
• slide(v): trượt
• violation(n): sự xâm phạm
• wag(v): lúc lắc
• yell(v): hét

===================

*Yes/No Questions:

1.Was Colleen in a hurry?Yes

2.Was she usually a careful driver?No

3.Had her boyfriend Simon already criticized her?Yes

4.Did she fail to stop completely at many stop signs?Yes

5.Is a "rolling" stop the same as a "California" stop?Yes

6.Did Simon wag his finger at Colleen? Yes

7.Will the cops give her a $130 ticket?No

8.Will she have to spend eight hours driving to school?No

9.Does she run stop signs when the cops are around?No

10.Does she think the cops will catch her?No

==================

*Fill in the blanks:

Colleen was in a hurry, which made her ___driving__ even more careless than usual. Her boyfriend Simon __had___ already criticized her many times for failing to __sotp___ completely at stop signs. That’s what they call __a___ “California, or rolling, stop,” he told her.

“If _the____ cops catch you sliding through a stop sign __like___ that,” he said, wagging a finger at her, “___They__ ’ll give you a ticket for running a stop __sign__ . That’s a moving violation. That means at least __a___ $100 ticket, plus eight hours of driving school ___for__ another $30.”

“I know, I know,” she replied. “__But___ I never do it when they’re around, so __how___ can they catch me?” Simon was about to __tell___ her that cops have a habit of suddenly __appearing___ out of nowhere, but Colleen told him to __stop___ thinking so negatively. “You are bad luck,” she _said____ . “When you talk like that, you make bad __things___ happen.” He told her that life doesn’t work _the____ way.

Colleen was in a hurry because she ___had__ to drop off a package at the post __office___ . It had to get to New York by _Wednesday____ . She exited the freeway and pulled up at ___a__ stop sign. One car was in front of __her___ . Colleen looked to the right and to the __left___ . No cars were coming. It was safe to __pull___ out. She hit the gas pedal. Bang! The __car___ in front of her was still sitting there. __The___ driver was a young woman, who got out __out___ her car, walked back to look at the __damage___ to her new car, and started yelling at _Coleen____ .

“What were you waiting for?” Colleen demanded.

================

*Translate into Vietnamese:

Vụ tai nạn xe hơi đầu tiên của cô ta

Coleen đang vội, điều này làm cô lái xe bất cẩn hơn nhiều so với lúc bình thường. Bạn trai của cô là Simon đã phê bình cô nhiều lần vì việc quên dừng hoàn toàn trước dấu hiệu dừng. Họ gọi đó là một "California hoặc lăn dừng" anh ta bảo cô.

"Nếu cảnh sát bắt gặp em trượt qua một dấu hiệu dừng như vậy," anh ta nói, lúc lắc một ngón tay vào cô, "họ sẽ cho em một vé vì việc chạy quá một dấu hiệu dừng. Đó là một lỗi chạy xe. Điều đó có nghĩa là ít nhất một cái vé 100$, cộng thêm tám tiếng học lái xe ở trường thêm 30$ nữa."

"Em biết, em biết," cô trả lời. "Nhưng em không bao giờ làm vậy khi họ ở xung quanh, vây thì làm sao họ bắt được em?" Simon nói với cô rằng cảnh sát có một thói quen là xuất hiện bất thình lình ở bất cứ đâu, nhưng Coleen nói với anh ta bớt nghĩ tiêu cực lại đi. "Anh kém may mắn," cô nói . "Khi em nói vậy, em đã làm những việc không hay xảy ra." Anh ta nói rằng cuộc sống không diễn ra như vậy.

Coleen đang vội vì cô cần phải gửi một kiện hàng tới bưu điện. Nó phải được gửi tới New York chậm nhất vào thứ tư. Cô rời khỏi đường cao tốc và lao tới dấu hiệu dừng. Một chiếc xe đang ở trước mặt cô. Coleen nhìn sang bên trái và bên phải. Không có chiếc xe nào đang chạy tới hết. An toàn để vượt đây. Cô đạp chân ga. Bình! Chiếc xe ở phía trước cô vẫn ở đó. Người lái xe là một phụ nữ trẻ, cô ta đi ra khỏi xe của mình, đi ra đằng sau để nhìn vào thiệt hại mà Coleen đã gây ra, vả bắt đầu hét vào Coleen.

"Chị đang đợi cái gì vậy?" Coleen hỏi.

258267 top -

Done...

259804 top -
Nộp bài ESL 52: Her First Driving Accident
*Vocabulary:

• accident: Tai nạn
• cop: Cảnh sát
• criticize: Chỉ trích
• damage: Tác hại
• fail: Quên
• negative: Bi quan
• package: Kiện hàng
• pedal: Bàn đạp
• roll: Lăn
• slide: Trượt
• violation: Sự xâm phạm
• wag: Lúc lắc
• yell: Hét

===================

*Yes/No Questions:

1.Was Colleen in a hurry? Yes

2.Was she usually a careful driver? No

3.Had her boyfriend Simon already criticized her? Yes

4.Did she fail to stop completely at many stop signs? Yes

5.Is a "rolling" stop the same as a "California" stop? Yes

6.Did Simon wag his finger at Colleen? Yes

7.Will the cops give her a $130 ticket? No

8.Will she have to spend eight hours driving to school? No

9.Does she run stop signs when the cops are around? No

10.Does she think the cops will catch her? No

==================

*Fill in the blanks:

Colleen was in a hurry, which made her _driving_ even more careless than usual. Her boyfriend Simon _had_ already criticized her many times for failing to _stop_ completely at stop signs. That’s what they call _a_ “California, or rolling, stop,” he told her.

“If _the_ cops catch you sliding through a stop sign _like_ that,” he said, wagging a finger at her, “_They_ ’ll give you a ticket for running a stop _sign_ . That’s a moving violation. That means at least _a_ $100 ticket, plus eight hours of driving school _for_ another $30.”

“I know, I know,” she replied. “_But_ I never do it when they’re around, so _how_ can they catch me?” Simon was about to _tell_ her that cops have a habit of suddenly _appearing_ out of nowhere, but Colleen told him to _stop_ thinking so negatively. “You are bad luck,” she _said_ . “When you talk like that, you make bad _things_ happen.” He told her that life doesn’t work _the_ way.

Colleen was in a hurry because she _had_ to drop off a package at the post _office_ . It had to get to New York by _Wednesday_ . She exited the freeway and pulled up at _a_ stop sign. One car was in front of _her_ . Colleen looked to the right and to the _left_ . No cars were coming. It was safe to _pull_ out. She hit the gas pedal. Bang! The _car_ in front of her was still sitting there. _The_ driver was a young woman, who got out _out_ her car, walked back to look at the _damage_ to her new car, and started yelling at _Coleen_ .

“What were you waiting for?” Colleen demanded..

275702 top -

Done

276865 top -
*Vocabulary:

• accident: vụ tai nạn
• cop: cớm
• criticize:phê phán, chỉ trích
• damage: sự thiệt hại, tàn phá
• fail: thất bại, hỏng
• negative (adj) phủ định, ko
• package: kiện hàng
• pedal: bàn đạp xe đạp
• roll (v) lăn, cuộn
• slide (n,v) trượt, lướt
• violation: sự hãm hiếp, phá rối
• wag: phe phẩy
• yell: la hét

===================

*Yes/No Questions:

1.Was Colleen in a hurry?yes

2.Was she usually a careful driver? no, she was careless to drive

3.Had her boyfriend Simon already criticized her?yes

4.Did she fail to stop completely at many stop signs?no

5.Is a "rolling" stop the same as a "California" stop?yes

6.Did Simon wag his finger at Colleen?yes

7.Will the cops give her a $130 ticket?no, $100

8.Will she have to spend eight hours driving to school?no, she might have to spend 8 hours of driving school.

9.Does she run stop signs when the cops are around? yes

10.Does she think the cops will catch her? no

==================

*Fill in the blanks:

Colleen was in a hurry, which made her ______driving__ even more careless than usual. Her boyfriend Simon __had___ already criticized her many times for failing to ____stop_ completely at stop signs. That’s what they call ___a__ “California, or rolling, stop,” he told her.

“If ___the__ cops catch you sliding through a stop sign ___like__ that,” he said, wagging a finger at her, “__They___ ’ll give you a ticket for running a stop ___sign__ . That’s a moving violation. That means at least ___a__ $100 ticket, plus eight hours of driving school ___for__ another $30.”

“I know, I know,” she replied. “____But_ I never do it when they’re around, so ___how__ can they catch me?” Simon was about to __tell___ her that cops have a habit of suddenly ______appearing__ out of nowhere, but Colleen told him to ______stop__ thinking so negatively. “You are bad luck,” she ______said__ . “When you talk like that, you make bad ______things__ happen.” He told her that life doesn’t work __that___ way.

Colleen was in a hurry because she ____needed___ to drop off a package at the post ____office___ . It had to get to New York by __Wednesday___ . She exited the freeway and pulled up at _the____ stop sign. One car was in front of ___her__ . Colleen looked to the right and to the ____left___ . No cars were coming. It was safe to __pull___ out. She hit the gas pedal. Bang! The __car___ in front of her was still sitting there. __The___ driver was a young woman, who got out ___of__ her car, walked back to look at the ______damage__ to her new car, and started yelling at __Colleen____ .

“What were you waiting for?” Colleen demanded.

325610 top -

Done

326765 top -
Ninian xin nộp bài.

*Vocabulary:

• accident: tai nạn
• cop: cảnh sát
• criticize: phê bình
• damage: thiệt hại
• fail: không đúng
• negative: tiêu cực
• package: gói đồ
• pedal: bàn đạp
• roll: lăn
• slide: trượt
• violation: vi phạm
• wag: vẫy
• yell: la hét

===================

*Yes/No Questions:
1.Was Colleen in a hurry? Yes, she was.
2.Was she usually a careful driver? No, she wasn't.
3.Had her boyfriend Simon already criticized her? Yes, he had.
4.Did she fail to stop completely at many stop signs? No, she didn't.
5.Is a "rolling" stop the same as a "California" stop? Yes, it is.
6.Did Simon wag his finger at Colleen? Yes, he did.
7.Will the cops give her a $130 ticket? No, they won't.
8.Will she have to spend eight hours driving to school? Yes, she will.
9.Does she run stop signs when the cops are around? No, she doesn't.
10.Does she think the cops will catch her? No, she doesn't.

==================

*Fill in the blanks:

Colleen was in a hurry, which made her __driving___ even more careless than usual. Her boyfriend Simon __had___ already criticized her many times for failing to __stoped___ completely at stop signs. That’s what they call __the___ “California, or rolling, stop,” he told her.

“If ___the__ cops catch you sliding through a stop sign ___like__ that,” he said, wagging a finger at her, “__They___ ’ll give you a ticket for running a stop __sign___ . That’s a moving violation. That means at least ___a__ $100 ticket, plus eight hours of driving school __for___ another $30.”

“I know, I know,” she replied. “__But___ I never do it when they’re around, so __how___ can they catch me?” Simon was about to ___tell__ her that cops have a habit of suddenly ___appeared__ out of nowhere, but Colleen told him to ___stop__ thinking so negatively. “You are bad luck,” she _said____ . “When you talk like that, you make bad ___things__ happen.” He told her that life doesn’t work _that____ way.

Colleen was in a hurry because she ___needed__ to drop off a package at the post __office___ . It had to get to New York by ___Wednesday__ . She exited the freeway and pulled up at __the___ stop sign. One car was in front of __her___ . Colleen looked to the right and to the ___left__ . No cars were coming. It was safe to ___pull__ out. She hit the gas pedal. Bang! The __car___ in front of her was still sitting there. ___The__ driver was a young woman, who got out ___of__ her car, walked back to look at the __damage___ to her new car, and started yelling at _Colleen____ .

“What were you waiting for?” Colleen demanded.

*Translate into Vietnamese:
Colleen đang vội, điều đó làm cho sự lái xe của cô càng cẩu thả hơn bình thường. Bạn trai của cô Simon đã phê bình cô nhiều lần về việc không dừng lại một cách toàn vẹn trước biển dừng. Người ta gọi đó là một "California, hoặc trôi qua, dừng," anh bảo cô.

"Nếu cảnh sát bắt em đang trượt qua biển dừng như thế," anh nói, vẫy ngón tay về phía cô, "họ sẽ đưa cho em một tấm vé phạt vì vượt qua biển dừng. Đó là vi phạm về sự di chuyển. Có nghĩa là ít nhất 100 đô vé phạt, cộng thêm tám giờ ở trường lái xe cho 30 đọ khác.

"Em biết, em biết," cô trả lời. "Nhưng em không bao giờ làm như vậy khi họ ở quanh đây, vì thế họ bắt em bằng cách nào?" Simon nói với cô ấy rằng cảnh sát có một thói quen là bất ngờ xuất hiện ở không đâu, nhưng Colleen nói với anh ta đừng nghĩ một cách tiêu cực nữa. "Anh xui lắm," cô nói. "Khi anh nói như thế, anh làm việc tệ xảy đến." Anh bảo cô rằng cuộc sống không làm như thế.

Colleen đang vội vì cô cần phải bỏ gói hàng ở bưu điện. Nó cần phải đến New York vào thứ tư. Cô đi ra xa lộ và dừng lại ở biển dừng. Một chiếc xe ở đằng trước cô. Colleen nhìn về phía bên phải và bên trái. Không có xe đến. Nó an toàn để chạy. Cô đánh cái bàn đạp ga. Bùm! Chiếc xe đằng trước cô phẫn đứng đó. Người lái xe là một phụ nữ trẻ, đi bước ra khỏi xe, đi trở lại đằng sau để nhìn sự thiệt hại của chiếc xe mới, và bắt đều la hét vào Colleen.

"Cô đang chờ gì vậy?" Colleen hỏi.

337573 top -

Done

337612 top -

*Vocabulary:

• accident: tai nạn
• cop: cảnh sát
• criticize: phê bình
• damage: thiệt hại
• fail: không đúng
• negative: tiêu cực
• package: gói đồ
• pedal: bàn đạp
• roll: lăn
• slide: trượt
• violation: vi phạm
• wag: vẫy
• yell: la hét

===================

*Yes/No Questions:
1.Was Colleen in a hurry? Yes, she was.
2.Was she usually a careful driver? No, she wasn't.
3.Had her boyfriend Simon already criticized her? Yes, he had.
4.Did she fail to stop completely at many stop signs? No, she didn't.
5.Is a "rolling" stop the same as a "California" stop? Yes, it is.
6.Did Simon wag his finger at Colleen? Yes, he did.
7.Will the cops give her a $130 ticket? No, they won't.
8.Will she have to spend eight hours driving to school? Yes, she will.
9.Does she run stop signs when the cops are around? No, she doesn't.
10.Does she think the cops will catch her? No, she doesn't.

==================

*Fill in the blanks:

Colleen was in a hurry, which made her __driving___ even more careless than usual. Her boyfriend Simon __had___ already criticized her many times for failing to __stoped___ completely at stop signs. That’s what they call __the___ “California, or rolling, stop,” he told her.

“If ___the__ cops catch you sliding through a stop sign ___like__ that,” he said, wagging a finger at her, “__They___ ’ll give you a ticket for running a stop __sign___ . That’s a moving violation. That means at least ___a__ $100 ticket, plus eight hours of driving school __for___ another $30.”

“I know, I know,” she replied. “__But___ I never do it when they’re around, so __how___ can they catch me?” Simon was about to ___tell__ her that cops have a habit of suddenly ___appeared__ out of nowhere, but Colleen told him to ___stop__ thinking so negatively. “You are bad luck,” she _said____ . “When you talk like that, you make bad ___things__ happen.” He told her that life doesn’t work _that____ way.

Colleen was in a hurry because she ___needed__ to drop off a package at the post __office___ . It had to get to New York by ___Wednesday__ . She exited the freeway and pulled up at __the___ stop sign. One car was in front of __her___ . Colleen looked to the right and to the ___left__ . No cars were coming. It was safe to ___pull__ out. She hit the gas pedal. Bang! The __car___ in front of her was still sitting there. ___The__ driver was a young woman, who got out ___of__ her car, walked back to look at the __damage___ to her new car, and started yelling at _Colleen____ .

“What were you waiting for?” Colleen demanded.

*Translate into Vietnamese:
Colleen đang vội, điều đó làm cho sự lái xe của cô càng cẩu thả hơn bình thường. Bạn trai của cô Simon đã phê bình cô nhiều lần về việc không dừng lại một cách toàn vẹn trước biển dừng. Người ta gọi đó là một "California, hoặc trôi qua, dừng," anh bảo cô.

"Nếu cảnh sát bắt em đang trượt qua biển dừng như thế," anh nói, vẫy ngón tay về phía cô, "họ sẽ đưa cho em một tấm vé phạt vì vượt qua biển dừng. Đó là vi phạm về sự di chuyển. Có nghĩa là ít nhất 100 đô vé phạt, cộng thêm tám giờ ở trường lái xe cho 30 đọ khác.

"Em biết, em biết," cô trả lời. "Nhưng em không bao giờ làm như vậy khi họ ở quanh đây, vì thế họ bắt em bằng cách nào?" Simon nói với cô ấy rằng cảnh sát có một thói quen là bất ngờ xuất hiện ở không đâu, nhưng Colleen nói với anh ta đừng nghĩ một cách tiêu cực nữa. "Anh xui lắm," cô nói. "Khi anh nói như thế, anh làm việc tệ xảy đến." Anh bảo cô rằng cuộc sống không làm như thế.

Colleen đang vội vì cô cần phải bỏ gói hàng ở bưu điện. Nó cần phải đến New York vào thứ tư. Cô đi ra xa lộ và dừng lại ở biển dừng. Một chiếc xe ở đằng trước cô. Colleen nhìn về phía bên phải và bên trái. Không có xe đến. Nó an toàn để chạy. Cô đánh cái bàn đạp ga. Bùm! Chiếc xe đằng trước cô vẫn đứng đó. Người lái xe là một phụ nữ trẻ, đi bước ra khỏi xe, đi trở lại đằng sau để nhìn sự thiệt hại của chiếc xe mới, và bắt đều la hét vào Colleen.

"Cô đang chờ gì vậy?" Colleen hỏi.

405783 top -
LESSON 52:

HER FIRST DRIVING ACCIDENT - TAI NẠN XE HƠI ĐẦU TIÊN


===========================================================

*Vocabulary:
-----------------------------------------------------------------
• accident: tai nạn.
• cop: cảnh sát.
• criticize: chỉ trích, phê phán, bình phẩm.
• damage: thiệt hại.
• fail: trượt, hỏng, thất bại, quên.
• negative: phủ định, phủ nhận, tiêu cực, bi quan.
• package: kiện hàng.
• pedal: bàn đạp.
• roll: lăn.
• slide: trượt.
• violation: sự vi phạm.
• wag: vẫy, ve vẫy, lúc lắc , lắc.
• yell: kêu la, la hét, chưởi mắng.

===========================================================

*Yes/No Questions:
-----------------------------------------------------------------
1.Was Colleen in a hurry?
-Yes, she was. Colleen was in a hurry.

2.Was she usually a careful driver?
- No, she wasn't. She wasn't usually a careful driver.

3.Had her boyfriend Simon already criticized her?
- Yes, he had. Her boyfriend Simon had already criticized her.

4.Did she fail to stop completely at many stop signs?
-Yes, she did. She failed to stop completely at many stop signs.

5.Is a "rolling" stop the same as a "California" stop?
-Yes, it is. A "rolling" stop is the same as a "California" stop.

6.Did Simon wag his finger at Colleen?
- Yes, he did. Simon wagged his finger at Colleen.

7.Will the cops give her a $130 ticket?
-No, theo won't. The cops won't give her a $130 ticket.

8.Will she have to spend eight hours driving to school?
- Yes, she will. She will have to spend eight hours driving to school.

9.Does she run stop signs when the cops are around?
- No, she doesn't. She doesn't run stop signs when the cops are around.

10.Does she think the cops will catch her?
- No, she doesn't. She doesn't think the cops will catch her.

===========================================================

*Fill in the blanks:
-----------------------------------------------------------------
Colleen was in a hurry, which made her driving even more careless than usual. Her boyfriend Simon had already criticized her many times for failing to stop completely at stop signs. That’s what they call a “California, or rolling, stop,” he told her.

“If the cops catch you sliding through a stop sign like that,” he said, wagging a finger at her, “they’ll give you a ticket for running a stop sign . That’s a moving violation. That means at least a $100 ticket, plus eight hours of driving school for another $30.”

“I know, I know,” she replied. “But I never do it when they’re around, so how can they catch me?” Simon was about to tell her that cops have a habit of suddenly appearing out of nowhere, but Colleen told him to stop thinking so negatively. “You are bad luck,” she said . “When you talk like that, you make bad things happen.” He told her that life doesn’t work that way.

Colleen was in a hurry because she needed to drop off a package at the post office . It had to get to New York by Wednesday . She exited the freeway and pulled up at the stop sign. One car was in front of hẻ . Colleen looked to the right and to the left . No cars were coming. It was safe to pull out. She hit the gas pedal. Bang! The car in front of her was still sitting there. The driver was a young woman, who got out of her car, walked back to look at the damage to her new car, and started yelling at Colleen .

“What were you waiting for?” Colleen demanded.

===========================================================

*Translate into Vietnamese:
----------------------------------------------------------------

Colleen đang vội, điều này đã làm cho cô lái xe không được cẩn thận như ngày thường. Simon, bạn trai cô thường phê bình cô nhiều lần về việc không dừng hẳn xe tại biển báo ngừng lại. Người ta gọi đó là một "California, hay là lăn, dừng lại", anh bảo cô thế.

"Nếu cảnh sát bắt gặp em đang lái xe trượt qua biển báo ngừng lại như thế này," anh nói, vẫy vẫy một ngón tay vào cô, "họ sẽ đưa em một biên lai phạt về việc chạy trượt qua biển báo dừng. Đó là sự vi phạm việc di chuyển. Điều đó có nghĩa là phiếu phạt 100 đô-la, cộng thêm 30 đô-la nữa cho 8 tiếng đồng hồ ở trường dạy lái xe."

"Em biết, em biết mà," cô trả lời. "Nhưng em không bao giờ làm như thế khi cảnh sát ở chung quanh đây, vì thế làm sao họ bắt em được?" Simon đang tính bảo cô là cảnh sát có thói quen xuất hiện bất thình lình ở một nơi nào đó, nhưng Colleen bảo anh đừng suy nghĩ quá bi quan như vậy. "Anh chẳng may mắn tí nào cả," cô nói. "Mỗi khi anh nói kiểu như thế, anh làm cho những chuyện xui rủi xảy ra đó." Anh bảo cô cuộc sống không diễn ra như thế đâu.

Colleen vội vì cô cần gởi một kiện hàng tại bưu điện. Kiện hàng phải được gởi tới New York vào thứ tư. Cô ra khỏi xa lộ và ngừng trước biển báo dừng. Có một chiếc xe hơi ở phía trước cô. Colleen nhìn bên phải và nhìn bên trái. Không có chiếc xe nào chạy tới cả. An toàn cho việc vượt lên rồi. Cô đạp chân ga. Rầm! Chiếc xe phía trước cô vẫn đậu ở đó. Tài xế là một phụ nữ trẻ, đang bước ra khỏi xe, đi về phía sau để nhìn xem chiếc xe mới của cô bị thiệt hại ra sao, và bắt đầu la mắng Colleen.

"Cô đang đợi cái gì vậy?" Colleen gặng hỏi.

435141 top -
*Vocabulary:
Jacky xin nộp bài ESL 52
• accident:n = tai nạn
• cop:n = (lóng)cảnh sát
• criticize:v = phê bình, chỉ trích
• damage:n = hư hại
• fail:v = thất bại,hỏng
• negative:adj = tiêu cực,phủ định
• package:n = gói hàng,kiện hàng
• pedal:n = bàn đạp
• roll:v = lăn, cuốn,quấn tròn
• slide:n = tuột, trượt,lướt qua
• violation:n = sự hành động vi phạm
• wag:v = ve vẩy
• yell:v = la hét, kêu la

===================

*Yes/No Questions:

1.Was Colleen in a hurry? yes

2.Was she usually a careful driver? no

3.Had her boyfriend Simon already criticized her? yes

4.Did she fail to stop completely at many stop signs? yes

5.Is a "rolling" stop the same as a "California" stop? yes

6.Did Simon wag his finger at Colleen? yes

7.Will the cops give her a $130 ticket? no

8.Will she have to spend eight hours driving to school? no

9.Does she run stop signs when the cops are around? no

10.Does she think the cops will catch her? no

==================

*Fill in the blanks:

Colleen was in a hurry, which made her __driving___ even more careless than usual. Her boyfriend Simon __had___ already criticized her many times for failing to _stop____ completely at stop signs. That’s what they call __a___ “California, or rolling, stop,” he told her.

“If __the___ cops catch you sliding through a stop sign __like___ that,” he said, wagging a finger at her, “____they_ ’ll give you a ticket for running a stop __sign___ . That’s a moving violation. That means at least __a___ $100 ticket, plus eight hours of driving school ___for__ another $30.”

“I know, I know,” she replied. “__But___ I never do it when they’re around, so __how___ can they catch me?” Simon was about to ___tell__ her that cops have a habit of suddenly _appearing____ out of nowhere, but Colleen told him to __stop___ thinking so negatively. “You are bad luck,” she _said____ . “When you talk like that, you make bad __things___ happen.” He told her that life doesn’t work __that___ way.

Colleen was in a hurry because she _needed____ to drop off a package at the post _office____ . It had to get to New York by _wednesday____ . She exited the freeway and pulled up at __the___ stop sign. One car was in front of _her____ . Colleen looked to the right and to the _left____ . No cars were coming. It was safe to _pull____ out. She hit the gas pedal. Bang! The _car____ in front of her was still sitting there. __The___ driver was a young woman, who got out __of___ her car, walked back to look at the _damage____ to her new car, and started yelling at _Colleen____ .

“What were you waiting for?” Colleen demanded.

================

485848 top -

HỌC, HỌC NỮA, HỌC MÃI
ESL 52: HER FIRST DRIVING ACCIDENT
: TAI NẠN LÁI XE ĐẦU TIÊN CỦA CÔ.


Vocabulary:

• accident: tai nạn
• cop: cảnh sát ( tóm được, bắt được)
• criticize: chỉ trích, phê bình, phê phán
• damage: thiệt hại
• fail: không, thất bại, người thi rớt
• negative: tiêu cực, phản đối, từ chối
• package: gói, gói đồ, kiện hàng
• pedal: đạp, bàn đạp
• roll: cuốn, cuộn, lăn
• slide: trượt
• violation: vi phạm
• wag: người hay nói đùa,
• yell: kêu, la
………………………………………….

Translate into Vietnamese:

Colleen was in a hurry, which made her driving even more careless than usual. Her boyfriend Simon had already criticized her many times for failing to stop completely at stop signs. That’s what they call a “California, or rolling, stop,” he told her.
Colleen đang vội, khiến cô lái xe bất cẩn hơn bình thường. Simon bạn trai cô đã chỉ trích (phê bình) cô nhiều lần không chịu dừng lại ở bảng dừng xe. Đấy là những gì mà họ gọi “California, hoặc chạy rề rề, dừng lại” anh nói với cô như thế.

“If the cops catch you sliding through a stop sign like that,” he said, wagging a finger at her, “they’ll give you a ticket for running a stop sign. That’s a moving violation. That means at least a $100 ticket, plus eight hours of driving school for another $30.”
Anh nói nếu cảnh sát bắt được em vượt qua bảng cấm dừng như thế” vẫy một ngón tay vào em, họ sẽ xé giấy phạt cho em về tội vượt qua bảng cấm dừng. Đó là lỗi vi phạm khi di chạy xe. Điều đó có nghĩa là vé phạt ít nhất phải là $100, cộng với 8 giờ học lại luật lái xe ở trường mất $30 nữa.

“I know, I know,” she replied. “But I never do it when they’re around, so how can they catch me?” Simon was about to tell her that cops have a habit of suddenly appearing out of nowhere, but Colleen told him to stop thinking so negatively. “You are bad luck,” she said. “When you talk like that, you make bad things happen.” He told her that life doesn’t work that way.
“ Em biết, em biết mà” cô trả lời. “ Nhưng em không bao giờ làm điều đó khi có mặt họ, vậy thì sao họ bắt được em?” Simon đã nói với cô rằng cảnh sát thường có thói quen là hay xuất hiện bất ngờ bất cứ nơi nào, nhưng Colleen nói với anh là đừng có suy nghĩ tiêu cực như vậy. “ Anh chẳng may mắn gì cả,” Anh nói. Khi anh nói như thế là anh làm cho những điều xấu xảy ra.” Anh nói cô rằng cuộc sống cưộc sống không hẳn lúc nào cũng thế .

Colleen was in a hurry because she needed to drop off a package at the post office. It had to get to New York by Wednesday. She exited the freeway and pulled up at the stop sign. One car was in front of her. Colleen looked to the right and to the left. No cars were coming. It was safe to pull out. She hit the gas pedal. Bang! The car in front of her was still sitting there. The driver was a young woman, who got out of her car, walked back to look at the damage to her new car, and started yelling at Colleen.
Colleen đang vội bởi vì cô cần phải gởi một gói quà tại bưu điện. Để nó có thể đến được New York ngày thứ tư. Cô rời khỏi đường cao tốc và ngừng cấm dừng. Một chiếc xe phía trước mặt cô. Colleen nhìn sang bên phải và bên trái. Không có xe nào thế là an toàn để cô chạy ra ngoài. Cô nhấn ga bàn đạp. Một tiếng va đập thật mạnh! Xe trước mặt cô vẫn dừng đó, người lái xe là một phụ nữ trẻ, Cô đã bước ra khỏi xe, đi lại để xem xét sự va chạm lên xe mới của mình, và bắt đẩu la hét vào Colleen.

“What were you waiting for?” Colleen demanded.
Colleen gặng hỏi “Cô chờ đợi cái gì vậy?”
………………………………………

Yes/No Questions:

1.Was Colleen in a hurry? Yes
2.Was she usually a careful driver? No
3.Had her boyfriend Simon already criticized her? Yes
4.Did she fail to stop completely at many stop signs? Yes
5.Is a "rolling" stop the same as a "California" stop? Yes
6.Did Simon wag his finger at Colleen? Yes
7.Will the cops give her a $130 ticket? No
8.Will she have to spend eight hours driving to school? Yes
9.Does she run stop signs when the cops are around? No
10.Does she think the cops will catch her? No
……………………………………….

Fill in the blanks:

Colleen was in a hurry, which made her driving even more careless than usual. Her boyfriend Simon had already criticized her many times for failing to stop completely at stop signs. That’s what they call a “California, or rolling, stop,” he told her.

“If the cops catch you sliding through a stop sign like that,” he said, wagging a finger at her, “they’ll give you a ticket for running a stop sign. That’s a moving violation. That means at least a $100 ticket, plus eight hours of driving school for another $30.”

“I know, I know,” she replied. “But I never do it when they’re around, so how can they catch me?” Simon was about to tell her that cops have a habit of suddenly appearing out of nowhere, but Colleen told him to stop thinking so negatively. “You are bad luck,” she said. “When you talk like that, you make bad things happen.” He told her that life doesn’t work that way.

Colleen was in a hurry because she needed to drop off a package at the post office. It had to get to New York by Wednesday. She exited the freeway and pulled up at the stop sign. One car was in front of her. Colleen looked to the right and to the left. No cars were coming. It was safe to pull out. She hit the gas pedal. Bang! The car in front of her was still sitting there. The driver was a young woman, who got out of her car, walked back to look at the damage to her new car, and started yelling at Colleen.

“What were you waiting for?” Colleen demanded.


558311 top -


@doanchin
Lâu quá mới quay lại gặp anh :)

Image

Trên đây là bảng Stop sign. Bảng này nên dịch là bảng dừng xe mới đúng. Bất kỳ một giao lộ nào ở Mỹ không có đèn xanh đèn đỏ thì người ta dựng bảng Stop Sign để giải quyết luồng ưu tiên xe giao thông. Theo luật, khi gặp bảng này thì người lái xe phải dừng hẳn lại (full stop) ít nhất là 3 giây, nếu không có xe chiều ưu tiên thì mới được chạy.

- California, or rolling, stop: Rolling stop để chỉ những người chỉ chạy rề rề khi gặp Stop sign chứ không chịu dừng hẳn. Đây là một lỗi rất dễ bị ticket nếu gặp police. Người ta gọi nó là California roll. Anh nên dịch từ ROLL là chạy chứ không phải cán qua.

- He told her that life doesn’t work that way.
Anh nói cô rằng cuộc sống không hẳn lúc nào cũng thế.

558480 top -
ESL 52: Her First Driving Accident
1, 2

. 1.New To America
. 2.A Haircut
. 3.The Yardman
. 4.Grab Your Umbrellas
. 5.Shopping for Bargains
. 6.Horses to Ride
. 7.A Shower Injury
. 8.Pete's Sharp Knife
. 9.A Good Sandwich
. 10.Sara's Upset Stomach
. 11.Please Marry Me!
. 12.Laundry Day
. 13.A Noisy Neighbor
. 14.The New Realtor
. 15.The Fire Alarm
. 16.Eddie's Short Visit
. 17.Carbon Monoxide
. 18.A Visit to Asia
. 19.School Boys
. 20.The Loose Button
. 21.The Pile of Paper
. 22.Brushing and Flossing
. 23.Raising the Kids
. 24.A Clean Toilet Bowl
. 25.A Love Letter
. 26.A Bird Attacks
. 27.A Daytime Robbery
. 28.Trick or Treat
. 29.The Motorcycle Rider
. 30.Spock Saves His Dad
. 31.Provider Overbills Customer
. 32.The Breakup
. 33.Famous Model Dies
. 34.Shopping Carts Everywhere
. 35.Four Slit Throats
. 36.Does Garlic Mean Garlic?
. 37.A Jealous Girlfriend
. 38.Towns Hit by Snowstorms
. 39.Another Jealous Girlfriend
. 40.She Loves Her Son
. 41.The Doctor’s Exam
. 42.Hospitals Can Make You Sick
. 43.English Is So Hard
. 44.Hollywood Stars and Tourists
. 45.GEICO’s TV Lizard
. 46.Law and Order in LA
. 47.Destruction of Iraq
. 48.Have You Seen This Man?
. 49.LA Traffic Report
. 50.LA Radio News


. 51.Trash Truck Misses Pick-up
. 52.Her First Driving Accident
. 53.You’re Not a Good Principal
. 54.I’ve Got You Covered
. 55.Paris Goes to Jail in LA
. 56.A Year with No TV
. 57.Let’s Buy Some Paint
. 58.I Need Water for My Clients
. 59.Putting Bunny to Sleep
. 60.Where Is That Darn Battery?
. 61.If You Really Love Me…
. 62.The Wedding Gift (1)
. 63.The Wedding Gift (2)
. 64.Does a Tiger Change Its Stripes?
. 65.No Place Like an Open House
. 66."We Could Have All Died!"
. 67.It’s the Thought that Counts
. 68.Who Ordered the Scallops?
. 69.You’re Not My Daddy
. 70.Let He Who Is Without Sin…
. 71.Shopping at the 99 Cents Store
. 72.Betting Big in Vegas
. 73.Priced to Sell!
. 74.The Handyman Comes
. 75.A Woman Has Needs
. 76.A Hot Day and a Cool Pool
. 77.Up, Up, and Away
. 78.Man's Best Friend
. 79.Six Feet Under
. 80.An Unhappy Worker
. 81.Why the Sky Is Brown
. 82.It’s a Small World
. 83.Suspicious Shoppers
. 84.Death Is Part of Life
. 85.Tagger Shoots Woman
. 86.Crime on the Rise
. 87.Too Soft on Crime
. 88.Pluto Chases Kid
. 89.In Harm’s Way
. 90."Semper Buy"
. 91.A Little Respect, Please
. 92.A Dream from Beyond-1
. 93.A Dream from Beyond-2
. 94.A Trip to Egypt
. 95.No Doughnuts for Old Folks
. 96.It’s Just Business
. 97.A Walk in the Wild
. 98.Elvis Is Alive and Well
. 99.Bad Weed, Bad Call
. 100.Shark Attack


. 101.Love in the Hospital
. 102.Interstate Bridge Collapses
. 103.Stop Selling Those Bunnies
. 104.Actor Tries to Kill Himself
. 105.US Senator Says He’s not Gay
. 106.E.Coli Is Everywhere
. 107.Influenza
. 108.The Hospital Orderly-1
. 109.The Hospital Orderly-2
. 110.Flower Power
. 111.Dog Inherits Millions
. 112.Man Holds Staff Hostage
. 113.Young Boy Defends Sister
. 114.Remember Me?
. 115.The Way to a Man’s Heart
. 116.Sail Around the World
. 117.New Dog-Barking Law
. 118.Man Flies in Lawn Chair-1
. 119.Man Flies in Lawn Chair-2
. 120.Cleaning a Dirty Plate
. 121.Her Driving Lesson
. 122.Hurricane Dean
. 123.Adventurer Disappears
. 124.Nursing Student Disappears
. 125.The Lovely Banana
. 126.Smells like Chicken
. 127.The Wedding-1
. 128.The Wedding-2
. 129.The Waiter
. 130.Your Country Thanks You
. 131.D.B.Cooper Lives On-1
. 132.D.B.Cooper Lives On-2
. 133.I’m No Alcoholic!
. 134.48 Homes Burn Down-1
. 135.48 Homes Burn Down-2
. 136.Drought Attacks Georgia
. 137.A Bad MRI Experience
. 138.Body in a Barrel-1
. 139.Body in a Barrel-2
. 140.Red Meat, Gray Water
. 141.All Bite, No Bark
. 142.Tiger Kills Two Men-1
. 143.Tiger Kills Two Men-2
. 144.Red Flowers Make Her See Red
. 145.The Starbucks Robbery
. 146.The Argument-1
. 147.The Argument-2
. 148.The Toilet Tank-1
. 149.The Toilet Tank-2
. 150.Santa Was Molested
. 151.Fire Kills Two Young Girls
. 152.Police Arrest Fire-Starters
. 153.Get out of "Jail"-1
. 154.Get out of "Jail"-2
. 155.New Year Celebrations
. 156.$50K to Waitress-1
. 157.$50K to Waitress-2
. 158.Who Needs School?
. 159.Black Friday
. 160.JFK Assassination
. 161.Don’t Top Off the Tanks
. 162.The Clapper
. 163.Tuberculosis Still Kills
. 164.Old Dogs Become Young Again
. 165.Ham and Eggplant
. 166.A Hole in Her Ear-1
. 167.A Hole in Her Ear-2
. 168.The Drugs Keep Coming
. 169.Missing Husband-1
. 170.Missing Husband-2
. 171.Don’t Get Mad-Get Even
. 172.The Christmas Gift-1
. 173.The Christmas Gift-2
. 174.The Haircut-1
. 175.The Haircut-2
. 176.The Robbery at the Mall-1
. 177.The Robbery at the Mall-2
. 178.The Driving Lesson-1
. 179.The Driving Lesson-2
. 180.The Move to Georgia-1
. 181.The Move to Georgia-2
. 182.I’ll Get a Job in a Restaurant
. 183.A Cleaner River-1
. 184.A Cleaner River-2
. 185.The Spitter
. 186.Kill Those Flies-1
. 187.Kill Those Flies-2
. 188.The Oil Change-1
. 189.The Oil Change-2
. 190.Boy Starts Huge Fire
. 191.Writers Go on Strike
. 192.Please Don’t Hurt Me!
. 193.It’s Just a Little White Lie
. 194.Jury Service in California
. 195.The Rude Golfer-1
. 196.The Rude Golfer-2
. 197.Man Invents Toilet for Cars
. 198.Monkeys Cause Man’s Death
. 199.The Light Eater-1
. 200.The Light Eater-2


. 201.Sara Went Shopping
. 202.Man Injured at Fast Food Place
. 203.A Life-Saving Cow
. 204.Driver Loses Mabel, Finds Jail
. 205.Jerry Decided To Buy a Gun
. 206.Freeway Chase
. 207.Better To Be Unlucky
. 208.Food Fight Erupted in Prison
. 209.How His Pig is Doing
. 210.Goats Being Hired
. 211.A Missing Cat
. 212.Book Him
. 213.Water Under the Sink-1
. 214.Water Under the Sink-2
. 215.Theft Occurs Everywhere
. 216.Eggs and a Bunny
. 217.Goodbye to Clean Couple
. 218.$100 Deposit
. 219.Books Don’t Grow on Trees
. 220.A Murder-Suicide
. 221.New Store and Its Owners
. 222.Hit-and-Run Charge
. 223.Gasoline Prices Hit Record High
. 224.A Festival of Books
. 225.Crazy Housing Prices
. 226.Happy and Unhappy Renters
. 227.Pulling Out Nine Tons of Trash
. 228.Cloning Pets
. 229.Rentals at the Oceanside
. 230.Trees Are a Threat
. 231.Gets Booked, Writes a Book
. 232.Popular Park Reopens
. 233.Swim Classes Begin Soon
. 234.Not Sitting Around
. 235.Get Millions for Homeless
. 236.Tenants Watch Building Burn
. 237.Bathtub Blues
. 238.Blood Drive at Civic Center
. 239.City Hosts 42nd Art Fair
. 240.City and Crime
. 241.Bank Robbery
. 242.Immigration Goes Online
. 243.Jimmy Fixes His Door
. 244.Needs a New Air-Conditioner
. 245.Man Gets 12 Years for Fraud
. 246.Man Shoots Up Post Office
. 247.Murals Are Over 200 Years Old
. 248.Pier Collapses
. 249.Cameras in Police Cars
. 250.A School Girl Sues Her School


. 251.SUV Driver Sends Officer Flying
. 252.Boy Drowns in Neighbor's Pool
. 253.Woman Dies in House Fire
. 254.Plane Crashes into House
. 255.Fishing for Girls
. 256.Shot Next to Christmas Tree
. 257.Stabbed Outside Nightclub
. 258.Fishing Boat Sinks
. 259.The Mysterious Carport Stain
. 260.Lies About Winning Lottery
. 261.Victory Dance Leads to Death
. 262.Eat Your Vegetables
. 263.Honk if You're in a Hurry
. 264.The Man Who Loved Women
. 265.How to Get out of Jury Duty
. 266.The Way to a Man’s Heart
. 267.Female Seeks Mature Male
. 268.Let’s Go Fishing
. 269.Train Wreck “Frees” Cows
. 270.Valuable Guitar Found
. 271.Stepmother Kills Herself
. 272.Beautiful Teacher Smiles
. 273.Are Criminals Taking Over LA?
. 274.Police Arrest Happy Van Driver
. 275.Say Your Prayers
. 276.The Final Phone Call
. 277.Almost Perfect Children
. 278.There Goes the Neighborhood!
. 279.Let’s Go to Vegas!
. 280.Squirrel Attacks Woman
. 281.To Save His Baby
. 282.English Is Confusing
. 283.Pump Up the Tires
. 284.Don’t Go Swimming
. 285.The Park That Went to the Dogs
. 286.Can You Spare a Carburetor?
. 287.Golf Like a Girl
. 288.Take Me Out to the Ball Game
. 289.Take This Job and Shove It
. 290.Where Did That Book Go?
. 291.When You’ve Got Your Health
. 292.That ‘New Car’ Smell
. 293.Inviting Poor Student to Dinner
. 294.When I'm in the Bathroom
. 295.It Was an Old, Worthless Clock
. 296.Five-Finger Discount on Candy
. 297.Collecting Seashells
. 298.At the Store Entrance
. 299.We Will See the World
. 300.Get Me a Caffe Latte
. 301.The Slow Computer-1
. 302.The Slow Computer-2
. 303.The Careful Reader
. 304.Avoid the Flu
. 305.Magician Attracts Women
. 306.US Border Patrol
. 307.Car Shopping in California
. 308.Happy Anniversary
. 309.“Read All about It!”
. 310.A Factory Worker
. 311.Bad Pork
. 312.Don’t Eat the Meat
. 313.Copper Robbers
. 314.Weekly Driving Lessons-1
. 315.Weekly Driving Lessons-2
. 316.Laundry Day-1
. 317.Laundry Day-2
. 318.The Bargain CD Set-1
. 319.The Bargain CD Set-2
. 320.It’s All Over
. 321.The New Clothes-1
. 322.The New Clothes-2
. 323.Food as Punishment
. 324.US Passports Outsourced
. 325.The Demanding Son
. 326.A Practical Joke
. 327.The Dead Pedestrian
. 328.Bad News, Good News
. 329.The Cluster Balloonist
. 330.The Rude Clerk
. 331.The Tax Charge
. 332.The Fire in the Hills-1
. 333.The Fire in the Hills-2
. 334.The Vacuum Cleaner Filter-1
. 335.The Vacuum Cleaner Filter-2
. 336.The Rental Car-1
. 337.The Rental Car-2
. 338.The Marathon Cheater
. 339.School Bus Crashes
. 340.Don’t Take My Property
. 341.New Law for Taco Trucks
. 342.The Refund-1
. 343.The Refund-2
. 344.Shut Your Mouth
. 345.TSA’s New Policy-1
. 346.TSA’s New Policy-2
. 347.I’m Pregnant
. 348.Court Approves Same-Sex Marriage
. 349.Impolite to His Brother
. 350.Protecting the Public
. 351.Malibu to License Paparazzi
. 352.I'm Moving to NY
. 353.The Heart Attack-1
. 354.The Heart Attack-2
. 355.Let's Speak English

THE END


Update: October 16th, 2016.
PayPal về email:
[email protected]


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

*Lãnh Sự Quán bước đầu trở lại xử lý Hồ sơ Thị thực Định cư, bắt đầu từ Thứ Hai ngày 29/6/2020. Xem thông tin chi tiết

Image
Image
ESL đăng ký: Bạn không cần phải đăng ký gì cả. Chỉ việc nhẩy vào bài ESL 1 học và làm bài tập. Tiếp tục những bài kế tiếp càng nhanh càng tốt. Mình sẽ 888 và thỉnh thoảng cùng nhau nhắc nhở cho vui hén. Chứ thật ra việc học là việc của tự bản thân mình. Mình giỏi thì mình được nhờ hén.

Nickname           # bài
-----------------------------------------
Anthonydavetruong 51
BaoLaTinhChua 1
Bluecloud 1
bongbong 3
Brianthao08 2
Brenda 8
Cachua 4
Catandpuppy 2
Chaubaoct 11
Chauongco 2

Coua 3
Crystal 4
Cuomxiu 1
cương71 2
cycydang 1
Dangcoi100 1
David85 3
Diemhanh 5
Dinhdung 1
Dinhphan 9

doanchin 72
Evangeline 2
giadinhnho 2
Granger 6
hangtesa 3
HelenLe 4
HenryWu 12
Hientohoang 7
Hoa1971 22
Hoahai 1

HoangThiQuynhNhu 298
HongAckerman 1
Hongbambi 43
Hotheart 11
huanhatran 11
jacky9999 54
Jonny 8
Kellyninhhoa 1
Kingsmen 1
Kimnguyen10288 1

lanhuongbm 355
letuyetnghi 5
Lucbinh 1
Llphi777 2
Maluita659 1
Mangthit 2
matmuathu 1
MeoMuop 1
Miah 2
Mikun 4

Minhthoaidan 2
Minhloan 3
Minion 1
mnsun 5
moka 1
Myphuong12317 4
Myvan 2
Mujor 1
nbthuan1980 1

newsky272 1
Ngoclucbao 2
Ngocminh60 4
Ngotuananh1908 93
Nguyenthoa 1
Nguyetbang 2
Nguyenthimylinh 4
nhungcongangungoc 115
Ninian 54
Oanhnt 12

Petervu007 5
phamtrang24388 3
Pholau7 3
Phuong60 10
Phuonghang 7
Quangchien65 35
syncreation 33
Thanhtrihuynh 146
Thao077 1
Tinatinh 8

Tieuphong 1
Truongthinhutruc1966 4
Tomry 6
Thuyhangthinguyen 1
Thienphuong1010 10
tuanpc 43
Tungsu 7
tuongvi1303 1
Vuonglan 1
Vuthanh1957 28

Vuthitue 2
Vha08 2
wildcat 7
Yam 1
Ylytrang 26

-------------------------
. Tổng cộng 95 học viên


Update: July 23rd, 2019.