.
ESL 33: Famous Model Dies
1, 2 - bottom


ESL 33: Famous Model DiesDownload


Once in a while, someone dies and you remember where you were and what you were doing when you heard the sad news. Thousands of people worldwide felt that way when they heard that the beautiful Anna Nicole Smith had suddenly died.

It was a "tragedy that shocked the nation," according to various TV and radio reporters. "The nation is in mourning," these same reporters claimed. She was only 39.

Her husband discovered her lying in bed unconscious and not breathing. Paramedics quickly arrived and tried to revive her, but it was too late. Her body was taken to the morgue, where the coroner did an autopsy the next day. No evidence of drugs was found. It might have been a heart attack, but further testing was necessary.

Anna was a cover girl, a model, and an actress. She married a billionaire who was 89 when she was only 25. The billionaire died a couple of years later.

Anna went to court to get her fair share of her husband’s wealth. The case was still unresolved when she died. Now it will continue after her death, because Anna has a new-born daughter. The daughter might be entitled to millions when the court case is finally settled. At least three men have claimed to be the father of this millionaire baby.

225799 top -


*Vocabulary:

• actress:
• autopsy:
• billionaire:
• breathe:
• claim:
• coroner:
• entitle:
• evidence:
• model:
• morgue:
• mourning:
• once in a while:
• paramedics:
• revive:
• shock:
• tragedy:
• unconscious:
• wealth:

================

*Yes/No Questions:

1.Had Anna suddenly died?
2.Was it a "tragedy that shocked the whole city"?
3.Was she only 29?
4.Did her boyfriend discover her?
5.Was she lying in bed unconscious?
6.Did doctors try to revive her?
7.Was her body taken to the cemetery?
8.Did the coroner do an autopsy the next day?
9.Was further testing necessary?
10.Did she marry a billionaire when she was only 25?

===============

*Fill in the blanks:

Once in a while, someone dies and you ______ where you were and what you were doing ______ you heard the sad news. Thousands of people _______ felt that way when they heard that the ______ Anna Nicole Smith had suddenly died.

It was ______ "tragedy that shocked the nation," according to various _____ and radio reporters. "The nation is in mourning," ______ same reporters claimed. She was only 39.

Her _______ discovered her lying in bed unconscious and not _____ . Paramedics quickly arrived and tried to revive her, _____ it was too late. Her body was taken ______ the morgue, where the coroner did an autopsy ______ next day. No evidence of drugs was found. ______ might have been a heart attack, but further ______ was necessary.

Anna was a cover girl, a ______ , and an actress. She married a billionaire who ______ 89 when she was only 25. The billionaire ______ a couple of years later.

Anna went to _____ to get her fair share of her husband’s _____ . The case was still unresolved when she died. ______ it will continue after her death, because Anna _____ a new-born daughter. The daughter might be entitled _____ millions when the court case is finally settled. _____ least three men have claimed to be the _____ of this millionaire baby.

===============

*Translate into Vietnamese:

……….

225800 top -

Review to do homework… Best regards …

232068 top -
• actress:nữ diễn viên
• autopsy:sự mổ xác
• billionaire:nhà tỉ phú
• breathe:thở
• claim:khai
• coroner:nhân viên điều tra
• entitle:cho phép
• evidence:bằng chứng
• model:kiểu mẫu
• morgue:nhà xác
• mourning:sự đau buồn
• once in a while:một lần trong lúc
• paramedics:pháp y
• revive:phục hồi
• shock:sốc
• tragedy:thảm kịch
• unconscious:bất tỉnh
• wealth:của cải

================

*Yes/No Questions:

1.Had Anna suddenly died?yes,she had
2.Was it a "tragedy that shocked the whole city"?No ,it wasn't
3.Was she only 29?Yes,she was
4.Did her boyfriend discover her?No,he didn't
5.Was she lying in bed unconscious?Yes,she was
6.Did doctors try to revive her?Yes,they did
7.Was her body taken to the cemetery?No,it wasn't
8.Did the coroner do an autopsy the next day?Yes,he did
9.Was further testing necessary?Yes,it was
10.Did she marry a billionaire when she was only 25?Yes,she did

===============

*Fill in the blanks:

Once in a while, someone dies and you __remember____ where you were and what you were doing __when____ you heard the sad news. Thousands of people __wordwide_____ felt that way when they heard that the _beautiful_____ Anna Nicole Smith had suddenly died.

It was ___a___ "tragedy that shocked the nation," according to various _TV____ and radio reporters. "The nation is in mourning," _these_____ same reporters claimed. She was only 39.

Her _husband______ discovered her lying in bed unconscious and not _breathing____ . Paramedics quickly arrived and tried to revive her, _but____ it was too late. Her body was taken _to_____ the morgue, where the coroner did an autopsy ___the___ next day. No evidence of drugs was found. __It____ might have been a heart attack, but further _testing_____ was necessary.

Anna was a cover girl, a _model_____ , and an actress. She married a billionaire who __was____ 89 when she was only 25. The billionaire __died____ a couple of years later.

Anna went to _court____ to get her fair share of her husband’s __wealth___ . The case was still unresolved when she died. _Now_____ it will continue after her death, because Anna _has____ a new-born daughter. The daughter might be entitled _to____ millions when the court case is finally settled. __At___ least three men have claimed to be the _father____ of this millionaire baby.

===============

*Translate into Vietnamese:

……….

241389 top -

Done...

241965 top -
Hongbambi xin nộp bài 33

*Vocabulary:

• actress: NỮ DIỄN VIÊN
• autopsy: KHÁM NGHIỆM TỬ THI
• billionaire: NHÀ TỶ PHÚ
• breathe: THỞ
• claim: KHAI BÁO, TUYÊN BỐ
• coroner: PHÁP Y
• entitle: ĐƯỢC THỪA HƯỞNG
• evidence: BẰNG CHỨNG
• model: NGƯỜI MẪU
• morgue: NHÀ XÁC
• mourning: ĐỂ TANG
• once in a while: THỈNH THOẢNG
• paramedics: PHÁP Y
• revive: CỨU SỐNG
• shock: BÀNG HOÀNG
• tragedy: BI KỊCH
• unconscious: BẤT TỈNH
• wealth: CỦA CẢI

================

*Yes/No Questions:

1.Had Anna suddenly died? - YES.
2.Was it a "tragedy that shocked the whole city"? - NO.
3.Was she only 29? - NO.
4.Did her boyfriend discover her? - NO.
5.Was she lying in bed unconscious? - YES.
6.Did doctors try to revive her? - NO.
7.Was her body taken to the cemetery? - NO.
8.Did the coroner do an autopsy the next day? - YES.
9.Was further testing necessary? - YES.
10.Did she marry a billionaire when she was only 25? - YES.

===============

*Fill in the blanks:

Once in a while, someone dies and you __REMEMBER__ where you were and what you were doing __WHEN__ you heard the sad news. Thousands of people __WORLDWIDE__ felt that way when they heard that the __BEAUTIFUL__ Anna Nicole Smith had suddenly died.

It was __A__ "tragedy that shocked the nation," according to various __TV__ and radio reporters. "The nation is in mourning," __THESE__ same reporters claimed. She was only 39.

Her __HUSBAND__ discovered her lying in bed unconscious and not __BREATHING__ . Paramedics quickly arrived and tried to revive her, __BUT__ it was too late. Her body was taken __TO__ the morgue, where the coroner did an autopsy __THE__ next day. No evidence of drugs was found. __IT__ might have been a heart attack, but further __TESTING__ was necessary.

Anna was a cover girl, a ___MODEL__ , and an actress. She married a billionaire who __WAS__ 89 when she was only 25. The billionaire __DIED__ a couple of years later.

Anna went to __COURT__ to get her fair share of her husband’s __WEALTH__ . The case was still unresolved when she died. __NOW__ it will continue after her death, because Anna __HAS__ a new-born daughter. The daughter might be entitled __TO__ millions when the court case is finally settled. __AT__ least three men have claimed to be the __FATHER__ of this millionaire baby.

===============

*Translate into Vietnamese:

NGƯỜI MẪU NỔI TIẾNG TỬ VONG

Thỉnh thoảng, có người nào đó chết và bạn nhớ lại là bạn đã ở đâu và bạn đã đang làm gì khi bạn nghe những tin buồn như vậy. Hàng ngàn người trên khắp thế giới đã cảm nhận được khi họ nghe tin cô Anna Nicole Smith xinh đẹp chết một cách bất ngờ.

Điều này là một "sự kiện bi thảm gây bàng hoàng cho cả đất nước," theo lời của nhiều phóng viên của nhiều báo đài. "Cả đất nước để tang cô," những phóng viên này đã tuyên bố. Cô chỉ mới 39 tuổi.

Chồng cô đã phát hiện ra cô đang nằm bất tỉnh trên giường và đã ngưng thở. Nhân viên y tế đã nhanh chóng đến nhà và cố gắng cứu sống cô, nhưng đã quá trễ. Xác cô được đem đến nhà xác, nơi những pháp y sẽ khám nghiệm tử thi vào ngày sau đó. Không tìm thấy chât gây nghiện. Có thể là do nhồi máu cơ tim, nhưng vẫn cần phải xét nghiệm thêm.

Anna là một diễn viên, một người mẫu và được đăng hình trên các trang bìa tạp chí. Cô lập gia đình với một nhà tỷ phú 89 tuổi khi cô chỉ mới 25. Nhà tỷ phú đã chết hai năm sau đó.

Anna đã đến tòa án để nhận phần tài sản hợp pháp từ của cải chồng để lại. Vụ việc này vẫn chưa được giải quyết thì cô đã chết. Hiện tại vụ việc vẫn được tiếp tục sau cái chết của cô, vì Anna còn có một con gái mới sinh. Đứa bé gái này có thể hưởng hàng triệu đôla sau khi phiên tòa chấm dứt. Có ít nhất ba người đàn ông đã tuyên bố là cha của đứa trẻ triệu phú này.

==============

244030 top -

Done...

245082 top -
tuananh xin nộp bài

*Vocabulary:

• actress(n): nữ diễn viên
• autopsy(n): cuộc phẫu thuật khám nghiệm tử thi
• billionaire(n): nhà tỉ phú
• breathe(v): thở
• claim(v): khẳng định
• coroner(n): nhân viên điều tra những cái chết bất thường
• entitle(v): được hưởng, cho phép
• evidence(n): chúng cứ
• model(n): người mẫu
• morgue(n): nhà xác
• mourning(n): cuộc khóc thương
• once in a while: một lúc nào đó
• paramedics(n): người phụ giúp về y tế
• revive(v): cứu tỉnh, hồi sinh
• shock(v): làm choáng
• tragedy(n): thảm họa, bi kịch
• unconscious(adj): bất tỉnh
• wealth(n): sự giàu sang

================

*Yes/No Questions:

1.Had Anna suddenly died?Yes
2.Was it a "tragedy that shocked the whole city"?No
3.Was she only 29?No
4.Did her boyfriend discover her?No
5.Was she lying in bed unconscious?Yes
6.Did doctors try to revive her?No
7.Was her body taken to the cemetery?No
8.Did the coroner do an autopsy the next day?Yes
9.Was further testing necessary?Yes
10.Did she marry a billionaire when she was only 25?Yes

===============

*Fill in the blanks:

Once in a while, someone dies and you ___remember___ where you were and what you were doing __when____ you heard the sad news. Thousands of people ____worldwide___ felt that way when they heard that the ____beautiful__ Anna Nicole Smith had suddenly died.

It was ____a__ "tragedy that shocked the nation," according to various __TV___ and radio reporters. "The nation is in mourning," __these____ same reporters claimed. She was only 39.

Her ____husband___ discovered her lying in bed unconscious and not __breathing___ . Paramedics quickly arrived and tried to revive her, __but___ it was too late. Her body was taken ___to___ the morgue, where the coroner did an autopsy ___the___ next day. No evidence of drugs was found. __It____ might have been a heart attack, but further __testing____ was necessary.

Anna was a cover girl, a _model_____ , and an actress. She married a billionaire who ___was___ 89 when she was only 25. The billionaire __died____ a couple of years later.

Anna went to _court____ to get her fair share of her husband’s _wealth____ . The case was still unresolved when she died. ___Now___ it will continue after her death, because Anna __had___ a new-born daughter. The daughter might be entitled ___to__ millions when the court case is finally settled. _At____ least three men have claimed to be the __father___ of this millionaire baby.

===============

*Translate into Vietnamese:

Cái chết của một người mẫu nổi tiếng

Một lúc nào đó, ai đó qua đời và bạn nhớ bạn đang ở đâu và đang làm gì khi nghe tin buồn. Hàng ngàn người trên khắp thế giới đã cảm thấy như vậy khi họ nghe tin Anna Nicole Smith xinh đẹp đã bất ngờ qua đời.

Đó là một thảm kịch gây choáng cho cả dân tộc, theo nhiều nhà đưa tin trên đài và trên TV. "Cả dân tộc đang trong con than khóc," những nhà đưa tin khẳng định lại. Cô chỉ mới 39 tuổi.

Chồng của cô phát hiện ra cô đang nằm trên giường bất tỉnh nhân sự và đã ngừng thở. Nhân viên y tế nhanh chóng tới nơi và cố gắng cứu tỉnh cô, nhưng đã quá trễ. Xác của cô được đưa tới nhà xác, nơi mà ngày mai lại các nhân viên điều tra đã khám nghiệm tử thi. Không có bằng cớ nào liên quan về thuốc men. Có thể đó là do một cơn đau tim, nhưng cần có thêm những điều tra nữa.

Anna là một cô gái hóa trang, một người mẫu, một diễn viên. Cô cưới một nhà tỉ phú 89 tuổi khi cô mới vừa 25. Nhà tỉ phú chết một vài năm sau đó.

Anna tới tòa án để giải quyết việc chia tài sản của nhà tỉ phú. Sự việc vẫn chưa được giải quyết thì cô đã chết. Bây giờ nó vẫn tiếp tục sau khi cô chết vì Anna có một cô con gái mới sinh. Cô con gái có thể được hưởng vài triệu khi phiên tòa này kết thúc. Ít nhất có ba người đàn ông tự nhận mình là cha của đứa bé triệu phú cho tới thời điểm này.

249470 top -

Done...

250434 top -
Nộp bài ESL 33: Famous Model Dies
*Vocabulary:

• actress: Nữ diễn viên
• autopsy: Sự mổ xác
• billionaire: Nhà tỉ phú
• breathe: Thở
• claim: Khai
• coroner: Nhân viên điều tra
• entitle: Cho phép
• evidence: Bằng chứng
• model: Kiểu mẫu
• morgue: Nhà xác
• mourning: Sự đau buồn
• once in a while: Một lần trong lúc
• paramedics: Pháp y
• revive: Phục hồi
• shock: Sốc
• tragedy: Thảm kịch
• unconscious: Bất tỉnh
• wealth: Của cải

================

*Yes/No Questions:

1.Had Anna suddenly died? Yes
2.Was it a "tragedy that shocked the whole city"? No
3.Was she only 29? Yes
4.Did her boyfriend discover her? No
5.Was she lying in bed unconscious? Yes
6.Did doctors try to revive her? Yes
7.Was her body taken to the cemetery? No
8.Did the coroner do an autopsy the next day? Yes
9.Was further testing necessary?Yes
10.Did she marry a billionaire when she was only 25? Yes

===============

*Fill in the blanks:

Once in a while, someone dies and you _remember_ where you were and what you were doing _when_ you heard the sad news. Thousands of people _wordwide_ felt that way when they heard that the _beautiful_ Anna Nicole Smith had suddenly died.

It was _a_ "tragedy that shocked the nation," according to various _TV_ and radio reporters. "The nation is in mourning," _these_ same reporters claimed. She was only 39.

Her _husband_ discovered her lying in bed unconscious and not _breathing_ . Paramedics quickly arrived and tried to revive her, _but_ it was too late. Her body was taken _to_ the morgue, where the coroner did an autopsy _the_ next day. No evidence of drugs was found. _It_ might have been a heart attack, but further _testing_ was necessary.

Anna was a cover girl, a _model_ , and an actress. She married a billionaire who _was_ 89 when she was only 25. The billionaire _died_ a couple of years later.

Anna went to _court_ to get her fair share of her husband’s _wealth_ . The case was still unresolved when she died. _Now_ it will continue after her death, because Anna _has_ a new-born daughter. The daughter might be entitled _to_ millions when the court case is finally settled. _At_ least three men have claimed to be the _father_ of this millionaire baby.

263319 top -

Done

274701 top -
*Vocabulary:

• actress: nữ diễn viên
• autopsy (n) mổ xác khám nghiệm
• billionaire: tỉ phú
• breathe (v) thở
• claim(v,n) phát biểu
• coroner: nhân viên điều tra những cái chết bất thường
• entitle: cho phép
• evidence (n) bằng chứng
• model (adj) hiện đại
• morgue: nhà xác
• mourning:tang,sự đau buồn
• once in a while: thỉnh thoảng, đôi khi
• paramedics:pháp y
• revive (v) làm sống lại, hồi sinh
• shock (n,v) cú sốc, gây sốc
• tragedy: bi kịch, tấm thảm kịch
• unconscious (adj) bất tỉnh
• wealth: sự giàu sang

================

*Yes/No Questions:

1.Had Anna suddenly died?yes
2.Was it a "tragedy that shocked the whole city"? no, it was a tragedy that shocked the nation
3.Was she only 29?no, she was 39
4.Did her boyfriend discover her?no, her husband
5.Was she lying in bed unconscious?yes
6.Did doctors try to revive her?yes
7.Was her body taken to the cemetery?no, it was taken to the mourge
8.Did the coroner do an autopsy the next day?yes
9.Was further testing necessary?yes
10.Did she marry a billionaire when she was only 25?yes

===============

*Fill in the blanks:

Once in a while, someone dies and you ______remember___ where you were and what you were doing ______when___ you heard the sad news. Thousands of people ______worldwide____ felt that way when they heard that the ___beautiful___ Anna Nicole Smith had suddenly died.

It was ___a___ "tragedy that shocked the nation," according to various ___TV__ and radio reporters. "The nation is in mourning," ___the___ same reporters claimed. She was only 39.

Her ____husband_____ discovered her lying in bed unconscious and not ____beathing___ . Paramedics quickly arrived and tried to revive her, __but___ it was too late. Her body was taken ___to___ the morgue, where the coroner did an autopsy ___the___ next day. No evidence of drugs was found. ___It___ might have been a heart attack, but further ___test___ was necessary.

Anna was a cover girl, a ______model___ , and an actress. She married a billionaire who ___was___ 89 when she was only 25. The billionaire ___died___ a couple of years later.

Anna went to ____court___ to get her fair share of her husband’s ____wealth___ . The case was still unresolved when she died. __Now____ it will continue after her death, because Anna __has___ a new-born daughter. The daughter might be entitled __to___ millions when the court case is finally settled. ___At__ least three men have claimed to be the ______father__ of this millionaire baby.

317744 top -

Done

317784 top -
Mình nộp bài dịch nha.

*Translate into Vietnamese:
Trong 1 thời gian, 1 vài người chết và bạn nhớ rằng bạn đang ở đâu và làm gì khi nghe tin xấu. Hàng ngàn người trên thế giới cảm thấy như vậy khi họ nghe rằng người đẹp Annan Nicole Smith chết bất thình lình.

Đó là một "bi kịch làm sốc cả thế giới," theo 1 vài phóng viên TV và đài khác nhau. "Thế giới đang đau buồn", 1 phóng viên khác nhận xét. Cô ấy mới 39.

Chồng cô phát hiện ra cô đang nằm trên giường bất tỉnh và tắt thở. Người phụ việc y tế nhanh chóng đến và cố gắng làm cô tỉnh lại, nhưng đã quá trễ. Thân thể cô được đem đến nhà xác, nơi nhân viên điều tra những vụ chết bất thường mổ xẻ phân tích tử thi vào ngày hôm sau. Chứng cớ của thuốc ko được tìm thấy. Nó có thể là 1 cơn đau tim, Nhưng 1 cuộc kiểm tra nữa vẫn cần thiết.

Anna là 1 cô gái chụp ảnh cho bìa báo, người mẫu và là 1 nữ diễn viên. Cô cưới một tỉ phú đã 89 tuổi khi cô chỉ mới 25. Tỉ phú chết 1 vài năm sau đó.

Anna đến phiên tòa để lấy phần của cải của chồng cô 1 cách công bằng. Trường hợp vẫn chưa được quyết định khi cô ấy chết. Bây giờ nó vẫn tiếp diễn sau khi cô chết, vì Anna có một đứa con gái mới sinh. Bé gái có thể được đặt là nhà triệu phú khi trường hợp phiên tòa cuối cùng cũng được giải quyết. Ít nhất 3 người đàn ông đã thỉnh cầu để được làm cha của đứa bé triệu phú này.

325555 top -

*Vocabulary:

• actress: NỮ DIỄN VIÊN
• autopsy: KHÁM NGHIỆM TỬ THI
• billionaire: NHÀ TỶ PHÚ
• breathe: THỞ
• claim: KHAI BÁO, TUYÊN BỐ
• coroner: PHÁP Y
• entitle: ĐƯỢC THỪA HƯỞNG
• evidence: BẰNG CHỨNG
• model: NGƯỜI MẪU
• morgue: NHÀ XÁC
• mourning: ĐỂ TANG
• once in a while: THỈNH THOẢNG
• paramedics: PHÁP Y
• revive: CỨU SỐNG
• shock: BÀNG HOÀNG
• tragedy: BI KỊCH
• unconscious: BẤT TỈNH
• wealth: CỦA CẢI

================

*Yes/No Questions:

1.Had Anna suddenly died? - YES.
2.Was it a "tragedy that shocked the whole city"? - NO.
3.Was she only 29? - NO.
4.Did her boyfriend discover her? - NO.
5.Was she lying in bed unconscious? - YES.
6.Did doctors try to revive her? - NO.
7.Was her body taken to the cemetery? - NO.
8.Did the coroner do an autopsy the next day? - YES.
9.Was further testing necessary? - YES.
10.Did she marry a billionaire when she was only 25? - YES.

===============

*Fill in the blanks:

Once in a while, someone dies and you __REMEMBER__ where you were and what you were doing __WHEN__ you heard the sad news. Thousands of people __WORLDWIDE__ felt that way when they heard that the __BEAUTIFUL__ Anna Nicole Smith had suddenly died.

It was __A__ "tragedy that shocked the nation," according to various __TV__ and radio reporters. "The nation is in mourning," __THESE__ same reporters claimed. She was only 39.

Her __HUSBAND__ discovered her lying in bed unconscious and not __BREATHING__ . Paramedics quickly arrived and tried to revive her, __BUT__ it was too late. Her body was taken __TO__ the morgue, where the coroner did an autopsy __THE__ next day. No evidence of drugs was found. __IT__ might have been a heart attack, but further __TESTING__ was necessary.

Anna was a cover girl, a ___MODEL__ , and an actress. She married a billionaire who __WAS__ 89 when she was only 25. The billionaire __DIED__ a couple of years later.

Anna went to __COURT__ to get her fair share of her husband’s __WEALTH__ . The case was still unresolved when she died. __NOW__ it will continue after her death, because Anna __HAS__ a new-born daughter. The daughter might be entitled __TO__ millions when the court case is finally settled. __AT__ least three men have claimed to be the __FATHER__ of this millionaire baby.

===============

*Translate into Vietnamese:

NGƯỜI MẪU NỔI TIẾNG TỬ VONG

Thỉnh thoảng, có người nào đó chết và bạn nhớ lại là bạn đã ở đâu và bạn đã đang làm gì khi bạn nghe những tin buồn như vậy. Hàng ngàn người trên khắp thế giới đã cảm nhận được khi họ nghe tin cô Anna Nicole Smith xinh đẹp chết một cách bất ngờ.

Điều này là một "sự kiện bi thảm gây bàng hoàng cho cả đất nước," theo lời của nhiều phóng viên của nhiều báo đài. "Cả đất nước để tang cô," những phóng viên này đã tuyên bố. Cô chỉ mới 39 tuổi.

Chồng cô đã phát hiện ra cô đang nằm bất tỉnh trên giường và đã ngưng thở. Nhân viên y tế đã nhanh chóng đến nhà và cố gắng cứu sống cô, nhưng đã quá trễ. Xác cô được đem đến nhà xác, nơi những pháp y sẽ khám nghiệm tử thi vào ngày sau đó. Không tìm thấy chât gây nghiện. Có thể là do nhồi máu cơ tim, nhưng vẫn cần phải xét nghiệm thêm.

Anna là một diễn viên, một người mẫu và được đăng hình trên các trang bìa tạp chí. Cô lập gia đình với một nhà tỷ phú 89 tuổi khi cô chỉ mới 25. Nhà tỷ phú đã chết hai năm sau đó.

Anna đã đến tòa án để nhận phần tài sản hợp pháp từ của cải chồng để lại. Vụ việc này vẫn chưa được giải quyết thì cô đã chết. Hiện tại vụ việc vẫn được tiếp tục sau cái chết của cô, vì Anna còn có một con gái mới sinh. Đứa bé gái này có thể hưởng hàng triệu đôla sau khi phiên tòa chấm dứt. Có ít nhất ba người đàn ông đã tuyên bố là cha của đứa trẻ triệu phú này.

==============

398187 top -
ESL 33: Famous Model Dies
1, 2

. 1.New To America
. 2.A Haircut
. 3.The Yardman
. 4.Grab Your Umbrellas
. 5.Shopping for Bargains
. 6.Horses to Ride
. 7.A Shower Injury
. 8.Pete's Sharp Knife
. 9.A Good Sandwich
. 10.Sara's Upset Stomach
. 11.Please Marry Me!
. 12.Laundry Day
. 13.A Noisy Neighbor
. 14.The New Realtor
. 15.The Fire Alarm
. 16.Eddie's Short Visit
. 17.Carbon Monoxide
. 18.A Visit to Asia
. 19.School Boys
. 20.The Loose Button
. 21.The Pile of Paper
. 22.Brushing and Flossing
. 23.Raising the Kids
. 24.A Clean Toilet Bowl
. 25.A Love Letter
. 26.A Bird Attacks
. 27.A Daytime Robbery
. 28.Trick or Treat
. 29.The Motorcycle Rider
. 30.Spock Saves His Dad
. 31.Provider Overbills Customer
. 32.The Breakup
. 33.Famous Model Dies
. 34.Shopping Carts Everywhere
. 35.Four Slit Throats
. 36.Does Garlic Mean Garlic?
. 37.A Jealous Girlfriend
. 38.Towns Hit by Snowstorms
. 39.Another Jealous Girlfriend
. 40.She Loves Her Son
. 41.The Doctor’s Exam
. 42.Hospitals Can Make You Sick
. 43.English Is So Hard
. 44.Hollywood Stars and Tourists
. 45.GEICO’s TV Lizard
. 46.Law and Order in LA
. 47.Destruction of Iraq
. 48.Have You Seen This Man?
. 49.LA Traffic Report
. 50.LA Radio News


. 51.Trash Truck Misses Pick-up
. 52.Her First Driving Accident
. 53.You’re Not a Good Principal
. 54.I’ve Got You Covered
. 55.Paris Goes to Jail in LA
. 56.A Year with No TV
. 57.Let’s Buy Some Paint
. 58.I Need Water for My Clients
. 59.Putting Bunny to Sleep
. 60.Where Is That Darn Battery?
. 61.If You Really Love Me…
. 62.The Wedding Gift (1)
. 63.The Wedding Gift (2)
. 64.Does a Tiger Change Its Stripes?
. 65.No Place Like an Open House
. 66."We Could Have All Died!"
. 67.It’s the Thought that Counts
. 68.Who Ordered the Scallops?
. 69.You’re Not My Daddy
. 70.Let He Who Is Without Sin…
. 71.Shopping at the 99 Cents Store
. 72.Betting Big in Vegas
. 73.Priced to Sell!
. 74.The Handyman Comes
. 75.A Woman Has Needs
. 76.A Hot Day and a Cool Pool
. 77.Up, Up, and Away
. 78.Man's Best Friend
. 79.Six Feet Under
. 80.An Unhappy Worker
. 81.Why the Sky Is Brown
. 82.It’s a Small World
. 83.Suspicious Shoppers
. 84.Death Is Part of Life
. 85.Tagger Shoots Woman
. 86.Crime on the Rise
. 87.Too Soft on Crime
. 88.Pluto Chases Kid
. 89.In Harm’s Way
. 90."Semper Buy"
. 91.A Little Respect, Please
. 92.A Dream from Beyond-1
. 93.A Dream from Beyond-2
. 94.A Trip to Egypt
. 95.No Doughnuts for Old Folks
. 96.It’s Just Business
. 97.A Walk in the Wild
. 98.Elvis Is Alive and Well
. 99.Bad Weed, Bad Call
. 100.Shark Attack


. 101.Love in the Hospital
. 102.Interstate Bridge Collapses
. 103.Stop Selling Those Bunnies
. 104.Actor Tries to Kill Himself
. 105.US Senator Says He’s not Gay
. 106.E.Coli Is Everywhere
. 107.Influenza
. 108.The Hospital Orderly-1
. 109.The Hospital Orderly-2
. 110.Flower Power
. 111.Dog Inherits Millions
. 112.Man Holds Staff Hostage
. 113.Young Boy Defends Sister
. 114.Remember Me?
. 115.The Way to a Man’s Heart
. 116.Sail Around the World
. 117.New Dog-Barking Law
. 118.Man Flies in Lawn Chair-1
. 119.Man Flies in Lawn Chair-2
. 120.Cleaning a Dirty Plate
. 121.Her Driving Lesson
. 122.Hurricane Dean
. 123.Adventurer Disappears
. 124.Nursing Student Disappears
. 125.The Lovely Banana
. 126.Smells like Chicken
. 127.The Wedding-1
. 128.The Wedding-2
. 129.The Waiter
. 130.Your Country Thanks You
. 131.D.B.Cooper Lives On-1
. 132.D.B.Cooper Lives On-2
. 133.I’m No Alcoholic!
. 134.48 Homes Burn Down-1
. 135.48 Homes Burn Down-2
. 136.Drought Attacks Georgia
. 137.A Bad MRI Experience
. 138.Body in a Barrel-1
. 139.Body in a Barrel-2
. 140.Red Meat, Gray Water
. 141.All Bite, No Bark
. 142.Tiger Kills Two Men-1
. 143.Tiger Kills Two Men-2
. 144.Red Flowers Make Her See Red
. 145.The Starbucks Robbery
. 146.The Argument-1
. 147.The Argument-2
. 148.The Toilet Tank-1
. 149.The Toilet Tank-2
. 150.Santa Was Molested
. 151.Fire Kills Two Young Girls
. 152.Police Arrest Fire-Starters
. 153.Get out of "Jail"-1
. 154.Get out of "Jail"-2
. 155.New Year Celebrations
. 156.$50K to Waitress-1
. 157.$50K to Waitress-2
. 158.Who Needs School?
. 159.Black Friday
. 160.JFK Assassination
. 161.Don’t Top Off the Tanks
. 162.The Clapper
. 163.Tuberculosis Still Kills
. 164.Old Dogs Become Young Again
. 165.Ham and Eggplant
. 166.A Hole in Her Ear-1
. 167.A Hole in Her Ear-2
. 168.The Drugs Keep Coming
. 169.Missing Husband-1
. 170.Missing Husband-2
. 171.Don’t Get Mad-Get Even
. 172.The Christmas Gift-1
. 173.The Christmas Gift-2
. 174.The Haircut-1
. 175.The Haircut-2
. 176.The Robbery at the Mall-1
. 177.The Robbery at the Mall-2
. 178.The Driving Lesson-1
. 179.The Driving Lesson-2
. 180.The Move to Georgia-1
. 181.The Move to Georgia-2
. 182.I’ll Get a Job in a Restaurant
. 183.A Cleaner River-1
. 184.A Cleaner River-2
. 185.The Spitter
. 186.Kill Those Flies-1
. 187.Kill Those Flies-2
. 188.The Oil Change-1
. 189.The Oil Change-2
. 190.Boy Starts Huge Fire
. 191.Writers Go on Strike
. 192.Please Don’t Hurt Me!
. 193.It’s Just a Little White Lie
. 194.Jury Service in California
. 195.The Rude Golfer-1
. 196.The Rude Golfer-2
. 197.Man Invents Toilet for Cars
. 198.Monkeys Cause Man’s Death
. 199.The Light Eater-1
. 200.The Light Eater-2


. 201.Sara Went Shopping
. 202.Man Injured at Fast Food Place
. 203.A Life-Saving Cow
. 204.Driver Loses Mabel, Finds Jail
. 205.Jerry Decided To Buy a Gun
. 206.Freeway Chase
. 207.Better To Be Unlucky
. 208.Food Fight Erupted in Prison
. 209.How His Pig is Doing
. 210.Goats Being Hired
. 211.A Missing Cat
. 212.Book Him
. 213.Water Under the Sink-1
. 214.Water Under the Sink-2
. 215.Theft Occurs Everywhere
. 216.Eggs and a Bunny
. 217.Goodbye to Clean Couple
. 218.$100 Deposit
. 219.Books Don’t Grow on Trees
. 220.A Murder-Suicide
. 221.New Store and Its Owners
. 222.Hit-and-Run Charge
. 223.Gasoline Prices Hit Record High
. 224.A Festival of Books
. 225.Crazy Housing Prices
. 226.Happy and Unhappy Renters
. 227.Pulling Out Nine Tons of Trash
. 228.Cloning Pets
. 229.Rentals at the Oceanside
. 230.Trees Are a Threat
. 231.Gets Booked, Writes a Book
. 232.Popular Park Reopens
. 233.Swim Classes Begin Soon
. 234.Not Sitting Around
. 235.Get Millions for Homeless
. 236.Tenants Watch Building Burn
. 237.Bathtub Blues
. 238.Blood Drive at Civic Center
. 239.City Hosts 42nd Art Fair
. 240.City and Crime
. 241.Bank Robbery
. 242.Immigration Goes Online
. 243.Jimmy Fixes His Door
. 244.Needs a New Air-Conditioner
. 245.Man Gets 12 Years for Fraud
. 246.Man Shoots Up Post Office
. 247.Murals Are Over 200 Years Old
. 248.Pier Collapses
. 249.Cameras in Police Cars
. 250.A School Girl Sues Her School


. 251.SUV Driver Sends Officer Flying
. 252.Boy Drowns in Neighbor's Pool
. 253.Woman Dies in House Fire
. 254.Plane Crashes into House
. 255.Fishing for Girls
. 256.Shot Next to Christmas Tree
. 257.Stabbed Outside Nightclub
. 258.Fishing Boat Sinks
. 259.The Mysterious Carport Stain
. 260.Lies About Winning Lottery
. 261.Victory Dance Leads to Death
. 262.Eat Your Vegetables
. 263.Honk if You're in a Hurry
. 264.The Man Who Loved Women
. 265.How to Get out of Jury Duty
. 266.The Way to a Man’s Heart
. 267.Female Seeks Mature Male
. 268.Let’s Go Fishing
. 269.Train Wreck “Frees” Cows
. 270.Valuable Guitar Found
. 271.Stepmother Kills Herself
. 272.Beautiful Teacher Smiles
. 273.Are Criminals Taking Over LA?
. 274.Police Arrest Happy Van Driver
. 275.Say Your Prayers
. 276.The Final Phone Call
. 277.Almost Perfect Children
. 278.There Goes the Neighborhood!
. 279.Let’s Go to Vegas!
. 280.Squirrel Attacks Woman
. 281.To Save His Baby
. 282.English Is Confusing
. 283.Pump Up the Tires
. 284.Don’t Go Swimming
. 285.The Park That Went to the Dogs
. 286.Can You Spare a Carburetor?
. 287.Golf Like a Girl
. 288.Take Me Out to the Ball Game
. 289.Take This Job and Shove It
. 290.Where Did That Book Go?
. 291.When You’ve Got Your Health
. 292.That ‘New Car’ Smell
. 293.Inviting Poor Student to Dinner
. 294.When I'm in the Bathroom
. 295.It Was an Old, Worthless Clock
. 296.Five-Finger Discount on Candy
. 297.Collecting Seashells
. 298.At the Store Entrance
. 299.We Will See the World
. 300.Get Me a Caffe Latte
. 301.The Slow Computer-1
. 302.The Slow Computer-2
. 303.The Careful Reader
. 304.Avoid the Flu
. 305.Magician Attracts Women
. 306.US Border Patrol
. 307.Car Shopping in California
. 308.Happy Anniversary
. 309.“Read All about It!”
. 310.A Factory Worker
. 311.Bad Pork
. 312.Don’t Eat the Meat
. 313.Copper Robbers
. 314.Weekly Driving Lessons-1
. 315.Weekly Driving Lessons-2
. 316.Laundry Day-1
. 317.Laundry Day-2
. 318.The Bargain CD Set-1
. 319.The Bargain CD Set-2
. 320.It’s All Over
. 321.The New Clothes-1
. 322.The New Clothes-2
. 323.Food as Punishment
. 324.US Passports Outsourced
. 325.The Demanding Son
. 326.A Practical Joke
. 327.The Dead Pedestrian
. 328.Bad News, Good News
. 329.The Cluster Balloonist
. 330.The Rude Clerk
. 331.The Tax Charge
. 332.The Fire in the Hills-1
. 333.The Fire in the Hills-2
. 334.The Vacuum Cleaner Filter-1
. 335.The Vacuum Cleaner Filter-2
. 336.The Rental Car-1
. 337.The Rental Car-2
. 338.The Marathon Cheater
. 339.School Bus Crashes
. 340.Don’t Take My Property
. 341.New Law for Taco Trucks
. 342.The Refund-1
. 343.The Refund-2
. 344.Shut Your Mouth
. 345.TSA’s New Policy-1
. 346.TSA’s New Policy-2
. 347.I’m Pregnant
. 348.Court Approves Same-Sex Marriage
. 349.Impolite to His Brother
. 350.Protecting the Public
. 351.Malibu to License Paparazzi
. 352.I'm Moving to NY
. 353.The Heart Attack-1
. 354.The Heart Attack-2
. 355.Let's Speak English

THE END


Update: October 16th, 2016.
PayPal về email:
[email protected]


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

*THÔNG TIN QUAN TRỌNG: Do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, từ ngày 19/3, Đại Sứ Quán và Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ sẽ ngừng phỏng vấn cấp xét thị thực. Toàn bộ lịch hẹn từ ngày 19/3 trở đi sẽ bị huỷ. Xem thông tin chi tiết

Image
Image
ESL đăng ký: Bạn không cần phải đăng ký gì cả. Chỉ việc nhẩy vào bài ESL 1 học và làm bài tập. Tiếp tục những bài kế tiếp càng nhanh càng tốt. Mình sẽ 888 và thỉnh thoảng cùng nhau nhắc nhở cho vui hén. Chứ thật ra việc học là việc của tự bản thân mình. Mình giỏi thì mình được nhờ hén.

Nickname           # bài
-----------------------------------------
Anthonydavetruong 51
BaoLaTinhChua 1
Bluecloud 1
bongbong 3
Brianthao08 2
Brenda 8
Cachua 4
Catandpuppy 2
Chaubaoct 11
Chauongco 2

Coua 3
Crystal 4
Cuomxiu 1
cương71 2
cycydang 1
Dangcoi100 1
David85 3
Diemhanh 5
Dinhdung 1
Dinhphan 9

doanchin 72
Evangeline 2
giadinhnho 2
Granger 6
hangtesa 3
HelenLe 4
HenryWu 12
Hientohoang 7
Hoa1971 22
Hoahai 1

HoangThiQuynhNhu 298
HongAckerman 1
Hongbambi 43
Hotheart 11
huanhatran 11
jacky9999 54
Jonny 8
Kellyninhhoa 1
Kingsmen 1
Kimnguyen10288 1

lanhuongbm 355
letuyetnghi 5
Lucbinh 1
Llphi777 2
Maluita659 1
Mangthit 2
matmuathu 1
MeoMuop 1
Miah 2
Mikun 4

Minhthoaidan 2
Minhloan 3
Minion 1
mnsun 5
moka 1
Myphuong12317 4
Myvan 2
Mujor 1
nbthuan1980 1

newsky272 1
Ngoclucbao 2
Ngocminh60 4
Ngotuananh1908 93
Nguyenthoa 1
Nguyetbang 2
Nguyenthimylinh 4
nhungcongangungoc 115
Ninian 54
Oanhnt 12

Petervu007 5
phamtrang24388 3
Pholau7 3
Phuong60 10
Phuonghang 7
Quangchien65 35
syncreation 33
Thanhtrihuynh 146
Thao077 1
Tinatinh 8

Tieuphong 1
Truongthinhutruc1966 4
Tomry 6
Thuyhangthinguyen 1
Thienphuong1010 10
tuanpc 43
Tungsu 7
tuongvi1303 1
Vuonglan 1
Vuthanh1957 28

Vuthitue 2
Vha08 2
wildcat 7
Yam 1
Ylytrang 26

-------------------------
. Tổng cộng 95 học viên


Update: July 23rd, 2019.