.
ESL 45: GEICO's TV Lizard


ESL 45: GEICO's TV LizardDownload


Nowadays, GEICO is a well-known insurance company. For many years, however, it was unnoticed. Other companies, like Allstate and Farmers, were more popular. Then GEICO tried something different; it got a new ad agency.

The owner of the agency, Billy Ray Childers, was from Virginia. Years ago, he had tried to start his own agency in Manhattan. But when New Yorkers heard his southern accent, they gave him the cold shoulder. Angry, Billy Ray returned to Virginia. Someday, he hoped to teach those New Yorkers a lesson.

He set up his new ad agency in Raleigh. Then he called up GEICO headquarters in New York. He told them that they could improve their sales if they used a gecko to advertise GEICO. They balked at first, but then approved his ad campaign. In the new commercial, the animated lizard said, "I'm a gecko, not a GEICO." GEICO was originally going to do one TV commercial with the bright green lizard, and then retire it. But viewers, especially women, fell in love with the cute gecko. So GEICO decided to do a few more commercials. And then a few more.

The clever lizard with the British accent is now eight years old and stars in a new commercial every several months. It has made GEICO famous - almost as famous as the gecko itself!

236659 top -


*Vocabulary:

• accent:
• advertise:
• agency:
• animate:
• approve:
• balk:
• campaign:
• clever:
• commercial:
• cute:
• decide:
• headquarters:
• insurance:
• lizard:
• originally:

===================

*Yes/No questions:

1.Is GEICO a well-known insurance company?

2.Was it unnoticed for many years?

3.Were Allstate and Farmers less popular?

4.Did GEICO stay with the old ad agency?

5.Was the owner of the new agency from West Virginia?

6.Had he tried to start his own agency in Manhattan?

7.Did he have a foreign accent?

8.Did New Yorkers give him the cold shoulder?

9.Was he happy?

10.Did he return to Virginia?

================

*Fill in the blanks:

Nowadays, GEICO is a well-known insurance company. For _____ years, however, it was unnoticed. Other companies, like _____ and Farmers, were more popular. Then GEICO tried _____ different; it got a new ad agency.

The _____ of the agency, Billy Ray Childers, was from _____ . Years ago, he had tried to start his _____ agency in Manhattan. But when New Yorkers heard _____ southern accent, they gave him the cold shoulder. _____ , Billy Ray returned to Virginia. Someday, he hoped _____ teach those New Yorkers a lesson.

He set _____ his new ad agency in Raleigh. Then he _____ up GEICO headquarters in New York. He told _____ that they could improve their sales if they _____ a gecko to advertise GEICO. They balked at _____ , but then approved his ad campaign. In the _____ commercial, the animated lizard said, "I'm a gecko, _____ a GEICO." GEICO was originally going to do _____ TV commercial with the bright green lizard, and _____ retire it. But viewers, especially women, fell in _____ with the cute gecko. So GEICO decided to _____ a few more commercials. And then a few _____ .

The clever lizard with the British accent is _____ eight years old and stars in a new _____ every several months. It has made GEICO famous - _____ as famous as the gecko itself!

===================

*Translate into Vietnamese:

................

236661 top -
tuananh xin nộp bài

*Vocabulary:

• accent(v): giọng
• advertise(v): quảng cáo
• agency(n): đại lý
• animate(v): làm sôi nổi, náo nhiệt
• approve(v): phê chuẩn
• balk(v): do dự
• campaign(n): chiến dịch
• clever(a): thông mình
• commercial(n): sự quảng cáo trên truyền hình hoặc truyền thanh
• cute(a): dễ thương
• decide(v): quyết định
• headquarters(n): trụ sở
• insurance(n): bảo hiểm
• lizard(n): thằn lằn
• originally(adv): đầu tiên, trước tiên

===================

*Yes/No questions:

1.Is GEICO a well-known insurance company?Yes

2.Was it unnoticed for many years?Yes

3.Were Allstate and Farmers less popular?No

4.Did GEICO stay with the old ad agency?No

5.Was the owner of the new agency from West Virginia?No

6.Had he tried to start his own agency in Manhattan?Yes

7.Did he have a foreign accent?No

8.Did New Yorkers give him the cold shoulder?Yes

9.Was he happy?No

10.Did he return to Virginia?No

================

*Fill in the blanks:

Nowadays, GEICO is a well-known insurance company. For ___many__ years, however, it was unnoticed. Other companies, like _Allstate____ and Farmers, were more popular. Then GEICO tried _something____ different; it got a new ad agency.

The ___owner__ of the agency, Billy Ray Childers, was from _Virgina____ . Years ago, he had tried to start his ___own__ agency in Manhattan. But when New Yorkers heard __his___ southern accent, they gave him the cold shoulder. __Angry___ , Billy Ray returned to Virginia. Someday, he hoped __to___ teach those New Yorkers a lesson.

He set __up___ his new ad agency in Raleigh. Then he __called___ up GEICO headquarters in New York. He told __them___ that they could improve their sales if they __used___ a gecko to advertise GEICO. They balked at __first___ , but then approved his ad campaign. In the ___new__ commercial, the animated lizard said, "I'm a gecko, __not___ a GEICO." GEICO was originally going to do __one___ TV commercial with the bright green lizard, and ___then__ retire it. But viewers, especially women, fell in __love___ with the cute gecko. So GEICO decided to __do___ a few more commercials. And then a few __more___ .

The clever lizard with the British accent is ___now__ eight years old and stars in a new __commercial___ every several months. It has made GEICO famous - __almost___ as famous as the gecko itself!

===================

*Translate into Vietnamese:

Con thằn kằn trên TV của GEICO

Ngày nay, GEICO là một công ty bảo hiểm có tiếng. Tuy nhiên trong vài năm trước, nó không được chú ý. Những công ty khác, như Allstate hoặc Farmers, thì nổi tiếng hơn. Rồi GEICO thử làm điều gì đó khác, nó liên hệ với một cơ quan quảng cáo mới.

Chủ của cơ quan, Billy Ray Childers, đến từ Virgina. Nhiều năm trước, anh ta đã cố gắng lập cơ quan riêng ở Manhattan. Nhưng rồi những người New York khi nghe giong miền nam của anh, họ liền phớt lờ anh. Tức giận, Billy Ray trở về Virgina. Một ngày nào đó, anh ta hi vọng sẽ dạy cho bon New York đó một bài học.

Anh ta thành lập cơ quan mới ở Raleigh. Rồi anh ta gọi cho trụ sở chính của GEICO ở New York. Anh ta bảo họ rằng họ có thể cải thiện doanh thu bằng cách sử dụng một con thằn lằn để quảng cáo cho GEICO. Đầu tiên họ do dự, nhưng rồi họ cũng phê chuẩn chiến dịch quảng cáo của anh ta. Trong chương trình quảng cáo mới, con thằn lằn đầy sức sống nói rằng, "Toi là một con tắc kè, không phải là GEICO." GEICO lúc đầu tính là họ sẽ làm quảng cáo với một con thằn lằn màu lục sáng sủa, và rồi từ bỏ nó. Nhưng những người xem, đặc biệt là phụ nữ, đều yêu con thằn lằn dễ thương. Vậy nên GEICO quyết định sẽ làm thêm vài cuộc quảng cáo nữa. Và rồi đúng như vậy.

Con thằn lằn thông minh với giọng Anh đến nay đã được 8 tuổi và là ngôi sao quảng cáo trên truyền hình nhiều tháng. Nó đã làm cho GEICO nổi tiếng- nổi tiếng gần như là bằng nó vậy.

254269 top -

Done...

255035 top -
Nộp bài ESL 45 GEICO’s TV Lizard
*Vocabulary:

• accent: Giọng
• advertise: Quảng cáo
• agency: Đại lý
• animate: Náo nhiệt
• approve: Phê chuẩn
• balk: Do dự
• campaign: Chiến dịch
• clever: Thông minh
• commercial: Sự quảng cáo trên truyền hình
• cute: Dễ thương
• decide: Quyết định
• headquarters: Trụ sở
• insurance: Bảo hiểm
• lizard: Thằn lằn
• originally: Đầu tiên

===================

*Yes/No questions:

1.Is GEICO a well-known insurance company? Yes

2.Was it unnoticed for many years? Yes

3.Were Allstate and Farmers less popular? No

4.Did GEICO stay with the old ad agency? No

5.Was the owner of the new agency from West Virginia? No

6.Had he tried to start his own agency in Manhattan? Yes

7.Did he have a foreign accent? No

8.Did New Yorkers give him the cold shoulder? Yes

9.Was he happy? No

10.Did he return to Virginia? No

================

*Fill in the blanks:

Nowadays, GEICO is a well-known insurance company. For _many_ years, however, it was unnoticed. Other companies, like _Allstate_ and Farmers, were more popular. Then GEICO tried _something_ different; it got a new ad agency.

The _owner_ of the agency, Billy Ray Childers, was from _Virgina_ . Years ago, he had tried to start his _own_ agency in Manhattan. But when New Yorkers heard _his_ southern accent, they gave him the cold shoulder. _Angry_ , Billy Ray returned to Virginia. Someday, he hoped _to_ teach those New Yorkers a lesson.

He set _up_ his new ad agency in Raleigh. Then he _called_ up GEICO headquarters in New York. He told _them_ that they could improve their sales if they _used_ a gecko to advertise GEICO. They balked at _first_ , but then approved his ad campaign. In the _new_ commercial, the animated lizard said, "I'm a gecko, _not_ a GEICO." GEICO was originally going to do _one_TV commercial with the bright green lizard, and _then_ retire it. But viewers, especially women, fell in _love_ with the cute gecko. So GEICO decided to _do_ a few more commercials. And then a few _more_ .

The clever lizard with the British accent is ___now__ eight years old and stars in a new __commercial___ every several months. It has made GEICO famous - __almost___ as famous as the gecko itself!

270913 top -

Done

274712 top -
*Vocabulary:

• accent: giọng, cách nhấn nhá
• advertise (yv) quảng cáo
• agency: hãng thông tấn xã
• animate (adj) có sinh khí, có sức sống• approve: xác nhận phê chuẩn
• balk (n,v) chướng ngại vật, làm thất bại, làm hỏng
• campaign: cuộc vận động
• clever (adj) thông minh, khôn ngoan
• commercial (adj) thuộc về thương mại
• cute (adj) dễ thương
• decide (v) quyết định
• headquarters: sự chỉ huy
• insurance: bảo hiểm
• lizard: con thằn lằn
• originally (adv)ban đầu, nguồn gốc

===================

*Yes/No questions:

1.Is GEICO a well-known insurance company?yes

2.Was it unnoticed for many years?yes

3.Were Allstate and Farmers less popular?no

4.Did GEICO stay with the old ad agency?no

5.Was the owner of the new agency from West Virginia?no

6.Had he tried to start his own agency in Manhattan?yes

7.Did he have a foreign accent?yes

8.Did New Yorkers give him the cold shoulder?yes

9.Was he happy?no

10.Did he return to Virginia?yes

================

*Fill in the blanks:

Nowadays, GEICO is a well-known insurance company. For ___many__ years, however, it was unnoticed. Other companies, like ____Allstate___ and Farmers, were more popular. Then GEICO tried ___something__ different; it got a new ad agency.

The ___owner__ of the agency, Billy Ray Childers, was from ______Virgina__ . Years ago, he had tried to start his ___ad__ agency in Manhattan. But when New Yorkers heard __his___ southern accent, they gave him the cold shoulder. ______Angry__ , Billy Ray returned to Virginia. Someday, he hoped __to___ teach those New Yorkers a lesson.

He set __up___ his new ad agency in Raleigh. Then he _call____ up GEICO headquarters in New York. He told ___them__ that they could improve their sales if they ______used__ a gecko to advertise GEICO. They balked at ___first__ , but then approved his ad campaign. In the ___new__ commercial, the animated lizard said, "I'm a gecko, ___not__ a GEICO." GEICO was originally going to do ___one__ TV commercial with the bright green lizard, and __then___ retire it. But viewers, especially women, fell in __love___ with the cute gecko. So GEICO decided to ______do__ a few more commercials. And then a few __more___ .

The clever lizard with the British accent is ___now__ eight years old and stars in a new ____commercial___ every several months. It has made GEICO famous - __almost___ as famous as the gecko itself!

322589 top -

Done

322613 top -

*Vocabulary:

• accent: giọng
• advertise: quảng cáo
• agency: đại lý
• animate: làm sôi nổi, náo nhiệt
• approve: phê chuẩn
• balk: do dự
• campaign: chiến dịch
• clever: thông mình
• commercial: sự quảng cáo trên truyền hình hoặc truyền thanh
• cute: dễ thương
• decide: quyết định
• headquarters: trụ sở đầu não
• insurance: bảo hiểm
• lizard: thằn lằn
• originally: đầu tiên, trước tiên

===================

*Yes/No questions:

1.Is GEICO a well-known insurance company?Yes

2.Was it unnoticed for many years?Yes

3.Were Allstate and Farmers less popular?No

4.Did GEICO stay with the old ad agency?No

5.Was the owner of the new agency from West Virginia?No

6.Had he tried to start his own agency in Manhattan?Yes

7.Did he have a foreign accent?No

8.Did New Yorkers give him the cold shoulder?Yes

9.Was he happy?No

10.Did he return to Virginia?No

================

*Fill in the blanks:

Nowadays, GEICO is a well-known insurance company. For ___many__ years, however, it was unnoticed. Other companies, like _Allstate____ and Farmers, were more popular. Then GEICO tried _something____ different; it got a new ad agency.

The ___owner__ of the agency, Billy Ray Childers, was from _Virgina____ . Years ago, he had tried to start his ___own__ agency in Manhattan. But when New Yorkers heard __his___ southern accent, they gave him the cold shoulder. __Angry___ , Billy Ray returned to Virginia. Someday, he hoped __to___ teach those New Yorkers a lesson.

He set __up___ his new ad agency in Raleigh. Then he __called___ up GEICO headquarters in New York. He told __them___ that they could improve their sales if they __used___ a gecko to advertise GEICO. They balked at __first___ , but then approved his ad campaign. In the ___new__ commercial, the animated lizard said, "I'm a gecko, __not___ a GEICO." GEICO was originally going to do __one___ TV commercial with the bright green lizard, and ___then__ retire it. But viewers, especially women, fell in __love___ with the cute gecko. So GEICO decided to __do___ a few more commercials. And then a few __more___ .

The clever lizard with the British accent is ___now__ eight years old and stars in a new __commercial___ every several months. It has made GEICO famous - __almost___ as famous as the gecko itself!

===================

*Translate into Vietnamese:

Con thằn kằn trên TV của GEICO

Ngày nay, GEICO là một công ty bảo hiểm có tiếng. Tuy nhiên trong vài năm trước, nó không được chú ý. Những công ty khác, như Allstate hoặc Farmers, thì nổi tiếng hơn. Rồi GEICO thử làm điều gì đó khác, nó liên hệ với một cơ quan quảng cáo mới.

Chủ của cơ quan, Billy Ray Childers, đến từ Virgina. Nhiều năm trước, anh ta đã cố gắng lập cơ quan riêng ở Manhattan. Nhưng rồi những người New York khi nghe giong miền nam của anh, họ liền phớt lờ anh. Tức giận, Billy Ray trở về Virgina. Một ngày nào đó, anh ta hi vọng sẽ dạy cho bon New York đó một bài học.

Anh ta thành lập cơ quan mới ở Raleigh. Rồi anh ta gọi cho trụ sở chính của GEICO ở New York. Anh ta bảo họ rằng họ có thể cải thiện doanh thu bằng cách sử dụng một con thằn lằn để quảng cáo cho GEICO. Đầu tiên họ do dự, nhưng rồi họ cũng phê chuẩn chiến dịch quảng cáo của anh ta. Trong chương trình quảng cáo mới, con thằn lằn đầy sức sống nói rằng, "Tôi là một con tắc kè, không phải là GEICO." GEICO lúc đầu tính là họ sẽ làm quảng cáo với một con thằn lằn màu lục sáng sủa, và rồi từ bỏ nó. Nhưng những người xem, đặc biệt là phụ nữ, đều yêu con thằn lằn dễ thương. Vậy nên GEICO quyết định sẽ làm thêm vài cuộc quảng cáo nữa. Và rồi đúng như vậy.

Con thằn lằn thông minh với giọng Anh đến nay đã được 8 tuổi và là ngôi sao quảng cáo trên truyền hình nhiều tháng. Nó đã làm cho GEICO nổi tiếng- nổi tiếng gần như là bằng nó vậy.

399809 top -
LESSON 45:

GEICO'S TV LIZARD - CON THẰN LẰN TRÊN TI-VI CỦA GEICO.


===========================================================

*Vocabulary:
------------------------------------------------------------------
• accent: giọng nói, ngữ giọng, ngữ điệu.
• advertise: quảng cáo.
• agency: chi nhánh, đại lý.
• animate: đầy sức sống, náo nhiệt, đầy sinh khí.
• approve: chấp thuận, chuẩn y, phê chuẩn.
• balk: ngăn cản, ngăn trở, ngần ngại.
• campaign: chiến dịch, cuộc vận động.
• clever: thông minh, nhanh trí.
• commercial: quảng cáo trên ti-vi, ra-di-ô.
• cute: dễ thương.
• decide: quyết định.
• headquarters: trụ sở.
• insurance: bảo hiểm.
• lizard: con thằn lằn.
• originally: nguyên bản, nguyên gốc, đầu tiên.

===========================================================

*Yes/No questions:
------------------------------------------------------------------
1.Is GEICO a well-known insurance company?
- Yes, it is. GEICO is a well-known insurance company.

2.Was it unnoticed for many years?
- Yes, it was. It was unnoticed for many years.

3.Were Allstate and Farmers less popular?
- No, they weren't. Allstate and Farmers weren't less popular.

4.Did GEICO stay with the old ad agency?
- No, they didn't. GEICO didn't stay with the old ad agency.

5.Was the owner of the new agency from West Virginia?
- No, he wasn't. The owner of the new agency wasn't from West Virginia.

6.Had he tried to start his own agency in Manhattan?
-Yes, he had. He had tried to start his own agency in Manhattan.

7.Did he have a foreign accent?
- No, he didn't. He didn't have a foreign accent.

8.Did New Yorkers give him the cold shoulder?
- Yes, they did. They gave him the cold shoulder.

9.Was he happy?
- No, he wasn't. He wasn't happy.

10.Did he return to Virginia?
- Yes, he did. He returned to Virginia.

===========================================================

*Fill in the blanks:
------------------------------------------------------------------
Nowadays, GEICO is a well-known insurance company. For many years, however, it was unnoticed. Other companies, like Allstate and Farmers, were more popular. Then GEICO tried something different; it got a new ad agency.

The ơner of the agency, Billy Ray Childers, was from Virginia . Years ago, he had tried to start his own agency in Manhattan. But when New Yorkers heard his southern accent, they gave him the cold shoulder. Angry , Billy Ray returned to Virginia. Someday, he hoped to teach those New Yorkers a lesson.

He set up his new ad agency in Raleigh. Then he called up GEICO headquarters in New York. He told them that they could improve their sales if they úed a gecko to advertise GEICO. They balked at first , but then approved his ad campaign. In the TV commercial, the animated lizard said, "I'm a gecko, not a GEICO. "GEICO was originally going to do one TV commercial with the bright green lizard, and then retire it. But viewers, especially women, fell in love with the cute gecko. So GEICO decided to do a few more commercials. And then a few more .

The clever lizard with the British accent is now eight years old and stars in a new commercial every several months. It has made GEICO famous - almost as famous as the gecko itself!

===========================================================

*Translate into Vietnamese:
------------------------------------------------------------------

Ngày nay, GEICO là một công ty bảo hiểm nổi tiếng. Tuy nhiên, trong nhiều năm, công ty không được ai để ý tới. Các công ty khác, như Allstate và Farmers, đều được nhiều người biết đến. Rồi GEICO cố gắng có điều khác biệt; công ty đã tìm ra được một cơ quan quảng cáo mới.

Chủ nhân của cơ quan, Billy Ray Childers, đến từ Virginia. Nhiều năm trước, anh từng cố gắng mở một công ty quảng cáo của riêng mình ở Manhattan. Nhưng khi những người dân Newyork nghe giọng nói miền nam của anh, họ đối xử với anh rất lạnh nhạt. Buồn bực, Billy quay trở lại Virginia. Một ngày nào đó, anh hy vọng sẽ dạy cho bọn người Newyork đó một bài học.

Anh thành lập cơ quan quảng cáo mới của mình ở Raleigh. Rồi anh gọi đến trụ sở chính của GEICO ở Newyork. Anh nói họ có thể cải thiện doanh thu nếu họ dùng một con tắc kè để quảng cáo cho GEICO. Ban đều, họ có vẻ ngần ngại nhưng rồi nhất trí với chiến dịch quảng cáo của anh. Trong chương trình quảng cáo mới, một chú thằn lằn vui tính đã nói,"Tôi là một con thằn lằn, không phải là GEICO." Lúc đầu, GEICO dự tính làm một quảng cáo trên ti-vi với chú thằn lằn màu xanh lá cây rực rỡ và cho nó về hưu luôn. Nhưng khán giả truyền hình, đặc biệt là phụ nữ, đã say mê chú thằn lằn dễ thương đó. Vì thế GEICO quyết định thực hiện thêm một vài chương trình quảng cáo nữa. Và rồi lại thêm nữa.

Hiện nay, chú thằn lằn lanh lợi với giọng Anh đã được 8 tuổi và là ngôi sao trong chương trình quảng cáo mới trong nhiều tháng. Chú đã làm cho GEICO nổi tiếng - nổi tiếng như chú đã nổi tiếng vậy.

433640 top -
*Vocabulary:
Jacky xin nộp bài ESL 45
• accent:n = giọng,trọng âm
• advertise:v = thông báo, quảng cáo
• agency:n = sở,đại lý
• animate:v = làm sinh động, làm cho sôi nổi
• approve:v = tán thành, chấp nhận
• balk:v = lảng tránh, chùn lại
• campaign:n = chiến dịch, sự vận động
• clever:adj = sáng dạ, lanh lợi
• commercial:n = quảng cáo trên TV, hoặc radio
• cute:adj = khéo léo, hấp dẫn
• decide:v = quyết định
• headquarters:n = trụ sở, tổng hành dinh
• Insurance:n = sự bảo hiểm, tiền đóng bảo hiểm
• lizard:n = con thằnh lằn
• originally:adv = nguyên thủy, đầu tiên

===================

*Yes/No questions:

1.Is GEICO a well-known insurance company? yes

2.Was it unnoticed for many years? yes

3.Were Allstate and Farmers less popular? no

4.Did GEICO stay with the old ad agency? no

5.Was the owner of the new agency from West Virginia? no

6.Had he tried to start his own agency in Manhattan? yes

7.Did he have a foreign accent? no

8.Did New Yorkers give him the cold shoulder? yes

9.Was he happy? no

10.Did he return to Virginia? yes

================

*Fill in the blanks:

Nowadays, GEICO is a well-known insurance company. For ___many__ years, however, it was unnoticed. Other companies, like __Allstate___ and Farmers, were more popular. Then GEICO tried __somsthing___ different; it got a new ad agency.

The ___owner__ of the agency, Billy Ray Childers, was from _virginia____ . Years ago, he had tried to start his __own___ agency in Manhattan. But when New Yorkers heard __his___ southern accent, they gave him the cold shoulder. __Angry___ , Billy Ray returned to Virginia. Someday, he hoped _to____ teach those New Yorkers a lesson.

He set _up____ his new ad agency in Raleigh. Then he __called___ up GEICO headquarters in New York. He told ___them__ that they could improve their sales if they __used___ a gecko to advertise GEICO. They balked at ___first__ , but then approved his ad campaign. In the __new___ commercial, the animated lizard said, "I'm a gecko, _not____ a GEICO." GEICO was originally going to do _one____ TV commercial with the bright green lizard, and __then___ retire it. But viewers, especially women, fell in ___love__ with the cute gecko. So GEICO decided to _do____ a few more commercials. And then a few __more___ .

The clever lizard with the British accent is __now___ eight years old and stars in a new _commercial____ every several months. It has made GEICO famous - _almost____ as famous as the gecko itself!

483479 top -

ESL 45: GEICO's TV Lizard:
CON THẰN LẰN CỦA GEICO TRÊN TV


Vocabulary:

• accent: giọng, trọng âm
• advertise: thông báo, quảng cáo, báo cho ai biết
• agency: tác dụng, lực
• animate: có sinh khí, có sức sống
• approve: đồng ý, chấp thuận, tán thành
• balk: vật chướng ngại, cản trở
• campaign: chiến dịch
• clever: lanh lợi, thông minh, tài giỏi, khéo léo
• commercial: buôn bán, thương mại
• cute: lanh lợi, dể thương
• decide: giải quyết, phân xử
• headquarters: trụ sở chính, tổng hành dinh
• insurance: bảo hiểm
• lizard: con thằn lằn
• originally: nguồn gốc, ban đầu
………………………………………..

Translate into Vietnamese:

Nowadays, GEICO is a well-known insurance company. For many years, however, it was unnoticed. Other companies, like Allstate and Farmers, were more popular. Then GEICO tried something different; it got a new ad agency.
Ngày nay, GEICO là một công ty bảo hiểm nổi tiếng. Nhiều năm qua, dù gì nó vẫn được sự chú ý. Các công ty khác, như Allstate và Farmers thì được chú ý nhiều hơn. Sau đó GEICO đã cố gắng tạo ra cái gì đó khác biệt; đó là công ty có một cơ quan quảng cáo mới

The owner of the agency, Billy Ray Childers, was from Virginia. Years ago, he had tried to start his own agency in Manhattan. But when New Yorkers heard his southern accent, they gave him the cold shoulder. Angry, Billy Ray returned to Virginia. Someday, he hoped to teach those New Yorkers a lesson.
Chủ nhân của cơ quan (chi nhánh) này, Billy Ray Childers đến từ Virginia. Năm trước, ông đã cố gắng bắt đầu sự nghiệp của riêng mình ở Manhattan. Nhưng khi người New Yorkers nghe giọng miền nam của ông, thì họ đã đối xử lạnh nhạt với ông. Tức giận Billy Ray quay trở về Virginia. Một ngày nào đó ông sẽ dạy cho người New Yorkers một bài học.

He set up his new ad agency in Raleigh. Then he called up GEICO headquarters in New York. He told them that they could improve their sales if they used a gecko to advertise GEICO. They balked at first, but then approved his ad campaign. In the new commercial, the animated lizard said, "I'm a gecko, not a GEICO." GEICO was originally going to do one TV commercial with the bright green lizard, and then retire it. But viewers, especially women, fell in love with the cute gecko. So GEICO decided to do a few more commercials. And then a few more.
Ông thành lập cơ quan quảng cáo mới của mình ở Raleigh. Sau đó ông gọi đến trụ sở chính của GEICO ở New York. Ông nói với họ là họ có thể cải thiện doanh thu bán hàng nếu họ sử dụng hình ảnh con tắc kè để quảng cáo cho GEICO. Ban đầu họ phản đối nhưng sau đó họ đồng ý chấp thuận lời đề nghị quảng cáo của ông. Trong chương trình quảng cáo mới, hoạt hình thằn lằn có nói. “ Tôi là một con thằn lằn, không phải là GEICO.” GEICO ban đầu là một chương trình truyền hình quảng cáo với hình ảnh con thằn lằn màu xanh tươi sáng, và sau đó nó về hưu luôn. Nhưng người xem, đặc biệt là phụ nữ, lại thích thú yêu mến với gecko dễ thương. Vì vậy GEICO quyết định làm vài chương trình quảng cáo nữa. và sau đó thêm vài chi tiết quan trọng hơn.

The clever lizard with the British accent is now eight years old and stars in a new commercial every several months. It has made GEICO famous - almost as famous as the gecko itself!
Thằn lằn lanh lợi thông minh với giọng của người Anh bây giờ đã là tám tuổi rồi và là ngôi sao trong buổi phát thanh quảng cáo mới mỗi tháng. Nó đã làm cho GEICO nổi tiếng- gần nổi tiếng như gecko chính nó!
………………………………………

Yes/No questions:

1.Is GEICO a well-known insurance company? Yes
2.Was it unnoticed for many years? No
3.Were Allstate and Farmers less popular? No
4.Did GEICO stay with the old ad agency? Yes
5.Was the owner of the new agency from West Virginia? No
6.Had he tried to start his own agency in Manhattan? Yes
7.Did he have a foreign accent? Yes
8.Did New Yorkers give him the cold shoulder? Yes
9.Was he happy? No
10.Did he return to Virginia? Yes
………………………………………..

Fill in the blanks:

Nowadays, GEICO is a well-known insurance company. For many years, however, it was unnoticed. Other companies, like Allstate and Farmers, were more popular. Then GEICO tried something different; it got a new ad agency.

The owner of the agency, Billy Ray Childers, was from Virginia. Years ago, he had tried to start his own agency in Manhattan. But when New Yorkers heard his southern accent, they gave him the cold shoulder. Angry, Billy Ray returned to Virginia. Someday, he hoped to teach those New Yorkers a lesson.

He set up his new ad agency in Raleigh. Then he called up GEICO headquarters in New York. He told them that they could improve their sales if they used a gecko to advertise GEICO. They balked at first, but then approved his ad campaign. In the new commercial, the animated lizard said, "I'm a gecko, not a GEICO." GEICO was originally going to do one TV commercial with the bright green lizard, and then retire it. But viewers, especially women, fell in love with the cute gecko. So GEICO decided to do a few more commercials. And then a few more .

The clever lizard with the British accent is now eight years old and stars in a new commercial every several months. It has made GEICO famous - almost as famous as the gecko itself!


552498 top -
*Vocabulary:

• accent(v): giọng
• advertise(v): quảng cáo
• agency(n): đại lý
• animate(v): làm sôi nổi, náo nhiệt
• approve(v): phê chuẩn
• balk(v): do dự
• campaign(n): chiến dịch
• clever(a): thông mình
• commercial(n): sự quảng cáo trên truyền hình hoặc truyền thanh
• cute(a): dễ thương
• decide(v): quyết định
• headquarters(n): trụ sở
• insurance(n): bảo hiểm
• lizard(n): thằn lằn
• originally(adv): đầu tiên, trước tiên

===================

*Yes/No questions:

1.Is GEICO a well-known insurance company?Yes

2.Was it unnoticed for many years?Yes

3.Were Allstate and Farmers less popular?No

4.Did GEICO stay with the old ad agency?No

5.Was the owner of the new agency from West Virginia?No

6.Had he tried to start his own agency in Manhattan?Yes

7.Did he have a foreign accent?No

8.Did New Yorkers give him the cold shoulder?Yes

9.Was he happy?No

10.Did he return to Virginia?No

================

*Fill in the blanks:

Nowadays, GEICO is a well-known insurance company. For ___many__ years, however, it was unnoticed. Other companies, like _Allstate____ and Farmers, were more popular. Then GEICO tried _something____ different; it got a new ad agency.

The ___owner__ of the agency, Billy Ray Childers, was from _Virgina____ . Years ago, he had tried to start his ___own__ agency in Manhattan. But when New Yorkers heard __his___ southern accent, they gave him the cold shoulder. __Angry___ , Billy Ray returned to Virginia. Someday, he hoped __to___ teach those New Yorkers a lesson.

He set __up___ his new ad agency in Raleigh. Then he __called___ up GEICO headquarters in New York. He told __them___ that they could improve their sales if they __used___ a gecko to advertise GEICO. They balked at __first___ , but then approved his ad campaign. In the ___new__ commercial, the animated lizard said, "I'm a gecko, __not___ a GEICO." GEICO was originally going to do __one___ TV commercial with the bright green lizard, and ___then__ retire it. But viewers, especially women, fell in __love___ with the cute gecko. So GEICO decided to __do___ a few more commercials. And then a few __more___ .

The clever lizard with the British accent is ___now__ eight years old and stars in a new __commercial___ every several months. It has made GEICO famous - __almost___ as famous as the gecko itself!

===================
*Translate into Vietnamese:

Con thằn kằn trên TV của GEICO

Ngày nay, GEICO là một công ty bảo hiểm có tiếng. Tuy nhiên trong vài năm trước, nó không được chú ý. Những công ty khác, như Allstate hoặc Farmers, thì nổi tiếng hơn. Rồi GEICO thử làm điều gì đó khác, nó liên hệ với một cơ quan quảng cáo mới.

Chủ của cơ quan, Billy Ray Childers, đến từ Virgina. Nhiều năm trước, anh ta đã cố gắng lập cơ quan riêng ở Manhattan. Nhưng rồi những người New York khi nghe giong miền nam của anh, họ liền phớt lờ anh. Tức giận, Billy Ray trở về Virgina. Một ngày nào đó, anh ta hi vọng sẽ dạy cho bon New York đó một bài học.

Anh ta thành lập cơ quan mới ở Raleigh. Rồi anh ta gọi cho trụ sở chính của GEICO ở New York. Anh ta bảo họ rằng họ có thể cải thiện doanh thu bằng cách sử dụng một con thằn lằn để quảng cáo cho GEICO. Đầu tiên họ do dự, nhưng rồi họ cũng phê chuẩn chiến dịch quảng cáo của anh ta. Trong chương trình quảng cáo mới, con thằn lằn đầy sức sống nói rằng, "Tôi là một con tắc kè, không phải là GEICO." GEICO lúc đầu tính là họ sẽ làm quảng cáo với một con thằn lằn màu lục sáng sủa, và rồi từ bỏ nó. Nhưng những người xem, đặc biệt là phụ nữ, đều yêu con thằn lằn dễ thương. Vậy nên GEICO quyết định sẽ làm thêm vài cuộc quảng cáo nữa. Và rồi đúng như vậy.

Con thằn lằn thông minh với giọng Anh đến nay đã được 8 tuổi và là ngôi sao quảng cáo trên truyền hình nhiều tháng. Nó đã làm cho GEICO nổi tiếng- nổi tiếng gần như là bằng nó vậy.

562792 top -

. 1.New To America
. 2.A Haircut
. 3.The Yardman
. 4.Grab Your Umbrellas
. 5.Shopping for Bargains
. 6.Horses to Ride
. 7.A Shower Injury
. 8.Pete's Sharp Knife
. 9.A Good Sandwich
. 10.Sara's Upset Stomach
. 11.Please Marry Me!
. 12.Laundry Day
. 13.A Noisy Neighbor
. 14.The New Realtor
. 15.The Fire Alarm
. 16.Eddie's Short Visit
. 17.Carbon Monoxide
. 18.A Visit to Asia
. 19.School Boys
. 20.The Loose Button
. 21.The Pile of Paper
. 22.Brushing and Flossing
. 23.Raising the Kids
. 24.A Clean Toilet Bowl
. 25.A Love Letter
. 26.A Bird Attacks
. 27.A Daytime Robbery
. 28.Trick or Treat
. 29.The Motorcycle Rider
. 30.Spock Saves His Dad
. 31.Provider Overbills Customer
. 32.The Breakup
. 33.Famous Model Dies
. 34.Shopping Carts Everywhere
. 35.Four Slit Throats
. 36.Does Garlic Mean Garlic?
. 37.A Jealous Girlfriend
. 38.Towns Hit by Snowstorms
. 39.Another Jealous Girlfriend
. 40.She Loves Her Son
. 41.The Doctor’s Exam
. 42.Hospitals Can Make You Sick
. 43.English Is So Hard
. 44.Hollywood Stars and Tourists
. 45.GEICO’s TV Lizard
. 46.Law and Order in LA
. 47.Destruction of Iraq
. 48.Have You Seen This Man?
. 49.LA Traffic Report
. 50.LA Radio News


. 51.Trash Truck Misses Pick-up
. 52.Her First Driving Accident
. 53.You’re Not a Good Principal
. 54.I’ve Got You Covered
. 55.Paris Goes to Jail in LA
. 56.A Year with No TV
. 57.Let’s Buy Some Paint
. 58.I Need Water for My Clients
. 59.Putting Bunny to Sleep
. 60.Where Is That Darn Battery?
. 61.If You Really Love Me…
. 62.The Wedding Gift (1)
. 63.The Wedding Gift (2)
. 64.Does a Tiger Change Its Stripes?
. 65.No Place Like an Open House
. 66."We Could Have All Died!"
. 67.It’s the Thought that Counts
. 68.Who Ordered the Scallops?
. 69.You’re Not My Daddy
. 70.Let He Who Is Without Sin…
. 71.Shopping at the 99 Cents Store
. 72.Betting Big in Vegas
. 73.Priced to Sell!
. 74.The Handyman Comes
. 75.A Woman Has Needs
. 76.A Hot Day and a Cool Pool
. 77.Up, Up, and Away
. 78.Man's Best Friend
. 79.Six Feet Under
. 80.An Unhappy Worker
. 81.Why the Sky Is Brown
. 82.It’s a Small World
. 83.Suspicious Shoppers
. 84.Death Is Part of Life
. 85.Tagger Shoots Woman
. 86.Crime on the Rise
. 87.Too Soft on Crime
. 88.Pluto Chases Kid
. 89.In Harm’s Way
. 90."Semper Buy"
. 91.A Little Respect, Please
. 92.A Dream from Beyond-1
. 93.A Dream from Beyond-2
. 94.A Trip to Egypt
. 95.No Doughnuts for Old Folks
. 96.It’s Just Business
. 97.A Walk in the Wild
. 98.Elvis Is Alive and Well
. 99.Bad Weed, Bad Call
. 100.Shark Attack


. 101.Love in the Hospital
. 102.Interstate Bridge Collapses
. 103.Stop Selling Those Bunnies
. 104.Actor Tries to Kill Himself
. 105.US Senator Says He’s not Gay
. 106.E.Coli Is Everywhere
. 107.Influenza
. 108.The Hospital Orderly-1
. 109.The Hospital Orderly-2
. 110.Flower Power
. 111.Dog Inherits Millions
. 112.Man Holds Staff Hostage
. 113.Young Boy Defends Sister
. 114.Remember Me?
. 115.The Way to a Man’s Heart
. 116.Sail Around the World
. 117.New Dog-Barking Law
. 118.Man Flies in Lawn Chair-1
. 119.Man Flies in Lawn Chair-2
. 120.Cleaning a Dirty Plate
. 121.Her Driving Lesson
. 122.Hurricane Dean
. 123.Adventurer Disappears
. 124.Nursing Student Disappears
. 125.The Lovely Banana
. 126.Smells like Chicken
. 127.The Wedding-1
. 128.The Wedding-2
. 129.The Waiter
. 130.Your Country Thanks You
. 131.D.B.Cooper Lives On-1
. 132.D.B.Cooper Lives On-2
. 133.I’m No Alcoholic!
. 134.48 Homes Burn Down-1
. 135.48 Homes Burn Down-2
. 136.Drought Attacks Georgia
. 137.A Bad MRI Experience
. 138.Body in a Barrel-1
. 139.Body in a Barrel-2
. 140.Red Meat, Gray Water
. 141.All Bite, No Bark
. 142.Tiger Kills Two Men-1
. 143.Tiger Kills Two Men-2
. 144.Red Flowers Make Her See Red
. 145.The Starbucks Robbery
. 146.The Argument-1
. 147.The Argument-2
. 148.The Toilet Tank-1
. 149.The Toilet Tank-2
. 150.Santa Was Molested
. 151.Fire Kills Two Young Girls
. 152.Police Arrest Fire-Starters
. 153.Get out of "Jail"-1
. 154.Get out of "Jail"-2
. 155.New Year Celebrations
. 156.$50K to Waitress-1
. 157.$50K to Waitress-2
. 158.Who Needs School?
. 159.Black Friday
. 160.JFK Assassination
. 161.Don’t Top Off the Tanks
. 162.The Clapper
. 163.Tuberculosis Still Kills
. 164.Old Dogs Become Young Again
. 165.Ham and Eggplant
. 166.A Hole in Her Ear-1
. 167.A Hole in Her Ear-2
. 168.The Drugs Keep Coming
. 169.Missing Husband-1
. 170.Missing Husband-2
. 171.Don’t Get Mad-Get Even
. 172.The Christmas Gift-1
. 173.The Christmas Gift-2
. 174.The Haircut-1
. 175.The Haircut-2
. 176.The Robbery at the Mall-1
. 177.The Robbery at the Mall-2
. 178.The Driving Lesson-1
. 179.The Driving Lesson-2
. 180.The Move to Georgia-1
. 181.The Move to Georgia-2
. 182.I’ll Get a Job in a Restaurant
. 183.A Cleaner River-1
. 184.A Cleaner River-2
. 185.The Spitter
. 186.Kill Those Flies-1
. 187.Kill Those Flies-2
. 188.The Oil Change-1
. 189.The Oil Change-2
. 190.Boy Starts Huge Fire
. 191.Writers Go on Strike
. 192.Please Don’t Hurt Me!
. 193.It’s Just a Little White Lie
. 194.Jury Service in California
. 195.The Rude Golfer-1
. 196.The Rude Golfer-2
. 197.Man Invents Toilet for Cars
. 198.Monkeys Cause Man’s Death
. 199.The Light Eater-1
. 200.The Light Eater-2


. 201.Sara Went Shopping
. 202.Man Injured at Fast Food Place
. 203.A Life-Saving Cow
. 204.Driver Loses Mabel, Finds Jail
. 205.Jerry Decided To Buy a Gun
. 206.Freeway Chase
. 207.Better To Be Unlucky
. 208.Food Fight Erupted in Prison
. 209.How His Pig is Doing
. 210.Goats Being Hired
. 211.A Missing Cat
. 212.Book Him
. 213.Water Under the Sink-1
. 214.Water Under the Sink-2
. 215.Theft Occurs Everywhere
. 216.Eggs and a Bunny
. 217.Goodbye to Clean Couple
. 218.$100 Deposit
. 219.Books Don’t Grow on Trees
. 220.A Murder-Suicide
. 221.New Store and Its Owners
. 222.Hit-and-Run Charge
. 223.Gasoline Prices Hit Record High
. 224.A Festival of Books
. 225.Crazy Housing Prices
. 226.Happy and Unhappy Renters
. 227.Pulling Out Nine Tons of Trash
. 228.Cloning Pets
. 229.Rentals at the Oceanside
. 230.Trees Are a Threat
. 231.Gets Booked, Writes a Book
. 232.Popular Park Reopens
. 233.Swim Classes Begin Soon
. 234.Not Sitting Around
. 235.Get Millions for Homeless
. 236.Tenants Watch Building Burn
. 237.Bathtub Blues
. 238.Blood Drive at Civic Center
. 239.City Hosts 42nd Art Fair
. 240.City and Crime
. 241.Bank Robbery
. 242.Immigration Goes Online
. 243.Jimmy Fixes His Door
. 244.Needs a New Air-Conditioner
. 245.Man Gets 12 Years for Fraud
. 246.Man Shoots Up Post Office
. 247.Murals Are Over 200 Years Old
. 248.Pier Collapses
. 249.Cameras in Police Cars
. 250.A School Girl Sues Her School


. 251.SUV Driver Sends Officer Flying
. 252.Boy Drowns in Neighbor's Pool
. 253.Woman Dies in House Fire
. 254.Plane Crashes into House
. 255.Fishing for Girls
. 256.Shot Next to Christmas Tree
. 257.Stabbed Outside Nightclub
. 258.Fishing Boat Sinks
. 259.The Mysterious Carport Stain
. 260.Lies About Winning Lottery
. 261.Victory Dance Leads to Death
. 262.Eat Your Vegetables
. 263.Honk if You're in a Hurry
. 264.The Man Who Loved Women
. 265.How to Get out of Jury Duty
. 266.The Way to a Man’s Heart
. 267.Female Seeks Mature Male
. 268.Let’s Go Fishing
. 269.Train Wreck “Frees” Cows
. 270.Valuable Guitar Found
. 271.Stepmother Kills Herself
. 272.Beautiful Teacher Smiles
. 273.Are Criminals Taking Over LA?
. 274.Police Arrest Happy Van Driver
. 275.Say Your Prayers
. 276.The Final Phone Call
. 277.Almost Perfect Children
. 278.There Goes the Neighborhood!
. 279.Let’s Go to Vegas!
. 280.Squirrel Attacks Woman
. 281.To Save His Baby
. 282.English Is Confusing
. 283.Pump Up the Tires
. 284.Don’t Go Swimming
. 285.The Park That Went to the Dogs
. 286.Can You Spare a Carburetor?
. 287.Golf Like a Girl
. 288.Take Me Out to the Ball Game
. 289.Take This Job and Shove It
. 290.Where Did That Book Go?
. 291.When You’ve Got Your Health
. 292.That ‘New Car’ Smell
. 293.Inviting Poor Student to Dinner
. 294.When I'm in the Bathroom
. 295.It Was an Old, Worthless Clock
. 296.Five-Finger Discount on Candy
. 297.Collecting Seashells
. 298.At the Store Entrance
. 299.We Will See the World
. 300.Get Me a Caffe Latte
. 301.The Slow Computer-1
. 302.The Slow Computer-2
. 303.The Careful Reader
. 304.Avoid the Flu
. 305.Magician Attracts Women
. 306.US Border Patrol
. 307.Car Shopping in California
. 308.Happy Anniversary
. 309.“Read All about It!”
. 310.A Factory Worker
. 311.Bad Pork
. 312.Don’t Eat the Meat
. 313.Copper Robbers
. 314.Weekly Driving Lessons-1
. 315.Weekly Driving Lessons-2
. 316.Laundry Day-1
. 317.Laundry Day-2
. 318.The Bargain CD Set-1
. 319.The Bargain CD Set-2
. 320.It’s All Over
. 321.The New Clothes-1
. 322.The New Clothes-2
. 323.Food as Punishment
. 324.US Passports Outsourced
. 325.The Demanding Son
. 326.A Practical Joke
. 327.The Dead Pedestrian
. 328.Bad News, Good News
. 329.The Cluster Balloonist
. 330.The Rude Clerk
. 331.The Tax Charge
. 332.The Fire in the Hills-1
. 333.The Fire in the Hills-2
. 334.The Vacuum Cleaner Filter-1
. 335.The Vacuum Cleaner Filter-2
. 336.The Rental Car-1
. 337.The Rental Car-2
. 338.The Marathon Cheater
. 339.School Bus Crashes
. 340.Don’t Take My Property
. 341.New Law for Taco Trucks
. 342.The Refund-1
. 343.The Refund-2
. 344.Shut Your Mouth
. 345.TSA’s New Policy-1
. 346.TSA’s New Policy-2
. 347.I’m Pregnant
. 348.Court Approves Same-Sex Marriage
. 349.Impolite to His Brother
. 350.Protecting the Public
. 351.Malibu to License Paparazzi
. 352.I'm Moving to NY
. 353.The Heart Attack-1
. 354.The Heart Attack-2
. 355.Let's Speak English

THE END


Update: October 16th, 2016.
PayPal về email:
[email protected]


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

*THÔNG TIN QUAN TRỌNG: Do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, từ ngày 19/3, Đại Sứ Quán và Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ sẽ ngừng phỏng vấn cấp xét thị thực. Toàn bộ lịch hẹn từ ngày 19/3 trở đi sẽ bị huỷ. Xem thông tin chi tiết

Image
Image
ESL đăng ký: Bạn không cần phải đăng ký gì cả. Chỉ việc nhẩy vào bài ESL 1 học và làm bài tập. Tiếp tục những bài kế tiếp càng nhanh càng tốt. Mình sẽ 888 và thỉnh thoảng cùng nhau nhắc nhở cho vui hén. Chứ thật ra việc học là việc của tự bản thân mình. Mình giỏi thì mình được nhờ hén.

Nickname           # bài
-----------------------------------------
Anthonydavetruong 51
BaoLaTinhChua 1
Bluecloud 1
bongbong 3
Brianthao08 2
Brenda 8
Cachua 4
Catandpuppy 2
Chaubaoct 11
Chauongco 2

Coua 3
Crystal 4
Cuomxiu 1
cương71 2
cycydang 1
Dangcoi100 1
David85 3
Diemhanh 5
Dinhdung 1
Dinhphan 9

doanchin 72
Evangeline 2
giadinhnho 2
Granger 6
hangtesa 3
HelenLe 4
HenryWu 12
Hientohoang 7
Hoa1971 22
Hoahai 1

HoangThiQuynhNhu 298
HongAckerman 1
Hongbambi 43
Hotheart 11
huanhatran 11
jacky9999 54
Jonny 8
Kellyninhhoa 1
Kingsmen 1
Kimnguyen10288 1

lanhuongbm 355
letuyetnghi 5
Lucbinh 1
Llphi777 2
Maluita659 1
Mangthit 2
matmuathu 1
MeoMuop 1
Miah 2
Mikun 4

Minhthoaidan 2
Minhloan 3
Minion 1
mnsun 5
moka 1
Myphuong12317 4
Myvan 2
Mujor 1
nbthuan1980 1

newsky272 1
Ngoclucbao 2
Ngocminh60 4
Ngotuananh1908 93
Nguyenthoa 1
Nguyetbang 2
Nguyenthimylinh 4
nhungcongangungoc 115
Ninian 54
Oanhnt 12

Petervu007 5
phamtrang24388 3
Pholau7 3
Phuong60 10
Phuonghang 7
Quangchien65 35
syncreation 33
Thanhtrihuynh 146
Thao077 1
Tinatinh 8

Tieuphong 1
Truongthinhutruc1966 4
Tomry 6
Thuyhangthinguyen 1
Thienphuong1010 10
tuanpc 43
Tungsu 7
tuongvi1303 1
Vuonglan 1
Vuthanh1957 28

Vuthitue 2
Vha08 2
wildcat 7
Yam 1
Ylytrang 26

-------------------------
. Tổng cộng 95 học viên


Update: July 23rd, 2019.