.
ESL 41: The Doctor's Exam
1, 2 - bottom


ESL 41: The Doctor's ExamDownload


Rebecca's stomach hurt. She said that sometimes it felt like someone was peeling the skin off her belly; that pain felt worse than when she gave birth 17 years ago. She finally went to a doctor. He asked a lot of questions, and then examined her. He decided that she needed a couple of ultra-sound tests.

The tests revealed that she had two small ovarian cysts. The doctor said he did not think that those cysts were causing the problem. He wanted to do another test. It was called a colonoscopy. Rebecca told her boyfriend Ron about the doctor's suggestion.

"A colonoscopy?! You've got a problem in your belly, and he wants to examine your butt? Where did you find this quack? I'll bet he got his 'degree' off the Internet."

Rebecca asked her boyfriend where he got his medical degree from. Of course, he had no medical degree, but he told Rebecca that it was just common sense.

"If your car isn't running right, and the mechanic wants to look in your trunk to find the problem, what would you think? Would you let him charge you good money to examine your trunk, or would you go find a mechanic who knows what he's doing?"

Rebecca went to a medical site on the Internet later and discovered that some colon problems definitely could cause stomach pains.

233513 top -


*Vocabulary:

• belly:
• butt:
• colon:
• colonoscopy:
• cyst:
• definitely:
• examine:
• mechanic:
• ovarian:
• pain:
• peel:
• quack:
• reveal:
• stomach:
• trunk:
• ultra:

==================

*Yes/No questions:

1.Did Rebecca's stomach hurt?

2.Did it feel like someone was peeling the skin off her back?

3.Did the pain feel worse than when she gave birth?

4.Did she finally go to the hospital?

5.Did the doctor ask lots of questions?

6.Did the doctor examine her?

7.Did the doctor decide that she needed an X ray?

8.Did she have two big ovarian cysts?

9.Did the doctor think the cysts were causing the problem?

10.Did he want to do another test?

=================

*Fill in the blanks:

Rebecca's stomach hurt. She said that sometimes it _____ like someone was peeling the skin off her _____ ; that pain felt worse than when she gave _____ 17 years ago. She finally went to a _____ . He asked a lot of questions, and then _____ her. He decided that she needed a couple _____ ultra-sound tests.

The tests revealed that she had _____ small ovarian cysts. The doctor said he did _____ think that those cysts were causing the problem. _____ wanted to do another test. It was called _____ colonoscopy. Rebecca told her boyfriend Ron about the _____ 's suggestion.

"A colonoscopy?! You've got a problem in _____ belly, and he wants to examine your butt? _____ did you find this quack? I'll bet he _____ his 'degree' off the Internet."

Rebecca asked her _____ where he got his medical degree from. Of _____ , he had no medical degree, but he told _____ that it was just common sense.

"If your _____ isn't running right, and the mechanic wants to _____ in your trunk to find the problem, what _____ you think? Would you let him charge you _____ money to examine your trunk, or would you _____ find a mechanic who knows what he's doing?"

_____ went to a medical site on the Internet _____ and discovered that some colon problems definitely could _____ stomach pains.

====================

*Translate into Vietnamese:

............

233514 top -
*Vocabulary:

• belly: (tiếng lóng) bụng
• butt: (tiếng lóng) mông
• colon: ruột kết
• colonoscopy: bản kết quả kiểm tra soi ruột
• cyst: u nang
• definitely: chính xác, dứt khoát là vậy.
• examine: kiểm tra, khám
• mechanic: thợ máy
• ovarian: buồng trứng
• pain: cơn đau
• peel: bong, tróc,..
• quack: thầy lang băm (kẻ bất tài nhưng tỏ ra giỏi giang)
• reveal: phát hiện
• stomach: bụng, dạ dày
• trunk: thân
• ultra: ultra-sound: siêu âm

==================

*Yes/No questions:

1.Did Rebecca's stomach hurt? Yes, it did.

2.Did it feel like someone was peeling the skin off her back? No, it didn't. it feel like someone was peeling the skin off her belly.

3.Did the pain feel worse than when she gave birth? yes, it did.

4.Did she finally go to the hospital? No, she didn't. She went to see a doctor (i mean maybe she came to a clinic or a hospital).

5.Did the doctor ask lots of questions? yes, he did.

6.Did the doctor examine her? yes, he did.

7.Did the doctor decide that she needed an X ray? No he didn't. He decide that she needed a couple of ultra-sound tests.

8.Did she have two big ovarian cysts? No, she didn't. They are two small ovarian cysts.

9.Did the doctor think the cysts were causing the problem? No, he didn't.

10.Did he want to do another test? Yes, he did.

=================

*Fill in the blanks:

Rebecca's stomach hurt. She said that sometimes it ____felt_ like someone was peeling the skin off her __ belly; that pain felt worse than when she gave __birth___ 17 years ago. She finally went to a __doctor___ . He asked a lot of questions, and then __examined___ her. He decided that she needed a couple ___of__ ultra-sound tests.

The tests revealed that she had __two___ small ovarian cysts. The doctor said he did __not___ think that those cysts were causing the problem. __He___ wanted to do another test. It was called __a___ colonoscopy. Rebecca told her boyfriend Ron about the __doctor___ 's suggestion.

"A colonoscopy?! You've got a problem in _your____ belly, and he wants to examine your butt? __where___ did you find this quack? I'll bet he ___got__ his 'degree' off the Internet."

Rebecca asked her __boyfriend___ where he got his medical degree from. Of __course___ , he had no medical degree, but he told ___her__ that it was just common sense.

"If your __car___ isn't running right, and the mechanic wants to ___look__ in your trunk to find the problem, what __would___ you think? Would you let him charge you __good___ money to examine your trunk, or would you ___go__ find a mechanic who knows what he's doing?"

__Rebecca___ went to a medical site on the Internet __site___ and discovered that some colon problems definitely could ___cause__ stomach pains.

====================

*Translate into Vietnamese:

Rebecca bị đau bụng. Cô ấy nói rằng mình đau đến nỗi như có ai đó lột bong da bụng của mình vậy, cơn đau bụng dữ dội hơn khi cô ấy sinh con cách đây 17 năm. Cuối cùng Rebecca đi khám bác sĩ. Bác sĩ đã hỏi Rebecca rất nhiều câu hỏi và sau đó kiểm tra tình trạng của cô ấy. Bác sĩ cho biết cô ấy cần qua hai cuộc siêu âm để kiểm tra.

Kết quả cho thấy Rebecca có hai khối u nang buồng trứng nhỏ. Nhưng bác sĩ cho rằng ông không nghĩ những khối nang nhỏ này là nguyên nhân khiến Rebecca đau bụng như vậy. Vì vậy bác sĩ cần Rebecca làm một cuộc kiểm tra khác, đó là kiểm tra soi đường ruôt. Rebecca đã cho bạn trai mình biết yêu cầu đó của bác sĩ.

"Một cuộc kiểm tra đường ruột ư?! Bụng em có vấn đề mà ông ấy muốn kiểm tra phần mông em sao? em tìm ông thầy lang băm này ở đâu ra vậy? Anh cá với em là 'tấm bằng ' bác sĩ của ông ta được Internet chứng nhận mà ra ( chứ chẳng có trường nào cấp cả!)"

Rebecca hỏi bạn trai mình rằng anh ta lấy bằng bác sĩ từ đâu. Dĩ nhiên là anh ta không có tấm bằng bác sĩ nào, nhưng anh ta bảo Rebecca rằng đó là chuyện thường tình thôi.

" vậy nếu xe của anh không chạy được nữa, và ông thợ máy muốn quan sát thân xe của anh để tìm hiểu nguyên nhân, anh sẽ nghĩ thế nào? Anh sẽ trả cho ông thợ máy đó hậu hĩnh để kiểm tra ra vấn đề trong cái thân xe của anh, hay anh sẽ đi tìm một ông thợ máy khác để xem người thợ máy trước đó làm đúng hay không?"

Rebecca sau đó đã vào một trang mạng về y học tìm hiểu và khám phá ( phát hiện) ra rằng một vài vấn đề gặp phải ở đường ruột cũng hoàn toàn có thể gây ra chứng đau bụng.


P/S: mylinh có thói quen kỳ quặc là làm gì cũng hay làm từ sau ra trước. Ví dụ như đọc sách, báo, tạp chí mylinh cũng giở đọc từ trang sau cùng tới trước. Nên mylinh học ở đây cũng vậy (học từ bài sau cùng ra bài trước) do thói quen từ nhỏ khó bỏ. Nếu thói quen ngược ngạo này của mylinh vô tình làm ACE trong lớp khó chịu thì rất mong mọi người thông cảm hiểu cho và bỏ qua. Thanks in advance!

233562 top -

Done...

233859 top -
A! mylinh sơ suất quá! lo tập trung vào mạch văn bài viết mà không để ý tới thì quá khứ đơn trong bài! Cảm ơn maiphuong đã sửa dùm mylinh nhé! :D

233988 top -
Hongbambi xin nộp bài 41

*Vocabulary:

• belly: BỤNG
• butt: MÔNG
• colon: RUỘT
• colonoscopy: SOI RUỘT
• cyst: U NANG
• definitely: 1 CÁCH RÕ RÀNG
• examine: KIỂM TRA
• mechanic: THỢ MÁY
• ovarian: BUỒNG TRỨNG
• pain: ĐAU
• peel: LỘT, BÓC
• quack: LANG BĂM
• reveal: PHÁT HIỆN, LỘ RA
• stomach: BỤNG
• trunk: THÂN, MÌNH
• ultrasound : SIÊU ÂM

==================

*Yes/No questions:

1.Did Rebecca's stomach hurt? - YES.

2.Did it feel like someone was peeling the skin off her back? - NO.

3.Did the pain feel worse than when she gave birth? - YES.

4.Did she finally go to the hospital? - NO.

5.Did the doctor ask lots of questions? - YES.

6.Did the doctor examine her? - YES.

7.Did the doctor decide that she needed an X ray? - NO.

8.Did she have two big ovarian cysts? - NO.

9.Did the doctor think the cysts were causing the problem?
- NO.
10.Did he want to do another test? - YES.

=================

*Fill in the blanks:

Rebecca's stomach hurt. She said that sometimes it __FELT__ like someone was peeling the skin off her __BELLY__ ; that pain felt worse than when she gave __BIRTH__ 17 years ago. She finally went to a __DOCTOR__ . He asked a lot of questions, and then __EXAMINED__ her. He decided that she needed a couple __OF__ ultra-sound tests.

The tests revealed that she had __TWO__ small ovarian cysts. The doctor said he did __NOT__ think that those cysts were causing the problem. __HE__ wanted to do another test. It was called __A__ colonoscopy. Rebecca told her boyfriend Ron about the __DOCTOR__ 's suggestion.

"A colonoscopy?! You've got a problem in __YOUR__ belly, and he wants to examine your butt? __WHERE__ did you find this quack? I'll bet he __GOT__ his 'degree' off the Internet."

Rebecca asked her __BOYFRIEND__ where he got his medical degree from. Of __COURSE__ , he had no medical degree, but he told __REBECCA__ that it was just common sense.

"If your __CAR__ isn't running right, and the mechanic wants to __LOOK__ in your trunk to find the problem, what __WOULD__ you think? Would you let him charge you __GOOD__ money to examine your trunk, or would you __GO__ find a mechanic who knows what he's doing?"

__REBECCA__ went to a medical site on the Internet __LATER__ and discovered that some colon problems definitely could __CAUSE__ stomach pains.

====================

247239 top -

Done...

250477 top -
tuananh xin nộp bài

*Vocabulary:

• belly(n): bụng, dạ dày
• butt(n): mông
• colon(n): ruột kết
• colonoscopy(n): soi ruột kết
• cyst(n): u nang
• definitely(adv): một cách chắc chắn
• examine(v): kiểm tra
• mechanic(n): thợ máy
• ovarian(n): buồng trưng
• pain(n): nỗi đau
• peel(v): bóc vỏ
• quack(n): lang băm
• reveal(v): lộ ra
• stomach(n): dạ dày
• trunk(n): thùng máy
• ultra(a): siêu

==================

*Yes/No questions:

1.Did Rebecca's stomach hurt?Yes

2.Did it feel like someone was peeling the skin off her back?No

3.Did the pain feel worse than when she gave birth?Yes

4.Did she finally go to the hospital?No

5.Did the doctor ask lots of questions?Yes

6.Did the doctor examine her?Yes

7.Did the doctor decide that she needed an X ray?No

8.Did she have two big ovarian cysts?No

9.Did the doctor think the cysts were causing the problem?No

10.Did he want to do another test?Yes

=================

*Fill in the blanks:

Rebecca's stomach hurt. She said that sometimes it __felt___ like someone was peeling the skin off her ___belly__ ; that pain felt worse than when she gave ___birth__ 17 years ago. She finally went to a _doctor____ . He asked a lot of questions, and then _examined____ her. He decided that she needed a couple __of___ ultra-sound tests.

The tests revealed that she had ___two__ small ovarian cysts. The doctor said he did __not___ think that those cysts were causing the problem. __He___ wanted to do another test. It was called ___a__ colonoscopy. Rebecca told her boyfriend Ron about the __doctor___ 's suggestion.

"A colonoscopy?! You've got a problem in __your___ belly, and he wants to examine your butt? _where____ did you find this quack? I'll bet he __got___ his 'degree' off the Internet."

Rebecca asked her __boyfriend___ where he got his medical degree from. Of __course___ , he had no medical degree, but he told ___Rebecca__ that it was just common sense.

"If your _car____ isn't running right, and the mechanic wants to ___look__ in your trunk to find the problem, what ___would__ you think? Would you let him charge you __good___ money to examine your trunk, or would you _go____ find a mechanic who knows what he's doing?"

___Rebecca__ went to a medical site on the Internet __later___ and discovered that some colon problems definitely could __cause___ stomach pains.

====================

*Translate into Vietnamese:

Bài kiểm tra của bác sĩ

Dạ dày của Rebecca đang đau. Cô nói rằng đôi khi nó giống như có ai đó đang lột da của bụng cô vậy; cơn đau tệ hơn khi cô sanh vào 17 năm trước. Cô cuối cùng tìm tới một bác sĩ. Ông ta hỏi cô rất nhiều câu hỏi, và rồi khám cô. Ông ta quyết định rằng cô ta cần siêu âm hai lần.

Cuộc kiểm tra cho thấy cô có hai khối u nang nhỏ. Vị bác sĩ nói rằng ông ta không nghĩ những khối u nang đó là nguyên nhân gây ra cơn đau. Ông ta muốn một lần kiểm tra khác nữa. Đó được gọi là kiểm tra ruột kết. Rebecca bảo bạn trai cô ta Ron về dự đoán của bác sĩ.

"Ruột kết ư?! Em có vấn đề ở bụng và ông ta muốn khám mông của em? Em tìm đâu ra ông lang băm này vậy? Anh cá là ông ta có bằng từ trên mạng."

Rebecca hỏi bạn trai cô rằng vậy anh ta có bằng y khoa từ đâu. Dĩ nhiên là anh ta không có rồi, nhưng anh ta bảo với Rebecca rằng đó là phản ứng thông thường thôi.

"Nếu xe của anh không chạy tốt, và người thợ máy muốn kiểm tra thùng xe để tìm nguyên nhân, anh sẽ nghĩ sao? Anh sẽ trả cho ông ta hậu hĩnh để kiểm tra thùng xe hay anh sẽ tìm một thợ máy biết ông ta đang làm gì sao?"

Rebecca vào một trang web y khoa tren mạng sau đó và nhận thấy một vài vấn đề về ruột kết có thể gây đau dạ dày.

251383 top -

Done...

259792 top -
Nộp bài ESL 41: The Doctor’s Exam
*Vocabulary:

• belly: Bụng
• butt: Mông
• colon: Ruột kết
• colonoscopy: Bản kết quả kiểm tra soi ruột
• cyst: U nang
• definitely: Chính xác
• examine: Kiểm tra
• mechanic: Thợ máy
• ovarian: Buồng trứng
• pain: Cơn đau
• peel: Bong
• quack: Thầy lang băm
• reveal: Phát hiện
• stomach: Bụng
• trunk: Thân
• ultra: Siêu âm

==================

*Yes/No questions:

1.Did Rebecca's stomach hurt? Yes

2.Did it feel like someone was peeling the skin off her back? No

3.Did the pain feel worse than when she gave birth? Yes

4.Did she finally go to the hospital? No

5.Did the doctor ask lots of questions? Yes

6.Did the doctor examine her? Yes

7.Did the doctor decide that she needed an X ray? No .

8.Did she have two big ovarian cysts? No

9.Did the doctor think the cysts were causing the problem? No

10.Did he want to do another test? Yes

=================

*Fill in the blanks:

Rebecca's stomach hurt. She said that sometimes it _felt_ like someone was peeling the skin off her belly; that pain felt worse than when she gave _birth_ 17 years ago. She finally went to a _doctor_ . He asked a lot of questions, and then _examined_ her. He decided that she needed a couple _of_ ultra-sound tests.

The tests revealed that she had _two_ small ovarian cysts. The doctor said he did _not_ think that those cysts were causing the problem. _He_ wanted to do another test. It was called _a_ colonoscopy. Rebecca told her boyfriend Ron about the _doctor_ 's suggestion.

"A colonoscopy?! You've got a problem in _your_ belly, and he wants to examine your butt? _where_ did you find this quack? I'll bet he _got_ his 'degree' off the Internet."

Rebecca asked her _boyfriend_ where he got his medical degree from. Of _course_ , he had no medical degree, but he told _her_ that it was just common sense.

"If your _car_ isn't running right, and the mechanic wants to _look_ in your trunk to find the problem, what _would_ you think? Would you let him charge you _good_ money to examine your trunk, or would you _go_ find a mechanic who knows what he's doing?"

_Rebecca_ went to a medical site on the Internet _site_ and discovered that some colon problems definitely could _cause_ stomach pains.

268051 top -

Done

274706 top -
*Vocabulary:

• belly: cái bụng
• butt: gốc (cây), cuống (lá), cái mông
• colon: ruột kết
• colonoscopy:
• cyst: u, u nang
• definitely (adv) 1 cách rõ ràng
• examine (v) kiểm tra
• mechanic: thợ máy, công nhân cơ khí
• ovarian: buồng trứng
• pain: nỗi đau
• peel (v) lột
• quack (n,v) tiếng vịt cạp cạp
• reveal (v) tiết lộ
• stomach: dạ dày
• trunk: thân/ vòi (con voi)
• ultra (ạdj) cực kỳ

==================

*Yes/No questions:

1.Did Rebecca's stomach hurt? yes

2.Did it feel like someone was peeling the skin off her back?yes

3.Did the pain feel worse than when she gave birth?yes

4.Did she finally go to the hospital?no

5.Did the doctor ask lots of questions?yes

6.Did the doctor examine her?yes

7.Did the doctor decide that she needed an X ray?no,some ultra-sound tests

8.Did she have two big ovarian cysts?no, two small ovarian cysts

9.Did the doctor think the cysts were causing the problem?no

10.Did he want to do another test?yes

=================

*Fill in the blanks:

Rebecca's stomach hurt. She said that sometimes it __felt___ like someone was peeling the skin off her ______stomach__ ; that pain felt worse than when she gave ______birth__ 17 years ago. She finally went to a ______doctor__ . He asked a lot of questions, and then __examined___ her. He decided that she needed a couple ___of__ ultra-sound tests.

The tests revealed that she had __two___ small ovarian cysts. The doctor said he did __not___ think that those cysts were causing the problem. __He___ wanted to do another test. It was called __a___ colonoscopy. Rebecca told her boyfriend Ron about the ______doctor__ 's suggestion.

"A colonoscopy?! You've got a problem in __your___ belly, and he wants to examine your butt? ____Where___ did you find this quack? I'll bet he __got___ his 'degree' off the Internet."

Rebecca asked her ____boyfriend___ where he got his medical degree from. Of ______course__ , he had no medical degree, but he told __her___ that it was just common sense.

"If your ___car__ isn't running right, and the mechanic wants to ____look___ in your trunk to find the problem, what __would___ you think? Would you let him charge you ___gơod__ money to examine your trunk, or would you __go___ find a mechanic who knows what he's doing?"

___Rebecca__ went to a medical site on the Internet ____later___ and discovered that some colon problems definitely could __cause___ stomach pains.

320985 top -

Done

321203 top -
Mình nộp bài nha.

*Yes/No questions:
1.Did Rebecca's stomach hurt? Yes, she did.
2.Did it feel like someone was peeling the skin off her back? No, it didn't.
3.Did the pain feel worse than when she gave birth? Yes, it did.
4.Did she finally go to the hospital? No, she didn't.
5.Did the doctor ask lots of questions? Yes, he did.
6.Did the doctor examine her? Yes, he did.
7.Did the doctor decide that she needed an X ray? No, he didn't.
8.Did she have two big ovarian cysts? No, she didn't.
9.Did the doctor think the cysts were causing the problem? No, he didn't.
10.Did he want to do another test? Yes, he did.

*Fill in the blanks:
Rebecca's stomach hurt. She said that sometimes it __felt___ like someone was peeling the skin off her __belly___ ; that pain felt worse than when she gave ___birth__ 17 years ago. She finally went to a ___doctor__ . He asked a lot of questions, and then ___examined__ her. He decided that she needed a couple __of___ ultra-sound tests.

The tests revealed that she had ___two__ small ovarian cysts. The doctor said he did ___not__ think that those cysts were causing the problem. ___He__ wanted to do another test. It was called __a___ colonoscopy. Rebecca told her boyfriend Ron about the __doctor___ 's suggestion.

"A colonoscopy?! You've got a problem in __your___ belly, and he wants to examine your butt? ___Where__ did you find this quack? I'll bet he __got___ his 'degree' off the Internet."

Rebecca asked her ___boyfriend__ where he got his medical degree from. Of _course____ , he had no medical degree, but he told __her___ that it was just common sense.

"If your ___car__ isn't running right, and the mechanic wants to __look___ in your trunk to find the problem, what __would___ you think? Would you let him charge you ___good_ money to examine your trunk, or would you ___go__ find a mechanic who knows what he's doing?"

__Rebeca___ went to a medical site on the Internet ___later__ and discovered that some colon problems definitely could __cause___ stomach pains.

*Translate into Vietnamese:
Rebecca bị đau bụng. Cô ấy nói rằng thỉnh thoảng nó có cảm giác như có ai đó lột da bụng của mình vậy, cơn đau dữ dội hơn khi cô ấy sinh con cách đây 17 năm. Cuối cùng Rebecca đi khám bác sĩ. Bác sĩ đã hỏi Rebecca rất nhiều và sau đó kiểm tra tình trạng của cô ấy. Bác sĩ cho biết cô ấy cần qua hai cuộc siêu âm để kiểm tra.

Kết quả cho thấy Rebecca có hai khối u nang nhỏ trong buồng trứng. Nhưng bác sĩ cho rằng ông không nghĩ những khối nang nhỏ này là nguyên nhân khiến Rebecca đau bụng như vậy. Vì vậy bác sĩ cần Rebecca làm một cuộc kiểm tra khác, đó là kiểm tra soi đường ruột. Rebecca đã cho bạn trai mình biết yêu cầu đó của bác sĩ.

"Một cuộc kiểm tra đường ruột ư?! Bụng em có vấn đề mà ông ấy muốn kiểm tra phần mông em sao? em tìm ông thầy lang băm này ở đâu ra vậy? Anh cá với em là "tấm bằng" bác sĩ của ông ta được Internet chứng nhận mà ra."

Rebecca hỏi bạn trai mình rằng anh ta lấy bằng bác sĩ từ đâu. Dĩ nhiên là anh ta không có tấm bằng bác sĩ nào, nhưng anh ta bảo Rebecca rằng đó là chuyện thường tình thôi.

"Vậy nếu xe của anh không chạy được nữa, và ông thợ máy muốn quan sát thùng xe của anh để tìm hiểu nguyên nhân, anh sẽ nghĩ thế nào? Anh sẽ trả cho ông thợ máy đó hậu hĩnh để kiểm tra ra vấn đề trong cái thùng xe của anh, hay anh sẽ đi tìm một ông thợ máy khác để xem người thợ máy trước đó làm đúng hay không?"

Rebecca sau đó đã vào một trang mạng về y học tìm hiểu và phát hiện ra rằng một vài vấn đề gặp phải ở đường ruột cũng hoàn toàn có thể gây ra chứng đau bụng.

332149 top -

*Vocabulary:

• belly(n): bụng, dạ dày
• butt(n): mông
• colon(n): ruột kết
• colonoscopy(n): soi ruột kết
• cyst(n): u nang
• definitely(adv): một cách chắc chắn
• examine(v): kiểm tra
• mechanic(n): thợ máy
• ovarian(n): buồng trứng
• pain(n): nỗi đau
• peel(v): bóc vỏ
• quack(n): lang băm
• reveal(v): lộ ra
• stomach(n): dạ dày
• trunk(n): thùng máy
• ultra(a): siêu âm

==================

*Yes/No questions:

1.Did Rebecca's stomach hurt?Yes

2.Did it feel like someone was peeling the skin off her back?No

3.Did the pain feel worse than when she gave birth?Yes

4.Did she finally go to the hospital?No

5.Did the doctor ask lots of questions?Yes

6.Did the doctor examine her?Yes

7.Did the doctor decide that she needed an X ray?No

8.Did she have two big ovarian cysts?No

9.Did the doctor think the cysts were causing the problem?No

10.Did he want to do another test?Yes

=================

*Fill in the blanks:

Rebecca's stomach hurt. She said that sometimes it __felt___ like someone was peeling the skin off her ___belly__ ; that pain felt worse than when she gave ___birth__ 17 years ago. She finally went to a _doctor____ . He asked a lot of questions, and then _examined____ her. He decided that she needed a couple __of___ ultra-sound tests.

The tests revealed that she had ___two__ small ovarian cysts. The doctor said he did __not___ think that those cysts were causing the problem. __He___ wanted to do another test. It was called ___a__ colonoscopy. Rebecca told her boyfriend Ron about the __doctor___ 's suggestion.

"A colonoscopy?! You've got a problem in __your___ belly, and he wants to examine your butt? _where____ did you find this quack? I'll bet he __got___ his 'degree' off the Internet."

Rebecca asked her __boyfriend___ where he got his medical degree from. Of __course___ , he had no medical degree, but he told ___Rebecca__ that it was just common sense.

"If your _car____ isn't running right, and the mechanic wants to ___look__ in your trunk to find the problem, what ___would__ you think? Would you let him charge you __good___ money to examine your trunk, or would you _go____ find a mechanic who knows what he's doing?"

___Rebecca__ went to a medical site on the Internet __later___ and discovered that some colon problems definitely could __cause___ stomach pains.

====================

*Translate into Vietnamese:

Bài kiểm tra của bác sĩ

Dạ dày của Rebecca đang đau. Cô nói rằng đôi khi nó giống như có ai đó đang lột da của bụng cô vậy; cơn đau tệ hơn khi cô sanh vào 17 năm trước. Cô cuối cùng tìm tới một bác sĩ. Ông ta hỏi cô rất nhiều câu hỏi, và rồi khám cô. Ông ta quyết định rằng cô ta cần siêu âm hai lần.

Cuộc kiểm tra cho thấy cô có hai khối u nang nhỏ. Vị bác sĩ nói rằng ông ta không nghĩ những khối u nang đó là nguyên nhân gây ra cơn đau. Ông ta muốn một lần kiểm tra khác nữa. Đó được gọi là kiểm tra ruột kết. Rebecca bảo bạn trai cô ta Ron về dự đoán của bác sĩ.

"Ruột kết ư?! Em có vấn đề ở bụng và ông ta muốn khám mông của em? Em tìm đâu ra ông lang băm này vậy? Anh cá là ông ta có bằng từ trên mạng."

Rebecca hỏi bạn trai cô rằng vậy anh ta có bằng y khoa từ đâu. Dĩ nhiên là anh ta không có rồi, nhưng anh ta bảo với Rebecca rằng đó là phản ứng thông thường thôi.

"Nếu xe của anh không chạy tốt, và người thợ máy muốn kiểm tra thùng xe để tìm nguyên nhân, anh sẽ nghĩ sao? Anh sẽ trả cho ông ta hậu hĩnh để kiểm tra thùng xe hay anh sẽ tìm một thợ máy biết ông ta đang làm gì sao?"

Rebecca vào một trang web y khoa tren mạng sau đó và nhận thấy một vài vấn đề về ruột kết có thể gây đau dạ dày.

399435 top -
ESL 41: The Doctor's Exam
1, 2

. 1.New To America
. 2.A Haircut
. 3.The Yardman
. 4.Grab Your Umbrellas
. 5.Shopping for Bargains
. 6.Horses to Ride
. 7.A Shower Injury
. 8.Pete's Sharp Knife
. 9.A Good Sandwich
. 10.Sara's Upset Stomach
. 11.Please Marry Me!
. 12.Laundry Day
. 13.A Noisy Neighbor
. 14.The New Realtor
. 15.The Fire Alarm
. 16.Eddie's Short Visit
. 17.Carbon Monoxide
. 18.A Visit to Asia
. 19.School Boys
. 20.The Loose Button
. 21.The Pile of Paper
. 22.Brushing and Flossing
. 23.Raising the Kids
. 24.A Clean Toilet Bowl
. 25.A Love Letter
. 26.A Bird Attacks
. 27.A Daytime Robbery
. 28.Trick or Treat
. 29.The Motorcycle Rider
. 30.Spock Saves His Dad
. 31.Provider Overbills Customer
. 32.The Breakup
. 33.Famous Model Dies
. 34.Shopping Carts Everywhere
. 35.Four Slit Throats
. 36.Does Garlic Mean Garlic?
. 37.A Jealous Girlfriend
. 38.Towns Hit by Snowstorms
. 39.Another Jealous Girlfriend
. 40.She Loves Her Son
. 41.The Doctor’s Exam
. 42.Hospitals Can Make You Sick
. 43.English Is So Hard
. 44.Hollywood Stars and Tourists
. 45.GEICO’s TV Lizard
. 46.Law and Order in LA
. 47.Destruction of Iraq
. 48.Have You Seen This Man?
. 49.LA Traffic Report
. 50.LA Radio News


. 51.Trash Truck Misses Pick-up
. 52.Her First Driving Accident
. 53.You’re Not a Good Principal
. 54.I’ve Got You Covered
. 55.Paris Goes to Jail in LA
. 56.A Year with No TV
. 57.Let’s Buy Some Paint
. 58.I Need Water for My Clients
. 59.Putting Bunny to Sleep
. 60.Where Is That Darn Battery?
. 61.If You Really Love Me…
. 62.The Wedding Gift (1)
. 63.The Wedding Gift (2)
. 64.Does a Tiger Change Its Stripes?
. 65.No Place Like an Open House
. 66."We Could Have All Died!"
. 67.It’s the Thought that Counts
. 68.Who Ordered the Scallops?
. 69.You’re Not My Daddy
. 70.Let He Who Is Without Sin…
. 71.Shopping at the 99 Cents Store
. 72.Betting Big in Vegas
. 73.Priced to Sell!
. 74.The Handyman Comes
. 75.A Woman Has Needs
. 76.A Hot Day and a Cool Pool
. 77.Up, Up, and Away
. 78.Man's Best Friend
. 79.Six Feet Under
. 80.An Unhappy Worker
. 81.Why the Sky Is Brown
. 82.It’s a Small World
. 83.Suspicious Shoppers
. 84.Death Is Part of Life
. 85.Tagger Shoots Woman
. 86.Crime on the Rise
. 87.Too Soft on Crime
. 88.Pluto Chases Kid
. 89.In Harm’s Way
. 90."Semper Buy"
. 91.A Little Respect, Please
. 92.A Dream from Beyond-1
. 93.A Dream from Beyond-2
. 94.A Trip to Egypt
. 95.No Doughnuts for Old Folks
. 96.It’s Just Business
. 97.A Walk in the Wild
. 98.Elvis Is Alive and Well
. 99.Bad Weed, Bad Call
. 100.Shark Attack


. 101.Love in the Hospital
. 102.Interstate Bridge Collapses
. 103.Stop Selling Those Bunnies
. 104.Actor Tries to Kill Himself
. 105.US Senator Says He’s not Gay
. 106.E.Coli Is Everywhere
. 107.Influenza
. 108.The Hospital Orderly-1
. 109.The Hospital Orderly-2
. 110.Flower Power
. 111.Dog Inherits Millions
. 112.Man Holds Staff Hostage
. 113.Young Boy Defends Sister
. 114.Remember Me?
. 115.The Way to a Man’s Heart
. 116.Sail Around the World
. 117.New Dog-Barking Law
. 118.Man Flies in Lawn Chair-1
. 119.Man Flies in Lawn Chair-2
. 120.Cleaning a Dirty Plate
. 121.Her Driving Lesson
. 122.Hurricane Dean
. 123.Adventurer Disappears
. 124.Nursing Student Disappears
. 125.The Lovely Banana
. 126.Smells like Chicken
. 127.The Wedding-1
. 128.The Wedding-2
. 129.The Waiter
. 130.Your Country Thanks You
. 131.D.B.Cooper Lives On-1
. 132.D.B.Cooper Lives On-2
. 133.I’m No Alcoholic!
. 134.48 Homes Burn Down-1
. 135.48 Homes Burn Down-2
. 136.Drought Attacks Georgia
. 137.A Bad MRI Experience
. 138.Body in a Barrel-1
. 139.Body in a Barrel-2
. 140.Red Meat, Gray Water
. 141.All Bite, No Bark
. 142.Tiger Kills Two Men-1
. 143.Tiger Kills Two Men-2
. 144.Red Flowers Make Her See Red
. 145.The Starbucks Robbery
. 146.The Argument-1
. 147.The Argument-2
. 148.The Toilet Tank-1
. 149.The Toilet Tank-2
. 150.Santa Was Molested
. 151.Fire Kills Two Young Girls
. 152.Police Arrest Fire-Starters
. 153.Get out of "Jail"-1
. 154.Get out of "Jail"-2
. 155.New Year Celebrations
. 156.$50K to Waitress-1
. 157.$50K to Waitress-2
. 158.Who Needs School?
. 159.Black Friday
. 160.JFK Assassination
. 161.Don’t Top Off the Tanks
. 162.The Clapper
. 163.Tuberculosis Still Kills
. 164.Old Dogs Become Young Again
. 165.Ham and Eggplant
. 166.A Hole in Her Ear-1
. 167.A Hole in Her Ear-2
. 168.The Drugs Keep Coming
. 169.Missing Husband-1
. 170.Missing Husband-2
. 171.Don’t Get Mad-Get Even
. 172.The Christmas Gift-1
. 173.The Christmas Gift-2
. 174.The Haircut-1
. 175.The Haircut-2
. 176.The Robbery at the Mall-1
. 177.The Robbery at the Mall-2
. 178.The Driving Lesson-1
. 179.The Driving Lesson-2
. 180.The Move to Georgia-1
. 181.The Move to Georgia-2
. 182.I’ll Get a Job in a Restaurant
. 183.A Cleaner River-1
. 184.A Cleaner River-2
. 185.The Spitter
. 186.Kill Those Flies-1
. 187.Kill Those Flies-2
. 188.The Oil Change-1
. 189.The Oil Change-2
. 190.Boy Starts Huge Fire
. 191.Writers Go on Strike
. 192.Please Don’t Hurt Me!
. 193.It’s Just a Little White Lie
. 194.Jury Service in California
. 195.The Rude Golfer-1
. 196.The Rude Golfer-2
. 197.Man Invents Toilet for Cars
. 198.Monkeys Cause Man’s Death
. 199.The Light Eater-1
. 200.The Light Eater-2


. 201.Sara Went Shopping
. 202.Man Injured at Fast Food Place
. 203.A Life-Saving Cow
. 204.Driver Loses Mabel, Finds Jail
. 205.Jerry Decided To Buy a Gun
. 206.Freeway Chase
. 207.Better To Be Unlucky
. 208.Food Fight Erupted in Prison
. 209.How His Pig is Doing
. 210.Goats Being Hired
. 211.A Missing Cat
. 212.Book Him
. 213.Water Under the Sink-1
. 214.Water Under the Sink-2
. 215.Theft Occurs Everywhere
. 216.Eggs and a Bunny
. 217.Goodbye to Clean Couple
. 218.$100 Deposit
. 219.Books Don’t Grow on Trees
. 220.A Murder-Suicide
. 221.New Store and Its Owners
. 222.Hit-and-Run Charge
. 223.Gasoline Prices Hit Record High
. 224.A Festival of Books
. 225.Crazy Housing Prices
. 226.Happy and Unhappy Renters
. 227.Pulling Out Nine Tons of Trash
. 228.Cloning Pets
. 229.Rentals at the Oceanside
. 230.Trees Are a Threat
. 231.Gets Booked, Writes a Book
. 232.Popular Park Reopens
. 233.Swim Classes Begin Soon
. 234.Not Sitting Around
. 235.Get Millions for Homeless
. 236.Tenants Watch Building Burn
. 237.Bathtub Blues
. 238.Blood Drive at Civic Center
. 239.City Hosts 42nd Art Fair
. 240.City and Crime
. 241.Bank Robbery
. 242.Immigration Goes Online
. 243.Jimmy Fixes His Door
. 244.Needs a New Air-Conditioner
. 245.Man Gets 12 Years for Fraud
. 246.Man Shoots Up Post Office
. 247.Murals Are Over 200 Years Old
. 248.Pier Collapses
. 249.Cameras in Police Cars
. 250.A School Girl Sues Her School


. 251.SUV Driver Sends Officer Flying
. 252.Boy Drowns in Neighbor's Pool
. 253.Woman Dies in House Fire
. 254.Plane Crashes into House
. 255.Fishing for Girls
. 256.Shot Next to Christmas Tree
. 257.Stabbed Outside Nightclub
. 258.Fishing Boat Sinks
. 259.The Mysterious Carport Stain
. 260.Lies About Winning Lottery
. 261.Victory Dance Leads to Death
. 262.Eat Your Vegetables
. 263.Honk if You're in a Hurry
. 264.The Man Who Loved Women
. 265.How to Get out of Jury Duty
. 266.The Way to a Man’s Heart
. 267.Female Seeks Mature Male
. 268.Let’s Go Fishing
. 269.Train Wreck “Frees” Cows
. 270.Valuable Guitar Found
. 271.Stepmother Kills Herself
. 272.Beautiful Teacher Smiles
. 273.Are Criminals Taking Over LA?
. 274.Police Arrest Happy Van Driver
. 275.Say Your Prayers
. 276.The Final Phone Call
. 277.Almost Perfect Children
. 278.There Goes the Neighborhood!
. 279.Let’s Go to Vegas!
. 280.Squirrel Attacks Woman
. 281.To Save His Baby
. 282.English Is Confusing
. 283.Pump Up the Tires
. 284.Don’t Go Swimming
. 285.The Park That Went to the Dogs
. 286.Can You Spare a Carburetor?
. 287.Golf Like a Girl
. 288.Take Me Out to the Ball Game
. 289.Take This Job and Shove It
. 290.Where Did That Book Go?
. 291.When You’ve Got Your Health
. 292.That ‘New Car’ Smell
. 293.Inviting Poor Student to Dinner
. 294.When I'm in the Bathroom
. 295.It Was an Old, Worthless Clock
. 296.Five-Finger Discount on Candy
. 297.Collecting Seashells
. 298.At the Store Entrance
. 299.We Will See the World
. 300.Get Me a Caffe Latte
. 301.The Slow Computer-1
. 302.The Slow Computer-2
. 303.The Careful Reader
. 304.Avoid the Flu
. 305.Magician Attracts Women
. 306.US Border Patrol
. 307.Car Shopping in California
. 308.Happy Anniversary
. 309.“Read All about It!”
. 310.A Factory Worker
. 311.Bad Pork
. 312.Don’t Eat the Meat
. 313.Copper Robbers
. 314.Weekly Driving Lessons-1
. 315.Weekly Driving Lessons-2
. 316.Laundry Day-1
. 317.Laundry Day-2
. 318.The Bargain CD Set-1
. 319.The Bargain CD Set-2
. 320.It’s All Over
. 321.The New Clothes-1
. 322.The New Clothes-2
. 323.Food as Punishment
. 324.US Passports Outsourced
. 325.The Demanding Son
. 326.A Practical Joke
. 327.The Dead Pedestrian
. 328.Bad News, Good News
. 329.The Cluster Balloonist
. 330.The Rude Clerk
. 331.The Tax Charge
. 332.The Fire in the Hills-1
. 333.The Fire in the Hills-2
. 334.The Vacuum Cleaner Filter-1
. 335.The Vacuum Cleaner Filter-2
. 336.The Rental Car-1
. 337.The Rental Car-2
. 338.The Marathon Cheater
. 339.School Bus Crashes
. 340.Don’t Take My Property
. 341.New Law for Taco Trucks
. 342.The Refund-1
. 343.The Refund-2
. 344.Shut Your Mouth
. 345.TSA’s New Policy-1
. 346.TSA’s New Policy-2
. 347.I’m Pregnant
. 348.Court Approves Same-Sex Marriage
. 349.Impolite to His Brother
. 350.Protecting the Public
. 351.Malibu to License Paparazzi
. 352.I'm Moving to NY
. 353.The Heart Attack-1
. 354.The Heart Attack-2
. 355.Let's Speak English

THE END


Update: October 16th, 2016.
PayPal về email:
[email protected]


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

*Lãnh Sự Quán bước đầu trở lại xử lý Hồ sơ Thị thực Định cư, bắt đầu từ Thứ Hai ngày 29/6/2020. Xem thông tin chi tiết

Image
Image
ESL đăng ký: Bạn không cần phải đăng ký gì cả. Chỉ việc nhẩy vào bài ESL 1 học và làm bài tập. Tiếp tục những bài kế tiếp càng nhanh càng tốt. Mình sẽ 888 và thỉnh thoảng cùng nhau nhắc nhở cho vui hén. Chứ thật ra việc học là việc của tự bản thân mình. Mình giỏi thì mình được nhờ hén.

Nickname           # bài
-----------------------------------------
Anthonydavetruong 51
BaoLaTinhChua 1
Bluecloud 1
bongbong 3
Brianthao08 2
Brenda 8
Cachua 4
Catandpuppy 2
Chaubaoct 11
Chauongco 2

Coua 3
Crystal 4
Cuomxiu 1
cương71 2
cycydang 1
Dangcoi100 1
David85 3
Diemhanh 5
Dinhdung 1
Dinhphan 9

doanchin 72
Evangeline 2
giadinhnho 2
Granger 6
hangtesa 3
HelenLe 4
HenryWu 12
Hientohoang 7
Hoa1971 22
Hoahai 1

HoangThiQuynhNhu 298
HongAckerman 1
Hongbambi 43
Hotheart 11
huanhatran 11
jacky9999 54
Jonny 8
Kellyninhhoa 1
Kingsmen 1
Kimnguyen10288 1

lanhuongbm 355
letuyetnghi 5
Lucbinh 1
Llphi777 2
Maluita659 1
Mangthit 2
matmuathu 1
MeoMuop 1
Miah 2
Mikun 4

Minhthoaidan 2
Minhloan 3
Minion 1
mnsun 5
moka 1
Myphuong12317 4
Myvan 2
Mujor 1
nbthuan1980 1

newsky272 1
Ngoclucbao 2
Ngocminh60 4
Ngotuananh1908 93
Nguyenthoa 1
Nguyetbang 2
Nguyenthimylinh 4
nhungcongangungoc 115
Ninian 54
Oanhnt 12

Petervu007 5
phamtrang24388 3
Pholau7 3
Phuong60 10
Phuonghang 7
Quangchien65 35
syncreation 33
Thanhtrihuynh 146
Thao077 1
Tinatinh 8

Tieuphong 1
Truongthinhutruc1966 4
Tomry 6
Thuyhangthinguyen 1
Thienphuong1010 10
tuanpc 43
Tungsu 7
tuongvi1303 1
Vuonglan 1
Vuthanh1957 28

Vuthitue 2
Vha08 2
wildcat 7
Yam 1
Ylytrang 26

-------------------------
. Tổng cộng 95 học viên


Update: July 23rd, 2019.