.
ESL 48: Have You Seen This Man?


ESL 48: Have You Seen This Man?Download


The local TV news showed a video of a man dressed in coveralls, a baseball cap, a long-sleeved shirt, and gloves. He was pointing a gun at the clerk. He reached over the countertop and grabbed money out of the cash register. Then he strolled out of the store. (Since they outnumber Los Angeles police by about 1,000 to 1, criminals don't bother to run anymore.)

The video camera was mounted near the ceiling of the store, so its lens was looking down at the scene. You, as the viewer, could see the clerk clearly, but not the criminal. He was so bundled up that you couldn't see even the tip of his nose. Because there was no audio, you couldn't even be sure if the criminal was a man or a woman!

Yet, the TV news announcer earnestly asked all the viewers, "If you have seen this robber or if you know who he is, please call the LAPD." To be fair to the TV station, they showed the same useless video at least six times in two days. The LAPD got zero phone calls. At other times, the TV news reader will give viewers a much better description: "The suspect is about 5'8", 170 pounds." This description also results in no arrests.

237769 top -


*Vocabulary:

• announcer:
• bother:
• bundle:
• cash:
• ceiling:
• countertop:
• criminal:
• description:
• earnestly:
• grab:
• lens:
• mount:
• register:
• robber:
• scene:
• sleeve:
• stroll:
• tip:

===================

*Yes/No Questions:

1.Did the local TV news show a video of a man dressed in coveralls?

2.Was the man wearing a baseball cap?

3.Was he wearing a short-sleeved shirt and sunglasses?

4.Was he pointing his finger at the clerk?

5.Did the man jump over the countertop?

6.Did he grab money out of the cash register?

7.Did he run out of the store?

8.Did he walk casually out of the store?

9.Do criminals outnumber Los Angeles police by about 10,000 to 1?

10.Was the video camera mounted near the ceiling?

==================

*Fill in the blanks:

The local TV news showed a video of _____ man dressed in coveralls, a baseball cap, a _____ -sleeved shirt, and gloves. He was pointing a gun _____ the clerk. He reached over the countertop and _____ money out of the cash register. Then he _____ out of the store. (Since they outnumber Los _____ police by about 1,000 to 1, criminals don't _____ to run anymore.)

The video camera was mounted _____ the ceiling of the store, so its lens _____ looking down at the scene. You, as the _____ , could see the clerk clearly, but not the _____ . He was so bundled up that you couldn't _____ even the tip of his nose. Because there _____ no audio, you couldn't even be sure if _____ criminal was a man or a woman!

Yet, _____ TV news announcer earnestly asked all the viewers, "_____ you have seen this robber or if you _____ who he is, please call the LAPD." To _____ fair to the TV station, they showed the _____ useless video at least six times in two _____ . The LAPD got zero phone calls. At other _____ , the TV news reader will give viewers a _____ better description: "The suspect is about 5'8", 170 _____ ." This description also results in no arrests.

==================

*Translate into Vietnamese:

..............

237770 top -
tuananh xin nộp bài

*Vocabulary:

• announcer(n): phát ngôn viên
• bother(v): bận tâm
• bundle(v): bọc, gói
• cash(n): tiền mặt
• ceiling(n): trần nhà
• countertop(n): phần đầu của máy thu tiền
• criminal(n): hung thủ, tội phạm
• description(n): sự mô tả
• earnestly(adv): tha thiết
• grab(v): túm lấy
• lens(n): ống kính
• mount(v): đóng vào
• register(n): sổ sách
• robber(n): kẻ cướp
• scene(n): màn hình, cảnh
• sleeve(n): tay áo
• stroll(n): tản bộ, đi dạo
• tip(n): đầu, đỉnh

===================

*Yes/No Questions:

1.Did the local TV news show a video of a man dressed in coveralls?Yes

2.Was the man wearing a baseball cap?Yes

3.Was he wearing a short-sleeved shirt and sunglasses?No

4.Was he pointing his finger at the clerk?No

5.Did the man jump over the countertop?No

6.Did he grab money out of the cash register?Yes

7.Did he run out of the store?No

8.Did he walk casually out of the store?No

9.Do criminals outnumber Los Angeles police by about 10,000 to 1?No

10.Was the video camera mounted near the ceiling?Yes

==================

*Fill in the blanks:

The local TV news showed a video of __a___ man dressed in coveralls, a baseball cap, a __long___ -sleeved shirt, and gloves. He was pointing a gun __at___ the clerk. He reached over the countertop and _grabbed____ money out of the cash register. Then he _strolled____ out of the store. (Since they outnumber Los _Angeles____ police by about 1,000 to 1, criminals don't __bother___ to run anymore.)

The video camera was mounted __near___ the ceiling of the store, so its lens __was___ looking down at the scene. You, as the __viewer___ , could see the clerk clearly, but not the __criminal___ . He was so bundled up that you couldn't __see___ even the tip of his nose. Because there _was____ no audio, you couldn't even be sure if _the____ criminal was a man or a woman!

Yet, __the___ TV news announcer earnestly asked all the viewers, "___If__ you have seen this robber or if you __know___ who he is, please call the LAPD." To __be___ fair to the TV station, they showed the _same____ useless video at least six times in two __days___ . The LAPD got zero phone calls. At other _times____ , the TV news reader will give viewers a ___much__ better description: "The suspect is about 5'8", 170 pounds_____ ." This description also results in no arrests.

==================

*Translate into Vietnamese:

Có bao giờ bạn trông thấy người đàn ông này chưa?

Bản tin truyền hình địa phương chiếu một đoạn video của một người đàn ông trong bộ đồ lao động, một mũ bóng chày, một áo sơ mi dài tay, và găng tay. Hắn ta chĩa súng vào viên thư kí. Hắn tiến tới phần đầu quầy thu tiền và lấy tiền ra khỏi máy đếm tiền. Rồi hắn ta từ tốn đi ra khỏi cửa hiệu. (Từ khi chúng tính rằng tội phạm đông gấp 1000 lần cảnh sát Los Angeles, tụi tội phạm không bận tâm chạy trốn chút nào.)

Máy quay phim được đặt gần trần nhà của cửa tiệm, vậy nên ống kính chĩa xuống cảnh đó. Bạn, là người xem, có thể nhìn thấy viên thư kí rõ ràng, nhưng kẻ tội phạm thì không. Hắn ta mặc đồ quá kín kẽ vậy nên bạn thậm chí không thể thấy cái chóp mũi của hắn ta. Bởi vì không có tiếng, bạn không thể chắc rằng đó là đàn ông hay đàn bà nữa.

Người đọc tin truyền hình tha thiết yêu cầu người xem, "Nếu bạn đã nhìn thấy tên cướp hoặc bạn biết hắn ta là ai, hãy gọi LAPD." Để cho công bằng với đài TV, họ chiếu thêm video vô dụng tương tự ít nhất sáu lần trong hai ngày qua. LAPD không nhận được cuộc gọi nào. Tại vài thời điểm khác, người đọc tin truyền hình đưa ra cho người xem một bản mô tả chi tiết hơn:"Kẻ tình nghi khoảng 5'8", 170 pounds." Bản mô tả này cũng chẳng có kết quả gì.

256589 top -

Done...

259799 top -
Nộp bài ESL 48: Have You Seen This Man?
*Vocabulary:

• announcer: Người đọc chương trình
• bother: Lo ngại
• bundle: Gói
• cash: Tiền mặt
• ceiling: Trần nhà
• countertop: Phần đầu của máy thu tiền
• criminal: Tội phạm
• description: Sự mô tả
• earnestly: Tha thiết
• grab: Túm lấy
• lens: Ống kính
• mount: Đóng vào
• register: Sổ sách
• robber: Kẻ cướp
• scene: Màn hình
• sleeve: Tay áo
• stroll: Đi dạo
• tip: Đầu

===================

*Yes/No Questions:

1.Did the local TV news show a video of a man dressed in coveralls? Yes

2.Was the man wearing a baseball cap? Yes

3.Was he wearing a short-sleeved shirt and sunglasses? No

4.Was he pointing his finger at the clerk? No

5.Did the man jump over the countertop? No

6.Did he grab money out of the cash register? Yes

7.Did he run out of the store? No

8.Did he walk casually out of the store? No

9.Do criminals outnumber Los Angeles police by about 10,000 to 1? No

10.Was the video camera mounted near the ceiling? Yes

==================

*Fill in the blanks:

The local TV news showed a video of _a_ man dressed in coveralls, a baseball cap, a _long_ -sleeved shirt, and gloves. He was pointing a gun _at_ the clerk. He reached over the countertop and _grabbed_ money out of the cash register. Then he _strolled_ out of the store. (Since they outnumber Los _Angeles_ police by about 1,000 to 1, criminals don't _bother_ to run anymore.)

The video camera was mounted _near_ the ceiling of the store, so its lens _was_ looking down at the scene. You, as the _viewer_ , could see the clerk clearly, but not the _criminal_ . He was so bundled up that you couldn't _see_ even the tip of his nose. Because there _was_ no audio, you couldn't even be sure if _the_ criminal was a man or a woman!

Yet, _the_ TV news announcer earnestly asked all the viewers, "_If_ you have seen this robber or if you _know_ who he is, please call the LAPD." To _be_ fair to the TV station, they showed the _same_ useless video at least six times in two _days_ . The LAPD got zero phone calls. At other _times_ , the TV news reader will give viewers a _much__ better description: "The suspect is about 5'8", 170 pounds ." This description also results in no arrests.

272927 top -

Done

274716 top -
*Vocabulary:

• announcer: người báo tin, phát thanh viên
• bother: làm phiền
• bundle (up) bó, gói lại/ (n) bó
• cash:tiền mặt, đổi sang tiền mặt
• ceiling: trần nhà
• countertop: phần đầu máy thu tiền
• criminal: tội phạm
• description: sự diễn tả, miêu tả, tướng mạo
• earnestly (adv) đứng đắn, nghiêm chỉnh
• grab:túm lấy
• lens:thấu kính
• mount: núi
• register:đăng ký
• robber:kẻ cướp, kẻ trộm
• scene:nơi xảy ra, cảnh tượng
• sleeve: tay áo
• stroll (n,v) đi dạo, tản bộ
• tip: đỉnh

===================

*Yes/No Questions:

1.Did the local TV news show a video of a man dressed in coveralls?yes

2.Was the man wearing a baseball cap?yes

3.Was he wearing a short-sleeved shirt and sunglasses?no, a long-sleeved shirt and gloves

4.Was he pointing his finger at the clerk?no, poiting the gun

5.Did the man jump over the countertop?no, he reached over

6.Did he grab money out of the cash register?yes

7.Did he run out of the store?no, he strolled out of the store

8.Did he walk casually out of the store?yes

9.Do criminals outnumber Los Angeles police by about 10,000 to 1?no, 1000 to 1

10.Was the video camera mounted near the ceiling?yes

==================

*Fill in the blanks:

The local TV news showed a video of __a___ man dressed in coveralls, a baseball cap, a __long___ -sleeved shirt, and gloves. He was pointing a gun __at___ the clerk. He reached over the countertop and ___grabbed__ money out of the cash register. Then he ____strolled___ out of the store. (Since they outnumber Los ____Angeles___ police by about 1,000 to 1, criminals don't ______bother__ to run anymore.)

The video camera was mounted ______near__ the ceiling of the store, so its lens ___was__ looking down at the scene. You, as the ____viewer___ , could see the clerk clearly, but not the ____criminal___ . He was so bundled up that you couldn't ___see__ even the tip of his nose. Because there ___was__ no audio, you couldn't even be sure if ___the__ criminal was a man or a woman!

Yet, __the___ TV news announcer earnestly asked all the viewers, "___If__ you have seen this robber or if you ______know__ who he is, please call the LAPD." To __be___ fair to the TV station, they showed the ______same__ useless video at least six times in two _days____ . The LAPD got zero phone calls. At other ____times___ , the TV news reader will give viewers a ___much__ better description: "The suspect is about 5'8", 170 ____pounds___ ." This description also results in no arrests.

323667 top -

Done

323706 top -

*Vocabulary:

• announcer: phát ngôn viên
• bother: bận tâm
• bundle: bọc, gói
• cash: tiền mặt
• ceiling: trần nhà
• countertop: phần đầu của máy thu tiền
• criminal: hung thủ, tội phạm
• description: sự mô tả
• earnestly: tha thiết
• grab: túm lấy
• lens: ống kính
• mount: đóng vào
• register: sổ sách, đăng ký
• robber: kẻ cướp
• scene: màn hình, cảnh
• sleeve: tay áo
• stroll: tản bộ, đi dạo
• tip: đầu, đỉnh

===================

*Yes/No Questions:

1.Did the local TV news show a video of a man dressed in coveralls?Yes

2.Was the man wearing a baseball cap?Yes

3.Was he wearing a short-sleeved shirt and sunglasses?No

4.Was he pointing his finger at the clerk?No

5.Did the man jump over the countertop?No

6.Did he grab money out of the cash register?Yes

7.Did he run out of the store?No

8.Did he walk casually out of the store?No

9.Do criminals outnumber Los Angeles police by about 10,000 to 1?No

10.Was the video camera mounted near the ceiling?Yes

==================

*Fill in the blanks:

The local TV news showed a video of __a___ man dressed in coveralls, a baseball cap, a __long___ -sleeved shirt, and gloves. He was pointing a gun __at___ the clerk. He reached over the countertop and _grabbed____ money out of the cash register. Then he _strolled____ out of the store. (Since they outnumber Los _Angeles____ police by about 1,000 to 1, criminals don't __bother___ to run anymore.)

The video camera was mounted __near___ the ceiling of the store, so its lens __was___ looking down at the scene. You, as the __viewer___ , could see the clerk clearly, but not the __criminal___ . He was so bundled up that you couldn't __see___ even the tip of his nose. Because there _was____ no audio, you couldn't even be sure if _the____ criminal was a man or a woman!

Yet, __the___ TV news announcer earnestly asked all the viewers, "___If__ you have seen this robber or if you __know___ who he is, please call the LAPD." To __be___ fair to the TV station, they showed the _same____ useless video at least six times in two __days___ . The LAPD got zero phone calls. At other _times____ , the TV news reader will give viewers a ___much__ better description: "The suspect is about 5'8", 170 pounds_____ ." This description also results in no arrests.

==================

*Translate into Vietnamese:

Có bao giờ bạn trông thấy người đàn ông này chưa?

Bản tin truyền hình địa phương chiếu một đoạn video của một người đàn ông trong bộ đồ lao động, một mũ bóng chày, một áo sơ mi dài tay, và găng tay. Hắn ta chĩa súng vào viên thư kí. Hắn tiến tới phần đầu quầy thu tiền và lấy tiền ra khỏi máy đếm tiền. Rồi hắn ta từ tốn đi ra khỏi cửa hiệu. (Từ khi chúng tính rằng tội phạm đông gấp 1000 lần cảnh sát Los Angeles, tụi tội phạm không bận tâm chạy trốn chút nào.)

Máy quay phim được đặt gần trần nhà của cửa tiệm, vậy nên ống kính chĩa xuống cảnh đó. Bạn, là người xem, có thể nhìn thấy viên thư kí rõ ràng, nhưng kẻ tội phạm thì không. Hắn ta mặc đồ quá kín kẽ vậy nên bạn thậm chí không thể thấy cái chóp mũi của hắn ta. Bởi vì không có tiếng, bạn không thể chắc rằng đó là đàn ông hay đàn bà nữa.

Người đọc tin truyền hình tha thiết yêu cầu người xem, "Nếu bạn đã nhìn thấy tên cướp hoặc bạn biết hắn ta là ai, hãy gọi LAPD." Để cho công bằng với đài TV, họ chiếu thêm video vô dụng tương tự ít nhất sáu lần trong hai ngày qua. LAPD không nhận được cuộc gọi nào. Tại vài thời điểm khác, người đọc tin truyền hình đưa ra cho người xem một bản mô tả chi tiết hơn:"Kẻ tình nghi khoảng 5'8", 170 pounds." Bản mô tả này cũng chẳng có kết quả gì.

400014 top -
LESSON 48:

HAVE YOU SEEN THIS MAN? -
BẠN ĐÃ TỪNG TRÔNG THẤY NGƯỜI ĐÀN ÔNG NÀY CHƯA?


===========================================================
*Vocabulary:

-----------------------------------------------------------------
• announcer: phát thanh viên.
• bother: lo ngại.
• bundle: bó, bọc, gói.
• cash: tiền, tiền mặt.
• ceiling: trần nhà.
• countertop: mặt trên quầy hàng.
• criminal: tội phạm.
• description: miêu tả.
• earnestly: nghiêm túc, sốt sắng, thành khẩn.
• grab: vồ lấy, chụp lấy.
• lens: thấu kính, ống kính.
• mount: cắm vào, đóng vào, dán vào.
• register: máy ghi, đồng hồ ghi(tốc độ, lực, tiền.)
• robber: kẻ cướp.
• scene: màn, hồi, cảnh.
• sleeve: ống tay áo.
• stroll: đi bộ, tản bộ.
• tip: đầu, đỉnh, chóp.

===========================================================

*Yes/No Questions:
------------------------------------------------------------------
1.Did the local TV news show a video of a man dressed in coveralls?
- Yes, it did. The local TV news showed a video of a man dressed in coveralls.

2.Was the man wearing a baseball cap?
- Yes, he was. The man was wearing a baseball cap.

3.Was he wearing a short-sleeved shirt and sunglasses?
- No, he wasn't. He wasn't wearing a short-sleeved shirt and sunglasses.

4.Was he pointing his finger at the clerk?
- No, he wasn't. He wasn't pointing his finger at the clerk.

5.Did the man jump over the countertop?
- No, he didn't. The man didn't jump over the countertop.

6.Did he grab money out of the cash register?
- Yes, he did. He grabbed money out of the cash register.

7.Did he run out of the store?
- No, he didn't. He didn't run out of the store.

8.Did he walk casually out of the store?
- No, he didn't. He walked casually out of the store.

9.Do criminals outnumber Los Angeles police by about 10,000 to 1?
-Yes, they do. Criminals outnumber Los Angeles police by about 10,000 to 1.

10.Was the video camera mounted near the ceiling?
- Yes, it was. The video camera was mounted near the ceiling.
===========================================================

*Fill in the blanks:
------------------------------------------------------------------
The local TV news showed a video of a man dressed in coveralls, a baseball cap, a long -sleeved shirt, and gloves. He was pointing a gun at the clerk. He reached over the countertop and grabbed money out of the cash register. Then he strolled out of the store. (Since they outnumber Los Angeles police by about 1,000 to 1, criminals don't bother to run anymore.)

The video camera was mounted near the ceiling of the store, so its lens was looking down at the scene. You, as the viewer , could see the clerk clearly, but not the criminal . He was so bundled up that you couldn't even the tip of his nose. Because there was no audio, you couldn't even be sure if the criminal was a man or a woman!

Yet, the TV news announcer earnestly asked all the viewers, "If you have seen this robber or if you know who he is, please call the LAPD." To be fair to the TV station, they showed the same useless video at least six times in two days . The LAPD got zero phone calls. At other times , the TV news reader will give viewers a much better description: "The suspect is about 5'8", 170 pounds ." This description also results in no arrests.

===========================================================

*Translate into Vietnamese:
------------------------------------------------------------------

Chương trình thời sự của đài truyền hình địa phương chiếu một đoạn vi-đê-ô cho thấy một người đàn ông mặc bộ đồ áo liền quần, đội mũ lưỡi trai bóng chày, mặc áo sơ-mi dài tay và đeo găng tay. Hắn đang chĩa súng vào nhân viên bán hàng. Hắn vươn tay ra phía trên quầy bán hàng, lấy tiền ra khỏi máy đếm tiền. Rồi hắn thong thả đi ra khỏi cửa hàng. (Kể từ khi đông hơn cảnh sát Los Angeles gấp 1.000 lần, bọn tội phạm không còn quan tâm đến việc chạy trốn nữa.)

Máy quay vi-đê-ô được gắn gần trần nhà cửa hàng, cho nên ống kính đã quay xuống cảnh đó. Khi bạn là người quan sát, bạn có thể thấy nhân viên bán hàng rất rõ ràng, nhưng không thể thấy được tên tội phạm. Hắn đã bao bọc kín mít đến nỗi bạn không thể thấy được chóp mũi của hắn ta. Bởi vì không có phần thâu âm, bạn không thể biết chắc được tên tội phạm là đàn ông hay phụ nữ.

Vào lúc này, phát thanh viên chương trình thời sự yêu cầu khán giả một cách nghiêm túc, "Nếu bạn đã từng thấy tên cướp hoặc bạn biết hắn là ai, xin hãy gọi cho LAPD". Để công bằng với đài truyền hình địa phương, người ta đã cho chiếu lại đoạn băng vi-đê-ô vô dụng đó sáu lần trong hai ngày. LAPD không nhận được cuộc điện thoại nào. Vào một giờ khác, biên tập viên chương trình thời sự cho khán giả biết thêm một số chi tiết hữu ích hơn: "Kẻ tình nghi cao khoảng 5'8", nặng 170 pounds. Miêu tả trên cũng không mang lại kết quả gì cho việc bắt giữ cả.

434317 top -
*Vocabulary:
Jacky xin nộp bài ESL 48
• announcer:n = người thông báo, người đọc chương trình ở đài phát thanh
• bother:v = làm phiền, bận tâm
• bundle:v = bọc gói, đẩy, xô đẩy
• cash:n = tiền mặt
• ceiling:n = trần nhà, nơi cao nhất
• countertop:n = phần đầu của máy thu tiền
• criminal:n = kẻ phạm tội, tội ác
• description:n = sự tả, miêu tả
• earnestly:adv = đúng đắn, nghiêm chỉnh
• grab:v = chụp lấy, nắm lấy
• lens:n = thấu knh, ống kính máy ảnh
• mount:v = gắn, lắp
• register:n = sổ, sổ sách
• robber:n = kẻ cướp, kẻ trộm
• scene:n = nơi xảy ra, hiện trường
• sleeve:n = tay áo
• stroll:v = đi dạo, đi thơ thẩn
• tip:n = đầu, chóp, đỉnh
===================

*Yes/No Questions:

1.Did the local TV news show a video of a man dressed in coveralls? yes

2.Was the man wearing a baseball cap? yes

3.Was he wearing a short-sleeved shirt and sunglasses? no

4.Was he pointing his finger at the clerk? no

5.Did the man jump over the countertop? no

6.Did he grab money out of the cash register? yes

7.Did he run out of the store? no

8.Did he walk casually out of the store? no

9.Do criminals outnumber Los Angeles police by about 10,000 to 1?no

10.Was the video camera mounted near the ceiling? yes

==================

*Fill in the blanks:

The local TV news showed a video of ___a__ man dressed in coveralls, a baseball cap, a ___long__ -sleeved shirt, and gloves. He was pointing a gun __at___ the clerk. He reached over the countertop and __grabbed___ money out of the cash register. Then he __strolled___ out of the store. (Since they outnumber Los _Angeles____ police by about 1,000 to 1, criminals don't _bother____ to run anymore.)

The video camera was mounted ___near__ the ceiling of the store, so its lens __was___ looking down at the scene. You, as the _viewer____ , could see the clerk clearly, but not the _criminal____ . He was so bundled up that you couldn't __see___ even the tip of his nose. Because there ___was__ no audio, you couldn't even be sure if _the____ criminal was a man or a woman!

Yet, __the___ TV news announcer earnestly asked all the viewers, "_If____ you have seen this robber or if you __know___ who he is, please call the LAPD." To __be___ fair to the TV station, they showed the __same___ useless video at least six times in two _days____ . The LAPD got zero phone calls. At other __times___ , the TV news reader will give viewers a _much____ better description: "The suspect is about 5'8", 170 _pounds____ ." This description also results in no arrests.

484244 top -

HỌC, HỌC NỮA, HỌC MÃI.

ESL 48: HAVE YOU SEEN THIS MAN ?
: BẠN CÓ NHÌN THẤY NGƯỜI ĐÀN ÔNG NÀY KHÔNG ?


Vocabulary:

• announcer: người báo tin, người loan báo
• bother: lo lắng, bận tâm, phiền muộn
• bundle: bó, bọc, gói
• cash: tiền, tiền mặt
• ceiling: trần, mức trần
• countertop: quầy
• criminal: tội phạm, kẻ có tội
• description: diển tả, mô tả
• earnestly: tha thiết, nghiêm túc, nghiêm chỉnh
• grab: chộp, túm lấy
• lens: thấu kính, kính lúp
• mount: núi, mép, bìa, khung
• register: sổ, sổ sách
• robber: kẻ cướp, kẻ trộm
• scene: cảnh, nơi xảy ra
• sleeve: tay áo
• stroll: đi dạo, đi tản bộ
• tip: đầu bịt
……………………………………..

Translate into Vietnamese:

The local TV news showed a video of a man dressed in coveralls, a baseball cap, a long-sleeved shirt, and gloves. He was pointing a gun at the clerk. He reached over the countertop and grabbed money out of the cash register. Then he strolled out of the store. (Since they outnumber Los Angeles police by about 1,000 to 1, criminals don't bother to run anymore.)
Tin tức trên đài truyền hình địa phương cho thấy một đoạn phim người đàn ông mặc bộ áo liền quần, đội mũ bóng chày, một áo sơ mi dài tay và đeo găng tay. Hắn chỉa súng vào nhân viên bán hàng. Hắn với tay lên quầy và quơ lấy tiền ra khỏi máy đếm tiền. Sau đó hắn thong thả ra khỏi cửa hàng. (Kể từ khị bọn chúng đông hơn cảnh sát Los Angeles gấp 1000 lần, nên bọn tội phạm không bận tâm đến việc chạy trốn nữa)

The video camera was mounted near the ceiling of the store, so its lens was looking down at the scene. You, as the viewer, could see the clerk clearly, but not the criminal. He was so bundled up that you couldn't see even the tip of his nose. Because there was no audio, you couldn't even be sure if the criminal was a man or a woman!
Camera giám sát được gắn gần trần nhà của cửa hàng vì thế ống kính của nó đang nhìn xuống tại hiện trường. Bạn là người xem, có thể nhìn thấy nhân viên bán hàng rõ ràng nhưng không thể nhìn thấy tội phạm. Hắn đã che đậy kín , bạn không thể nhìn thấy cái chóp mũi của hắn. Bởi vì không có thu tiếng, thậm chí bạn cũng không thể chắc chắn tội phạm là đàn ông hay là một người phụ nữ!

Yet, the TV news announcer earnestly asked all the viewers, "If you have seen this robber or if you know who he is, please call the LAPD." To be fair to the TV station, they showed the same useless video at least six times in two days. The LAPD got zero phone calls. At other times, the TV news reader will give the TV news reader will give viewers a much better description: "The suspect is about 5'8", 170 pounds." This description also results in no arrests.
Lúc này, xướng ngôn viên trên truyền hình tha thiết yêu cầu tất cả người xem, “Nếu bạn nhìn thấy tên cướp này hay biết hắn là ai, xin vui lòng gọi đến Sở cảnh sát Los Angeles” Để công bằng với đài Truyền hình, họ đã cho phát lại đoạn phim vô dụng sáu lần trong hai ngày. Sở cảnh sát đã không nhận được cuộc điện thoại nào. Tại thời điểm khác trên truyền hình cũng sẽ cung cấp tin tức cho người xem một số hình ảnh mô tả tốt hơn: “ Kẻ bị tình nghi khoảng 5’8”, 170 pounds. “ Kết quả mô tả này cũng chưa bắt giữ được tội phạm .
………………………………………

Yes/No Questions:

1.Did the local TV news show a video of a man dressed in coveralls? No
2.Was the man wearing a baseball cap? Yes
3.Was he wearing a short-sleeved shirt and sunglasses? No
4.Was he pointing his finger at the clerk? No
5.Did the man jump over the countertop? No
6.Did he grab money out of the cash register? Yes
7.Did he run out of the store? No
8.Did he walk casually out of the store? Yes
9.Do criminals outnumber Los Angeles police by about 10,000 to 1? Yes
10.Was the video camera mounted near the ceiling? Yes
……………………………………..

Fill in the blanks:

The local TV news showed a video of a man dressed in coveralls, a baseball cap, a long -sleeved shirt, and gloves. He was pointing a gun at the clerk. He reached over the countertop and gloves money out of the cash register. Then he strolled out of the store. (Since they outnumber Los Angeles police by about 1,000 to 1, criminals don't bother to run anymore.)

The video camera was mounted [/b]near[/b] the ceiling of the store, so its lens was looking down at the scene. You, as the viewer, could see the clerk clearly, but not the criminal . He was so bundled up that you couldn't see even the tip of his nose. Because there was no audio, you couldn't even be sure if the criminal was a man or a woman!

Yet, the TV news announcer earnestly asked all the viewers, " If you have seen this robber or if you know who he is, please call the LAPD." To be fair to the TV station, they showed the same useless video at least six times in two days. The LAPD got zero phone calls. At other times, the TV news reader will give viewers a much better description: "The suspect is about 5'8", 170 pounds ." This description also results in no arrests.


554415 top -
*Vocabulary:

• announcer: Người đọc chương trình
• bother: Lo ngại
• bundle: Gói
• cash: Tiền mặt
• ceiling: Trần nhà
• countertop: Phần đầu của máy thu tiền
• criminal: Tội phạm
• description: Sự mô tả
• earnestly: Tha thiết
• grab: Túm lấy
• lens: Ống kính
• mount: Đóng vào
• register: Sổ sách
• robber: Kẻ cướp
• scene: Màn hình
• sleeve: Tay áo
• stroll: Đi dạo
• tip: Đầu

===================

*Yes/No Questions:

1.Did the local TV news show a video of a man dressed in coveralls? Yes

2.Was the man wearing a baseball cap? Yes

3.Was he wearing a short-sleeved shirt and sunglasses? No

4.Was he pointing his finger at the clerk? No

5.Did the man jump over the countertop? No

6.Did he grab money out of the cash register? Yes

7.Did he run out of the store? No

8.Did he walk casually out of the store? No

9.Do criminals outnumber Los Angeles police by about 10,000 to 1? No

10.Was the video camera mounted near the ceiling? Yes

==================

*Fill in the blanks:

The local TV news showed a video of _a_ man dressed in coveralls, a baseball cap, a _long_ -sleeved shirt, and gloves. He was pointing a gun _at_ the clerk. He reached over the countertop and _grabbed_ money out of the cash register. Then he _strolled_ out of the store. (Since they outnumber Los _Angeles_ police by about 1,000 to 1, criminals don't _bother_ to run anymore.)

The video camera was mounted _near_ the ceiling of the store, so its lens _was_ looking down at the scene. You, as the _viewer_ , could see the clerk clearly, but not the _criminal_ . He was so bundled up that you couldn't _see_ even the tip of his nose. Because there _was_ no audio, you couldn't even be sure if _the_ criminal was a man or a woman!

Yet, _the_ TV news announcer earnestly asked all the viewers, "_If_ you have seen this robber or if you _know_ who he is, please call the LAPD." To _be_ fair to the TV station, they showed the _same_ useless video at least six times in two _days_ . The LAPD got zero phone calls. At other _times_ , the TV news reader will give viewers a _much__ better description: "The suspect is about 5'8", 170 pounds ." This description also results in no arrests.
==================
Chương trình thời sự của đài truyền hình địa phương chiếu một đoạn vi-đê-ô cho thấy một người đàn ông mặc bộ đồ áo liền quần, đội mũ lưỡi trai bóng chày, mặc áo sơ-mi dài tay và đeo găng tay. Hắn đang chĩa súng vào nhân viên bán hàng. Hắn vươn tay ra phía trên quầy bán hàng, lấy tiền ra khỏi máy đếm tiền. Rồi hắn thong thả đi ra khỏi cửa hàng. (Kể từ khi đông hơn cảnh sát Los Angeles gấp 1.000 lần, bọn tội phạm không còn quan tâm đến việc chạy trốn nữa.)

Máy quay vi-đê-ô được gắn gần trần nhà cửa hàng, cho nên ống kính đã quay xuống cảnh đó. Khi bạn là người quan sát, bạn có thể thấy nhân viên bán hàng rất rõ ràng, nhưng không thể thấy được tên tội phạm. Hắn đã bao bọc kín mít đến nỗi bạn không thể thấy được chóp mũi của hắn ta. Bởi vì không có phần thâu âm, bạn không thể biết chắc được tên tội phạm là đàn ông hay phụ nữ.

Vào lúc này, phát thanh viên chương trình thời sự yêu cầu khán giả một cách nghiêm túc, "Nếu bạn đã từng thấy tên cướp hoặc bạn biết hắn là ai, xin hãy gọi cho LAPD". Để công bằng với đài truyền hình địa phương, người ta đã cho chiếu lại đoạn băng vi-đê-ô vô dụng đó sáu lần trong hai ngày. LAPD không nhận được cuộc điện thoại nào. Vào một giờ khác, biên tập viên chương trình thời sự cho khán giả biết thêm một số chi tiết hữu ích hơn: "Kẻ tình nghi cao khoảng 5'8", nặng 170 pounds. Miêu tả trên cũng không mang lại kết quả gì cho việc bắt giữ cả.

562986 top -

. 1.New To America
. 2.A Haircut
. 3.The Yardman
. 4.Grab Your Umbrellas
. 5.Shopping for Bargains
. 6.Horses to Ride
. 7.A Shower Injury
. 8.Pete's Sharp Knife
. 9.A Good Sandwich
. 10.Sara's Upset Stomach
. 11.Please Marry Me!
. 12.Laundry Day
. 13.A Noisy Neighbor
. 14.The New Realtor
. 15.The Fire Alarm
. 16.Eddie's Short Visit
. 17.Carbon Monoxide
. 18.A Visit to Asia
. 19.School Boys
. 20.The Loose Button
. 21.The Pile of Paper
. 22.Brushing and Flossing
. 23.Raising the Kids
. 24.A Clean Toilet Bowl
. 25.A Love Letter
. 26.A Bird Attacks
. 27.A Daytime Robbery
. 28.Trick or Treat
. 29.The Motorcycle Rider
. 30.Spock Saves His Dad
. 31.Provider Overbills Customer
. 32.The Breakup
. 33.Famous Model Dies
. 34.Shopping Carts Everywhere
. 35.Four Slit Throats
. 36.Does Garlic Mean Garlic?
. 37.A Jealous Girlfriend
. 38.Towns Hit by Snowstorms
. 39.Another Jealous Girlfriend
. 40.She Loves Her Son
. 41.The Doctor’s Exam
. 42.Hospitals Can Make You Sick
. 43.English Is So Hard
. 44.Hollywood Stars and Tourists
. 45.GEICO’s TV Lizard
. 46.Law and Order in LA
. 47.Destruction of Iraq
. 48.Have You Seen This Man?
. 49.LA Traffic Report
. 50.LA Radio News


. 51.Trash Truck Misses Pick-up
. 52.Her First Driving Accident
. 53.You’re Not a Good Principal
. 54.I’ve Got You Covered
. 55.Paris Goes to Jail in LA
. 56.A Year with No TV
. 57.Let’s Buy Some Paint
. 58.I Need Water for My Clients
. 59.Putting Bunny to Sleep
. 60.Where Is That Darn Battery?
. 61.If You Really Love Me…
. 62.The Wedding Gift (1)
. 63.The Wedding Gift (2)
. 64.Does a Tiger Change Its Stripes?
. 65.No Place Like an Open House
. 66."We Could Have All Died!"
. 67.It’s the Thought that Counts
. 68.Who Ordered the Scallops?
. 69.You’re Not My Daddy
. 70.Let He Who Is Without Sin…
. 71.Shopping at the 99 Cents Store
. 72.Betting Big in Vegas
. 73.Priced to Sell!
. 74.The Handyman Comes
. 75.A Woman Has Needs
. 76.A Hot Day and a Cool Pool
. 77.Up, Up, and Away
. 78.Man's Best Friend
. 79.Six Feet Under
. 80.An Unhappy Worker
. 81.Why the Sky Is Brown
. 82.It’s a Small World
. 83.Suspicious Shoppers
. 84.Death Is Part of Life
. 85.Tagger Shoots Woman
. 86.Crime on the Rise
. 87.Too Soft on Crime
. 88.Pluto Chases Kid
. 89.In Harm’s Way
. 90."Semper Buy"
. 91.A Little Respect, Please
. 92.A Dream from Beyond-1
. 93.A Dream from Beyond-2
. 94.A Trip to Egypt
. 95.No Doughnuts for Old Folks
. 96.It’s Just Business
. 97.A Walk in the Wild
. 98.Elvis Is Alive and Well
. 99.Bad Weed, Bad Call
. 100.Shark Attack


. 101.Love in the Hospital
. 102.Interstate Bridge Collapses
. 103.Stop Selling Those Bunnies
. 104.Actor Tries to Kill Himself
. 105.US Senator Says He’s not Gay
. 106.E.Coli Is Everywhere
. 107.Influenza
. 108.The Hospital Orderly-1
. 109.The Hospital Orderly-2
. 110.Flower Power
. 111.Dog Inherits Millions
. 112.Man Holds Staff Hostage
. 113.Young Boy Defends Sister
. 114.Remember Me?
. 115.The Way to a Man’s Heart
. 116.Sail Around the World
. 117.New Dog-Barking Law
. 118.Man Flies in Lawn Chair-1
. 119.Man Flies in Lawn Chair-2
. 120.Cleaning a Dirty Plate
. 121.Her Driving Lesson
. 122.Hurricane Dean
. 123.Adventurer Disappears
. 124.Nursing Student Disappears
. 125.The Lovely Banana
. 126.Smells like Chicken
. 127.The Wedding-1
. 128.The Wedding-2
. 129.The Waiter
. 130.Your Country Thanks You
. 131.D.B.Cooper Lives On-1
. 132.D.B.Cooper Lives On-2
. 133.I’m No Alcoholic!
. 134.48 Homes Burn Down-1
. 135.48 Homes Burn Down-2
. 136.Drought Attacks Georgia
. 137.A Bad MRI Experience
. 138.Body in a Barrel-1
. 139.Body in a Barrel-2
. 140.Red Meat, Gray Water
. 141.All Bite, No Bark
. 142.Tiger Kills Two Men-1
. 143.Tiger Kills Two Men-2
. 144.Red Flowers Make Her See Red
. 145.The Starbucks Robbery
. 146.The Argument-1
. 147.The Argument-2
. 148.The Toilet Tank-1
. 149.The Toilet Tank-2
. 150.Santa Was Molested
. 151.Fire Kills Two Young Girls
. 152.Police Arrest Fire-Starters
. 153.Get out of "Jail"-1
. 154.Get out of "Jail"-2
. 155.New Year Celebrations
. 156.$50K to Waitress-1
. 157.$50K to Waitress-2
. 158.Who Needs School?
. 159.Black Friday
. 160.JFK Assassination
. 161.Don’t Top Off the Tanks
. 162.The Clapper
. 163.Tuberculosis Still Kills
. 164.Old Dogs Become Young Again
. 165.Ham and Eggplant
. 166.A Hole in Her Ear-1
. 167.A Hole in Her Ear-2
. 168.The Drugs Keep Coming
. 169.Missing Husband-1
. 170.Missing Husband-2
. 171.Don’t Get Mad-Get Even
. 172.The Christmas Gift-1
. 173.The Christmas Gift-2
. 174.The Haircut-1
. 175.The Haircut-2
. 176.The Robbery at the Mall-1
. 177.The Robbery at the Mall-2
. 178.The Driving Lesson-1
. 179.The Driving Lesson-2
. 180.The Move to Georgia-1
. 181.The Move to Georgia-2
. 182.I’ll Get a Job in a Restaurant
. 183.A Cleaner River-1
. 184.A Cleaner River-2
. 185.The Spitter
. 186.Kill Those Flies-1
. 187.Kill Those Flies-2
. 188.The Oil Change-1
. 189.The Oil Change-2
. 190.Boy Starts Huge Fire
. 191.Writers Go on Strike
. 192.Please Don’t Hurt Me!
. 193.It’s Just a Little White Lie
. 194.Jury Service in California
. 195.The Rude Golfer-1
. 196.The Rude Golfer-2
. 197.Man Invents Toilet for Cars
. 198.Monkeys Cause Man’s Death
. 199.The Light Eater-1
. 200.The Light Eater-2


. 201.Sara Went Shopping
. 202.Man Injured at Fast Food Place
. 203.A Life-Saving Cow
. 204.Driver Loses Mabel, Finds Jail
. 205.Jerry Decided To Buy a Gun
. 206.Freeway Chase
. 207.Better To Be Unlucky
. 208.Food Fight Erupted in Prison
. 209.How His Pig is Doing
. 210.Goats Being Hired
. 211.A Missing Cat
. 212.Book Him
. 213.Water Under the Sink-1
. 214.Water Under the Sink-2
. 215.Theft Occurs Everywhere
. 216.Eggs and a Bunny
. 217.Goodbye to Clean Couple
. 218.$100 Deposit
. 219.Books Don’t Grow on Trees
. 220.A Murder-Suicide
. 221.New Store and Its Owners
. 222.Hit-and-Run Charge
. 223.Gasoline Prices Hit Record High
. 224.A Festival of Books
. 225.Crazy Housing Prices
. 226.Happy and Unhappy Renters
. 227.Pulling Out Nine Tons of Trash
. 228.Cloning Pets
. 229.Rentals at the Oceanside
. 230.Trees Are a Threat
. 231.Gets Booked, Writes a Book
. 232.Popular Park Reopens
. 233.Swim Classes Begin Soon
. 234.Not Sitting Around
. 235.Get Millions for Homeless
. 236.Tenants Watch Building Burn
. 237.Bathtub Blues
. 238.Blood Drive at Civic Center
. 239.City Hosts 42nd Art Fair
. 240.City and Crime
. 241.Bank Robbery
. 242.Immigration Goes Online
. 243.Jimmy Fixes His Door
. 244.Needs a New Air-Conditioner
. 245.Man Gets 12 Years for Fraud
. 246.Man Shoots Up Post Office
. 247.Murals Are Over 200 Years Old
. 248.Pier Collapses
. 249.Cameras in Police Cars
. 250.A School Girl Sues Her School


. 251.SUV Driver Sends Officer Flying
. 252.Boy Drowns in Neighbor's Pool
. 253.Woman Dies in House Fire
. 254.Plane Crashes into House
. 255.Fishing for Girls
. 256.Shot Next to Christmas Tree
. 257.Stabbed Outside Nightclub
. 258.Fishing Boat Sinks
. 259.The Mysterious Carport Stain
. 260.Lies About Winning Lottery
. 261.Victory Dance Leads to Death
. 262.Eat Your Vegetables
. 263.Honk if You're in a Hurry
. 264.The Man Who Loved Women
. 265.How to Get out of Jury Duty
. 266.The Way to a Man’s Heart
. 267.Female Seeks Mature Male
. 268.Let’s Go Fishing
. 269.Train Wreck “Frees” Cows
. 270.Valuable Guitar Found
. 271.Stepmother Kills Herself
. 272.Beautiful Teacher Smiles
. 273.Are Criminals Taking Over LA?
. 274.Police Arrest Happy Van Driver
. 275.Say Your Prayers
. 276.The Final Phone Call
. 277.Almost Perfect Children
. 278.There Goes the Neighborhood!
. 279.Let’s Go to Vegas!
. 280.Squirrel Attacks Woman
. 281.To Save His Baby
. 282.English Is Confusing
. 283.Pump Up the Tires
. 284.Don’t Go Swimming
. 285.The Park That Went to the Dogs
. 286.Can You Spare a Carburetor?
. 287.Golf Like a Girl
. 288.Take Me Out to the Ball Game
. 289.Take This Job and Shove It
. 290.Where Did That Book Go?
. 291.When You’ve Got Your Health
. 292.That ‘New Car’ Smell
. 293.Inviting Poor Student to Dinner
. 294.When I'm in the Bathroom
. 295.It Was an Old, Worthless Clock
. 296.Five-Finger Discount on Candy
. 297.Collecting Seashells
. 298.At the Store Entrance
. 299.We Will See the World
. 300.Get Me a Caffe Latte
. 301.The Slow Computer-1
. 302.The Slow Computer-2
. 303.The Careful Reader
. 304.Avoid the Flu
. 305.Magician Attracts Women
. 306.US Border Patrol
. 307.Car Shopping in California
. 308.Happy Anniversary
. 309.“Read All about It!”
. 310.A Factory Worker
. 311.Bad Pork
. 312.Don’t Eat the Meat
. 313.Copper Robbers
. 314.Weekly Driving Lessons-1
. 315.Weekly Driving Lessons-2
. 316.Laundry Day-1
. 317.Laundry Day-2
. 318.The Bargain CD Set-1
. 319.The Bargain CD Set-2
. 320.It’s All Over
. 321.The New Clothes-1
. 322.The New Clothes-2
. 323.Food as Punishment
. 324.US Passports Outsourced
. 325.The Demanding Son
. 326.A Practical Joke
. 327.The Dead Pedestrian
. 328.Bad News, Good News
. 329.The Cluster Balloonist
. 330.The Rude Clerk
. 331.The Tax Charge
. 332.The Fire in the Hills-1
. 333.The Fire in the Hills-2
. 334.The Vacuum Cleaner Filter-1
. 335.The Vacuum Cleaner Filter-2
. 336.The Rental Car-1
. 337.The Rental Car-2
. 338.The Marathon Cheater
. 339.School Bus Crashes
. 340.Don’t Take My Property
. 341.New Law for Taco Trucks
. 342.The Refund-1
. 343.The Refund-2
. 344.Shut Your Mouth
. 345.TSA’s New Policy-1
. 346.TSA’s New Policy-2
. 347.I’m Pregnant
. 348.Court Approves Same-Sex Marriage
. 349.Impolite to His Brother
. 350.Protecting the Public
. 351.Malibu to License Paparazzi
. 352.I'm Moving to NY
. 353.The Heart Attack-1
. 354.The Heart Attack-2
. 355.Let's Speak English

THE END


Update: October 16th, 2016.
PayPal về email:
[email protected]


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

*THÔNG TIN QUAN TRỌNG: Do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, từ ngày 19/3, Đại Sứ Quán và Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ sẽ ngừng phỏng vấn cấp xét thị thực. Toàn bộ lịch hẹn từ ngày 19/3 trở đi sẽ bị huỷ. Xem thông tin chi tiết

Image
Image
ESL đăng ký: Bạn không cần phải đăng ký gì cả. Chỉ việc nhẩy vào bài ESL 1 học và làm bài tập. Tiếp tục những bài kế tiếp càng nhanh càng tốt. Mình sẽ 888 và thỉnh thoảng cùng nhau nhắc nhở cho vui hén. Chứ thật ra việc học là việc của tự bản thân mình. Mình giỏi thì mình được nhờ hén.

Nickname           # bài
-----------------------------------------
Anthonydavetruong 51
BaoLaTinhChua 1
Bluecloud 1
bongbong 3
Brianthao08 2
Brenda 8
Cachua 4
Catandpuppy 2
Chaubaoct 11
Chauongco 2

Coua 3
Crystal 4
Cuomxiu 1
cương71 2
cycydang 1
Dangcoi100 1
David85 3
Diemhanh 5
Dinhdung 1
Dinhphan 9

doanchin 72
Evangeline 2
giadinhnho 2
Granger 6
hangtesa 3
HelenLe 4
HenryWu 12
Hientohoang 7
Hoa1971 22
Hoahai 1

HoangThiQuynhNhu 298
HongAckerman 1
Hongbambi 43
Hotheart 11
huanhatran 11
jacky9999 54
Jonny 8
Kellyninhhoa 1
Kingsmen 1
Kimnguyen10288 1

lanhuongbm 355
letuyetnghi 5
Lucbinh 1
Llphi777 2
Maluita659 1
Mangthit 2
matmuathu 1
MeoMuop 1
Miah 2
Mikun 4

Minhthoaidan 2
Minhloan 3
Minion 1
mnsun 5
moka 1
Myphuong12317 4
Myvan 2
Mujor 1
nbthuan1980 1

newsky272 1
Ngoclucbao 2
Ngocminh60 4
Ngotuananh1908 93
Nguyenthoa 1
Nguyetbang 2
Nguyenthimylinh 4
nhungcongangungoc 115
Ninian 54
Oanhnt 12

Petervu007 5
phamtrang24388 3
Pholau7 3
Phuong60 10
Phuonghang 7
Quangchien65 35
syncreation 33
Thanhtrihuynh 146
Thao077 1
Tinatinh 8

Tieuphong 1
Truongthinhutruc1966 4
Tomry 6
Thuyhangthinguyen 1
Thienphuong1010 10
tuanpc 43
Tungsu 7
tuongvi1303 1
Vuonglan 1
Vuthanh1957 28

Vuthitue 2
Vha08 2
wildcat 7
Yam 1
Ylytrang 26

-------------------------
. Tổng cộng 95 học viên


Update: July 23rd, 2019.