.
ESL 51: Trash Truck Misses Pick-up


ESL 51: Trash Truck Misses Pick-upDownload


Every Monday night, Felix checked the big blue container in the carport behind his apartment building. If the container was at least a third full, he would take it out to the street for pick-up. Monday night, it was two-thirds full. He rolled it out into the street.

The next day, he checked the container. It was still almost full of recyclables. That was odd, because all the other blue containers across the street were empty. He could tell because a couple of lids were open. He walked across the street to double-check. Hmm, he wondered. Then he looked up his side of the street. There were two blue containers standing there. He walked about 120 feet up the street and lifted each lid. Both containers were empty. How could the truck have missed his container?

He went upstairs to his apartment and called city hall. They connected him to the public works department. Susan said she would call Acme Trash to let them know about the missed container. On Wednesday, Felix checked the container again. It was still full. But, the big green dumpster in the carport was missing. Apparently, the message that Susan sent to Acme Trash had been misunderstood. Acme picked up the big green dumpster, which had already been emptied on Tuesday, instead of the blue container.

Felix left a message on Susan’s answer machine, saying to forget it. Then he went downstairs and pulled the almost full container back into its space in the carport. Let it sit there till next Tuesday, he told himself. Had he left another message, he was worried that his building would accidentally get dropped permanently off Acme’s pick-up list.

238746 top -


*Vocabulary:

• accidentally:
• apparently:
• carport:
• connect:
• container:
• double:
• dumpster:
• lid:
• lift:
• odd:
• permanently:
• recyclable:

==================

*Yes/No Questions:

1.Did Felix check the container every night?

2.Did the container have big blue wheels?

3.Was the container in the carport?

4.Was it two-thirds full Monday night?

5.Did he roll it out into the driveway?

6.Was the container still almost full of recyclables the next day?

7.Were the containers across the street full of recyclables?

8.Did he walk across the street to double-check?

9.Were all the containers empty except his?

10.Did Susan call him?

=================

*Fill in the blanks:

Every Monday night, Felix checked the big blue _____ in the carport behind his apartment building. If _____ container was at least a third full, he _____ take it out to the street for pick-up. _____ night, it was two-thirds full. He rolled it _____ into the street.

The next day, he checked _____ container. It was still almost full of recyclables. _____ was odd, because all the other blue containers _____ the street were empty. He could tell because _____ couple of lids were open. He walked across _____ street to double-check. Hmm, he wondered. Then he _____ up his side of the street. There were _____ blue containers standing there. He walked about 120 _____ up the street and lifted each lid. Both _____ were empty. How could the truck have missed _____ container?

He went upstairs to his apartment and _____ city hall. They connected him to the public _____ department. Susan said she would call Acme Trash _____ let them know about the missed container. On _____ , Felix checked the container again. It was still _____ . But, the big green dumpster in the carport _____ missing. Apparently, the message that Susan sent to _____ Trash had been misunderstood. Acme picked up the _____ green dumpster, which had already been emptied on _____ , instead of the blue container.

Felix left a _____ on Susan’s answer machine, saying to forget it. _____ he went downstairs and pulled the almost full _____ back into its space in the carport. Let _____ sit there till next Tuesday, he told himself. _____ he left another message, he was worried that _____ building would accidentally get dropped permanently off Acme’s _____ -up list.

=================

*Translate into Vietnamese:

...........

238747 top -
tuananh xin nộp

*Vocabulary:

• accidentally(adv): tình cờ, ngẫu nhiên
• apparently(adv): hình như
• carport(n): bãi đậu xe
• connect(v): kết nối
• container(n): thùng chứa
• double(a): gấp hai lần
• dumpster(n): thùng rác
• lid(n): cái nắp
• lift(v): nhấc lên
• odd(a): kì quặc
• permanently(adv): thường xuyên
• recyclable(n): rác

==================

*Yes/No Questions:

1.Did Felix check the container every night?No

2.Did the container have big blue wheels?No

3.Was the container in the carport?Yes

4.Was it two-thirds full Monday night?Yes

5.Did he roll it out into the driveway?No

6.Was the container still almost full of recyclables the next day?Yes

7.Were the containers across the street full of recyclables?No

8.Did he walk across the street to double-check?Yes

9.Were all the containers empty except his?Yes

10.Did Susan call him?No

=================

*Fill in the blanks:

Every Monday night, Felix checked the big blue __container___ in the carport behind his apartment building. If _the____ container was at least a third full, he __would___ take it out to the street for pick-up. _Monday____ night, it was two-thirds full. He rolled it ___out__ into the street.

The next day, he checked __the___ container. It was still almost full of recyclables. __That___ was odd, because all the other blue containers __accross___ the street were empty. He could tell because __a___ couple of lids were open. He walked across __the___ street to double-check. Hmm, he wondered. Then he __looked___ up his side of the street. There were __two___ blue containers standing there. He walked about 120 __feet___ up the street and lifted each lid. Both __containers___ were empty. How could the truck have missed __his___ container?

He went upstairs to his apartment and _called____ city hall. They connected him to the public __works___ department. Susan said she would call Acme Trash __to___ let them know about the missed container. On _Wednesday____ , Felix checked the container again. It was still __full___ . But, the big green dumpster in the carport __was___ missing. Apparently, the message that Susan sent to __Acme___ Trash had been misunderstood. Acme picked up the __big___ green dumpster, which had already been emptied on __Tuesday___ , instead of the blue container.

Felix left a ___message__ on Susan’s answer machine, saying to forget it. ___Then__ he went downstairs and pulled the almost full __container___ back into its space in the carport. Let __it___ sit there till next Tuesday, he told himself. __Had___ he left another message, he was worried that _the____ building would accidentally get dropped permanently off Acme’s __pick___ -up list.

=================

*Translate into Vietnamese:

Xe rác quên lấy rác

Mỗi tối thứ hai, Felix kiểm tra thùng rác lớn màu xanh dương trong bãi đậu xe của chung cư. Nếu mà thùng rác chứa ít nhất một phần ba rác thì anh ta sẽ đem nó ra ngoài cho xe rác. Tối thứ hai, nó đầy hai phần ba. Anh ta lăn nó ra ngoài đường.

Ngày tiếp theo, anh ta kiểm tra thùng rác. Nó vẫn gần đầy rác. Điều này thật kì quặc, bởi vì tất cả những thùng rác màu xanh dương khác đều rỗng. Anh ta có thể khẳng định điều này bởi vì vài cái nắp đang mở. Anh ta đi qua đường để kiểm tra kĩ hơn. Rồi anh ta nhìn về phía lề đường của mình. Có hai cái thùng rác màu xanh đứng đằng kia. Anh ta đi bộ chừng 120 feet tới mỗi cái nắp. Hai cái thùng đều rỗng. Tại sao xe rác lại có thể quên thùng rác của mình nhỉ?

Anh ta đi lên lầu vào căn hộ của mình và gọi cho hội đồng thành phố. Họ kết nối anh cho Sở làm việc công cộng. Susan nói cô ấy sẽ gọi cho Acme Trash để cho họ biết về thùng rác bị quên. Ngày thứ tư, Felix kiểm tra thùng rác lần nữa. Nó vẫn đầy. Nhưng thùng đựng rác to màu xanh lá đã bị thất lạc. Hình như tin nhắn mà Susan gửi cho Acme Trash đã bị hiểu sai. Acme chở thùng rác màu xanh lá, cái mà đã lấy hết rác vào thứ ba, thay vì là cái thùng mà xanh dương.

Felix để lại tin nhắn vào máy trả lời của Susan, nói rằng hãy quên chuyện đó đi. Rồi anh ta xuống lầu và kéo cái thùng rác gần đầy về chỗ của nó ở bãi đậu xe. Để nó ở đó tới thứ ba sau đi, anh ta tự bảo mình. Nếu mà anh ta để lại một tin nhắn khác, anh ta lo lắng là tòa nhà của mình sẽ tình cờ bị bỏ rơi thường xuyên khỏi danh sách lấy rác của Acme.

257660 top -

Done...

259803 top -
Nộp bài ESL 51: Trash Truck Misses Pick-up
*Vocabulary:

• accidentally: Sự ngẫu nhiên
• apparently: Bề ngoài
• carport: Bãi đậu xe
• connect: Kết nối
• container: Thùng
• double: Gấp hai lần
• dumpster: Thùng rác
• lid: Cái nắp
• lift: Nhấc lên
• odd: Kì quặc
• permanently: Thường xuyên
• recyclable: Rác

==================

*Yes/No Questions:

1.Did Felix check the container every night? No

2.Did the container have big blue wheels? No

3.Was the container in the carport ?Yes

4.Was it two-thirds full Monday night? Yes

5.Did he roll it out into the driveway? No

6.Was the container still almost full of recyclables the next day? Yes

7.Were the containers across the street full of recyclables? No

8.Did he walk across the street to double-check? Yes

9.Were all the containers empty except his? Yes

10.Did Susan call him? No

=================

*Fill in the blanks:

Every Monday night, Felix checked the big blue _container_ in the carport behind his apartment building. If _the_ container was at least a third full, he _would_ take it out to the street for pick-up. _Monday_ night, it was two-thirds full. He rolled it _out_ into the street.

The next day, he checked _the_container. It was still almost full of recyclables. _That_ was odd, because all the other blue containers _accross_ the street were empty. He could tell because _a_ couple of lids were open. He walked across _the_ street to double-check. Hmm, he wondered. Then he _looked_ up his side of the street. There were __two_ blue containers standing there. He walked about 120 _feet_ up the street and lifted each lid. Both _containers_ were empty. How could the truck have missed _his_ container?

He went upstairs to his apartment and _called_ city hall. They connected him to the public _works_ department. Susan said she would call Acme Trash_to_ let them know about the missed container. On _Wednesday_ , Felix checked the container again. It was still _full_ . But, the big green dumpster in the carport _was_ missing. Apparently, the message that Susan sent to _Acme_ Trash had been misunderstood. Acme picked up the _big_ green dumpster, which had already been emptied on _Tuesday_ , instead of the blue container.

Felix left a _message_ on Susan’s answer machine, saying to forget it. _Then_ he went downstairs and pulled the almost full _container_ back into its space in the carport. Let _it_ sit there till next Tuesday, he told himself. _Had_ he left another message, he was worried that _the_ building would accidentally get dropped permanently off Acme’s _pick_ -up list.

274824 top -

Done

276869 top -
*Vocabulary:

• accidentally (adv) một cách ngẫu nhiên, tình cờ
• apparently (adv) rõ ràng, rành rành
• carport: bãi đậu xe
• connect:kết nối
• container (n) đồ chứa, thùng chứa
• double: nhân đôi
• dumpster: thùng rác
• lid: cái nắm
• lift (v) nâng
• odd (adj) lẻ, lặt vặt, linh tinh/ kỳ quặt
• permanently (adv) lâu dài
• recyclable (n) rác

==================

*Yes/No Questions:

1.Did Felix check the container every night?no

2.Did the container have big blue wheels?no

3.Was the container in the carport?yes

4.Was it two-thirds full Monday night?yes

5.Did he roll it out into the driveway?no

6.Was the container still almost full of recyclables the next day?

7.Were the containers across the street full of recyclables?no

8.Did he walk across the street to double-check?yes

9.Were all the containers empty except his?yes

10.Did Susan call him?no

=================

*Fill in the blanks:

Every Monday night, Felix checked the big blue ______container__ in the carport behind his apartment building. If __the___ container was at least a third full, he ______would__ take it out to the street for pick-up. ______Monday__ night, it was two-thirds full. He rolled it ___out__ into the street.

The next day, he checked __the___ container. It was still almost full of recyclables. _That____ was odd, because all the other blue containers ______across__ the street were empty. He could tell because ___a__ couple of lids were open. He walked across ___the__ street to double-check. Hmm, he wondered. Then he ______looked__ up his side of the street. There were ________two___ blue containers standing there. He walked about 120 __feet___ up the street and lifted each lid. Both ______containers__ were empty. How could the truck have missed his container?

He went upstairs to his apartment and ___called__ city hall. They connected him to the public __works___ department. Susan said she would call Acme Trash ___to__ let them know about the missed container. On ___Wednesday__ , Felix checked the container again. It was still __full___ . But, the big green dumpster in the carport ___was__ missing. Apparently, the message that Susan sent to __Acme___ Trash had been misunderstood. Acme picked up the ___big__ green dumpster, which had already been emptied on __Tuesday___ , instead of the blue container.

Felix left a ______message__ on Susan’s answer machine, saying to forget it. ___Then__ he went downstairs and pulled the almost full ____container___ back into its space in the carport. Let __it___ sit there till next Tuesday, he told himself. ___Had__ he left another message, he was worried that ___his__ building would accidentally get dropped permanently off Acme’s __pick___ -up list.

325276 top -

Done

326766 top -
Ninian xin nộp bài.

*Vocabulary:
• accidentally: tình cờ
• apparently: hình như
• carport: chỗ đậu xe
• connect: kết nối
• container: thùng đựng hàng
• double: gấp đôi
• dumpster: người đổ rác
• lid: cái nắp
• lift: nhấc lên
• odd: kì quặc
• permanently: lâu dài
• recyclable: tái chế

*Yes/No Questions:
1.Did Felix check the container every night? No, he didn't.
2.Did the container have big blue wheels? No, it didn't.
3.Was the container in the carport? Yes, it was.
4.Was it two-thirds full Monday night? No, it wasn't.
5.Did he roll it out into the driveway? Yes, he did.
6.Was the container still almost full of recyclables the next day? Yes, it was.
7.Were the containers across the street full of recyclables? No, they weren't.
8.Did he walk across the street to double-check? Yes, he did.
9.Were all the containers empty except his? Yes, they were.
10.Did Susan call him? No, she didn't.

*Fill in the blanks:

Every Monday night, Felix checked the big blue ___container__ in the carport behind his apartment building. If ___the__ container was at least a third full, he _will____ take it out to the street for pick-up. ___Monday__ night, it was two-thirds full. He rolled it ___out__ into the street.

The next day, he checked __the___ container. It was still almost full of recyclables. __That___ was odd, because all the other blue containers ___across__ the street were empty. He could tell because __a___ couple of lids were open. He walked across ___the__ street to double-check. Hmm, he wondered. Then he ___looked__ up his side of the street. There were ___two__ blue containers standing there. He walked about 120 __feet___ up the street and lifted each lid. Both __container___ were empty. How could the truck have missed _his____ container?

He went upstairs to his apartment and __called___ city hall. They connected him to the public __works___ department. Susan said she would call Acme Trash __to___ let them know about the missed container. On __Wednesday___ , Felix checked the container again. It was still __full___ . But, the big green dumpster in the carport __was___ missing. Apparently, the message that Susan sent to ___Acme__ Trash had been misunderstood. Acme picked up the __big___ green dumpster, which had already been emptied on __Tuesday___ , instead of the blue container.

Felix left a ___message__ on Susan’s answer machine, saying to forget it. ___Then__ he went downstairs and pulled the almost full ___container__ back into its space in the carport. Let ___it__ sit there till next Tuesday, he told himself. ___Had__ he left another message, he was worried that ___his__ building would accidentally get dropped permanently off Acme’s ___pick__ -up list.

=================

*Translate into Vietnamese:
Mỗi tối thứ hai, Felix kiểm tra thùng rác lớn màu xanh dương trong bãi đậu xe của chung cư. Nếu thùng rác chứa ít nhất một phần ba rác thì anh ta sẽ đem nó ra ngoài cho xe rác. Tối thứ hai, nó đầy hai phần ba. Anh ta lăn nó ra ngoài đường.

Ngày tiếp theo, anh ta kiểm tra thùng rác. Nó vẫn gần đầy rác. Điều này thật kì quặc, bởi vì tất cả những thùng rác màu xanh dương khác đều rỗng. Anh ta có thể khẳng định điều này bởi vì vài cái nắp đang mở. Anh ta đi qua đường để kiểm tra kĩ hơn. Rồi anh ta nhìn về phía lề đường của mình. Có hai cái thùng rác màu xanh đứng đằng kia. Anh ta đi bộ chừng 120 feet tới mỗi cái nắp. Hai cái thùng đều rỗng. Tại sao xe rác lại có thể quên thùng rác của mình nhỉ?

Anh ta đi lên lầu vào căn hộ của mình và gọi cho hội đồng thành phố. Họ kết nối anh cho Sở làm việc công cộng. Susan nói cô ấy sẽ gọi cho Acme Trash để cho họ biết về thùng rác bị quên. Ngày thứ tư, Felix kiểm tra thùng rác lần nữa. Nó vẫn đầy. Nhưng thùng đựng rác to màu xanh lá đã bị thất lạc. Hình như tin nhắn mà Susan gửi cho Acme Trash đã bị hiểu sai. Acme chở thùng rác màu xanh lá, cái mà đã lấy hết rác vào thứ ba, thay vì là cái thùng mà xanh dương.

Felix để lại tin nhắn vào máy trả lời của Susan, nói rằng hãy quên chuyện đó đi. Rồi anh ta xuống lầu và kéo cái thùng rác gần đầy về chỗ của nó ở bãi đậu xe. Để nó ở đó tới thứ ba sau đi, anh ta tự bảo mình. Nếu mà anh ta để lại một tin nhắn khác, anh ta lo lắng là tòa nhà của mình sẽ tình cờ bị bỏ rơi thường xuyên khỏi danh sách lấy rác của Acme.

340648 top -

*Vocabulary:

• accidentally: tình cờ, ngẫu nhiên
• apparently: hình như
• carport: bãi đậu xe
• connect: kết nối
• container: thùng chứa
• double: gấp hai lần
• dumpster: thùng rác
• lid: cái nắp
• lift: nhấc lên
• odd: kì quặc, bất thường
• permanently: thường xuyên
• recyclable: rác, có thể tái sử dụng

==================

*Yes/No Questions:

1.Did Felix check the container every night?No

2.Did the container have big blue wheels?No

3.Was the container in the carport?Yes

4.Was it two-thirds full Monday night?Yes

5.Did he roll it out into the driveway?No

6.Was the container still almost full of recyclables the next day?Yes

7.Were the containers across the street full of recyclables?No

8.Did he walk across the street to double-check?Yes

9.Were all the containers empty except his?Yes

10.Did Susan call him?No

=================

*Fill in the blanks:

Every Monday night, Felix checked the big blue __container___ in the carport behind his apartment building. If _the____ container was at least a third full, he __would___ take it out to the street for pick-up. _Monday____ night, it was two-thirds full. He rolled it ___out__ into the street.

The next day, he checked __the___ container. It was still almost full of recyclables. __That___ was odd, because all the other blue containers __accross___ the street were empty. He could tell because __a___ couple of lids were open. He walked across __the___ street to double-check. Hmm, he wondered. Then he __looked___ up his side of the street. There were __two___ blue containers standing there. He walked about 120 __feet___ up the street and lifted each lid. Both __containers___ were empty. How could the truck have missed __his___ container?

He went upstairs to his apartment and _called____ city hall. They connected him to the public __works___ department. Susan said she would call Acme Trash __to___ let them know about the missed container. On _Wednesday____ , Felix checked the container again. It was still __full___ . But, the big green dumpster in the carport __was___ missing. Apparently, the message that Susan sent to __Acme___ Trash had been misunderstood. Acme picked up the __big___ green dumpster, which had already been emptied on __Tuesday___ , instead of the blue container.

Felix left a ___message__ on Susan’s answer machine, saying to forget it. ___Then__ he went downstairs and pulled the almost full __container___ back into its space in the carport. Let __it___ sit there till next Tuesday, he told himself. __Had___ he left another message, he was worried that _the____ building would accidentally get dropped permanently off Acme’s __pick___ -up list.

=================

*Translate into Vietnamese:

Xe rác quên lấy rác

Mỗi tối thứ hai, Felix kiểm tra thùng rác lớn màu xanh dương trong bãi đậu xe của chung cư. Nếu mà thùng rác chứa ít nhất một phần ba rác thì anh ta sẽ đem nó ra ngoài cho xe rác. Tối thứ hai, nó đầy hai phần ba. Anh ta lăn nó ra ngoài đường.

Ngày tiếp theo, anh ta kiểm tra thùng rác. Nó vẫn gần đầy rác. Điều này thật kì quặc, bởi vì tất cả những thùng rác màu xanh dương khác đều rỗng. Anh ta có thể khẳng định điều này bởi vì vài cái nắp đang mở. Anh ta đi qua đường để kiểm tra kĩ hơn. Rồi anh ta nhìn về phía lề đường của mình. Có hai cái thùng rác màu xanh đứng đằng kia. Anh ta đi bộ chừng 120 feet tới mỗi cái nắp. Hai cái thùng đều rỗng. Tại sao xe rác lại có thể quên thùng rác của mình nhỉ?

Anh ta đi lên lầu vào căn hộ của mình và gọi cho hội đồng thành phố. Họ kết nối anh cho Sở làm việc công cộng. Susan nói cô ấy sẽ gọi cho Acme Trash để cho họ biết về thùng rác bị quên. Ngày thứ tư, Felix kiểm tra thùng rác lần nữa. Nó vẫn đầy. Nhưng thùng đựng rác to màu xanh lá đã bị thất lạc. Hình như tin nhắn mà Susan gửi cho Acme Trash đã bị hiểu sai. Acme chở thùng rác màu xanh lá, cái mà đã lấy hết rác vào thứ ba, thay vì là cái thùng mà xanh dương.

Felix để lại tin nhắn vào máy trả lời của Susan, nói rằng hãy quên chuyện đó đi. Rồi anh ta xuống lầu và kéo cái thùng rác gần đầy về chỗ của nó ở bãi đậu xe. Để nó ở đó tới thứ ba sau đi, anh ta tự bảo mình. Nếu mà anh ta để lại một tin nhắn khác, anh ta lo lắng là tòa nhà của mình sẽ tình cờ bị bỏ rơi thường xuyên khỏi danh sách lấy rác của Acme.

405705 top -
LESSON 51:

TRASH TRUCK MISSES PICK-UP - XE RÁC QUÊN LẤY RÁC


===========================================================

*Vocabulary:
-------------------------------------------------------------------
• accidentally: tình cờ, ngẫu nhiên.
• apparently: Hình như.
• carport: nhà để xe.
• connect: nối, kết nối.
• container: vật chứa đựng.
• double: gấp hai lần, nhiều gấp hai lần, gấp đôi.
• dumpster: thùng rác lớn.
• lid: nắp, vung.
• lift: nhấc, nâng.
• odd: kỳ quặc, kỳ lạ.
• permanently: thường xuyên, thường trực, lâu dài.
• recyclable: rác.

===========================================================

*Yes/No Questions:
------------------------------------------------------------------
1.Did Felix check the container every night?
-No, he didn't. He checked the container every Monday night.

2.Did the container have big blue wheels?
- No, it didn't. The container didn't have big blue wheels.

3.Was the container in the carport?
-yé, it was. The container was in the carport.

4.Was it two-thirds full Monday night?
- Yes, it was. It was two-thirds full Monday night.

5.Did he roll it out into the driveway?
- No, he didn't. He rolled it out into the street.

6.Was the container still almost full of recyclables the next day?
- Yes, it was. The container was still almost full of recyclables the next day.

7.Were the containers across the street full of recyclables?
-. No, they weren't. The containers across the street weren't full of recyclables. They were empty.

8.Did he walk across the street to double-check?
- Yes, he did. He walked across the street to double-check.

9.Were all the containers empty except his?
- Yes, they were. All the containers were empty except his.

10.Did Susan call him?
- No, she didn't. Susan didn't call him. He called Susan.

===========================================================

*Fill in the blanks:
------------------------------------------------------------------
Every Monday night, Felix checked the big blue container in the carport behind his apartment building. If the container was at least a third full, he would take it out to the street for pick-up. Last night, it was two-thirds full. He rolled it out into the street.

The next day, he checked the container. It was still almost full of recyclables. That was odd, because all the other blue containers across the street were empty. He could tell because a couple of lids were open. He walked across the street to double-check. Hmm, he wondered. Then he looked up his side of the street. There were two blue containers standing there. He walked about 120 feet up the street and lifted each lid. Both were were empty. How could the truck have missed his container?

He went upstairs to his apartment and called city hall. They connected him to the public works department. Susan said she would call Acme Trash to let them know about the missed container. On Wednesday , Felix checked the container again. It was still full . But, the big green dumpster in the carport was missing. Apparently, the message that Susan sent to Acme Trash had been misunderstood. Acme picked up the big green dumpster, which had already been emptied on Tuesday , instead of the blue container.

Felix left a message on Susan’s answer machine, saying to forget it. Then he went downstairs and pulled the almost full container back into its space in the carport. Let it sit there till next Tuesday, he told himself. Had he left another message, he was worried that his building would accidentally get dropped permanently off Acme’s pick -up list.

===========================================================

*Translate into Vietnamese:
------------------------------------------------------------------

Vào mỗi tối thứ hai, Felix đều kiểm tra cái thùng rác màu xanh dương to tướng ở trong nhà để xe phía sau khu nhà chung cư. Nếu thùng rác đầy ít nhất một phần ba, anh sẽ mang ra ngoài đường cho xe lấy rác. Tối thứ hai, nó đã đầy đến hai phần ba. Anh lăn thùng rác ra để ngoài đường.

Ngày hôm sau, anh kiểm tra thùng rác. Thùng gần như đầy rác vậy. Thật là kỳ lạ, bởi vì những thùng rác xanh dương để từ đầu đường đến cuối đường đều trống rỗng cả. Anh có thể nói như thế vì hai cái nắp thùng đã được mở ra. Anh đi sang bên kia đường để kiểm tra hai lần. Hừm, anh lấy làm lạ. Rồi anh nhìn phía lề đường nhà anh. Có hai thùng rác màu xanh dương ở đó. Anh đi ngược lên khoảng 120 feet và giở từng cái nắp ra. Cả hai thùng đều trống rỗng. Sao xe rác lại có thể quên cái thùng rác của anh chứ?

Anh đi lên lầu tới căn hộ của mình và gọi điện cho Hội đồng thành phố. Người ta nối máy cho anh gặp Ban công trình công cộng. Susan nói cô sẽ gọi cho Acme Trash để nhắc họ về việc đã quên lấy thùng rác của anh. Vào thứ tư, Felix kiểm tra thùng rác lần nữa. Nó vẫn còn đầy rác. Thế nhưng, cái thùng rác to màu xanh lá cây ở trong nhà để xe đã không còn thấy nữa. Hình như, tin nhắn mà Susan gởi cho Acme Trash đã bị hiểu không đúng. Acme đã lấy thùng rác màu xanh lá cây, là cái thùng vẫn trống rỗng hôm thứ ba, thay vì phải lấy thùng rác màu xanh dương.

Felix để lại một tin nhắn trên máy trả lời của Susan, nói rằng hãy quên chuyện đó đi. Rồi anh đi xuống lầu dưới và kéo cái thùng gần như đầy rác trở lại vào chỗ của nó trong nhà để xe. Hãy để nó ở đó đến thứ ba tới vậy, anh tự nhủ. Nếu anh gởi thêm một tin nhắn nữa, anh sợ khu nhà anh ở sẽ ngẫu nhiên bị bỏ rơi một cách thường xuyên trong danh sách lấy rác của Acme.

434987 top -
*Vocabulary:
Jacky xin nộp bài ESL 51
• accidentally:adv = một cách ngẫu nhiên, tình cờ
• apparently:adv = rõ, rõ ràng
• carport:n = chỗ đậu xe
• connect:v = nối, liên hệ
• container:n = cái đựng,hộp,chai,thùng lớn đựng hàng
• double:adj = gấp đôi,gấp hai
• dumpster:n = thùng rác lớn bằng kim loại
• lid:n = nắp vung
• lift:v = nhấc lên
• odd:adj = lạ, không bình thường
• permanently:adv = bền lâu, vĩnh viễn
• recyclable:adj = rác tái chế

==================

*Yes/No Questions:

1.Did Felix check the container every night? no

2.Did the container have big blue wheels? no

3.Was the container in the carport? yes

4.Was it two-thirds full Monday night? yes

5.Did he roll it out into the driveway? no

6.Was the container still almost full of recyclables the next day? yes

7.Were the containers across the street full of recyclables? no

8.Did he walk across the street to double-check? yes

9.Were all the containers empty except his? yes

10.Did Susan call him? no

=================

*Fill in the blanks:

Every Monday night, Felix checked the big blue __container___ in the carport behind his apartment building. If ___the__ container was at least a third full, he __would___ take it out to the street for pick-up. _Monday____ night, it was two-thirds full. He rolled it __out___ into the street.

The next day, he checked __the___ container. It was still almost full of recyclables. _That____ was odd, because all the other blue containers __across___ the street were empty. He could tell because _a____ couple of lids were open. He walked across __the___ street to double-check. Hmm, he wondered. Then he _looked____ up his side of the street. There were __two___ blue containers standing there. He walked about 120 __feet___ up the street and lifted each lid. Both __containers___ were empty. How could the truck have missed __his___ container?

He went upstairs to his apartment and __called___ city hall. They connected him to the public __works___ department. Susan said she would call Acme Trash __to___ let them know about the missed container. On __Wednesday___ , Felix checked the container again. It was still ___full__ . But, the big green dumpster in the carport __was___ missing. Apparently, the message that Susan sent to ___Acme__ Trash had been misunderstood. Acme picked up the __big___ green dumpster, which had already been emptied on __Tuesday___ , instead of the blue container.

Felix left a __message___ on Susan’s answer machine, saying to forget it. __Then___ he went downstairs and pulled the almost full _container____ back into its space in the carport. Let __it___ sit there till next Tuesday, he told himself. _Had____ he left another message, he was worried that __his___ building would accidentally get dropped permanently off Acme’s __pick___ -up list.

485278 top -

HỌC, HỌC NỮA, HỌC MÃI.

ESL 51: TRASH TRUCK MISSES PICK-UP
: XE RÁC QUÊN LẤY RÁC.


Vocabulary:

• accidentally: tình cờ, ngẫu nhiên, vô tình
• apparently: rõ ràng, hình như
• carport: bãi đậu xe
• connect: chấp nối, nối lại, kết nối
• container: thùng chứa
• double: đôi, kép, hai
• dumpster: thùng rác
• lid: nắp, vung
• lift: nâng lên, nhắc lên
• odd: lẻ, thừa, lặt vặt, linh tinh
• permanently: vĩnh viễn
• recyclable: tái chế
…………………………………………

Translate into Vietnamese:

Every Monday night, Felix checked the big blue container in the carport behind his apartment building. If the container was at least a third full, he would take it out to the street for pick-up. Monday night, it was two-thirds full. He rolled it out into the street.
Mỗi tối thứ hai, Felix kiểm tra thùng chứa rác lớn màu xanh nằm trong bãi đậu xe phía sau căn hộ của mình. Nếu rác đầy còn một phần ba thùng, ông sẽ mang nó ra ngoài đường để chờ đổ. Tối thứ hai nó đã đầy hai phần ba thùng. Ông đẩy nó ra đường.

The next day, he checked the container. It was still almost full of recyclables. That was odd, because all the other blue containers across the street were empty. He could tell because a couple of lids were open. He walked across the street to double-check. Hmm, he wondered. Then he looked up his side of the street. There were two blue containers standing there. He walked about 120 feet up the street and lifted each lid. Both containers were empty. How could the truck have missed his container?
Ngày hôm sau, ông kiểm tra thùng rác. Nó vẫn còn gần như đầy đủ rác trong thùng. Thật kỳ quặc, bởi vì tất cả các thùng rác màu xanh trên đường đều trống rổng. Ông có thể xác định bởi vì một vài nắp thùng đã mở. Ông đi bộ trên đường để kiểm tra lại. Hmm, ông tự hỏi. Sau đó ông sang bên kia đường. Đã có hai thùng rác màu xanh ở đó, ông đi bộ khoảng 120 feet trên đường và dở nắp mỗi thùng ra cả hai đều trống. Làm sao mà xe đổ rác lại bỏ quên thùng rác của mình nhỉ.

He went upstairs to his apartment and called city hall. They connected him to the public works department. Susan said she would call Acme Trash to let them know about the missed container. On Wednesday, Felix checked the container again. It was still full. But, the big green dumpster in the carport was missing. Apparently, the message that Susan sent to Acme Trash had been misunderstood. Acme picked up the big green dumpster, which had already been emptied on Tuesday, instead of the blue container.
Ông đi lên lầu về căn hộ của mình và gọi cho tòa thị chính thành phố. Họ đã kết nối cuộc gọi của ông đến công trình công cộng. Susan nói cô sẽ gọi cho Acme Trash để cho họ biết về thùng rác chưa đổ. Hôm thứ tư, Felix kiểm tra thùng rác lại lần nữa rác nó vẫn còn nguyên. Nhưng thùng rác to màu xanh lá cây trong bãi đậu xe đã biến mất. Hình như, thông báo của Susan gởi đến bộ phận Acme Trash có sự hiểu nhầm. Acme đi nhặt thùng rác màu xanh lá cây lớn, mà đã được đổ vào hôm thứ ba, đáng lẻ phải là các thùng rác màu xanh dương.

Felix left a message on Susan’s answer machine, saying to forget it. Then he went downstairs and pulled the almost full container back into its space in the carport. Let it sit there till next Tuesday, he told himself. Had he left another message, he was worried that his building would accidentally get dropped permanently off Acme’s pick-up list.
Felix lại nhắn tin vào máy của Susan nói rằng hãy quên chuyện đó đi. Sau đó ông đi xuống cầu thang và kéo các thùng rác còn nguyên chưa đổ trở về bãi đậu xe. Để nó ở đó cho đến thứ ba tuần sau ông tự nhủ. Nếu mà ông để lại tin nhắn khác, ông rất lo lắng về những ý kiến của mình vô tình sẽ bị bỏ rơi khỏi danh sách đổ rác của Acme.

Yes/No Questions:

1.Did Felix check the container every night? No
2.Did the container have big blue wheels? Yes
3.Was the container in the carport? Yes
4.Was it two-thirds full Monday night? Yes
5.Did he roll it out into the driveway? No
6.Was the container still almost full of recyclables the next day? Yes
7.Were the containers across the street full of recyclables? No
8.Did he walk across the street to double-check? Yes
9.Were all the containers empty except his? Yes
10.Did Susan call him? Yes
………………………………………..

Fill in the blanks:

Every Monday night, Felix checked the big blue container in the carport behind his apartment building. If the container was at least a third full, he would take it out to the street for pick-up. Monday night, it was two-thirds full. He rolled it out into the street.

The next day, he checked the container. It was still almost full of recyclables. That was odd, because all the other blue containers across the street were empty. He could tell because a couple of lids were open. He walked across the street to double-check. Hmm, he wondered. Then he looked[/b] up his side of the street. There were two blue containers standing there. He walked about 120 feet up the street and lifted each lid. Both containers were empty. How could the truck have missed his container?

He went upstairs to his apartment and called city hall. They connected him to the public works department. Susan said she would call Acme Trash to let them know about the missed container. On Wednesday, Felix checked the container again. It was still full. But, the big green dumpster in the carport was missing. Apparently, the message that Susan sent to Acme Trash had been misunderstood. Acme picked up the big green dumpster, which had already been emptied on Tuesday, instead of the blue container.

Felix left a message on Susan’s answer machine, saying to forget it. Then he went downstairs and pulled the almost full container back into its space in the carport. Let it sit there till next Tuesday, he told himself. Had he left another message, he was worried that his building would accidentally get dropped permanently off Acme’s pick -up list.


557546 top -
*Vocabulary:

• accidentally(adv): tình cờ, ngẫu nhiên
• apparently(adv): hình như
• carport(n): bãi đậu xe
• connect(v): kết nối
• container(n): thùng chứa
• double(a): gấp hai lần
• dumpster(n): thùng rác
• lid(n): cái nắp
• lift(v): nhấc lên
• odd(a): kì quặc
• permanently(adv): thường xuyên
• recyclable(n): rác

==================

*Yes/No Questions:

1.Did Felix check the container every night?No

2.Did the container have big blue wheels?No

3.Was the container in the carport?Yes

4.Was it two-thirds full Monday night?Yes

5.Did he roll it out into the driveway?No

6.Was the container still almost full of recyclables the next day?Yes

7.Were the containers across the street full of recyclables?No

8.Did he walk across the street to double-check?Yes

9.Were all the containers empty except his?Yes

10.Did Susan call him?No

=================

*Fill in the blanks:

Every Monday night, Felix checked the big blue __container___ in the carport behind his apartment building. If _the____ container was at least a third full, he __would___ take it out to the street for pick-up. _Monday____ night, it was two-thirds full. He rolled it ___out__ into the street.

The next day, he checked __the___ container. It was still almost full of recyclables. __That___ was odd, because all the other blue containers __accross___ the street were empty. He could tell because __a___ couple of lids were open. He walked across __the___ street to double-check. Hmm, he wondered. Then he __looked___ up his side of the street. There were __two___ blue containers standing there. He walked about 120 __feet___ up the street and lifted each lid. Both __containers___ were empty. How could the truck have missed __his___ container?

He went upstairs to his apartment and _called____ city hall. They connected him to the public __works___ department. Susan said she would call Acme Trash __to___ let them know about the missed container. On _Wednesday____ , Felix checked the container again. It was still __full___ . But, the big green dumpster in the carport __was___ missing. Apparently, the message that Susan sent to __Acme___ Trash had been misunderstood. Acme picked up the __big___ green dumpster, which had already been emptied on __Tuesday___ , instead of the blue container.

Felix left a ___message__ on Susan’s answer machine, saying to forget it. ___Then__ he went downstairs and pulled the almost full __container___ back into its space in the carport. Let __it___ sit there till next Tuesday, he told himself. __Had___ he left another message, he was worried that _the____ building would accidentally get dropped permanently off Acme’s __pick___ -up list.

563090 top -

. 1.New To America
. 2.A Haircut
. 3.The Yardman
. 4.Grab Your Umbrellas
. 5.Shopping for Bargains
. 6.Horses to Ride
. 7.A Shower Injury
. 8.Pete's Sharp Knife
. 9.A Good Sandwich
. 10.Sara's Upset Stomach
. 11.Please Marry Me!
. 12.Laundry Day
. 13.A Noisy Neighbor
. 14.The New Realtor
. 15.The Fire Alarm
. 16.Eddie's Short Visit
. 17.Carbon Monoxide
. 18.A Visit to Asia
. 19.School Boys
. 20.The Loose Button
. 21.The Pile of Paper
. 22.Brushing and Flossing
. 23.Raising the Kids
. 24.A Clean Toilet Bowl
. 25.A Love Letter
. 26.A Bird Attacks
. 27.A Daytime Robbery
. 28.Trick or Treat
. 29.The Motorcycle Rider
. 30.Spock Saves His Dad
. 31.Provider Overbills Customer
. 32.The Breakup
. 33.Famous Model Dies
. 34.Shopping Carts Everywhere
. 35.Four Slit Throats
. 36.Does Garlic Mean Garlic?
. 37.A Jealous Girlfriend
. 38.Towns Hit by Snowstorms
. 39.Another Jealous Girlfriend
. 40.She Loves Her Son
. 41.The Doctor’s Exam
. 42.Hospitals Can Make You Sick
. 43.English Is So Hard
. 44.Hollywood Stars and Tourists
. 45.GEICO’s TV Lizard
. 46.Law and Order in LA
. 47.Destruction of Iraq
. 48.Have You Seen This Man?
. 49.LA Traffic Report
. 50.LA Radio News


. 51.Trash Truck Misses Pick-up
. 52.Her First Driving Accident
. 53.You’re Not a Good Principal
. 54.I’ve Got You Covered
. 55.Paris Goes to Jail in LA
. 56.A Year with No TV
. 57.Let’s Buy Some Paint
. 58.I Need Water for My Clients
. 59.Putting Bunny to Sleep
. 60.Where Is That Darn Battery?
. 61.If You Really Love Me…
. 62.The Wedding Gift (1)
. 63.The Wedding Gift (2)
. 64.Does a Tiger Change Its Stripes?
. 65.No Place Like an Open House
. 66."We Could Have All Died!"
. 67.It’s the Thought that Counts
. 68.Who Ordered the Scallops?
. 69.You’re Not My Daddy
. 70.Let He Who Is Without Sin…
. 71.Shopping at the 99 Cents Store
. 72.Betting Big in Vegas
. 73.Priced to Sell!
. 74.The Handyman Comes
. 75.A Woman Has Needs
. 76.A Hot Day and a Cool Pool
. 77.Up, Up, and Away
. 78.Man's Best Friend
. 79.Six Feet Under
. 80.An Unhappy Worker
. 81.Why the Sky Is Brown
. 82.It’s a Small World
. 83.Suspicious Shoppers
. 84.Death Is Part of Life
. 85.Tagger Shoots Woman
. 86.Crime on the Rise
. 87.Too Soft on Crime
. 88.Pluto Chases Kid
. 89.In Harm’s Way
. 90."Semper Buy"
. 91.A Little Respect, Please
. 92.A Dream from Beyond-1
. 93.A Dream from Beyond-2
. 94.A Trip to Egypt
. 95.No Doughnuts for Old Folks
. 96.It’s Just Business
. 97.A Walk in the Wild
. 98.Elvis Is Alive and Well
. 99.Bad Weed, Bad Call
. 100.Shark Attack


. 101.Love in the Hospital
. 102.Interstate Bridge Collapses
. 103.Stop Selling Those Bunnies
. 104.Actor Tries to Kill Himself
. 105.US Senator Says He’s not Gay
. 106.E.Coli Is Everywhere
. 107.Influenza
. 108.The Hospital Orderly-1
. 109.The Hospital Orderly-2
. 110.Flower Power
. 111.Dog Inherits Millions
. 112.Man Holds Staff Hostage
. 113.Young Boy Defends Sister
. 114.Remember Me?
. 115.The Way to a Man’s Heart
. 116.Sail Around the World
. 117.New Dog-Barking Law
. 118.Man Flies in Lawn Chair-1
. 119.Man Flies in Lawn Chair-2
. 120.Cleaning a Dirty Plate
. 121.Her Driving Lesson
. 122.Hurricane Dean
. 123.Adventurer Disappears
. 124.Nursing Student Disappears
. 125.The Lovely Banana
. 126.Smells like Chicken
. 127.The Wedding-1
. 128.The Wedding-2
. 129.The Waiter
. 130.Your Country Thanks You
. 131.D.B.Cooper Lives On-1
. 132.D.B.Cooper Lives On-2
. 133.I’m No Alcoholic!
. 134.48 Homes Burn Down-1
. 135.48 Homes Burn Down-2
. 136.Drought Attacks Georgia
. 137.A Bad MRI Experience
. 138.Body in a Barrel-1
. 139.Body in a Barrel-2
. 140.Red Meat, Gray Water
. 141.All Bite, No Bark
. 142.Tiger Kills Two Men-1
. 143.Tiger Kills Two Men-2
. 144.Red Flowers Make Her See Red
. 145.The Starbucks Robbery
. 146.The Argument-1
. 147.The Argument-2
. 148.The Toilet Tank-1
. 149.The Toilet Tank-2
. 150.Santa Was Molested
. 151.Fire Kills Two Young Girls
. 152.Police Arrest Fire-Starters
. 153.Get out of "Jail"-1
. 154.Get out of "Jail"-2
. 155.New Year Celebrations
. 156.$50K to Waitress-1
. 157.$50K to Waitress-2
. 158.Who Needs School?
. 159.Black Friday
. 160.JFK Assassination
. 161.Don’t Top Off the Tanks
. 162.The Clapper
. 163.Tuberculosis Still Kills
. 164.Old Dogs Become Young Again
. 165.Ham and Eggplant
. 166.A Hole in Her Ear-1
. 167.A Hole in Her Ear-2
. 168.The Drugs Keep Coming
. 169.Missing Husband-1
. 170.Missing Husband-2
. 171.Don’t Get Mad-Get Even
. 172.The Christmas Gift-1
. 173.The Christmas Gift-2
. 174.The Haircut-1
. 175.The Haircut-2
. 176.The Robbery at the Mall-1
. 177.The Robbery at the Mall-2
. 178.The Driving Lesson-1
. 179.The Driving Lesson-2
. 180.The Move to Georgia-1
. 181.The Move to Georgia-2
. 182.I’ll Get a Job in a Restaurant
. 183.A Cleaner River-1
. 184.A Cleaner River-2
. 185.The Spitter
. 186.Kill Those Flies-1
. 187.Kill Those Flies-2
. 188.The Oil Change-1
. 189.The Oil Change-2
. 190.Boy Starts Huge Fire
. 191.Writers Go on Strike
. 192.Please Don’t Hurt Me!
. 193.It’s Just a Little White Lie
. 194.Jury Service in California
. 195.The Rude Golfer-1
. 196.The Rude Golfer-2
. 197.Man Invents Toilet for Cars
. 198.Monkeys Cause Man’s Death
. 199.The Light Eater-1
. 200.The Light Eater-2


. 201.Sara Went Shopping
. 202.Man Injured at Fast Food Place
. 203.A Life-Saving Cow
. 204.Driver Loses Mabel, Finds Jail
. 205.Jerry Decided To Buy a Gun
. 206.Freeway Chase
. 207.Better To Be Unlucky
. 208.Food Fight Erupted in Prison
. 209.How His Pig is Doing
. 210.Goats Being Hired
. 211.A Missing Cat
. 212.Book Him
. 213.Water Under the Sink-1
. 214.Water Under the Sink-2
. 215.Theft Occurs Everywhere
. 216.Eggs and a Bunny
. 217.Goodbye to Clean Couple
. 218.$100 Deposit
. 219.Books Don’t Grow on Trees
. 220.A Murder-Suicide
. 221.New Store and Its Owners
. 222.Hit-and-Run Charge
. 223.Gasoline Prices Hit Record High
. 224.A Festival of Books
. 225.Crazy Housing Prices
. 226.Happy and Unhappy Renters
. 227.Pulling Out Nine Tons of Trash
. 228.Cloning Pets
. 229.Rentals at the Oceanside
. 230.Trees Are a Threat
. 231.Gets Booked, Writes a Book
. 232.Popular Park Reopens
. 233.Swim Classes Begin Soon
. 234.Not Sitting Around
. 235.Get Millions for Homeless
. 236.Tenants Watch Building Burn
. 237.Bathtub Blues
. 238.Blood Drive at Civic Center
. 239.City Hosts 42nd Art Fair
. 240.City and Crime
. 241.Bank Robbery
. 242.Immigration Goes Online
. 243.Jimmy Fixes His Door
. 244.Needs a New Air-Conditioner
. 245.Man Gets 12 Years for Fraud
. 246.Man Shoots Up Post Office
. 247.Murals Are Over 200 Years Old
. 248.Pier Collapses
. 249.Cameras in Police Cars
. 250.A School Girl Sues Her School


. 251.SUV Driver Sends Officer Flying
. 252.Boy Drowns in Neighbor's Pool
. 253.Woman Dies in House Fire
. 254.Plane Crashes into House
. 255.Fishing for Girls
. 256.Shot Next to Christmas Tree
. 257.Stabbed Outside Nightclub
. 258.Fishing Boat Sinks
. 259.The Mysterious Carport Stain
. 260.Lies About Winning Lottery
. 261.Victory Dance Leads to Death
. 262.Eat Your Vegetables
. 263.Honk if You're in a Hurry
. 264.The Man Who Loved Women
. 265.How to Get out of Jury Duty
. 266.The Way to a Man’s Heart
. 267.Female Seeks Mature Male
. 268.Let’s Go Fishing
. 269.Train Wreck “Frees” Cows
. 270.Valuable Guitar Found
. 271.Stepmother Kills Herself
. 272.Beautiful Teacher Smiles
. 273.Are Criminals Taking Over LA?
. 274.Police Arrest Happy Van Driver
. 275.Say Your Prayers
. 276.The Final Phone Call
. 277.Almost Perfect Children
. 278.There Goes the Neighborhood!
. 279.Let’s Go to Vegas!
. 280.Squirrel Attacks Woman
. 281.To Save His Baby
. 282.English Is Confusing
. 283.Pump Up the Tires
. 284.Don’t Go Swimming
. 285.The Park That Went to the Dogs
. 286.Can You Spare a Carburetor?
. 287.Golf Like a Girl
. 288.Take Me Out to the Ball Game
. 289.Take This Job and Shove It
. 290.Where Did That Book Go?
. 291.When You’ve Got Your Health
. 292.That ‘New Car’ Smell
. 293.Inviting Poor Student to Dinner
. 294.When I'm in the Bathroom
. 295.It Was an Old, Worthless Clock
. 296.Five-Finger Discount on Candy
. 297.Collecting Seashells
. 298.At the Store Entrance
. 299.We Will See the World
. 300.Get Me a Caffe Latte
. 301.The Slow Computer-1
. 302.The Slow Computer-2
. 303.The Careful Reader
. 304.Avoid the Flu
. 305.Magician Attracts Women
. 306.US Border Patrol
. 307.Car Shopping in California
. 308.Happy Anniversary
. 309.“Read All about It!”
. 310.A Factory Worker
. 311.Bad Pork
. 312.Don’t Eat the Meat
. 313.Copper Robbers
. 314.Weekly Driving Lessons-1
. 315.Weekly Driving Lessons-2
. 316.Laundry Day-1
. 317.Laundry Day-2
. 318.The Bargain CD Set-1
. 319.The Bargain CD Set-2
. 320.It’s All Over
. 321.The New Clothes-1
. 322.The New Clothes-2
. 323.Food as Punishment
. 324.US Passports Outsourced
. 325.The Demanding Son
. 326.A Practical Joke
. 327.The Dead Pedestrian
. 328.Bad News, Good News
. 329.The Cluster Balloonist
. 330.The Rude Clerk
. 331.The Tax Charge
. 332.The Fire in the Hills-1
. 333.The Fire in the Hills-2
. 334.The Vacuum Cleaner Filter-1
. 335.The Vacuum Cleaner Filter-2
. 336.The Rental Car-1
. 337.The Rental Car-2
. 338.The Marathon Cheater
. 339.School Bus Crashes
. 340.Don’t Take My Property
. 341.New Law for Taco Trucks
. 342.The Refund-1
. 343.The Refund-2
. 344.Shut Your Mouth
. 345.TSA’s New Policy-1
. 346.TSA’s New Policy-2
. 347.I’m Pregnant
. 348.Court Approves Same-Sex Marriage
. 349.Impolite to His Brother
. 350.Protecting the Public
. 351.Malibu to License Paparazzi
. 352.I'm Moving to NY
. 353.The Heart Attack-1
. 354.The Heart Attack-2
. 355.Let's Speak English

THE END


Update: October 16th, 2016.
PayPal về email:
[email protected]


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

*THÔNG TIN QUAN TRỌNG: Do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, từ ngày 19/3, Đại Sứ Quán và Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ sẽ ngừng phỏng vấn cấp xét thị thực. Toàn bộ lịch hẹn từ ngày 19/3 trở đi sẽ bị huỷ. Xem thông tin chi tiết

Image
Image
ESL đăng ký: Bạn không cần phải đăng ký gì cả. Chỉ việc nhẩy vào bài ESL 1 học và làm bài tập. Tiếp tục những bài kế tiếp càng nhanh càng tốt. Mình sẽ 888 và thỉnh thoảng cùng nhau nhắc nhở cho vui hén. Chứ thật ra việc học là việc của tự bản thân mình. Mình giỏi thì mình được nhờ hén.

Nickname           # bài
-----------------------------------------
Anthonydavetruong 51
BaoLaTinhChua 1
Bluecloud 1
bongbong 3
Brianthao08 2
Brenda 8
Cachua 4
Catandpuppy 2
Chaubaoct 11
Chauongco 2

Coua 3
Crystal 4
Cuomxiu 1
cương71 2
cycydang 1
Dangcoi100 1
David85 3
Diemhanh 5
Dinhdung 1
Dinhphan 9

doanchin 72
Evangeline 2
giadinhnho 2
Granger 6
hangtesa 3
HelenLe 4
HenryWu 12
Hientohoang 7
Hoa1971 22
Hoahai 1

HoangThiQuynhNhu 298
HongAckerman 1
Hongbambi 43
Hotheart 11
huanhatran 11
jacky9999 54
Jonny 8
Kellyninhhoa 1
Kingsmen 1
Kimnguyen10288 1

lanhuongbm 355
letuyetnghi 5
Lucbinh 1
Llphi777 2
Maluita659 1
Mangthit 2
matmuathu 1
MeoMuop 1
Miah 2
Mikun 4

Minhthoaidan 2
Minhloan 3
Minion 1
mnsun 5
moka 1
Myphuong12317 4
Myvan 2
Mujor 1
nbthuan1980 1

newsky272 1
Ngoclucbao 2
Ngocminh60 4
Ngotuananh1908 93
Nguyenthoa 1
Nguyetbang 2
Nguyenthimylinh 4
nhungcongangungoc 115
Ninian 54
Oanhnt 12

Petervu007 5
phamtrang24388 3
Pholau7 3
Phuong60 10
Phuonghang 7
Quangchien65 35
syncreation 33
Thanhtrihuynh 146
Thao077 1
Tinatinh 8

Tieuphong 1
Truongthinhutruc1966 4
Tomry 6
Thuyhangthinguyen 1
Thienphuong1010 10
tuanpc 43
Tungsu 7
tuongvi1303 1
Vuonglan 1
Vuthanh1957 28

Vuthitue 2
Vha08 2
wildcat 7
Yam 1
Ylytrang 26

-------------------------
. Tổng cộng 95 học viên


Update: July 23rd, 2019.