.
ESL 43: English Is So Hard
1, 2 - bottom


ESL 43: English Is So HardDownload


Johnny asked Dotty how her first day in her Duarte ESL class was. It was terrible, she told him. She understood little of what the Level 4 teacher said. He spoke too fast for her. She had struggled through a Level 3 class at a Monrovia school.

When the teacher asked if there were any questions, she told him that she didn’t understand most of what he had said. He told her not to worry; she could take the class again if she failed it the first time. She didn’t want to fail it the first time, however, or any time.

He gave them homework the first day, of course. They were supposed to write a 300-word essay supporting gun control. Of course, Dotty said, she could write that essay in her native language. But there was no way she could write it in English. She showed Johnny the textbook. The print was so tiny that trying to read just a few pages gave her a headache. On top of that was all the new vocabulary on each page. “I'm going to drop the class,” she said. She wanted to cry. When was she ever going to learn this language?

234297 top -


*Vocabulary:

• drop:
• essay:
• fail:
• headache:
• terrible:
• tiny:

===================

*Yes/No questions:

1.Did Johnny ask Dotty about her first day in ESL class?

2.Did she say it was wonderful?

3.Did she understand everything the teacher said?

4.Did the teacher speak too fast?

5.Had she struggled through a Level 3 class?

6.Did the teacher ask if there were any questions?

7.Did she tell him she understood most of what he had said?

8.Did he tell her to worry?

9.Could she take the class again?

10.Did she want to fail the class?

===================

*Fill in the blanks:

Johnny asked Dotty how her first day in _____ Duarte ESL class was. It was terrible, she _____ him. She understood little of what the Level _____ teacher said. He spoke too fast for her. _____ had struggled through a Level 3 class at _____ Monrovia school.

When the teacher asked if there _____ any questions, she told him that she didn’t _____ most of what he had said. He told _____ not to worry; she could take the class _____ if she failed it the first time. She _____ ’t want to fail it the first time, however, _____ any time.

He gave them homework the first _____ , of course. They were supposed to write a _____ -word essay supporting gun control. Of course, Dotty said, _____ could write that essay in her native language. _____ there was no way she could write it _____ English. She showed Johnny the textbook. The print _____ so tiny that trying to read just a _____ pages gave her a headache. On top of _____ was all the new vocabulary on each page. “_____ 'm going to drop the class,” she said. She _____ to cry. When was she ever going to _____ this language?

==================

*Translate into Vietnamese:

.............

234299 top -
tuananh xin nộp bài

*Vocabulary:

• drop(v): bỏ rơi
• essay(n): luận văn
• fail(v): rớt
• headache(a): đau đầu
• terrible(a): kinh khủng, tồi tệ
• tiny(a): nhỏ xíu

===================

*Yes/No questions:

1.Did Johnny ask Dotty about her first day in ESL class?Yes

2.Did she say it was wonderful?No

3.Did she understand everything the teacher said?No

4.Did the teacher speak too fast?Yes

5.Had she struggled through a Level 3 class?Yes

6.Did the teacher ask if there were any questions?Yes

7.Did she tell him she understood most of what he had said?No

8.Did he tell her to worry?No

9.Could she take the class again?Yes

10.Did she want to fail the class?No

===================

*Fill in the blanks:

Johnny asked Dotty how her first day in __her___ Duarte ESL class was. It was terrible, she __told___ him. She understood little of what the Level __4___ teacher said. He spoke too fast for her. ___She__ had struggled through a Level 3 class at _a____ Monrovia school.

When the teacher asked if there ___are__ any questions, she told him that she didn’t _understand____ most of what he had said. He told ___her__ not to worry; she could take the class __again___ if she failed it the first time. She _did____ ’t want to fail it the first time, however, ___or__ any time.

He gave them homework the first ___day__ , of course. They were supposed to write a __300___ -word essay supporting gun control. Of course, Dotty said, __she___ could write that essay in her native language. __But___ there was no way she could write it __in___ English. She showed Johnny the textbook. The print _was____ so tiny that trying to read just a ___few__ pages gave her a headache. On top of __that___ was all the new vocabulary on each page. “___I__ 'm going to drop the class,” she said. She ___wanted__ to cry. When was she ever going to _learn____ this language?

==================

*Translate into Vietnamese:

Tiếng Anh thì rất khó

Johnny hỏi Dotty về ngày học đầu tiên của cô ở lớp tiếng Anh. Thật là tồi tệ, cô bảo. Cô chỉ hiểu một chút xíu những gì người thầy cấp độ 4 nói. Ông ta nói quá nhanh. Cô đã cố gắng để vượt qua được lớp cấp 3 tai một trường học Monrovia.

Khi thầy giáo hỏi còn câu hỏi nào nữa không, cô ấy nói với ông ta rằng cô không hiểu hầu hết những gì ông ta nói. Ông ta bảo cô không cần phải lo lắng; cô có thể học lại nếu cô rớt lần đầu. Cô không muốn rớt ngay lần đầu tiên, tất nhiên, không bất kì lần nào.

Ông ta ra bài về nhà cho học trò ngày đầu tiên, dĩ nhiên rồi. Họ phải viết một bài luận 300 từ mô tả việc quản lí súng ống. Dĩ nhiên rồi, Dotty nói, cô có thể viết bài luận đó bằng ngôn ngữ của mình. Nhưng không có cách nào để viết bằng tiếng Anh. Cô đưa cho Johnny coi cuốn sách giáo khoa. Chữ in rất nhỏ vì vậy mới đọc vài trang thôi là cô đã nhức đầu. Trên đầu mỗi trang là từ mới. "Mình sẽ bỏ lớp học thôi," cô nói. Cô muốn khóc. Khi nào thì mình mới học được cái ngôn ngữ này đây?

252080 top -

Done...

259795 top -
Nộp bài ESL 43:English Is So Hard
*Vocabulary:

* drop: Bỏ rơi
* essay: Luận văn
* fail: Rớt
* headache: Đau đầu
* terrible: Kinh khủng
* tiny: Nhỏ xíu

===================

*Yes/No questions:

1.Did Johnny ask Dotty about her first day in ESL class? Yes

2.Did she say it was wonderful? No

3.Did she understand everything the teacher said? No

4.Did the teacher speak too fast? Yes

5.Had she stuggled through a level 3 class? Yes

6.Did the teacher ask if there were any quesstion? Yes

7.Did she tell him she un derstood most of qhat he had said? No

8.Did he tell her to worry? No

9.Could she take the class again? Yes

10.Did she want to fail the class? No

===================

*Fill in the blanks:

Johnny asked Dotty how her first day in _her_ Duarte ESL class was. It was terrible, she _told_ him. She understood little of what the Level _4_ teacher said. He spoke too fast for her. _She_ had struggled through a Level 3 class at _a_ Monrovia school.

When the teacher asked if there _are_ any questions, she told him that she didn’t _understand_ most of what he had said. He told _her_ not to worry; she could take the class _again_ if she failed it the first time. She _did_ ’t want to fail it the first time, however, _or_ any time.

He gave them homework the first _day_ , of course. They were supposed to write a _300_ -word essay supporting gun control. Of course, Dotty said, _she_ could write that essay in her native language. _But_ there was no way she could write it _in_ English. She showed Johnny the textbook. The print _was_ so tiny that trying to read just a _few_ pages gave her a headache. On top of _that_ was all the new vocabulary on each page. “_I_ 'm going to drop the class,” she said. She _wanted_ to cry. When was she ever going to _learn_ this language?

269286 top -

Done

274708 top -
*Vocabulary:

• drop (v) giọt, tạt sang thăm/ thôi học
• essay: bài tập làm văn
• fail (v) thất bại, trượt
• headache: đâu đầu
• terrible (adj) kinh khủng
• tiny (adj) tí ti

===================

*Yes/No questions:

1.Did Johnny ask Dotty about her first day in ESL class?yes

2.Did she say it was wonderful?no

3.Did she understand everything the teacher said?no

4.Did the teacher speak too fast?yes

5.Had she struggled through a Level 3 class? yes

6.Did the teacher ask if there were any questions?yes

7.Did she tell him she understood most of what he had said?no

8.Did he tell her to worry?no

9.Could she take the class again?yes

10.Did she want to fail the class?no

===================

*Fill in the blanks:

Johnny asked Dotty how her first day in __her___ Duarte ESL class was. It was terrible, she __told___ him. She understood little of what the Level ___4__ teacher said. He spoke too fast for her. __She___ had struggled through a Level 3 class at __a___ Monrovia school.

When the teacher asked if there __are___ any questions, she told him that she didn’t ____understand___ most of what he had said. He told ___her__ not to worry; she could take the class ____again___ if she failed it the first time. She __did___ ’t want to fail it the first time, however, ___or__ any time.

He gave them homework the first __time___ , of course. They were supposed to write a ___300__ -word essay supporting gun control. Of course, Dotty said, ___she__ could write that essay in her native language. __But___ there was no way she could write it ___in__ English. She showed Johnny the textbook. The print __was___ so tiny that trying to read just a ___few__ pages gave her a headache. On top of ______that__ was all the new vocabulary on each page. “___I__ 'm going to drop the class,” she said. She ______wanted__ to cry. When was she ever going to ________learn___ this language?

321747 top -

Done

322254 top -
Con nộp bài nha.

*Yes/No questions:
1.Did Johnny ask Dotty about her first day in ESL class? Yes, he did.
2.Did she say it was wonderful? No, she didn't.
3.Did she understand everything the teacher said? No, she didn't.
4.Did the teacher speak too fast? Yes, he did.
5.Had she struggled through a Level 3 class? Yes, she had.
6.Did the teacher ask if there were any questions? Yes, he did.
7.Did she tell him she understood most of what he had said? No, she didn't.
8.Did he tell her to worry? No, he didn't.
9.Could she take the class again? Yes, she could.
10.Did she want to fail the class? No, she didn't.

*Fill in the blanks:

Johnny asked Dotty how her first day in ___her__ Duarte ESL class was. It was terrible, she __told___ him. She understood little of what the Level __4___ teacher said. He spoke too fast for her. ___She__ had struggled through a Level 3 class at __element___ Monrovia school.

When the teacher asked if there ___were__ any questions, she told him that she didn’t ___understand__ most of what he had said. He told ___her__ not to worry; she could take the class ___again__ if she failed it the first time. She __didn___ ’t want to fail it the first time, however, __or___ any time.

He gave them homework the first ___time__ , of course. They were supposed to write a __300___ -word essay supporting gun control. Of course, Dotty said, __she___ could write that essay in her native language. ___But__ there was no way she could write it __in___ English. She showed Johnny the textbook. The print ___was__ so tiny that trying to read just a __few___ pages gave her a headache. On top of __that___ was all the new vocabulary on each page. “__I___ 'm going to drop the class,” she said. She ___wanted__ to cry. When was she ever going to ___learn__ this language?

*Translate into Vietnamese:
Johnny hỏi Dotty về ngày học đầu tiên của cô ở lớp Duarte ESL. Thật là khủng khiếp, cô bảo. Cô chỉ hiểu một chút xíu những gì người thầy cấp độ 4 nói. Ông ta nói quá nhanh đối với cô. Cô đã cố gắng để vượt qua được lớp cấp 3 tại trường Monrovia.

Khi thầy giáo hỏi có câu hỏi nào không, cô ấy nói với ông ta rằng cô không hiểu hầu hết những gì ông ta nói. Ông ta bảo cô không cần phải lo lắng; cô có thể học lại nếu cô rớt lần đầu. Cô không muốn rớt ngay lần đầu tiên, dù có thế nào, hoặc bất kì lúc nào.

Ông ta ra bài về nhà cho học trò ngày đầu tiên, dĩ nhiên rồi. Họ phải viết một bài luận 300 từ mô tả việc quản lí súng ống. Dĩ nhiên, Dotty nói, cô có thể viết bài luận đó bằng ngôn ngữ của mình. Nhưng không có cách nào để viết bằng tiếng Anh. Cô đưa cho Johnny coi cuốn sách giáo khoa. Chữ in rất nhỏ vì vậy mới đọc vài trang thôi là cô đã nhức đầu. Trên đầu mỗi trang là từ mới. "Mình sẽ bỏ lớp học thôi," cô nói. Cô muốn khóc. Khi nào thì mình mới học được cái ngôn ngữ này đây?

332893 top -

*Vocabulary:

• drop(v): bỏ rơi
• essay(n): luận văn
• fail(v): rớt
• headache(a): đau đầu
• terrible(a): kinh khủng, tồi tệ
• tiny(a): nhỏ xíu

===================

*Yes/No questions:

1.Did Johnny ask Dotty about her first day in ESL class?Yes

2.Did she say it was wonderful?No

3.Did she understand everything the teacher said?No

4.Did the teacher speak too fast?Yes

5.Had she struggled through a Level 3 class?Yes

6.Did the teacher ask if there were any questions?Yes

7.Did she tell him she understood most of what he had said?No

8.Did he tell her to worry?No

9.Could she take the class again?Yes

10.Did she want to fail the class?No

===================

*Fill in the blanks:

Johnny asked Dotty how her first day in __her___ Duarte ESL class was. It was terrible, she __told___ him. She understood little of what the Level __4___ teacher said. He spoke too fast for her. ___She__ had struggled through a Level 3 class at _a____ Monrovia school.

When the teacher asked if there ___are__ any questions, she told him that she didn’t _understand____ most of what he had said. He told ___her__ not to worry; she could take the class __again___ if she failed it the first time. She _did____ ’t want to fail it the first time, however, ___or__ any time.

He gave them homework the first ___day__ , of course. They were supposed to write a __300___ -word essay supporting gun control. Of course, Dotty said, __she___ could write that essay in her native language. __But___ there was no way she could write it __in___ English. She showed Johnny the textbook. The print _was____ so tiny that trying to read just a ___few__ pages gave her a headache. On top of __that___ was all the new vocabulary on each page. “___I__ 'm going to drop the class,” she said. She ___wanted__ to cry. When was she ever going to _learn____ this language?

==================

*Translate into Vietnamese:

Tiếng Anh rất khó

Johnny hỏi Dotty về ngày học đầu tiên của cô ở lớp tiếng Anh. Thật là tồi tệ, cô bảo. Cô chỉ hiểu một chút xíu những gì người thầy cấp độ 4 nói. Ông ta nói quá nhanh. Cô đã cố gắng để vượt qua được lớp cấp 3 tai một trường học Monrovia.

Khi thầy giáo hỏi còn câu hỏi nào nữa không, cô ấy nói với ông ta rằng cô không hiểu hầu hết những gì ông ta nói. Ông ta bảo cô không cần phải lo lắng; cô có thể học lại nếu cô rớt lần đầu. Cô không muốn rớt ngay lần đầu tiên, tất nhiên, không bất kì lần nào.

Ông ta ra bài về nhà cho học trò ngày đầu tiên, dĩ nhiên rồi. Họ phải viết một bài luận 300 từ mô tả việc quản lí súng ống. Dĩ nhiên rồi, Dotty nói, cô có thể viết bài luận đó bằng ngôn ngữ của mình. Nhưng không có cách nào để viết bằng tiếng Anh. Cô đưa cho Johnny coi cuốn sách giáo khoa. Chữ in rất nhỏ vì vậy mới đọc vài trang thôi là cô đã nhức đầu. Trên đầu mỗi trang là từ mới. "Mình sẽ bỏ lớp học thôi," cô nói. Cô muốn khóc. Khi nào thì cô mới học được cái ngôn ngữ này đây?

399470 top -
LESSSON 43:

ENGLISH IS SO HARD - TIẾNG ANH QUÁ KHÓ


===========================================================

*Vocabulary:
------------------------------------------------------------------
• drop: bỏ học giữa chừng.
• essay: bài tiểu luận, luận văn.
• fail: rớt, trượt.
• headache: nhức đầu.
• terrible: khủng khiếp, kinh khủng.
• tiny: nhỏ xíu, bé tí.

===========================================================

*Yes/No questions:
------------------------------------------------------------------
1.Did Johnny ask Dotty about her first day in ESL class?
- Yes, he did. He asked Dotty about her first day in ESL class.

2.Did she say it was wonderful?
- No, she didn't. She didn't say it was wonderful.

3.Did she understand everything the teacher said?
- No, she didn't.She didn't understand everything the teacher said.

4.Did the teacher speak too fast?
- [i] Yes, he did. He spoke too fast.


5. Had she struggled through a Level 3 class?
- Yes, she had. She had struggled through a Level 3 class.

6.Did the teacher ask if there were any questions?
- Yes, he did. The teacher asked if there were any questions.

7.Did she tell him she understood most of what he had said?
- No, she didn't. She didn't tell him she understood most of what he had said.

8.Did he tell her to worry?
- No, he didn't. He didn't tell her to worry.

9.Could she take the class again?
- Yes, she could. She could take the class again.

10.Did she want to fail the class?
No, she didn't. She didn't want to fail the class.

===========================================================

*Fill in the blanks:
-----------------------------------------------------------------
Johnny asked Dotty how her first day in her Duarte ESL class was. It was terrible, she told him. She understood little of what the Level 4 teacher said. He spoke too fast for her. She had struggled through a Level 3 class at a Monrovia school.

When the teacher asked if there were any questions, she told him that she didn’t understand most of what he had said. He told her not to worry; she could take the class again if she failed it the first time. She didn’t want to fail it the first time, however, or any time.

He gave them homework the first day , of course. They were supposed to write a 300 -word essay supporting gun control. Of course, Dotty said, she could write that essay in her native language. But there was no way she could write it in English. She showed Johnny the textbook. The print was so tiny that trying to read just a few pages gave her a headache. On top of that was all the new vocabulary on each page. “I'm going to drop the class,” she said. She wanted to cry. When was she ever going to learn this language?

===========================================================

*Translate into Vietnamese:
------------------------------------------------------------------

Johnny hỏi Dotty cảm thấy như thế nào trong ngày học đầu tiên của lớp học ESL Duarte. Thật là khổ sở, cô bảo với anh. Cô hiểu được rất ít những điều thầy giáo lớp cấp độ 4 đã nói. Đối với cô thì ông nói quá nhanh. Cô đã cố hết sức để qua được lớp cấp độ 3 tại một trường học ở Monrovia.

Khi thầy giáo hỏi còn có câu hỏi nào nữa không, cô nói với ông cô không hiểu được hầu hết những điều ông đã nói. Ông bảo cô đừng lo lắng, vì cô có thể học lại lớp này lần nữa nếu cô trượt trong lần đầu tiên. Dù thế nào đi nữa và luôn luôn như thế, cô không muốn bị rớt trong lần đầu tiên.

Thầy giao cho bài tập về nhà trong ngày học đầu tiên, tất nhiên là thế rồi. Cả lớp có nhiệm vụ viết một bài tiểu luận 300 từ về ủng hộ việc quản lý súng ống. Tất nhiên, Dotty nói, cô có thể viết bài luận văn đó bằng tiếng mẹ đẻ của mình, nhưng không biết làm cách nào để cô có thể viết bằng tiếng Anh được. Cô chỉ cho Johnny thấy cuốn sách giáo khoa. Chữ in quá nhỏ nên việc cố gắng đọc một vài trang đã làm cho cô nhức hết cả đầu. Trên đầu mỗi trang là phần từ vựng mới. "Chắc tớ bỏ học lớp này giữa chừng quá," cô nói. Cô muốn khóc. Biết đến bao giờ cô mới học được ngôn ngữ này chứ?"

433281 top -
Xin nộp bài 43

*Vocabulary:

• drop: làm rơi
• essay: bài luận văn
• fail: rớt
• headache: đau đầu
• terrible: kinh khủng
• tiny: nhỏ xíu

===================

*Yes/No questions:

1.Did Johnny ask Dotty about her first day in ESL class? YES

2.Did she say it was wonderful? NO

3.Did she understand everything the teacher said? NO

4.Did the teacher speak too fast? YES

5.Had she struggled through a Level 3 class? YES

6.Did the teacher ask if there were any questions? YES

7.Did she tell him she understood most of what he had said? NO

8.Did he tell her to worry? NO

9.Could she take the class again? YES

10.Did she want to fail the class? NO

===================

*Fill in the blanks:

Johnny asked Dotty how her first day in _HER_ Duarte ESL class was. It was terrible, she _TOLD_ him. She understood little of what the Level _4_ teacher said. He spoke too fast for her. _SHE_ had struggled through a Level 3 class at _A_ Monrovia school.

When the teacher asked if there _WERE_ any questions, she told him that she didn’t _UNDERSTAND_ most of what he had said. He told _HER_ not to worry; she could take the class _AGAIN_ if she failed it the first time. She _DIDN’t want to fail it the first time, however, _OR_ any time.

He gave them homework the first _DAY_, of course. They were supposed to write a _300_ -word essay supporting gun control. Of course, Dotty said, _SHE_ could write that essay in her native language. __BUT__ there was no way she could write it __IN__ English. She showed Johnny the textbook. The print __WAS__ so tiny that trying to read just a __FEW__ pages gave her a headache. On top of __THAT__ was all the new vocabulary on each page. “__I__ 'm going to drop the class,” she said. She __WANTED__ to cry. When was she ever going to __LEARN__ this language?

==================

*Translate into Vietnamese:

Tiếng Anh khó quá.

Johnny hỏi Dotty đã trãi qua ngày đầu tiên học tiếng anh của cô như thê nào. Nó thật kinh khủng, cô nói với anh ta. Cô chỉ hiểu một chút những gì giáo viên cấp độ 4 nói. Đối với cô thì ông nói quá nhanh. Cô đã cố gắng để vượt qua cấp độ 3 ở trường Monrovia.

Khi thấy giáo hỏi cô có câu hỏi nào nữa không, cô nói với ông rằng hầu như cô không hiểu những gì ông nói. Ông bảo cô đừng lo lắng; cô có thể học lại nếu cô bị rớt lần đầu tiên. Cô không muốn bị rớt dù lần đầu tiên hoặc bất cứ lần nào.

Dĩ nhiên ông vẫn giao bài tập cho họ vào ngày học đầu tiên. Họ có nhiệm vụ phải viết một bài luận 300 từ về việc ủng hộ việc quản lý súng ống. Dĩ nhiên ông nói với cô rằng cô có thể viết bài văn đó bằng tiếng mẹ đẻ. Nhưng cô ta không cách nào có thể viết nó bằng tiếng Anh được. Cô đưa cuốn sách cho Johnny. Chữ in quá nhỏ đến nỗi chỉ cố gắng đọc vài trang thì cô đã nhức đầu. Phía trên đầu mỗi trang sách là từ mới. Cô nói: “Tôi sẽ bỏ lớp học” Cô muốn khóc. Không biết bao giờ cô sẽ học được ngôn ngữ này?
======================

441061 top -
*Vocabulary:
Jacky xin nộp bài ESL 43
• drop:n = rơi, đánh rơi
• essay:n = bài tiểu luận
• fail:v = thất bại, hỏng
• headache:adj = đau đầu
• terrible:adj = rất tồi tệ, kinh khủng
• tiny:adj = nhỏ xíu, nhỏ bé

===================

*Yes/No questions:

1.Did Johnny ask Dotty about her first day in ESL class? yes

2.Did she say it was wonderful? no

3.Did she understand everything the teacher said? no

4.Did the teacher speak too fast? yes

5.Had she struggled through a Level 3 class? yes

6.Did the teacher ask if there were any questions? yes

7.Did she tell him she understood most of what he had said? no

8.Did he tell her to worry? no

9.Could she take the class again? yes

10.Did she want to fail the class? no

===================

*Fill in the blanks:

Johnny asked Dotty how her first day in __her___ Duarte ESL class was. It was terrible, she _told____ him. She understood little of what the Level __4___ teacher said. He spoke too fast for her. _She____ had struggled through a Level 3 class at _a____ Monrovia school.

When the teacher asked if there _were____ any questions, she told him that she didn’t __understand___ most of what he had said. He told __her___ not to worry; she could take the class again if she failed it the first time. She ___didn__ ’t want to fail it the first time, however, ___or__ any time.

He gave them homework the first _day____ , of course. They were supposed to write a __300___ -word essay supporting gun control. Of course, Dotty said, _she____ could write that essay in her native language. But_____ there was no way she could write it _in____ English. She showed Johnny the textbook. The print ___was__ so tiny that trying to read just a __few___ pages gave her a headache. On top of __that___ was all the new vocabulary on each page. “____i_ 'm going to drop the class,” she said. She __wanted___ to cry. When was she ever going to __learn___ this language?

482805 top -

LEARN, LEARN MORE, LEARN FOREVER

ESL 43: ENGLISH IS SO HARD : TIẾNG ANH KHÓ NHƯ THẾ


Vocabulary:

• drop: giảm, sa sút
• essay: làm thử, cố gắng
• fail: trượt, hỏng
• headache: nhức đầu
• terrible: dễ sợ, khủng khiếp
• tiny: nhỏ xíu, tí hon, bé tí
………………………………………..

Translate into Vietnamese:

Johnny asked Dotty how her first day in her Duarte ESL class was. It was terrible, she told him. She understood little of what the Level 4 teacher said. He spoke too fast for her. She had struggled through a Level 3 class at a Monrovia school.
Johnny hỏi Dotty cô học gì ngày đầu tiên trong lớp tiếng Anh của mình. Cô ấy nói với anh ta rằng nó thật khủng khiếp. Cô hiểu rất ít về những bài cấp độ 4 mà giáo viên giảng. Ông nói quá nhanh đối với cô. Cô đã cố gắng vượt qua lớp cấp độ 3 tại trường Monrovia rồi.

When the teacher asked if there were any questions, she told him that she didn’t understand most of what he had said. He told her not to worry; she could take the class again if she failed it the first time. She didn’t want to fail it the first time, however, or any time.
Khi giáo viên hỏi còn câu nào hỏi không . Cô trả lời với giáo viên là cô không hiểu hầu hết những gì Thầy giảng. Ông nói với cô không phải lo lắng; cô có thể tham gia lớp học một lần nữa nếu lần đầu cô thi không đạt. Cô không muốn nó thất bại lần đầu, tất nhiên, hay bất kỳ lần nào.

He gave them homework the first day, of course. They were supposed to write a 300-word essay supporting gun control. Of course, Dotty said, she could write that essay in her native language. But there was no way she could write it in English. She showed Johnny the textbook. The print was so tiny that trying to read just a few pages gave her a headache. On top of that was all the new vocabulary on each page. “I'm going to drop the class,” she said. She wanted to cry. When was she ever going to learn this language?
Ngày đầu Thầy đã cho lớp bài tập về nhà, tất nhiên rồi. Họ có nhiệm vụ phải viết một bài luận 300 từ mô tả việc kiểm tra quản lý súng. Tuy nhiên, Dotty nói, cô sẽ viết bài luận bằng tiếng mẹ đẻ của mình. Nhưng không thể nào cô viết nó bằng tiếng Anh được. Cô cho Johnny xem các sách giáo khoa. In chữ nhỏ như vậy mà cô đã cố gắng đọc chỉ vài trang thôi mà cô đã thấy nhức đầu. Trên đầu mỗi trang là tất cả từ vựng mới. “ Tôi sẽ bỏ lớp học, “ cô nói. Cô muốn khóc. Khi nào và bao giờ cô mới học được ngôn ngữ này?
………………………………………

Yes/No questions:

1.Did Johnny ask Dotty about her first day in ESL class? Yes
2.Did she say it was wonderful? No
3.Did she understand everything the teacher said? No
4.Did the teacher speak too fast? Yes
5.Had she struggled through a Level 3 class? Yes
6.Did the teacher ask if there were any questions? Yes
7.Did she tell him she understood most of what he had said? No
8.Did he tell her to worry? No
9.Could she take the class again? Yes
10.Did she want to fail the class? No
………………………………………..

Fill in the blanks:

Johnny asked Dotty how her first day in her Duarte ESL class was. It was terrible, she told him. She understood little of what the Level 4 teacher said. He spoke too fast for her. She had struggled through a Level 3 class at a Monrovia school.

When the teacher asked if there were any questions, she told him that she didn’t understand most of what he had said. He told her not to worry; she could take the class again if she failed it the first time. She didn’t want to fail it the first time, however, or any time.

He gave them homework the first day, of course. They were supposed to write a 300 -word essay supporting gun control. Of course, Dotty said, she could write that essay in her native language. But there was no way she could write it in English. She showed Johnny the textbook. The print was so tiny that trying to read just a few pages gave her a headache. On top of that was all the new vocabulary on each page. “I'm going to drop the class,” she said. She wanted to cry. When was she ever going to learn this language?


550371 top -
*Vocabulary:

• drop(v): bỏ rơi
• essay(n): luận văn
• fail(v): rớt
• headache(a): đau đầu
• terrible(a): kinh khủng, tồi tệ
• tiny(a): nhỏ xíu

===================

*Yes/No questions:

1.Did Johnny ask Dotty about her first day in ESL class?Yes

2.Did she say it was wonderful?No

3.Did she understand everything the teacher said?No

4.Did the teacher speak too fast?Yes

5.Had she struggled through a Level 3 class?Yes

6.Did the teacher ask if there were any questions?Yes

7.Did she tell him she understood most of what he had said?No

8.Did he tell her to worry?No

9.Could she take the class again?Yes

10.Did she want to fail the class?No

===================

*Fill in the blanks:

Johnny asked Dotty how her first day in __her___ Duarte ESL class was. It was terrible, she __told___ him. She understood little of what the Level __4___ teacher said. He spoke too fast for her. ___She__ had struggled through a Level 3 class at _a____ Monrovia school.

When the teacher asked if there ___are__ any questions, she told him that she didn’t _understand____ most of what he had said. He told ___her__ not to worry; she could take the class __again___ if she failed it the first time. She _did____ ’t want to fail it the first time, however, ___or__ any time.

He gave them homework the first ___day__ , of course. They were supposed to write a __300___ -word essay supporting gun control. Of course, Dotty said, __she___ could write that essay in her native language. __But___ there was no way she could write it __in___ English. She showed Johnny the textbook. The print _was____ so tiny that trying to read just a ___few__ pages gave her a headache. On top of __that___ was all the new vocabulary on each page. “___I__ 'm going to drop the class,” she said. She ___wanted__ to cry. When was she ever going to _learn____ this language?
===================
Tiếng Anh rất khó

Johnny hỏi Dotty về ngày học đầu tiên của cô ở lớp tiếng Anh. Thật là tồi tệ, cô bảo. Cô chỉ hiểu một chút xíu những gì người thầy cấp độ 4 nói. Ông ta nói quá nhanh. Cô đã cố gắng để vượt qua được lớp cấp 3 tai một trường học Monrovia.

Khi thầy giáo hỏi còn câu hỏi nào nữa không, cô ấy nói với ông ta rằng cô không hiểu hầu hết những gì ông ta nói. Ông ta bảo cô không cần phải lo lắng; cô có thể học lại nếu cô rớt lần đầu. Cô không muốn rớt ngay lần đầu tiên, tất nhiên, không bất kì lần nào.

Ông ta ra bài về nhà cho học trò ngày đầu tiên, dĩ nhiên rồi. Họ phải viết một bài luận 300 từ mô tả việc quản lí súng ống. Dĩ nhiên rồi, Dotty nói, cô có thể viết bài luận đó bằng ngôn ngữ của mình. Nhưng không có cách nào để viết bằng tiếng Anh. Cô đưa cho Johnny coi cuốn sách giáo khoa. Chữ in rất nhỏ vì vậy mới đọc vài trang thôi là cô đã nhức đầu. Trên đầu mỗi trang là từ mới. "Mình sẽ bỏ lớp học thôi," cô nói. Cô muốn khóc. Khi nào thì cô mới học được cái ngôn ngữ này đây?

562562 top -
ESL 43: English Is So Hard
1, 2

. 1.New To America
. 2.A Haircut
. 3.The Yardman
. 4.Grab Your Umbrellas
. 5.Shopping for Bargains
. 6.Horses to Ride
. 7.A Shower Injury
. 8.Pete's Sharp Knife
. 9.A Good Sandwich
. 10.Sara's Upset Stomach
. 11.Please Marry Me!
. 12.Laundry Day
. 13.A Noisy Neighbor
. 14.The New Realtor
. 15.The Fire Alarm
. 16.Eddie's Short Visit
. 17.Carbon Monoxide
. 18.A Visit to Asia
. 19.School Boys
. 20.The Loose Button
. 21.The Pile of Paper
. 22.Brushing and Flossing
. 23.Raising the Kids
. 24.A Clean Toilet Bowl
. 25.A Love Letter
. 26.A Bird Attacks
. 27.A Daytime Robbery
. 28.Trick or Treat
. 29.The Motorcycle Rider
. 30.Spock Saves His Dad
. 31.Provider Overbills Customer
. 32.The Breakup
. 33.Famous Model Dies
. 34.Shopping Carts Everywhere
. 35.Four Slit Throats
. 36.Does Garlic Mean Garlic?
. 37.A Jealous Girlfriend
. 38.Towns Hit by Snowstorms
. 39.Another Jealous Girlfriend
. 40.She Loves Her Son
. 41.The Doctor’s Exam
. 42.Hospitals Can Make You Sick
. 43.English Is So Hard
. 44.Hollywood Stars and Tourists
. 45.GEICO’s TV Lizard
. 46.Law and Order in LA
. 47.Destruction of Iraq
. 48.Have You Seen This Man?
. 49.LA Traffic Report
. 50.LA Radio News


. 51.Trash Truck Misses Pick-up
. 52.Her First Driving Accident
. 53.You’re Not a Good Principal
. 54.I’ve Got You Covered
. 55.Paris Goes to Jail in LA
. 56.A Year with No TV
. 57.Let’s Buy Some Paint
. 58.I Need Water for My Clients
. 59.Putting Bunny to Sleep
. 60.Where Is That Darn Battery?
. 61.If You Really Love Me…
. 62.The Wedding Gift (1)
. 63.The Wedding Gift (2)
. 64.Does a Tiger Change Its Stripes?
. 65.No Place Like an Open House
. 66."We Could Have All Died!"
. 67.It’s the Thought that Counts
. 68.Who Ordered the Scallops?
. 69.You’re Not My Daddy
. 70.Let He Who Is Without Sin…
. 71.Shopping at the 99 Cents Store
. 72.Betting Big in Vegas
. 73.Priced to Sell!
. 74.The Handyman Comes
. 75.A Woman Has Needs
. 76.A Hot Day and a Cool Pool
. 77.Up, Up, and Away
. 78.Man's Best Friend
. 79.Six Feet Under
. 80.An Unhappy Worker
. 81.Why the Sky Is Brown
. 82.It’s a Small World
. 83.Suspicious Shoppers
. 84.Death Is Part of Life
. 85.Tagger Shoots Woman
. 86.Crime on the Rise
. 87.Too Soft on Crime
. 88.Pluto Chases Kid
. 89.In Harm’s Way
. 90."Semper Buy"
. 91.A Little Respect, Please
. 92.A Dream from Beyond-1
. 93.A Dream from Beyond-2
. 94.A Trip to Egypt
. 95.No Doughnuts for Old Folks
. 96.It’s Just Business
. 97.A Walk in the Wild
. 98.Elvis Is Alive and Well
. 99.Bad Weed, Bad Call
. 100.Shark Attack


. 101.Love in the Hospital
. 102.Interstate Bridge Collapses
. 103.Stop Selling Those Bunnies
. 104.Actor Tries to Kill Himself
. 105.US Senator Says He’s not Gay
. 106.E.Coli Is Everywhere
. 107.Influenza
. 108.The Hospital Orderly-1
. 109.The Hospital Orderly-2
. 110.Flower Power
. 111.Dog Inherits Millions
. 112.Man Holds Staff Hostage
. 113.Young Boy Defends Sister
. 114.Remember Me?
. 115.The Way to a Man’s Heart
. 116.Sail Around the World
. 117.New Dog-Barking Law
. 118.Man Flies in Lawn Chair-1
. 119.Man Flies in Lawn Chair-2
. 120.Cleaning a Dirty Plate
. 121.Her Driving Lesson
. 122.Hurricane Dean
. 123.Adventurer Disappears
. 124.Nursing Student Disappears
. 125.The Lovely Banana
. 126.Smells like Chicken
. 127.The Wedding-1
. 128.The Wedding-2
. 129.The Waiter
. 130.Your Country Thanks You
. 131.D.B.Cooper Lives On-1
. 132.D.B.Cooper Lives On-2
. 133.I’m No Alcoholic!
. 134.48 Homes Burn Down-1
. 135.48 Homes Burn Down-2
. 136.Drought Attacks Georgia
. 137.A Bad MRI Experience
. 138.Body in a Barrel-1
. 139.Body in a Barrel-2
. 140.Red Meat, Gray Water
. 141.All Bite, No Bark
. 142.Tiger Kills Two Men-1
. 143.Tiger Kills Two Men-2
. 144.Red Flowers Make Her See Red
. 145.The Starbucks Robbery
. 146.The Argument-1
. 147.The Argument-2
. 148.The Toilet Tank-1
. 149.The Toilet Tank-2
. 150.Santa Was Molested
. 151.Fire Kills Two Young Girls
. 152.Police Arrest Fire-Starters
. 153.Get out of "Jail"-1
. 154.Get out of "Jail"-2
. 155.New Year Celebrations
. 156.$50K to Waitress-1
. 157.$50K to Waitress-2
. 158.Who Needs School?
. 159.Black Friday
. 160.JFK Assassination
. 161.Don’t Top Off the Tanks
. 162.The Clapper
. 163.Tuberculosis Still Kills
. 164.Old Dogs Become Young Again
. 165.Ham and Eggplant
. 166.A Hole in Her Ear-1
. 167.A Hole in Her Ear-2
. 168.The Drugs Keep Coming
. 169.Missing Husband-1
. 170.Missing Husband-2
. 171.Don’t Get Mad-Get Even
. 172.The Christmas Gift-1
. 173.The Christmas Gift-2
. 174.The Haircut-1
. 175.The Haircut-2
. 176.The Robbery at the Mall-1
. 177.The Robbery at the Mall-2
. 178.The Driving Lesson-1
. 179.The Driving Lesson-2
. 180.The Move to Georgia-1
. 181.The Move to Georgia-2
. 182.I’ll Get a Job in a Restaurant
. 183.A Cleaner River-1
. 184.A Cleaner River-2
. 185.The Spitter
. 186.Kill Those Flies-1
. 187.Kill Those Flies-2
. 188.The Oil Change-1
. 189.The Oil Change-2
. 190.Boy Starts Huge Fire
. 191.Writers Go on Strike
. 192.Please Don’t Hurt Me!
. 193.It’s Just a Little White Lie
. 194.Jury Service in California
. 195.The Rude Golfer-1
. 196.The Rude Golfer-2
. 197.Man Invents Toilet for Cars
. 198.Monkeys Cause Man’s Death
. 199.The Light Eater-1
. 200.The Light Eater-2


. 201.Sara Went Shopping
. 202.Man Injured at Fast Food Place
. 203.A Life-Saving Cow
. 204.Driver Loses Mabel, Finds Jail
. 205.Jerry Decided To Buy a Gun
. 206.Freeway Chase
. 207.Better To Be Unlucky
. 208.Food Fight Erupted in Prison
. 209.How His Pig is Doing
. 210.Goats Being Hired
. 211.A Missing Cat
. 212.Book Him
. 213.Water Under the Sink-1
. 214.Water Under the Sink-2
. 215.Theft Occurs Everywhere
. 216.Eggs and a Bunny
. 217.Goodbye to Clean Couple
. 218.$100 Deposit
. 219.Books Don’t Grow on Trees
. 220.A Murder-Suicide
. 221.New Store and Its Owners
. 222.Hit-and-Run Charge
. 223.Gasoline Prices Hit Record High
. 224.A Festival of Books
. 225.Crazy Housing Prices
. 226.Happy and Unhappy Renters
. 227.Pulling Out Nine Tons of Trash
. 228.Cloning Pets
. 229.Rentals at the Oceanside
. 230.Trees Are a Threat
. 231.Gets Booked, Writes a Book
. 232.Popular Park Reopens
. 233.Swim Classes Begin Soon
. 234.Not Sitting Around
. 235.Get Millions for Homeless
. 236.Tenants Watch Building Burn
. 237.Bathtub Blues
. 238.Blood Drive at Civic Center
. 239.City Hosts 42nd Art Fair
. 240.City and Crime
. 241.Bank Robbery
. 242.Immigration Goes Online
. 243.Jimmy Fixes His Door
. 244.Needs a New Air-Conditioner
. 245.Man Gets 12 Years for Fraud
. 246.Man Shoots Up Post Office
. 247.Murals Are Over 200 Years Old
. 248.Pier Collapses
. 249.Cameras in Police Cars
. 250.A School Girl Sues Her School


. 251.SUV Driver Sends Officer Flying
. 252.Boy Drowns in Neighbor's Pool
. 253.Woman Dies in House Fire
. 254.Plane Crashes into House
. 255.Fishing for Girls
. 256.Shot Next to Christmas Tree
. 257.Stabbed Outside Nightclub
. 258.Fishing Boat Sinks
. 259.The Mysterious Carport Stain
. 260.Lies About Winning Lottery
. 261.Victory Dance Leads to Death
. 262.Eat Your Vegetables
. 263.Honk if You're in a Hurry
. 264.The Man Who Loved Women
. 265.How to Get out of Jury Duty
. 266.The Way to a Man’s Heart
. 267.Female Seeks Mature Male
. 268.Let’s Go Fishing
. 269.Train Wreck “Frees” Cows
. 270.Valuable Guitar Found
. 271.Stepmother Kills Herself
. 272.Beautiful Teacher Smiles
. 273.Are Criminals Taking Over LA?
. 274.Police Arrest Happy Van Driver
. 275.Say Your Prayers
. 276.The Final Phone Call
. 277.Almost Perfect Children
. 278.There Goes the Neighborhood!
. 279.Let’s Go to Vegas!
. 280.Squirrel Attacks Woman
. 281.To Save His Baby
. 282.English Is Confusing
. 283.Pump Up the Tires
. 284.Don’t Go Swimming
. 285.The Park That Went to the Dogs
. 286.Can You Spare a Carburetor?
. 287.Golf Like a Girl
. 288.Take Me Out to the Ball Game
. 289.Take This Job and Shove It
. 290.Where Did That Book Go?
. 291.When You’ve Got Your Health
. 292.That ‘New Car’ Smell
. 293.Inviting Poor Student to Dinner
. 294.When I'm in the Bathroom
. 295.It Was an Old, Worthless Clock
. 296.Five-Finger Discount on Candy
. 297.Collecting Seashells
. 298.At the Store Entrance
. 299.We Will See the World
. 300.Get Me a Caffe Latte
. 301.The Slow Computer-1
. 302.The Slow Computer-2
. 303.The Careful Reader
. 304.Avoid the Flu
. 305.Magician Attracts Women
. 306.US Border Patrol
. 307.Car Shopping in California
. 308.Happy Anniversary
. 309.“Read All about It!”
. 310.A Factory Worker
. 311.Bad Pork
. 312.Don’t Eat the Meat
. 313.Copper Robbers
. 314.Weekly Driving Lessons-1
. 315.Weekly Driving Lessons-2
. 316.Laundry Day-1
. 317.Laundry Day-2
. 318.The Bargain CD Set-1
. 319.The Bargain CD Set-2
. 320.It’s All Over
. 321.The New Clothes-1
. 322.The New Clothes-2
. 323.Food as Punishment
. 324.US Passports Outsourced
. 325.The Demanding Son
. 326.A Practical Joke
. 327.The Dead Pedestrian
. 328.Bad News, Good News
. 329.The Cluster Balloonist
. 330.The Rude Clerk
. 331.The Tax Charge
. 332.The Fire in the Hills-1
. 333.The Fire in the Hills-2
. 334.The Vacuum Cleaner Filter-1
. 335.The Vacuum Cleaner Filter-2
. 336.The Rental Car-1
. 337.The Rental Car-2
. 338.The Marathon Cheater
. 339.School Bus Crashes
. 340.Don’t Take My Property
. 341.New Law for Taco Trucks
. 342.The Refund-1
. 343.The Refund-2
. 344.Shut Your Mouth
. 345.TSA’s New Policy-1
. 346.TSA’s New Policy-2
. 347.I’m Pregnant
. 348.Court Approves Same-Sex Marriage
. 349.Impolite to His Brother
. 350.Protecting the Public
. 351.Malibu to License Paparazzi
. 352.I'm Moving to NY
. 353.The Heart Attack-1
. 354.The Heart Attack-2
. 355.Let's Speak English

THE END


Update: October 16th, 2016.
PayPal về email:
[email protected]


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

*Lãnh Sự Quán bước đầu trở lại xử lý Hồ sơ Thị thực Định cư, bắt đầu từ Thứ Hai ngày 29/6/2020. Xem thông tin chi tiết

Image
Image
ESL đăng ký: Bạn không cần phải đăng ký gì cả. Chỉ việc nhẩy vào bài ESL 1 học và làm bài tập. Tiếp tục những bài kế tiếp càng nhanh càng tốt. Mình sẽ 888 và thỉnh thoảng cùng nhau nhắc nhở cho vui hén. Chứ thật ra việc học là việc của tự bản thân mình. Mình giỏi thì mình được nhờ hén.

Nickname           # bài
-----------------------------------------
Anthonydavetruong 51
BaoLaTinhChua 1
Bluecloud 1
bongbong 3
Brianthao08 2
Brenda 8
Cachua 4
Catandpuppy 2
Chaubaoct 11
Chauongco 2

Coua 3
Crystal 4
Cuomxiu 1
cương71 2
cycydang 1
Dangcoi100 1
David85 3
Diemhanh 5
Dinhdung 1
Dinhphan 9

doanchin 72
Evangeline 2
giadinhnho 2
Granger 6
hangtesa 3
HelenLe 4
HenryWu 12
Hientohoang 7
Hoa1971 22
Hoahai 1

HoangThiQuynhNhu 298
HongAckerman 1
Hongbambi 43
Hotheart 11
huanhatran 11
jacky9999 54
Jonny 8
Kellyninhhoa 1
Kingsmen 1
Kimnguyen10288 1

lanhuongbm 355
letuyetnghi 5
Lucbinh 1
Llphi777 2
Maluita659 1
Mangthit 2
matmuathu 1
MeoMuop 1
Miah 2
Mikun 4

Minhthoaidan 2
Minhloan 3
Minion 1
mnsun 5
moka 1
Myphuong12317 4
Myvan 2
Mujor 1
nbthuan1980 1

newsky272 1
Ngoclucbao 2
Ngocminh60 4
Ngotuananh1908 93
Nguyenthoa 1
Nguyetbang 2
Nguyenthimylinh 4
nhungcongangungoc 115
Ninian 54
Oanhnt 12

Petervu007 5
phamtrang24388 3
Pholau7 3
Phuong60 10
Phuonghang 7
Quangchien65 35
syncreation 33
Thanhtrihuynh 146
Thao077 1
Tinatinh 8

Tieuphong 1
Truongthinhutruc1966 4
Tomry 6
Thuyhangthinguyen 1
Thienphuong1010 10
tuanpc 43
Tungsu 7
tuongvi1303 1
Vuonglan 1
Vuthanh1957 28

Vuthitue 2
Vha08 2
wildcat 7
Yam 1
Ylytrang 26

-------------------------
. Tổng cộng 95 học viên


Update: July 23rd, 2019.