.
ESL 25: A Love Letter
1, 2 - bottom


ESL 25: A Love Letter



Download


Bill wrote this letter to Mary:

We’ve talked on the phone and in my apartment, and now I'm writing this letter. Maybe if I put my thoughts and feelings in writing, you’ll understand them better.

I love you. I want to marry you. I want to be with you for the rest of my life. You are the most wonderful woman I have ever met. You are not a "load." You are not a "troublemaker."

Yes, you have problems. So do I. And together, we can solve these problems more easily than if we were apart. Problems are a part of life. But so is happiness. Let’s share our problems and happiness instead of experiencing them alone.

We are not a bad "fit." We are a perfect match. I do not look down on you. I look up to you. I admire you. I think you are smart, brave, and independent. Don’t tell me to go find another woman. I don’t want another woman. I have found the perfect woman.

Every day, I think about your beautiful smile, your happy laugh. I think about the long walks we used to take, holding hands all the way. Remember how we used to sit on the grass in the park and watch the parrots?

We were going to get married, and now you want to be "just friends." Whatever I did or said that was wrong, please tell me so we can work this out. I don’t want to lose you.

222868 top -


*Vocabulary:

• admire:
• apart:
• brave:
• independent:
• load:
• parrot:
• perfect:
• share:
• smart:
• solve:
• troublemaker:

=================

*Yes/No Questions:

1.Did Bill send an email to Mary?
2.Did he write a letter to her?
3.Have they talked on the phone?
4.Have they talked in his house?
5.Is he writing this letter now?
6.Does he want to break up with her?
7.Does he want to be with her for a year or so?
8.Is she the most wonderful woman he has ever met?
9.Is she a "load" and a "troublemaker"?
10.Do she and he have problems?

==================

*Fill in the blanks:

Bill wrote this letter to Mary:

We’ve _____ on the phone and in my apartment, and _____ I'm writing this letter. Maybe if I put _____ thoughts and feelings in writing, you’ll understand them ______ .

I love you. I want to marry you. ______ want to be with you for the rest ______ my life. You are the most wonderful woman _____ have ever met. You are not a "load." _____ are not a "troublemaker."

Yes, you have problems. _____ do I. And together, we can solve these _____ more easily than if we were apart. Problems ______ a part of life. But so is happiness. _____ ’s share our problems and happiness instead of experiencing _____ alone.

We are not a bad "fit." We ______ a perfect match. I do not look down ______ you. I look up to you. I admire _____ . I think you are smart, brave, and independent. _____ ’t tell me to go find another woman. I ______ ’t want another woman. I have found the perfect _____ .

Every day, I think about your beautiful smile, _____ happy laugh. I think about the long walks _____ used to take, holding hands all the way. _____ how we used to sit on the grass _____ the park and watch the parrots?

We were _____ to get married, and now you want to _____ "just friends." Whatever I did or said that _____ wrong, please tell me so we can work _____ out. I don’t want to lose you.

===============

*Translate into Vietnamese:

........

222869 top -

Review to do homework… Best regards …

232051 top -
• admire:ngưỡng mộ
• apart:riêng rẽ
• brave:can đảm
• independent:độc lập
• load:gánh nặng
• parrot:con vẹt
• perfect:hoàn hảo
• share:chia sẻ
• smart:thông minh
• solve:giải quyết
• troublemaker:gây rối

=================

*Yes/No Questions:

1.Did Bill send an email to Mary?No ,he didn't
Bill didn't send an email to Mary.
2.Did he write a letter to her?Yes ,he did
He wrote a letter to her.
3.Have they talked on the phone?Yes ,they have
They have talked on the phone.
4.Have they talked in his house?Yes ,they have
They have talked in his house.
5.Is he writing this letter now?Yes ,he is
He is Writing this letter now.
6.Does he want to break up with her?No, he does not
He doesn't want to break up with her.
7.Does he want to be with her for a year or so?
He wants to be with her for the rest of his life
8.Is she the most wonderful woman he has ever met?Yes, she is.She is the most wonderful woman he has ever met.
9.Is she a "load" and a "troublemaker"?No,she isn't
She isn't a load and troublemaker.
10.Do she and he have problems?Yes ,they do.
She and he have problems

==================

*Fill in the blanks:

Bill wrote this letter to Mary:

We’ve _talked____ on the phone and in my apartment, and _now____ I'm writing this letter. Maybe if I put _my____ thoughts and feelings in writing, you’ll understand them __better____ .

I love you. I want to marry you. _I_____ want to be with you for the rest _of_____ my life. You are the most wonderful woman __I___ have ever met. You are not a "load." ___You__ are not a "troublemaker."

Yes, you have problems. __So___ do I. And together, we can solve these _problems____ more easily than if we were apart. Problems _are_____ a part of life. But so is happiness. _Let____ ’s share our problems and happiness instead of experiencing _them____ alone.

We are not a bad "fit." We _are_____ a perfect match. I do not look down _on_____ you. I look up to you. I admire _you____ . I think you are smart, brave, and independent. ___Don__ ’t tell me to go find another woman. I __don____ ’t want another woman. I have found the perfect _woman____ .

Every day, I think about your beautiful smile, _your____ happy laugh. I think about the long walks _we____ used to take, holding hands all the way. _Remember____ how we used to sit on the grass _in____ the park and watch the parrots?

We were _going___ to get married, and now you want to __be__ "just friends." Whatever I did or said that _was____ wrong, please tell me so we can work __this___ out. I don’t want to lose you.

===============

*Translate into Vietnamese:

........

236897 top -

Done...

237313 top -
Bức thư tình

Bill viết lá thư này cho Mary:
Chúng ta vừa nói chuyện trên điện thoại trong căn hộ của anh và giờ đây anh đang viết lá thư này. Nếu anh có thể viết ra những điều anh nghĩ và cảm giác của mình, em sẽ hiểu những điều đó tốt hơn.
Anh yêu em.Anh muốn kết hôn với em. Anh muốn sống trọn đời bên em. Em là
người phụ nữ tuyệt vời nhất mà anh từng gặp. Em không phải là gánh nặng. Em không phải là kẻ gây rối.
Đúng vậy, em gặp nhiều khó khăn. Anh cũng vậy thôi. Kết đôi, chúng ta có thể giải quyết những khó khăn đó dễ dàng hơn nếu chúng ta chỉ có một mình. Những khó khăn chỉ là một phần của cuộc sống này. Nhưng vì hạnh phúc. Hãy cùng chia sẻ những khó khăn và hạnh phúc hơn là tự giải quyết chúng một mình.
Chúng ta là những người thích hợp cho nhau. Chúng ta là một đôi vợ chồng hoàn hảo. Anh không coi thường em. Anh coi trọng em. Anh khâm phục em. Anh nghĩ rằng em thật thông minh, dũng cảm và độc lập. Đừng bảo anh hãy đi tìm người phụ nữ khác. Anh không muốn người phụ nữ khác. Anh đã tìm được người phụ nữ hoàn hảo.
Hàng ngày, anh đều nghĩ về nụ cười duyên dáng và hạnh phúc của em. Anh nghĩ về cuộc đi dạo của chúng ta, nắm tay trên mọi con đường. Em có nhớ chúng ta đã ngồi trên cỏ trong công viên thế nào để xem những chú vẹt không?
Chúng ta chuẩn bị kết hôn, vậy mà giờ đây em lại chỉ muốn chúng ta là những người bạn. Những điều mà anh đã làm hay đã nói sai ở chỗ nào, hãy nói cho anh biết để chúng ta cùng sửa . Anh không muốn mất em.

*Vocabulary:

• admire: khâm phục
• apart: riêng biệt, tách rời
• brave: gan dạ
• independent: độc lập
• load: gánh nặng
• parrot: vẹt
• perfect: hoàn hảo
• share: chia sẻ
• smart: thông minh
• solve: giải quyết
• troublemaker: kẻ gây rối, phá hoại

=================

*Yes/No Questions:

1.Did Bill send an email to Mary?no
2.Did he write a letter to her?yes
3.Have they talked on the phone?yes
4.Have they talked in his house?no
5.Is he writing this letter now?yes
6.Does he want to break up with her?no
7.Does he want to be with her for a year or so?no
8.Is she the most wonderful woman he has ever met?yes
9.Is she a "load" and a "troublemaker"?no
10.Do she and he have problems?yes

238883 top -

Done...

239932 top -

*Vocabulary:

• admire: Khâm phục, say mê
• apart: Riêng ra
• brave: Gan dạ, dũng cảm, lộng lẫy
• independent: Độc lập
• load: Gánh nặng
• parrot: Con vẹt
• perfect: Hoàn hảo
• share: Chia sẻ
• smart: Khéo léo, đẹp, thanh nhã
• solve: Giải quyết
• troublemaker: Kẻ gây rối

=================

*Yes/No Questions:

1.Did Bill send an email to Mary? No
2.Did he write a letter to her? Yes
3.Have they talked on the phone? Yes
4.Have they talked in his house? No
5.Is he writing this letter now? Yes
6.Does he want to break up with her? No
7.Does he want to be with her for a year or so? No
8.Is she the most wonderful woman he has ever met? Yes
9.Is she a "load" and a "troublemaker"? No
10.Do she and he have problems? Yes

==================

*Fill in the blanks:

Bill wrote this letter to Mary:

We’ve __talked____ on the phone and in my apartment, and _now____ I'm writing this letter. Maybe if I put _my____ thoughts and feelings in writing, you’ll understand them ____better____ .

I love you. I want to marry you. __I____ want to be with you for the rest _of_____ my life. You are the most wonderful woman __I___ have ever met. You are not a "load." _you____ are not a "troublemaker."

Yes, you have problems. __so___ do I. And together, we can solve these __problems____ more easily than if we were apart. Problems _are_____ a part of life. But so is happiness. _Let____ ’s share our problems and happiness instead of experiencing _them____ alone.

We are not a bad "fit." We __are____ a perfect match. I do not look down __on____ you. I look up to you. I admire _you____ . I think you are smart, brave, and independent. _Don____ ’t tell me to go find another woman. I __don____ ’t want another woman. I have found the perfect _woman____ .

Every day, I think about your beautiful smile, _yuor____ happy laugh. I think about the long walks _we____ used to take, holding hands all the way. __renember____ how we used to sit on the grass _in____ the park and watch the parrots?

We were _going____ to get married, and now you want to _be____ "just friends." Whatever I did or said that _was____ wrong, please tell me so we can work _this____ out. I don’t want to lose you.

===============

*Translate into Vietnamese:

Thư tình.

Đây là bức thư Bill viết cho Mary :

Chúng ta vùa nói chuyện trên điện thoại trong căn hộ của anh và bây giờ anh viết thư này cho em. Có lẽ nếu anh đặt sự suy nghĩ và cảm giác của anh vào thư khi anh viết, em sẽ hiểu chúng tốt hơn.
Anh yêu em, anh muốn kết hôn với em, anh muốn sống với em trong suốt cuộc đời của anh. Em là người phụ nữ tuyệt vời nhất mà anh đã gặp. Em không là gánh nặng, em không là kẻ gây rối.
Vâng, em có những vấn đề, anh cũng vậy, Và cùng nhau, chúng ta sẽ giải quyết những vấn đề dễ dàng hơn so với chúng ta làm riêng rẻ.
Vấn đề là một phần của cuộc sống. Nhưng vì hạnh phúc. Hãy để chúng ta chia sẻ mọi vấn đề và hạnh phúc, thay vì kinh nghiệm chúng một mình.
Chúng ta là những người thích hợp để kết hôn với nhau, anh không xem nhẹ em, anh tôn trọng em, anh khâm phục em. Anh nghĩ em thật xinh đẹp, thông minh và độc lập. Đừng bảo anh tìm một phụ nữ khác, anh đã tìm thấy người phụ nữ hoàn hảo.

Hàng ngày anh nghĩ về nụ cười thật đẹp của em, em cười thật tươi. Anh nghĩ về con đường dài chúng ta cùng bước, cầm chặt tay nhau trên tất cả mọi nẻo đường. Nhớ lại chúng ta ngồi trên bãi cỏ trong công viên nhìn ngắm con vẹt như thế nào. Chúng ta sẽ kết hôn và bây giờ em lại muốn chúng ta chỉ là những người bạn. Anh đã nói hay làm điều gì sai ư, xin hãy nói để chúng ta cùng sửa chữa nhé, anh không muốn mất em.
........

241693 top -

Done...

241954 top -
Hongbambi xin nộp bài 25

*Vocabulary:

• admire: NGƯỠNG MỘ, KHÂM PHỤC
• apart: TÁCH RỜI
• brave: DŨNG CẢM, CAN ĐẢM
• independent: ĐỘC LẬP
• load: GÁNH NẶNG
• parrot: CON VẸT
• perfect: HOÀN HẢO
• share: CHIA SẺ
• smart: THÔNG MINH
• solve: GIẢI QUYẾT
• troublemaker: NGƯỜI GÂY PHIỀN HÀ

=================

*Yes/No Questions:

1.Did Bill send an email to Mary? - NO.
2.Did he write a letter to her? - YES.
3.Have they talked on the phone? - YES.
4.Have they talked in his house? - YES.
5.Is he writing this letter now? - YES.
6.Does he want to break up with her? - NO.
7.Does he want to be with her for a year or so? - YES.
8.Is she the most wonderful woman he has ever met? - YES.
9.Is she a "load" and a "troublemaker"? - NO.
10.Do she and he have problems? - YES.

==================

*Fill in the blanks:

Bill wrote this letter to Mary:

We’ve __TALKED__ on the phone and in my apartment, and __NOW__ I'm writing this letter. Maybe if I put __MY__ thoughts and feelings in writing, you’ll understand them __BETTER__ .

I love you. I want to marry you. __I__ want to be with you for the rest __OF__ my life. You are the most wonderful woman __I__ have ever met. You are not a "load." __YOU__ are not a "troublemaker."

Yes, you have problems. __SO__ do I. And together, we can solve these __PROBLEMS__ more easily than if we were apart. Problems __ARE__ a part of life. But so is happiness. __LET__’s share our problems and happiness instead of experiencing __THEM__ alone.

We are not a bad "fit." We __ARE__ a perfect match. I do not look down __ON__ you. I look up to you. I admire __YOU__ . I think you are smart, brave, and independent. __DON__ ’t tell me to go find another woman. I __DON__ ’t want another woman. I have found the perfect __WOMAN__ .

Every day, I think about your beautiful smile, __YOUR__ happy laugh. I think about the long walks __WE__ used to take, holding hands all the way. __REMEMBER__ how we used to sit on the grass __IN__ the park and watch the parrots?

We were ____GOING__ to get married, and now you want to __BE__ "just friends." Whatever I did or said that __WAS__ wrong, please tell me so we can work __THIS__ out. I don’t want to lose you.

===============

*Translate into Vietnamese:

MỘT BỨC THƯ TÌNH YÊU

Bill đã viết thư cho Mary:

Chúng ta đã nói chuyện qua điện thoại và ở nhà anh, và bây giờ anh đang ngồi viết lá thư này. Nếu anh viết ra nhưng suy nghĩ và cảm nhận của anh trên giấy, có thể em sẽ hiểu rõ hơn.

Anh yêu em. Anh muốn cưới em. Anh muốn đi cùng em suốt cuộc đời còn lại của anh. Em là người phụ nữ tuyệt vời nhất mà anh từng gặp. Em không phải là "gánh nặng". Em không phải là "người gây phiền toái".

Vâng, em có vấn đề. Anh cũng vậy. Và hãy cùng nhau, chúng ta có thể giải quyết những vấn đề này một cách dễ dàng hơn là khi chúng ta tách rời nhau. Khó khăn là một phần của cuộc sống. Nhưng đó cũng là hạnh phúc. Hãy cùng chia sẻ những khó khăn và hạnh phúc thay vì trãi qua nó một mình.

Chúng ta không phải là một cặp tồi tệ. Chúng ta hoàn toàn hợp nhau. Anh không đánh giá thấp về em. Anh rất trân trọng em. Anh ngưỡng mộ em. Anh nghĩ em thông minh, can đảm và không lệ thuộc ai cả. Đừng bảo anh đi tìm người phụ nữ khác. Anh không muốn người phụ nữ nào khác. Anh đã tìm được người phụ nữ lý tưởng của anh.

Mỗi ngày, anh đều nghĩ đến nụ cười dễ thương của em, tiếng cười hạnh phúc của em. Anh nghĩ đến những con đường mà chúng ta đã từng đi qua, những cái nắm tay trên tất cả các con đường. Em có nhớ chúng ta đã từng cùng nhau ngồi trên bãi cỏ trong công viên và nhìn những chú vẹt như thế nào không?

Chúng ta đã dự định cưới nhau, nhưng bây giờ em lại muốn chúng ta "chỉ là bạn." Dù anh đã nói gì và làm gì sai trái, xin em hãy cho anh biết để chúng ta có thể cùng nhau giải quyết em nhé. Anh không muốn mất em.

===========================

242561 top -

Done...

243508 top -
tuananh xin nộp bài

*Vocabulary:

• admire(v): khâm phục, ngưỡng mộ
• apart(adv): tách rời
• brave(a): dũng cảm
• independent(adj): tự do, không lệ thuộc
• load(n): gánh nặng
• parrot(n): vẹt
• perfect(a): hoàn hảo
• share(v): chia sẻ
• smart(a): thông minh, lanh lợi
• solve(v): giải quyết
• troublemaker(n): người gây rắc rối

=================

*Yes/No Questions:

1.Did Bill send an email to Mary?No
2.Did he write a letter to her?Yes
3.Have they talked on the phone?Yes
4.Have they talked in his house?No
5.Is he writing this letter now?Yes
6.Does he want to break up with her?No
7.Does he want to be with her for a year or so?No
8.Is she the most wonderful woman he has ever met?Yes
9.Is she a "load" and a "troublemaker"?No
10.Do she and he have problems?Yes

==================

*Fill in the blanks:

Bill wrote this letter to Mary:

We’ve ___talked__ on the phone and in my apartment, and ___now__ I'm writing this letter. Maybe if I put __my___ thoughts and feelings in writing, you’ll understand them ___better___ .

I love you. I want to marry you. __I____ want to be with you for the rest ____of__ my life. You are the most wonderful woman ___I__ have ever met. You are not a "load." ___You__ are not a "troublemaker."

Yes, you have problems. __So___ do I. And together, we can solve these ___problems__ more easily than if we were apart. Problems ____are__ a part of life. But so is happiness. __Let___ ’s share our problems and happiness instead of experiencing __them___ alone.

We are not a bad "fit." We __are____ a perfect match. I do not look down ____on__ you. I look up to you. I admire ___you__ . I think you are smart, brave, and independent. ___Don__ ’t tell me to go find another woman. I ___don___ ’t want another woman. I have found the perfect _woman____ .

Every day, I think about your beautiful smile, ___your__ happy laugh. I think about the long walks _we____ used to take, holding hands all the way. _Remember____ how we used to sit on the grass ___in__ the park and watch the parrots?

We were ___going__ to get married, and now you want to __be___ "just friends." Whatever I did or said that _was____ wrong, please tell me so we can work __this___ out. I don’t want to lose you.

===============

*Translate into Vietnamese:

Một bức tình thư

Bill viết bức thư này cho Mary:

Chúng ta đã nói chuyện qua điện thoại và trong căn hộ của anh, và bây giờ anh viết bức thư này. Có lẽ nếu anh đặt tình cảm và suy nghĩ vào việc này, em có thể hiểu rõ hơn.

Anh yêu em. Anh muốn cưới em. Anh muốn cùng em đi hết quãng đời còn lại. Em là người phụ nữ tuyệt vời nhất mà anh từng gặp. Em không phải là gánh nặng. Em cũng không phải là người gây rắc rối.

Đúng là em có trắc trở. Anh cũng vậy. Và cùng nhau, chúng ta có thể giải quyết những trắc trở dễ dàng hơn so với khi chúng ta tách rời. Trắc trở là một phần của cuộc sống. Nhưng rất hạnh phúc. Chúng ta hãy chia sẻ những trắc trở và hạnh phúc thay vì trải nghiệm chúng một mình.

Chúng ta không phải là một cặp tồi. Chúng ta là một đội hoàn hảo. Anh không xem thường em. Anh kính trọng em. Anh ngưỡng mộ em. Anh nghĩ em thông mình, dũng cảm và không lệ thuộc. Đừng bắt anh phải đi tìm người phụ nữ khác. Anh không muốn người phụ nữ nào khác. Anh đã tìm được người phụ nữ hoàn hảo.

Mỗi ngày, anh đều nghĩ về những nụ cười tươi vui, hạnh phúc của em. Anh nghĩ về những chuyến dạo chơi và chúng ta nắm tay đi hết con đường. Em có nhớ chúng ta ngồi lên bãi cỏ trong công viên và ngắm nhìn những con vẹt.

Chúng ta sẽ cưới nhau, và bây giờ em muốn chỉ là bạn. Bất cứ điều gì anh đã nói hay làm sai, xin hãy cho anh biết để chúng ta có thể giải quyết nó. Anh không muốn mất em.

247658 top -

Done...

247700 top -
Nộp bài ESL 25: A Love Letter
*Vocabulary:

• admire: Ngưỡng mộ
• apart: Riêng rẽ
• brave: Can đảm
• independent: Độc lập
• load : Gánh nặng
• parrot: Con vẹt
• perfect: Hoàn hảo
• share: Chia sẻ
• smart: Thông minh
• solve: Giải quyết
• troublemaker: Gây rối

=================

*Yes/No Questions:

1.Did Bill send an email to Mary? No
2.Did he write a letter to her? Yes
3.Have they talked on the phone? Yes
4.Have they talked in his house? Yes
5.Is he writing this letter now? Yes
6.Does he want to break up with her? No
7.Does he want to be with her for a year or so? Yes
8.Is she the most wonderful woman he has ever met? Yes
9.Is she a "load" and a "troublemaker"? No
10.Do she and he have problems? Yes

==================

*Fill in the blanks:

Bill wrote this letter to Mary:

We’ve _talked_ on the phone and in my apartment, and _now_ I'm writing this letter. Maybe if I put _my_ thoughts and feelings in writing, you’ll understand them _better_ .

I love you. I want to marry you. _I_ want to be with you for the rest _of_ my life. You are the most wonderful woman _I_ have ever met. You are not a "load." _You_ are not a "troublemaker."

Yes, you have problems. _So_ do I. And together, we can solve these _problems_ more easily than if we were apart. Problems _are_ a part of life. But so is happiness. _Let_ ’s share our problems and happiness instead of experiencing _them_ alone.

We are not a bad "fit." We _are_ a perfect match. I do not look down _on_ you. I look up to you. I admire _you_ . I think you are smart, brave, and independent. _Don_ ’t tell me to go find another woman. I _don_ ’t want another woman. I have found the perfect _woman_ .

Every day, I think about your beautiful smile, _your_ happy laugh. I think about the long walks _we_ used to take, holding hands all the way. _Remember_ how we used to sit on the grass _in_ the park and watch the parrots?

We were _going_ to get married, and now you want to _be_ "just friends." Whatever I did or said that _was_ wrong, please tell me so we can work _this_ out. I don’t want to lose you.

259035 top -

Done...

259743 top -
ESL 25: A Love Letter
1, 2





. 1.New To America
. 2.A Haircut
. 3.The Yardman
. 4.Grab Your Umbrellas
. 5.Shopping for Bargains
. 6.Horses to Ride
. 7.A Shower Injury
. 8.Pete's Sharp Knife
. 9.A Good Sandwich
. 10.Sara's Upset Stomach
. 11.Please Marry Me!
. 12.Laundry Day
. 13.A Noisy Neighbor
. 14.The New Realtor
. 15.The Fire Alarm
. 16.Eddie's Short Visit
. 17.Carbon Monoxide
. 18.A Visit to Asia
. 19.School Boys
. 20.The Loose Button
. 21.The Pile of Paper
. 22.Brushing and Flossing
. 23.Raising the Kids
. 24.A Clean Toilet Bowl
. 25.A Love Letter
. 26.A Bird Attacks
. 27.A Daytime Robbery
. 28.Trick or Treat
. 29.The Motorcycle Rider
. 30.Spock Saves His Dad
. 31.Provider Overbills Customer
. 32.The Breakup
. 33.Famous Model Dies
. 34.Shopping Carts Everywhere
. 35.Four Slit Throats
. 36.Does Garlic Mean Garlic?
. 37.A Jealous Girlfriend
. 38.Towns Hit by Snowstorms
. 39.Another Jealous Girlfriend
. 40.She Loves Her Son
. 41.The Doctor’s Exam
. 42.Hospitals Can Make You Sick
. 43.English Is So Hard
. 44.Hollywood Stars and Tourists
. 45.GEICO’s TV Lizard
. 46.Law and Order in LA
. 47.Destruction of Iraq
. 48.Have You Seen This Man?
. 49.LA Traffic Report
. 50.LA Radio News


. 51.Trash Truck Misses Pick-up
. 52.Her First Driving Accident
. 53.You’re Not a Good Principal
. 54.I’ve Got You Covered
. 55.Paris Goes to Jail in LA
. 56.A Year with No TV
. 57.Let’s Buy Some Paint
. 58.I Need Water for My Clients
. 59.Putting Bunny to Sleep
. 60.Where Is That Darn Battery?
. 61.If You Really Love Me…
. 62.The Wedding Gift (1)
. 63.The Wedding Gift (2)
. 64.Does a Tiger Change Its Stripes?
. 65.No Place Like an Open House
. 66."We Could Have All Died!"
. 67.It’s the Thought that Counts
. 68.Who Ordered the Scallops?
. 69.You’re Not My Daddy
. 70.Let He Who Is Without Sin…
. 71.Shopping at the 99 Cents Store
. 72.Betting Big in Vegas
. 73.Priced to Sell!
. 74.The Handyman Comes
. 75.A Woman Has Needs
. 76.A Hot Day and a Cool Pool
. 77.Up, Up, and Away
. 78.Man's Best Friend
. 79.Six Feet Under
. 80.An Unhappy Worker
. 81.Why the Sky Is Brown
. 82.It’s a Small World
. 83.Suspicious Shoppers
. 84.Death Is Part of Life
. 85.Tagger Shoots Woman
. 86.Crime on the Rise
. 87.Too Soft on Crime
. 88.Pluto Chases Kid
. 89.In Harm’s Way
. 90."Semper Buy"
. 91.A Little Respect, Please
. 92.A Dream from Beyond-1
. 93.A Dream from Beyond-2
. 94.A Trip to Egypt
. 95.No Doughnuts for Old Folks
. 96.It’s Just Business
. 97.A Walk in the Wild
. 98.Elvis Is Alive and Well
. 99.Bad Weed, Bad Call
. 100.Shark Attack


. 101.Love in the Hospital
. 102.Interstate Bridge Collapses
. 103.Stop Selling Those Bunnies
. 104.Actor Tries to Kill Himself
. 105.US Senator Says He’s not Gay
. 106.E.Coli Is Everywhere
. 107.Influenza
. 108.The Hospital Orderly-1
. 109.The Hospital Orderly-2
. 110.Flower Power
. 111.Dog Inherits Millions
. 112.Man Holds Staff Hostage
. 113.Young Boy Defends Sister
. 114.Remember Me?
. 115.The Way to a Man’s Heart
. 116.Sail Around the World
. 117.New Dog-Barking Law
. 118.Man Flies in Lawn Chair-1
. 119.Man Flies in Lawn Chair-2
. 120.Cleaning a Dirty Plate
. 121.Her Driving Lesson
. 122.Hurricane Dean
. 123.Adventurer Disappears
. 124.Nursing Student Disappears
. 125.The Lovely Banana
. 126.Smells like Chicken
. 127.The Wedding-1
. 128.The Wedding-2
. 129.The Waiter
. 130.Your Country Thanks You
. 131.D.B.Cooper Lives On-1
. 132.D.B.Cooper Lives On-2
. 133.I’m No Alcoholic!
. 134.48 Homes Burn Down-1
. 135.48 Homes Burn Down-2
. 136.Drought Attacks Georgia
. 137.A Bad MRI Experience
. 138.Body in a Barrel-1
. 139.Body in a Barrel-2
. 140.Red Meat, Gray Water
. 141.All Bite, No Bark
. 142.Tiger Kills Two Men-1
. 143.Tiger Kills Two Men-2
. 144.Red Flowers Make Her See Red
. 145.The Starbucks Robbery
. 146.The Argument-1
. 147.The Argument-2
. 148.The Toilet Tank-1
. 149.The Toilet Tank-2
. 150.Santa Was Molested




. 151.Fire Kills Two Young Girls
. 152.Police Arrest Fire-Starters
. 153.Get out of "Jail"-1
. 154.Get out of "Jail"-2
. 155.New Year Celebrations
. 156.$50K to Waitress-1
. 157.$50K to Waitress-2
. 158.Who Needs School?
. 159.Black Friday
. 160.JFK Assassination
. 161.Don’t Top Off the Tanks
. 162.The Clapper
. 163.Tuberculosis Still Kills
. 164.Old Dogs Become Young Again
. 165.Ham and Eggplant
. 166.A Hole in Her Ear-1
. 167.A Hole in Her Ear-2
. 168.The Drugs Keep Coming
. 169.Missing Husband-1
. 170.Missing Husband-2
. 171.Don’t Get Mad-Get Even
. 172.The Christmas Gift-1
. 173.The Christmas Gift-2
. 174.The Haircut-1
. 175.The Haircut-2
. 176.The Robbery at the Mall-1
. 177.The Robbery at the Mall-2
. 178.The Driving Lesson-1
. 179.The Driving Lesson-2
. 180.The Move to Georgia-1
. 181.The Move to Georgia-2
. 182.I’ll Get a Job in a Restaurant
. 183.A Cleaner River-1
. 184.A Cleaner River-2
. 185.The Spitter
. 186.Kill Those Flies-1
. 187.Kill Those Flies-2
. 188.The Oil Change-1
. 189.The Oil Change-2
. 190.Boy Starts Huge Fire
. 191.Writers Go on Strike
. 192.Please Don’t Hurt Me!
. 193.It’s Just a Little White Lie
. 194.Jury Service in California
. 195.The Rude Golfer-1
. 196.The Rude Golfer-2
. 197.Man Invents Toilet for Cars
. 198.Monkeys Cause Man’s Death
. 199.The Light Eater-1
. 200.The Light Eater-2


. 201.Sara Went Shopping
. 202.Man Injured at Fast Food Place
. 203.A Life-Saving Cow
. 204.Driver Loses Mabel, Finds Jail
. 205.Jerry Decided To Buy a Gun
. 206.Freeway Chase
. 207.Better To Be Unlucky
. 208.Food Fight Erupted in Prison
. 209.How His Pig is Doing
. 210.Goats Being Hired
. 211.A Missing Cat
. 212.Book Him
. 213.Water Under the Sink-1
. 214.Water Under the Sink-2
. 215.Theft Occurs Everywhere
. 216.Eggs and a Bunny
. 217.Goodbye to Clean Couple
. 218.$100 Deposit
. 219.Books Don’t Grow on Trees
. 220.A Murder-Suicide
. 221.New Store and Its Owners
. 222.Hit-and-Run Charge
. 223.Gasoline Prices Hit Record High
. 224.A Festival of Books
. 225.Crazy Housing Prices
. 226.Happy and Unhappy Renters
. 227.Pulling Out Nine Tons of Trash
. 228.Cloning Pets
. 229.Rentals at the Oceanside
. 230.Trees Are a Threat
. 231.Gets Booked, Writes a Book
. 232.Popular Park Reopens
. 233.Swim Classes Begin Soon
. 234.Not Sitting Around
. 235.Get Millions for Homeless
. 236.Tenants Watch Building Burn
. 237.Bathtub Blues
. 238.Blood Drive at Civic Center
. 239.City Hosts 42nd Art Fair
. 240.City and Crime
. 241.Bank Robbery
. 242.Immigration Goes Online
. 243.Jimmy Fixes His Door
. 244.Needs a New Air-Conditioner
. 245.Man Gets 12 Years for Fraud
. 246.Man Shoots Up Post Office
. 247.Murals Are Over 200 Years Old
. 248.Pier Collapses
. 249.Cameras in Police Cars
. 250.A School Girl Sues Her School


. 251.SUV Driver Sends Officer Flying
. 252.Boy Drowns in Neighbor's Pool
. 253.Woman Dies in House Fire
. 254.Plane Crashes into House
. 255.Fishing for Girls
. 256.Shot Next to Christmas Tree
. 257.Stabbed Outside Nightclub
. 258.Fishing Boat Sinks
. 259.The Mysterious Carport Stain
. 260.Lies About Winning Lottery
. 261.Victory Dance Leads to Death
. 262.Eat Your Vegetables
. 263.Honk if You're in a Hurry
. 264.The Man Who Loved Women
. 265.How to Get out of Jury Duty
. 266.The Way to a Man’s Heart
. 267.Female Seeks Mature Male
. 268.Let’s Go Fishing
. 269.Train Wreck “Frees” Cows
. 270.Valuable Guitar Found
. 271.Stepmother Kills Herself
. 272.Beautiful Teacher Smiles
. 273.Are Criminals Taking Over LA?
. 274.Police Arrest Happy Van Driver
. 275.Say Your Prayers
. 276.The Final Phone Call
. 277.Almost Perfect Children
. 278.There Goes the Neighborhood!
. 279.Let’s Go to Vegas!
. 280.Squirrel Attacks Woman
. 281.To Save His Baby
. 282.English Is Confusing
. 283.Pump Up the Tires
. 284.Don’t Go Swimming
. 285.The Park That Went to the Dogs
. 286.Can You Spare a Carburetor?
. 287.Golf Like a Girl
. 288.Take Me Out to the Ball Game
. 289.Take This Job and Shove It
. 290.Where Did That Book Go?
. 291.When You’ve Got Your Health
. 292.That ‘New Car’ Smell
. 293.Inviting Poor Student to Dinner
. 294.When I'm in the Bathroom
. 295.It Was an Old, Worthless Clock
. 296.Five-Finger Discount on Candy
. 297.Collecting Seashells
. 298.At the Store Entrance
. 299.We Will See the World
. 300.Get Me a Caffe Latte




. 301.The Slow Computer-1
. 302.The Slow Computer-2
. 303.The Careful Reader
. 304.Avoid the Flu
. 305.Magician Attracts Women
. 306.US Border Patrol
. 307.Car Shopping in California
. 308.Happy Anniversary
. 309.“Read All about It!”
. 310.A Factory Worker
. 311.Bad Pork
. 312.Don’t Eat the Meat
. 313.Copper Robbers
. 314.Weekly Driving Lessons-1
. 315.Weekly Driving Lessons-2
. 316.Laundry Day-1
. 317.Laundry Day-2
. 318.The Bargain CD Set-1
. 319.The Bargain CD Set-2
. 320.It’s All Over
. 321.The New Clothes-1
. 322.The New Clothes-2
. 323.Food as Punishment
. 324.US Passports Outsourced
. 325.The Demanding Son
. 326.A Practical Joke
. 327.The Dead Pedestrian
. 328.Bad News, Good News
. 329.The Cluster Balloonist
. 330.The Rude Clerk
. 331.The Tax Charge
. 332.The Fire in the Hills-1
. 333.The Fire in the Hills-2
. 334.The Vacuum Cleaner Filter-1
. 335.The Vacuum Cleaner Filter-2
. 336.The Rental Car-1
. 337.The Rental Car-2
. 338.The Marathon Cheater
. 339.School Bus Crashes
. 340.Don’t Take My Property
. 341.New Law for Taco Trucks
. 342.The Refund-1
. 343.The Refund-2
. 344.Shut Your Mouth
. 345.TSA’s New Policy-1
. 346.TSA’s New Policy-2
. 347.I’m Pregnant
. 348.Court Approves Same-Sex Marriage
. 349.Impolite to His Brother
. 350.Protecting the Public
. 351.Malibu to License Paparazzi
. 352.I'm Moving to NY
. 353.The Heart Attack-1
. 354.The Heart Attack-2
. 355.Let's Speak English

THE END






Update: October 16th, 2016.
PayPal về email:
[email protected]


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115



Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCM



Ý kiến về Quỹ VietDitru

*THÔNG TIN QUAN TRỌNG: Do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, từ ngày 19/3, Đại Sứ Quán và Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ sẽ ngừng phỏng vấn cấp xét thị thực. Toàn bộ lịch hẹn từ ngày 19/3 trở đi sẽ bị huỷ. Xem thông tin chi tiết

Image
Image




ESL đăng ký: Bạn không cần phải đăng ký gì cả. Chỉ việc nhẩy vào bài ESL 1 học và làm bài tập. Tiếp tục những bài kế tiếp càng nhanh càng tốt. Mình sẽ 888 và thỉnh thoảng cùng nhau nhắc nhở cho vui hén. Chứ thật ra việc học là việc của tự bản thân mình. Mình giỏi thì mình được nhờ hén.

Nickname           # bài
-----------------------------------------
Anthonydavetruong 51
BaoLaTinhChua 1
Bluecloud 1
bongbong 3
Brianthao08 2
Brenda 8
Cachua 4
Catandpuppy 2
Chaubaoct 11
Chauongco 2

Coua 3
Crystal 4
Cuomxiu 1
cương71 2
cycydang 1
Dangcoi100 1
David85 3
Diemhanh 5
Dinhdung 1
Dinhphan 9

doanchin 72
Evangeline 2
giadinhnho 2
Granger 6
hangtesa 3
HelenLe 4
HenryWu 12
Hientohoang 7
Hoa1971 22
Hoahai 1

HoangThiQuynhNhu 298
HongAckerman 1
Hongbambi 43
Hotheart 11
huanhatran 11
jacky9999 54
Jonny 8
Kellyninhhoa 1
Kingsmen 1
Kimnguyen10288 1

lanhuongbm 355
letuyetnghi 5
Lucbinh 1
Llphi777 2
Maluita659 1
Mangthit 2
matmuathu 1
MeoMuop 1
Miah 2
Mikun 4

Minhthoaidan 2
Minhloan 3
Minion 1
mnsun 5
moka 1
Myphuong12317 4
Myvan 2
Mujor 1
nbthuan1980 1

newsky272 1
Ngoclucbao 2
Ngocminh60 4
Ngotuananh1908 93
Nguyenthoa 1
Nguyetbang 2
Nguyenthimylinh 4
nhungcongangungoc 115
Ninian 54
Oanhnt 12

Petervu007 5
phamtrang24388 3
Pholau7 3
Phuong60 10
Phuonghang 7
Quangchien65 35
syncreation 33
Thanhtrihuynh 146
Thao077 1
Tinatinh 8

Tieuphong 1
Truongthinhutruc1966 4
Tomry 6
Thuyhangthinguyen 1
Thienphuong1010 10
tuanpc 43
Tungsu 7
tuongvi1303 1
Vuonglan 1
Vuthanh1957 28

Vuthitue 2
Vha08 2
wildcat 7
Yam 1
Ylytrang 26

-------------------------
. Tổng cộng 95 học viên


Update: July 23rd, 2019.