.
ESL 36: Does Garlic Mean Garlic?
1, 2 - bottom


ESL 36: Does Garlic Mean Garlic?Download


Mike looked at the label on the big plastic container. It said Garlic Powder. There was a U with a circle around it after the word Powder. What does this U mean, Mike wondered. Under the word Powder was another word, Seasoning. Under that word was a drawing of a garlic bulb.

Mike knew that food labels can be tricky. Powder is powder, but Seasoning could mean salt. He looked all around the plastic container for an ingredients label. There wasn’t one. In small print under the drawing of the garlic bulb was a phone number: 1-800-632-6900. Call that number if you have comments or questions, the label said.

Mike called the number. A woman answered. He asked her what the U inside a circle meant. She said it meant kosher. Kosher food is food that is prepared according to Jewish law.

Mike asked where the ingredients label was. She said if there is only one ingredient, there is no ingredients label.

"So, there is no salt in this product?" Mike asked.

"No, sir," she said. “It’s 100 percent garlic powder."

"Why does it say, Product of USA and China?"

She said that sometimes they get the garlic from China, sometimes they get it from the US.

232229 top -


*Vocabulary:

• bulb:
• circle:
• comment:
• container:
• garlic:
• ingredient:
• Jewish:
• kosher:
• label:
• mean:
• plastic:
• powder:
• prepare:
• salt:
• seasoning:
• tricky:

==================

*Yes/No questions:

1.Did he look at the label?

2.Was there a label on the container?

3.Was it a small glass container?

4.Did the label say Fresh Garlic?

5.Was there a photo of a garlic bulb on the label?

6.Can food labels be tricky?

7.Was there an ingredients label?

8.Was there a phone number?

9.Did he call the 800 number?

10.Is kosher food prepared according to Jewish law?

==================

*Fill in the blanks:

Mike looked at the label on the _____ plastic container. It said Garlic Powder. There _____ a U with a circle around it _____ the word Powder. What does this U _____ , Mike wondered. Under the word Powder was _____ word, Seasoning. Under that word was a _____ of a garlic bulb.

Mike knew that _____ labels can be tricky. Powder is powder, _____ Seasoning could mean salt. He looked all _____ the plastic container for an ingredients label. _____ wasn’t one. In small print under the _____ of the garlic bulb was a phone _____ : 1-800-632-6900. Call that number if you have _____ or questions, the label said.

Mike called _____ number. A woman answered. He asked her _____ the U inside a circle meant. She _____ it meant kosher. Kosher food is food is prepared according to Jewish law.

Mike _____ where the ingredients label was. She said _____ there is only one ingredient, there is _____ ingredients label.

"So, there is no salt _____ this product?" Mike asked.

"No, sir," she _____ . “It’s 100 percent garlic powder."

"Why does _____ say, Product of USA and China?"

She _____ that sometimes they get the garlic from _____ , sometimes they get it from the US.

==================

*Translate into Vietnamese:

......

232232 top -

Review to do homework… Best regards …

232741 top -
• bulb:củ
• circle:đường tròn
• comment:bình luận
• container:thùng dựng hàng
• garlic:tỏi
• ingredient:thành phần nguyên liệu
• Jewish:người Do Thái
• kosher:luật Do Thái
• label:nhãn hiệu
• mean:nghĩa là
• plastic:bằng nhựa
• powder:bột
• prepare:chuẩn bị
• salt:muối
• seasoning:đồ gia vị
• tricky:phức tạp

==================

*Yes/No questions:

1.Did he look at the label?Yes,he did

2.Was there a label on the container?Yes,there was

3.Was it a small glass container?No,it wasn't

4.Did the label say Fresh Garlic?No,it didn't

5.Was there a photo of a garlic bulb on the label?No,there wasn't

6.Can food labels be tricky?Yes,it can

7.Was there an ingredients label?No,there was

8.Was there a phone number? Yes,there was

9.Did he call the 800 number? No,he didn't

10.Is kosher food prepared according to Jewish law?Yes,it is

==================

*Fill in the blanks:

Mike looked at the label on the _big____ plastic container. It said Garlic Powder. There _was____ a U with a circle around it _after____ the word Powder. What does this U __mean___ , Mike wondered. Under the word Powder was _another____ word, Seasoning. Under that word was a _drawing____ of a garlic bulb.

Mike knew that _food____ labels can be tricky. Powder is powder, __but___ Seasoning could mean salt. He looked all _ảound____ the plastic container for an ingredients label. __there___ wasn’t one. In small print under the _drawing____ of the garlic bulb was a phone _number____ : 1-800-632-6900. Call that number if you have _comments____ or questions, the label said.

Mike called __the___ number. A woman answered. He asked her _what____ the U inside a circle meant. She __said___ it meant kosher. Kosher food is food is prepared according to Jewish law.

Mike _asked____ where the ingredients label was. She said __if___ there is only one ingredient, there is _no____ ingredients label.

"So, there is no salt _in____ this product?" Mike asked.

"No, sir," she _said____ . “It’s 100 percent garlic powder."

"Why does __it___ say, Product of USA and China?"

She _said___ that sometimes they get the garlic from _China____ , sometimes they get it from the US.

==================

*Translate into Vietnamese:

......

241995 top -
Hongbambi xin nộp bài 36

*Vocabulary:

• bulb: CỦ (TỎI)
• circle: VÒNG TRÒN
• comment: GÓP Ý, BÌNH LUẬN
• container: TÚI ĐỰNG HÀNG
• garlic: TỎI
• ingredient: THÀNH PHẦN
• Jewish: THUỘC NGƯỜI DO THÁI
• kosher: CHÍNNH ĐÁNG, ĐÀNG HOÀNG
• label: NHÃN
• mean: CÓ NGHĨA LÀ
• plastic: NHỰA
• powder: BỘT
• prepare: CHUẨN BỊ
• salt: MUỐI
• seasoning: GIA VỊ
• tricky: GIAN XẢO

==================

*Yes/No questions:

1.Did he look at the label? - YES.

2.Was there a label on the container? - YES.

3.Was it a small glass container? - NO.

4.Did the label say Fresh Garlic? - NO.

5.Was there a photo of a garlic bulb on the label? - NO.

6.Can food labels be tricky? - YES.

7.Was there an ingredients label? - NO.

8.Was there a phone number? - YES.

9.Did he call the 800 number? - NO.

10.Is kosher food prepared according to Jewish law? - YES.

==================

*Fill in the blanks:

Mike looked at the label on the __BIG__ plastic container. It said Garlic Powder. There __WAS__ a U with a circle around it __AFTER__ the word Powder. What does this U __MEAN__ , Mike wondered. Under the word Powder was __ANOTHER__ word, Seasoning. Under that word was a __DRAWING__ of a garlic bulb.

Mike knew that __FOOD__ labels can be tricky. Powder is powder, __BUT__ Seasoning could mean salt. He looked all __AROUND__ the plastic container for an ingredients label. __THERE__ wasn’t one. In small print under the __DRAWING__ of the garlic bulb was a phone __NUMBER__ : 1-800-632-6900. Call that number if you have __COMMENTS__ or questions, the label said.

Mike called __THE__ number. A woman answered. He asked her __WHAT__ the U inside a circle meant. She __SAID__ it meant kosher. Kosher food is food is prepared according to Jewish law.

Mike __ASKED__ where the ingredients label was. She said __IF__ there is only one ingredient, there is __NO__ ingredients label.

"So, there is no salt __IN__ this product?" Mike asked.

"No, sir," she __SAID__ . “It’s 100 percent garlic powder."

"Why does __IT__ say, Product of USA and China?"

She __SAID__ that sometimes they get the garlic from __CHINA__ , sometimes they get it from the US.

==================

*Translate into Vietnamese:

Mike nhìn vào nhãn hiệu trên túi hàng nhựa lớn. Nó được ghi là "Bột tỏi". Phía dưới chữ "Bột" có một vòng tròn bên trong có chữ "U". Chữ "U" có nghĩa gì nhỉ, Mike tự hòi. Bên dưới chữ "Bột" thì có một chữ khác, "Gia vị". Bên dưới chữ này có hình vẽ một củ tỏi.

Mike biết là nhãn dán trên thực phẩm có thể không đúng sự thật. "Bột" là bột, nhưng "Gia vị" có thể là muối. Anh nhìn chung quanh túi đựng hàng để tìm nhãn thành phần. Không có. Bên dưới hình vẽ củ tỏi là một mẩu in số điện thoại rất nhỏ: 1-800-632-6900. Trên nhãn có ghi: Hãy gọi số điện thoại này nếu bạn có mọi góp ý hoặc thắc mắc.

Mike gọi điện. Một phụ nữ trả lời máy. Anh hỏi cô ý nghĩa của vòng tròn có chữ U bên trong là gì. Cô ta trả lời đó là kosher. Thực phẩm Kosher là thực phẩm được chuẩn bị theo quy luật của người Do Thái.

Mike hỏi về cái nhãn thành phần. Cô trả lời nếu thực phẩm chỉ có một thành phần thì không cần nhãn thành phần.

Mike hỏi: "Vậy trong sản phẩm không có muối sao?"

Cô ta trả lời: "Không, thưa anh.100% là bột tỏi."

"Tại sao trên nhãn ghi Sản xuất tại Mỹ và Trung Quốc?"

Cô cho biết đôi khi họ nhập tỏi từ Trung Quốc, đôi khi họ nhập từ Mỹ.

======================

245399 top -

Done...

246216 top -
tuananh xin nộp bài

*Vocabulary:

• bulb(n): củ
• circle(n): vòng tròn
• comment(n): bình luận
• container(n): vỏ chứa, bọc chứa
• garlic(n): tỏi
• ingredient(n): nguyên liệu
• Jewish(a): thuộc người Do Thái
• kosher(a): phục vụ chế độ ăn kiêng
• label(n): nhãn
• mean(v): có nghĩa
• plastic(a): làm từ chất dẻo, nhựa
• powder(n): bột
• prepare(v): chuẩn bị, sửa soạn
• salt(n): muối
• seasoning(n): gia vị
• tricky(a): lừa đảo, xạo

==================

*Yes/No questions:

1.Did he look at the label?Yes

2.Was there a label on the container?No

3.Was it a small glass container?No

4.Did the label say Fresh Garlic?No

5.Was there a photo of a garlic bulb on the label?Yes

6.Can food labels be tricky?Yes

7.Was there an ingredients label?No

8.Was there a phone number?Yes

9.Did he call the 800 number?No

10.Is kosher food prepared according to Jewish law?Yes

==================

*Fill in the blanks:

Mike looked at the label on the ___big__ plastic container. It said Garlic Powder. There ___was__ a U with a circle around it __after___ the word Powder. What does this U ___mean__ , Mike wondered. Under the word Powder was __another___ word, Seasoning. Under that word was a __drawing___ of a garlic bulb.

Mike knew that ___food__ labels can be tricky. Powder is powder, ___but__ Seasoning could mean salt. He looked all __around___ the plastic container for an ingredients label. __There___ wasn’t one. In small print under the __drawing___ of the garlic bulb was a phone _number____ : 1-800-632-6900. Call that number if you have ___comments__ or questions, the label said.

Mike called ___the__ number. A woman answered. He asked her __what___ the U inside a circle meant. She ___said__ it meant kosher. Kosher food is food is prepared according to Jewish law.

Mike ___asked__ where the ingredients label was. She said ___if__ there is only one ingredient, there is __no___ ingredients label.

"So, there is no salt ___in__ this product?" Mike asked.

"No, sir," she ___said__ . “It’s 100 percent garlic powder."

"Why does __this___ say, Product of USA and China?"

She ___said__ that sometimes they get the garlic from __China___ , sometimes they get it from the US.

==================

*Translate into Vietnamese:

Có phải tỏi có nghĩa là tỏi?

Mike nhìn vào cái nhãn trên cái bao nhựa lớn. Bột tỏi. Có một chữ U với một vòng tròn bao quanh đứng ngay sau chữ bột. Chữ U có nghĩa là gì nhỉ, Mike thắc mắc. Dưới chữ Bột có một từ khác, gia vị. Dưới chữ đó là một bức hình của một củ tỏi.

Mike biết rằng nhãn tên thức ăn có thể là lừa gạt. Bột là bột, nhưng gia vị có thể là muối. Anh nhìn xung quanh cái bao nhựa để tìm cái bảng nguyên liệu. Không có cái nào hết. Dòng chữ in dưới hình củ tỏi là một số điện thoại: 1-800-632-6900. Gọi số đó nếu bạn có thắc mắc hay câu hỏi, cái nhãn ghi như vậy.

Mike gọi số đó. Một người phụ nữ trả lời. Anh ta hỏi từ U ở trong vòng tròn có nghĩa là gì. Cô trả lời nó có nghĩa là
thức ăn phục vụ ăn kiêng. Thức ăn ăn kiêng được sản xuất theo luật Do Thái.

"Vậy là không có muối trong sản phẩm này?" Mike hỏi.

"Không thưa ngài," Cô trả lời. "100% là bột tỏi."

"Cái này nói lên điều gì, Sản phẩm của Hoa Kỳ và Trung Quốc?"

Cô ta trả lời đôi khi họ nhận tỏi từ Trung Quốc, đôi khi họ nhận tỏi từ Hoa Kỳ.

250318 top -

Done...

250424 top -
Nộp bài ESL 36: Does Garlic Mean Garlic?
*Vocabulary:

• bulb: Củ
• circle: Đường tròn
• comment: Bình luận
• container: Thùng dựng hàng
• garlic: Tỏi
• ingredient: Thành phần nguyên liệu
• Jewish: Người Do Thái
• kosher: Luật Do Thái
• label: Nhãn hiệu
• mean: Nghĩa là
• plastic: Bằng nhựa
• powder: Bột
• prepare: Chuẩn bị
• salt: Muối
• seasoning: Đồ gia vị
• tricky: Phức tạp

==================

*Yes/No questions:

1.Did he look at the label? Yes

2.Was there a label on the container? Yes

3.Was it a small glass container? No

4.Did the label say Fresh Garlic? No

5.Was there a photo of a garlic bulb on the label? No

6.Can food labels be tricky? Yes

7.Was there an ingredients label? No

8.Was there a phone number? Yes

9.Did he call the 800 number? No

10.Is kosher food prepared according to Jewish law? Yes

==================

*Fill in the blanks:

Mike looked at the label on the _big_ plastic container. It said Garlic Powder. There _was_ a U with a circle around it _after_ the word Powder. What does this U _mean_ , Mike wondered. Under the word Powder was _another_ word, Seasoning. Under that word was a _drawing_ of a garlic bulb.

Mike knew that _food_ labels can be tricky. Powder is powder, _but_ Seasoning could mean salt. He looked all _around_ the plastic container for an ingredients label. _there_ wasn’t one. In small print under the _drawing_ of the garlic bulb was a phone _number_ : 1-800-632-6900. Call that number if you have _comments_ or questions, the label said.

Mike called _the_ number. A woman answered. He asked her _what_ the U inside a circle meant. She _said_ it meant kosher. Kosher food is food is prepared according to Jewish law.

Mike _asked_ where the ingredients label was. She said _if_ there is only one ingredient, there is _no_ ingredients label.

"So, there is no salt _in_ this product?" Mike asked.

"No, sir," she _said_ . “It’s 100 percent garlic powder."

"Why does _it_ say, Product of USA and China?"

She _said_ that sometimes they get the garlic from _China_ , sometimes they get it

264959 top -

Done.

265108 top -
*Vocabulary:

• bulb: củ (hành,tỏi)
• circle: đường tròn, vòng quanh
• comment (v) bình luận
• container: thùng/vật chứa, đựng
• garlic: tỏi
• ingredient: thành phần
• Jewish (adj) thuộc người do thái
• kosher:
• label: nhãn hiệu
• mean (v) có nghĩa là
• plastic: nhựa
• powder: bột
• prepare (v) chuẩn bị
• salt: muối
• seasoning:
• tricky (adj) xảo quyệt, lắm thủ đoạn

==================

*Yes/No questions:

1.Did he look at the label? yes

2.Was there a label on the container? yes

3.Was it a small glass container? no, a plastic containter

4.Did the label say Fresh Garlic? no, Garlic Powder

5.Was there a photo of a garlic bulb on the label? no, there was a drawing of a garlic bulb on the label

6.Can food labels be tricky? yes

7.Was there an ingredients label?no

8.Was there a phone number?yes

9.Did he call the 800 number?no

10.Is kosher food prepared according to Jewish law?yes

==================

*Fill in the blanks:

Mike looked at the label on the __big___ plastic container. It said Garlic Powder. There __was___ a U with a circle around it __after___ the word Powder. What does this U __mean___ , Mike wondered. Under the word Powder was ____another___ word, Seasoning. Under that word was a ______drawing__ of a garlic bulb.

Mike knew that __food___ labels can be tricky. Powder is powder, __but___ Seasoning could mean salt. He looked all ______around__ the plastic container for an ingredients label. __There___ wasn’t one. In small print under the ______drawing__ of the garlic bulb was a phone ____number___ : 1-800-632-6900. Call that number if you have ______comments__ or questions, the label said.

Mike called ___that__ number. A woman answered. He asked her __what___ the U inside a circle meant. She __said___ it meant kosher. Kosher food is food is prepared according to Jewish law.

Mike __asked___ where the ingredients label was. She said ___if__ there is only one ingredient, there is __no___ ingredients label.

"So, there is no salt __in___ this product?" Mike asked.

"No, sir," she ______said__ . “It’s 100 percent garlic powder."

"Why does __it___ say, Product of USA and China?"

She __said___ that sometimes they get the garlic from ______China__ , sometimes they get it from the US.

318940 top -

Done

318974 top -
Mình nộp bài nha.

*Yes/No questions:
1.Did he look at the label? Yes, he did.
2.Was there a label on the container? Yes, there was.
3.Was it a small glass container? No, it wasn't.
4.Did the label say Fresh Garlic? No, it wasn't.
5.Was there a photo of a garlic bulb on the label? No, there wasn't.
6.Can food labels be tricky? Yes, it can.
7.Was there an ingredients label? Yes, there was.
8.Was there a phone number? Yes, there was.
9.Did he call the 800 number? No, he didn't.
10.Is kosher food prepared according to Jewish law? Yes, it is.

*Fill in the blanks:
Mike looked at the label on the __big___ plastic container. It said Garlic Powder. There __was___ a U with a circle around it __after___ the word Powder. What does this U _mean____ , Mike wondered. Under the word Powder was __another___ word, Seasoning. Under that word was a __join___ of a garlic bulb.

Mike knew that __food___ labels can be tricky. Powder is powder, __but___ Seasoning could mean salt. He looked all __around___ the plastic container for an ingredients label. ___There__ wasn’t one. In small print under the ___join__ of the garlic bulb was a phone ___number__ : 1-800-632-6900. Call that number if you have __comments___ or questions, the label said.

Mike called ___the__ number. A woman answered. He asked her ___what__ the U inside a circle meant. She __said___ it meant kosher. Kosher food is food is prepared according to Jewish law.

Mike __asked___ where the ingredients label was. She said __if___ there is only one ingredient, there is ___no__ ingredients label.

"So, there is no salt ___in__ this product?" Mike asked.

"No, sir," she ___said__ . “It’s 100 percent garlic powder."

"Why does ___it__ say, Product of USA and China?"

She ___said__ that sometimes they get the garlic from ___China__ , sometimes they get it from the US.

*Translate into Vietnamese:
Mike nhìn vào nhãn hiệu trên túi hàng nhựa lớn. Nó được ghi là Bột tỏi. Có một chữ U bên trong vòng tròn nằm dưới chữ Bột. Chữ U có nghĩa gì nhỉ, Mike tự hỏi. Bên dưới chữ Bột thì có một chữ khác, Gia vị. Bên dưới chữ này có hình vẽ một củ tỏi.

Mike biết là nhãn dán trên thực phẩm có thể không đúng sự thật. Bột là bột, nhưng Gia vị có thể là muối. Anh nhìn chung quanh túi đựng hàng để tìm nhãn thành phần. Không có. Bên dưới hình vẽ củ tỏi là một mẩu in số điện thoại rất nhỏ: 1-800-632-6900. Trên nhãn có ghi: Hãy gọi số điện thoại này nếu bạn có ý kiến hoặc thắc mắc.

Mike gọi điện. Một phụ nữ trả lời máy. Anh hỏi cô ý nghĩa của vòng tròn có chữ U bên trong là gì. Cô trả lời đó là kosher. Thực phẩm Kosher là thực phẩm được chuẩn bị theo quy luật của người Do Thái.

Mike hỏi về cái nhãn thành phần. Cô trả lời nếu thực phẩm chỉ có một thành phần thì không cần nhãn thành phần.

Mike hỏi: "Vậy trong sản phẩm không có muối sao?"

Cô ta trả lời: "Không, thưa anh. 100% là bột tỏi."

"Tại sao trên nhãn ghi Sản xuất tại Mỹ và Trung Quốc?"

Cô cho biết đôi khi họ nhập tỏi từ Trung Quốc, đôi khi họ nhập từ Mỹ.

328105 top -

Done

328230 top -

*Vocabulary:

• bulb(n): củ
• circle(n): vòng tròn
• comment(n): bình luận
• container(n): vỏ chứa, bọc chứa
• garlic(n): tỏi
• ingredient(n): nguyên liệu
• Jewish(a): thuộc người Do Thái
• kosher(a): phục vụ chế độ ăn kiêng
• label(n): nhãn
• mean(v): có nghĩa
• plastic(a): làm từ chất dẻo, nhựa
• powder(n): bột
• prepare(v): chuẩn bị, sửa soạn
• salt(n): muối
• seasoning(n): gia vị
• tricky(a): lừa đảo, xạo

==================

*Yes/No questions:

1.Did he look at the label?Yes

2.Was there a label on the container?No

3.Was it a small glass container?No

4.Did the label say Fresh Garlic?No

5.Was there a photo of a garlic bulb on the label?Yes

6.Can food labels be tricky?Yes

7.Was there an ingredients label?No

8.Was there a phone number?Yes

9.Did he call the 800 number?No

10.Is kosher food prepared according to Jewish law?Yes

==================

*Fill in the blanks:

Mike looked at the label on the ___big__ plastic container. It said Garlic Powder. There ___was__ a U with a circle around it __after___ the word Powder. What does this U ___mean__ , Mike wondered. Under the word Powder was __another___ word, Seasoning. Under that word was a __drawing___ of a garlic bulb.

Mike knew that ___food__ labels can be tricky. Powder is powder, ___but__ Seasoning could mean salt. He looked all __around___ the plastic container for an ingredients label. __There___ wasn’t one. In small print under the __drawing___ of the garlic bulb was a phone _number____ : 1-800-632-6900. Call that number if you have ___comments__ or questions, the label said.

Mike called ___the__ number. A woman answered. He asked her __what___ the U inside a circle meant. She ___said__ it meant kosher. Kosher food is food is prepared according to Jewish law.

Mike ___asked__ where the ingredients label was. She said ___if__ there is only one ingredient, there is __no___ ingredients label.

"So, there is no salt ___in__ this product?" Mike asked.

"No, sir," she ___said__ . “It’s 100 percent garlic powder."

"Why does __this___ say, Product of USA and China?"

She ___said__ that sometimes they get the garlic from __China___ , sometimes they get it from the US.

==================

*Translate into Vietnamese:

Có phải tỏi có nghĩa là tỏi?

Mike nhìn vào cái nhãn trên cái bao nhựa lớn. Bột tỏi. Có một chữ U với một vòng tròn bao quanh đứng ngay sau chữ bột. Chữ U có nghĩa là gì nhỉ, Mike thắc mắc. Dưới chữ Bột có một từ khác, gia vị. Dưới chữ đó là một bức hình của một củ tỏi.

Mike biết rằng nhãn tên thức ăn có thể là lừa gạt. Bột là bột, nhưng gia vị có thể là muối. Anh nhìn xung quanh cái bao nhựa để tìm cái bảng nguyên liệu. Không có cái nào hết. Dòng chữ in dưới hình củ tỏi là một số điện thoại: 1-800-632-6900. Gọi số đó nếu bạn có thắc mắc hay câu hỏi, cái nhãn ghi như vậy.

Mike gọi số đó. Một người phụ nữ trả lời. Anh ta hỏi từ U ở trong vòng tròn có nghĩa là gì. Cô trả lời nó có nghĩa là
thức ăn phục vụ ăn kiêng. Thức ăn ăn kiêng được sản xuất theo luật Do Thái.

"Vậy là không có muối trong sản phẩm này?" Mike hỏi.

"Không thưa ngài," Cô trả lời. "100% là bột tỏi."

"Cái này nói lên điều gì, Sản phẩm của Hoa Kỳ và Trung Quốc?"

Cô ta trả lời đôi khi họ nhập tỏi từ Trung Quốc, đôi khi họ nhập tỏi từ Hoa Kỳ.

398444 top -
ESL 36: Does Garlic Mean Garlic?
1, 2

. 1.New To America
. 2.A Haircut
. 3.The Yardman
. 4.Grab Your Umbrellas
. 5.Shopping for Bargains
. 6.Horses to Ride
. 7.A Shower Injury
. 8.Pete's Sharp Knife
. 9.A Good Sandwich
. 10.Sara's Upset Stomach
. 11.Please Marry Me!
. 12.Laundry Day
. 13.A Noisy Neighbor
. 14.The New Realtor
. 15.The Fire Alarm
. 16.Eddie's Short Visit
. 17.Carbon Monoxide
. 18.A Visit to Asia
. 19.School Boys
. 20.The Loose Button
. 21.The Pile of Paper
. 22.Brushing and Flossing
. 23.Raising the Kids
. 24.A Clean Toilet Bowl
. 25.A Love Letter
. 26.A Bird Attacks
. 27.A Daytime Robbery
. 28.Trick or Treat
. 29.The Motorcycle Rider
. 30.Spock Saves His Dad
. 31.Provider Overbills Customer
. 32.The Breakup
. 33.Famous Model Dies
. 34.Shopping Carts Everywhere
. 35.Four Slit Throats
. 36.Does Garlic Mean Garlic?
. 37.A Jealous Girlfriend
. 38.Towns Hit by Snowstorms
. 39.Another Jealous Girlfriend
. 40.She Loves Her Son
. 41.The Doctor’s Exam
. 42.Hospitals Can Make You Sick
. 43.English Is So Hard
. 44.Hollywood Stars and Tourists
. 45.GEICO’s TV Lizard
. 46.Law and Order in LA
. 47.Destruction of Iraq
. 48.Have You Seen This Man?
. 49.LA Traffic Report
. 50.LA Radio News


. 51.Trash Truck Misses Pick-up
. 52.Her First Driving Accident
. 53.You’re Not a Good Principal
. 54.I’ve Got You Covered
. 55.Paris Goes to Jail in LA
. 56.A Year with No TV
. 57.Let’s Buy Some Paint
. 58.I Need Water for My Clients
. 59.Putting Bunny to Sleep
. 60.Where Is That Darn Battery?
. 61.If You Really Love Me…
. 62.The Wedding Gift (1)
. 63.The Wedding Gift (2)
. 64.Does a Tiger Change Its Stripes?
. 65.No Place Like an Open House
. 66."We Could Have All Died!"
. 67.It’s the Thought that Counts
. 68.Who Ordered the Scallops?
. 69.You’re Not My Daddy
. 70.Let He Who Is Without Sin…
. 71.Shopping at the 99 Cents Store
. 72.Betting Big in Vegas
. 73.Priced to Sell!
. 74.The Handyman Comes
. 75.A Woman Has Needs
. 76.A Hot Day and a Cool Pool
. 77.Up, Up, and Away
. 78.Man's Best Friend
. 79.Six Feet Under
. 80.An Unhappy Worker
. 81.Why the Sky Is Brown
. 82.It’s a Small World
. 83.Suspicious Shoppers
. 84.Death Is Part of Life
. 85.Tagger Shoots Woman
. 86.Crime on the Rise
. 87.Too Soft on Crime
. 88.Pluto Chases Kid
. 89.In Harm’s Way
. 90."Semper Buy"
. 91.A Little Respect, Please
. 92.A Dream from Beyond-1
. 93.A Dream from Beyond-2
. 94.A Trip to Egypt
. 95.No Doughnuts for Old Folks
. 96.It’s Just Business
. 97.A Walk in the Wild
. 98.Elvis Is Alive and Well
. 99.Bad Weed, Bad Call
. 100.Shark Attack


. 101.Love in the Hospital
. 102.Interstate Bridge Collapses
. 103.Stop Selling Those Bunnies
. 104.Actor Tries to Kill Himself
. 105.US Senator Says He’s not Gay
. 106.E.Coli Is Everywhere
. 107.Influenza
. 108.The Hospital Orderly-1
. 109.The Hospital Orderly-2
. 110.Flower Power
. 111.Dog Inherits Millions
. 112.Man Holds Staff Hostage
. 113.Young Boy Defends Sister
. 114.Remember Me?
. 115.The Way to a Man’s Heart
. 116.Sail Around the World
. 117.New Dog-Barking Law
. 118.Man Flies in Lawn Chair-1
. 119.Man Flies in Lawn Chair-2
. 120.Cleaning a Dirty Plate
. 121.Her Driving Lesson
. 122.Hurricane Dean
. 123.Adventurer Disappears
. 124.Nursing Student Disappears
. 125.The Lovely Banana
. 126.Smells like Chicken
. 127.The Wedding-1
. 128.The Wedding-2
. 129.The Waiter
. 130.Your Country Thanks You
. 131.D.B.Cooper Lives On-1
. 132.D.B.Cooper Lives On-2
. 133.I’m No Alcoholic!
. 134.48 Homes Burn Down-1
. 135.48 Homes Burn Down-2
. 136.Drought Attacks Georgia
. 137.A Bad MRI Experience
. 138.Body in a Barrel-1
. 139.Body in a Barrel-2
. 140.Red Meat, Gray Water
. 141.All Bite, No Bark
. 142.Tiger Kills Two Men-1
. 143.Tiger Kills Two Men-2
. 144.Red Flowers Make Her See Red
. 145.The Starbucks Robbery
. 146.The Argument-1
. 147.The Argument-2
. 148.The Toilet Tank-1
. 149.The Toilet Tank-2
. 150.Santa Was Molested
. 151.Fire Kills Two Young Girls
. 152.Police Arrest Fire-Starters
. 153.Get out of "Jail"-1
. 154.Get out of "Jail"-2
. 155.New Year Celebrations
. 156.$50K to Waitress-1
. 157.$50K to Waitress-2
. 158.Who Needs School?
. 159.Black Friday
. 160.JFK Assassination
. 161.Don’t Top Off the Tanks
. 162.The Clapper
. 163.Tuberculosis Still Kills
. 164.Old Dogs Become Young Again
. 165.Ham and Eggplant
. 166.A Hole in Her Ear-1
. 167.A Hole in Her Ear-2
. 168.The Drugs Keep Coming
. 169.Missing Husband-1
. 170.Missing Husband-2
. 171.Don’t Get Mad-Get Even
. 172.The Christmas Gift-1
. 173.The Christmas Gift-2
. 174.The Haircut-1
. 175.The Haircut-2
. 176.The Robbery at the Mall-1
. 177.The Robbery at the Mall-2
. 178.The Driving Lesson-1
. 179.The Driving Lesson-2
. 180.The Move to Georgia-1
. 181.The Move to Georgia-2
. 182.I’ll Get a Job in a Restaurant
. 183.A Cleaner River-1
. 184.A Cleaner River-2
. 185.The Spitter
. 186.Kill Those Flies-1
. 187.Kill Those Flies-2
. 188.The Oil Change-1
. 189.The Oil Change-2
. 190.Boy Starts Huge Fire
. 191.Writers Go on Strike
. 192.Please Don’t Hurt Me!
. 193.It’s Just a Little White Lie
. 194.Jury Service in California
. 195.The Rude Golfer-1
. 196.The Rude Golfer-2
. 197.Man Invents Toilet for Cars
. 198.Monkeys Cause Man’s Death
. 199.The Light Eater-1
. 200.The Light Eater-2


. 201.Sara Went Shopping
. 202.Man Injured at Fast Food Place
. 203.A Life-Saving Cow
. 204.Driver Loses Mabel, Finds Jail
. 205.Jerry Decided To Buy a Gun
. 206.Freeway Chase
. 207.Better To Be Unlucky
. 208.Food Fight Erupted in Prison
. 209.How His Pig is Doing
. 210.Goats Being Hired
. 211.A Missing Cat
. 212.Book Him
. 213.Water Under the Sink-1
. 214.Water Under the Sink-2
. 215.Theft Occurs Everywhere
. 216.Eggs and a Bunny
. 217.Goodbye to Clean Couple
. 218.$100 Deposit
. 219.Books Don’t Grow on Trees
. 220.A Murder-Suicide
. 221.New Store and Its Owners
. 222.Hit-and-Run Charge
. 223.Gasoline Prices Hit Record High
. 224.A Festival of Books
. 225.Crazy Housing Prices
. 226.Happy and Unhappy Renters
. 227.Pulling Out Nine Tons of Trash
. 228.Cloning Pets
. 229.Rentals at the Oceanside
. 230.Trees Are a Threat
. 231.Gets Booked, Writes a Book
. 232.Popular Park Reopens
. 233.Swim Classes Begin Soon
. 234.Not Sitting Around
. 235.Get Millions for Homeless
. 236.Tenants Watch Building Burn
. 237.Bathtub Blues
. 238.Blood Drive at Civic Center
. 239.City Hosts 42nd Art Fair
. 240.City and Crime
. 241.Bank Robbery
. 242.Immigration Goes Online
. 243.Jimmy Fixes His Door
. 244.Needs a New Air-Conditioner
. 245.Man Gets 12 Years for Fraud
. 246.Man Shoots Up Post Office
. 247.Murals Are Over 200 Years Old
. 248.Pier Collapses
. 249.Cameras in Police Cars
. 250.A School Girl Sues Her School


. 251.SUV Driver Sends Officer Flying
. 252.Boy Drowns in Neighbor's Pool
. 253.Woman Dies in House Fire
. 254.Plane Crashes into House
. 255.Fishing for Girls
. 256.Shot Next to Christmas Tree
. 257.Stabbed Outside Nightclub
. 258.Fishing Boat Sinks
. 259.The Mysterious Carport Stain
. 260.Lies About Winning Lottery
. 261.Victory Dance Leads to Death
. 262.Eat Your Vegetables
. 263.Honk if You're in a Hurry
. 264.The Man Who Loved Women
. 265.How to Get out of Jury Duty
. 266.The Way to a Man’s Heart
. 267.Female Seeks Mature Male
. 268.Let’s Go Fishing
. 269.Train Wreck “Frees” Cows
. 270.Valuable Guitar Found
. 271.Stepmother Kills Herself
. 272.Beautiful Teacher Smiles
. 273.Are Criminals Taking Over LA?
. 274.Police Arrest Happy Van Driver
. 275.Say Your Prayers
. 276.The Final Phone Call
. 277.Almost Perfect Children
. 278.There Goes the Neighborhood!
. 279.Let’s Go to Vegas!
. 280.Squirrel Attacks Woman
. 281.To Save His Baby
. 282.English Is Confusing
. 283.Pump Up the Tires
. 284.Don’t Go Swimming
. 285.The Park That Went to the Dogs
. 286.Can You Spare a Carburetor?
. 287.Golf Like a Girl
. 288.Take Me Out to the Ball Game
. 289.Take This Job and Shove It
. 290.Where Did That Book Go?
. 291.When You’ve Got Your Health
. 292.That ‘New Car’ Smell
. 293.Inviting Poor Student to Dinner
. 294.When I'm in the Bathroom
. 295.It Was an Old, Worthless Clock
. 296.Five-Finger Discount on Candy
. 297.Collecting Seashells
. 298.At the Store Entrance
. 299.We Will See the World
. 300.Get Me a Caffe Latte
. 301.The Slow Computer-1
. 302.The Slow Computer-2
. 303.The Careful Reader
. 304.Avoid the Flu
. 305.Magician Attracts Women
. 306.US Border Patrol
. 307.Car Shopping in California
. 308.Happy Anniversary
. 309.“Read All about It!”
. 310.A Factory Worker
. 311.Bad Pork
. 312.Don’t Eat the Meat
. 313.Copper Robbers
. 314.Weekly Driving Lessons-1
. 315.Weekly Driving Lessons-2
. 316.Laundry Day-1
. 317.Laundry Day-2
. 318.The Bargain CD Set-1
. 319.The Bargain CD Set-2
. 320.It’s All Over
. 321.The New Clothes-1
. 322.The New Clothes-2
. 323.Food as Punishment
. 324.US Passports Outsourced
. 325.The Demanding Son
. 326.A Practical Joke
. 327.The Dead Pedestrian
. 328.Bad News, Good News
. 329.The Cluster Balloonist
. 330.The Rude Clerk
. 331.The Tax Charge
. 332.The Fire in the Hills-1
. 333.The Fire in the Hills-2
. 334.The Vacuum Cleaner Filter-1
. 335.The Vacuum Cleaner Filter-2
. 336.The Rental Car-1
. 337.The Rental Car-2
. 338.The Marathon Cheater
. 339.School Bus Crashes
. 340.Don’t Take My Property
. 341.New Law for Taco Trucks
. 342.The Refund-1
. 343.The Refund-2
. 344.Shut Your Mouth
. 345.TSA’s New Policy-1
. 346.TSA’s New Policy-2
. 347.I’m Pregnant
. 348.Court Approves Same-Sex Marriage
. 349.Impolite to His Brother
. 350.Protecting the Public
. 351.Malibu to License Paparazzi
. 352.I'm Moving to NY
. 353.The Heart Attack-1
. 354.The Heart Attack-2
. 355.Let's Speak English

THE END


Update: October 16th, 2016.
PayPal về email:
[email protected]


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

*THÔNG TIN QUAN TRỌNG: Do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, từ ngày 19/3, Đại Sứ Quán và Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ sẽ ngừng phỏng vấn cấp xét thị thực. Toàn bộ lịch hẹn từ ngày 19/3 trở đi sẽ bị huỷ. Xem thông tin chi tiết

Image
Image
ESL đăng ký: Bạn không cần phải đăng ký gì cả. Chỉ việc nhẩy vào bài ESL 1 học và làm bài tập. Tiếp tục những bài kế tiếp càng nhanh càng tốt. Mình sẽ 888 và thỉnh thoảng cùng nhau nhắc nhở cho vui hén. Chứ thật ra việc học là việc của tự bản thân mình. Mình giỏi thì mình được nhờ hén.

Nickname           # bài
-----------------------------------------
Anthonydavetruong 51
BaoLaTinhChua 1
Bluecloud 1
bongbong 3
Brianthao08 2
Brenda 8
Cachua 4
Catandpuppy 2
Chaubaoct 11
Chauongco 2

Coua 3
Crystal 4
Cuomxiu 1
cương71 2
cycydang 1
Dangcoi100 1
David85 3
Diemhanh 5
Dinhdung 1
Dinhphan 9

doanchin 72
Evangeline 2
giadinhnho 2
Granger 6
hangtesa 3
HelenLe 4
HenryWu 12
Hientohoang 7
Hoa1971 22
Hoahai 1

HoangThiQuynhNhu 298
HongAckerman 1
Hongbambi 43
Hotheart 11
huanhatran 11
jacky9999 54
Jonny 8
Kellyninhhoa 1
Kingsmen 1
Kimnguyen10288 1

lanhuongbm 355
letuyetnghi 5
Lucbinh 1
Llphi777 2
Maluita659 1
Mangthit 2
matmuathu 1
MeoMuop 1
Miah 2
Mikun 4

Minhthoaidan 2
Minhloan 3
Minion 1
mnsun 5
moka 1
Myphuong12317 4
Myvan 2
Mujor 1
nbthuan1980 1

newsky272 1
Ngoclucbao 2
Ngocminh60 4
Ngotuananh1908 93
Nguyenthoa 1
Nguyetbang 2
Nguyenthimylinh 4
nhungcongangungoc 115
Ninian 54
Oanhnt 12

Petervu007 5
phamtrang24388 3
Pholau7 3
Phuong60 10
Phuonghang 7
Quangchien65 35
syncreation 33
Thanhtrihuynh 146
Thao077 1
Tinatinh 8

Tieuphong 1
Truongthinhutruc1966 4
Tomry 6
Thuyhangthinguyen 1
Thienphuong1010 10
tuanpc 43
Tungsu 7
tuongvi1303 1
Vuonglan 1
Vuthanh1957 28

Vuthitue 2
Vha08 2
wildcat 7
Yam 1
Ylytrang 26

-------------------------
. Tổng cộng 95 học viên


Update: July 23rd, 2019.