.
ESL 23: Raising the Kids
1, 2 - bottom


ESL 23: Raising the KidsDownload


Louise and Neil had been dating for three years. She was 40, and he was 50. They wanted to get married and have two kids as soon as possible, but there was a problem. They disagreed on how they would raise their kids.

Because Louise had a high-paying job, Neil could stay home and raise the kids. He looked forward to that, because he felt that he would be a great dad. First, he would teach them how to read. Then he would teach them about life. His kids were not going to waste their time reading fairy tales and watching Sesame Street. They were going to learn practical stuff, like how to use Microsoft Office and how to get a four-year scholarship to Harvard. He wanted them to become business majors, because business is where the money is.

Louise had other plans. She wanted her kids to relax and enjoy life. She didn't want them to grow up too fast. She was the oldest child in a poor family, and her father had put her to work in the fields as soon as she turned six. Life had been hard for her. She didn't want it to be hard for her children.

Neil said not to worry. There was still plenty of time for him to figure out a way for the kids to have fun and still become happy millionaires.

220511 top -


*Vocabulary:

• fairy:
• figure out:
• look forward to:
• millionaire:
• plenty:
• practical:
• raise:
• relax:
• scholarship:
• sesame:
• stuff:
• tale:

=================

*Yes/No Questions:

1.Had they been married for three years?
2.Was Louise 40 years old?
3.Was Neil 60?
4.Did they want to get married?
5.Did they want to have children?
6.Did they want to have three or four kids?
7.Did they agree on how they would raise their kids?
8.Did she have a high-paying job?
9.Could she stay home and raise the kids?
10.Did he feel that he would be a great dad?

==================

*Fill in the blanks:

Louise and Neil had been dating for three ______ . She was 40, and he was 50. They _____ to get married and have two kids as ______ as possible, but there was a problem. They ______ on how they would raise their kids.

Because _____ had a high-paying job, Neil could stay home ______ raise the kids. He looked forward to that, ______ he felt that he would be a great ______ . First, he would teach them how to read. ______ he would teach them about life. His kids ______ not going to waste their time reading fairy _____ and watching Sesame Street. They were going to ______ practical stuff, like how to use Microsoft Office ______ how to get a four-year scholarship to Harvard. _____ wanted them to become business majors, because business ______ where the money is.

Louise had other plans. _____ wanted her kids to relax and enjoy life. ______ didn't want them to grow up too fast. ______ was the oldest child in a poor family, ______ her father had put her to work in ______ fields as soon as she turned six. Life _____ been hard for her. She didn't want it _____ be hard for her children.

Neil said not ______ worry. There was still plenty of time for ______ to figure out a way for the kids ______ have fun and still become happy millionaires.

=================

*Translate into Vietnamese:

........

220512 top -

Review to do homework… Best regards …

232039 top -
• fairy:thần tiên
• figure out:định dạng
• look forward to:mong
• millionaire:nhà triệu phú
• plenty:nhiều
• practical:thực tiễn
• raise:nuôi
• relax:thư giãn
• scholarship:học bổng
• sesame:cây vừng
• stuff:chuyện
• tale:truyện

=================

*Yes/No Questions:

1.Had they been married for three years?No
2.Was Louise 40 years old?yes
3.Was Neil 60?No
4.Did they want to get married?Yes
5.Did they want to have children?Yes
6.Did they want to have three or four kids?have two kids
7.Did they agree on how they would raise their kids?No
8.Did she have a high-paying job?Yes
9.Could she stay home and raise the kids?No
10.Did he feel that he would be a great dad?Yes

==================

*Fill in the blanks:

Louise and Neil had been dating for three __years____ . She was 40, and he was 50. They _wanted____ to get married and have two kids as _soon_____ as possible, but there was a problem. They __disagreed____ on how they would raise their kids.

Because _Louise____ had a high-paying job, Neil could stay home __and____ raise the kids. He looked forward to that, _because_____ he felt that he would be a great __dad____ . First, he would teach them how to read. __Then____ he would teach them about life. His kids __were____ not going to waste their time reading fairy __tales___ and watching Sesame Street. They were going to __learn____ practical stuff, like how to use Microsoft Office _and_____ how to get a four-year scholarship to Harvard. __He___ wanted them to become business majors, because business __is____ where the money is.

Louise had other plans. _She____ wanted her kids to relax and enjoy life. __She____ didn't want them to grow up too fast. _She_____ was the oldest child in a poor family, __and____ her father had put her to work in __the____ fields as soon as she turned six. Life __had___ been hard for her. She didn't want it _to____ be hard for her children.

Neil said not _to_____ worry. There was still plenty of time for __him____ to figure out a way for the kids _to_____ have fun and still become happy millionaires.

=================

*Translate into Vietnamese:

........

235922 top -

Done...

236504 top -
Nuôi dưỡng trẻ con.

Louise và Neil đã hẹn hò trong 3 năm. Cô 40 tuổi còn anh thì 50 tuổi. Họ muốn lập gia đình và có 2 đứa con nhanh chóng, nhưng đó là cả một vấn đề. Họ không đồng ý với nhau về việc họ sẽ nuôi dạy những đước trẻ thế nào.
Bởi vì Louise có công việc lương cao, Neil có thể ở nhà và nuôi con. Anh mong chờ điều đó vì anh cảm thấy mình có thể là một người cha tốt. Đầu tiên, anh muốn dạy chúng cách đọc như thế nào. Sau đó, anh sẽ dạy con về cuộc sống. Những đứa con sẽ không tốn thời gian để đọc truyện cổ tích và xem Phố Vừng. Chúng sẽ học những điều thiết thực cho cuộc sống như cách sử dụng Microsoft Office và cách để lấy học bổng 4 năm của trường Harvard. Anh muốn con mình trở thành chuyên gia kinh doanh, vì thương mại ở đâu là tiền ở đó.
Louise lại có những kế hoạch khác. Cô muốn con cô được thư giãn và tận hưởng cuộc sống. Cô không muốn chúng trưởng thành quá nhanh. Cô là con lớn nhất trong một gia đình nghèo, và bố cô bắt cô làm ruộng từ khi cô lên 6 tuổi. Cuộc sống đã quá khó khăn đối với cô. Cô không muốn con cô cực khổ.
Neil bảo rằng đừng lo lắng. Có đủ thời gian để anh tìm ra cách cho các con vừa được vui vẻ lại vừa trở thành những triệu phú hạnh phúc.

*Vocabulary:

• fairy: thần tiên
• figure out: tìm ra
• look forward to: mong đợi
• millionaire: triệu phú
• plenty: nhiều
• practical: thực tế
• raise: nuôi dưỡng
• relax: thư giãn
• scholarship: học bổng
• sesame: hạt vừng
• stuff: điều gì, việc gì
• tale: chuyện kể

=================

*Yes/No Questions:

1.Had they been married for three years?no
2.Was Louise 40 years old?no
3.Was Neil 60?no
4.Did they want to get married?yes
5.Did they want to have children?yes
6.Did they want to have three or four kids?no
7.Did they agree on how they would raise their kids?no
8.Did she have a high-paying job?no
9.Could she stay home and raise the kids?yes
10.Did he feel that he would be a great dad?yes

238877 top -

Done...

239936 top -

*Vocabulary:

• fairy: Thần tiên.

• figure out: Tính toán, tìm hiểu, luận ra
• look forward to: Nhìn về phía trước
• millionaire: Triệu phú
• plenty: Sung túc, phong phú
• practical: Thực hành
• raise: Xây dựng, nuôi nấng
• relax: Nới lỏng, làm dịu đi
• scholarship: Sự học rộng, học bổng
• sesame: Hạt vừng, mè
• stuff: Nghề
• tale: Truyện ngắn

=================

*Yes/No Questions:

1.Had they been married for three years? Yes
2.Was Louise 40 years old? Yes
3.Was Neil 60? No
4.Did they want to get married? Yes
5.Did they want to have children? Yes
6.Did they want to have three or four kids? No
7.Did they agree on how they would raise their kids? No
8.Did she have a high-paying job? Yes
9.Could she stay home and raise the kids? No
10.Did he feel that he would be a great dad? Yes

==================

*Fill in the blanks:

Louise and Neil had been dating for three ____years____ . She was 40, and he was 50. They __wanted____ to get married and have two kids as ____possible____ as possible, but there was a problem. They ____disagreed____ on how they would raise their kids.

Because __Louise____ had a high-paying job, Neil could stay home __and____ raise the kids. He looked forward to that, __because_____ he felt that he would be a great _dad_____ . First, he would teach them how to read. __Then____ he would teach them about life. His kids __were____ not going to waste their time reading fairy _tales____ and watching Sesame Street. They were going to ____learn____ practical stuff, like how to use Microsoft Office _and_____ how to get a four-year scholarship to Harvard. _He____ wanted them to become business majors, because business __majors____ where the money is.

Louise had other plans. _She____ wanted her kids to relax and enjoy life. _She_____ didn't want them to grow up too fast. __She____ was the oldest child in a poor family, _and_____ her father had put her to work in _the_____ fields as soon as she turned six. Life _had____ been hard for her. She didn't want it __to___ be hard for her children.

Neil said not _to_____ worry. There was still plenty of time for _him_____ to figure out a way for the kids _to_____ have fun and still become happy millionaires.

=================

*Translate into Vietnamese:

Nuôi dạy bọn trẻ.
Louise và Neil đã hẹn hò cùng nhau được 3 năm. Cô 40 và anh thì 50. Họ muốn kết hôn và có 2 đứa con nhanh nhất có thể, nhưng họ gặp vấn đề. Họ bất đồng trong việc nuôi dạy bọn trẻ thế nào.
Bởi vì Louise có một công việc được trả lương cao, Neil sẽ ở nhà nuôi dạy bọn trẻ. Anh nhìn về phía trước và cảm thấy anh sẽ là người bố vĩ đại. Thứ nhất anh sẽ dạy bọn trẻ đọc. Sau đó anh sẽ dạy chúng về cuộc sống.
Bọn trẻ của anh sẽ không phí thời gian của chúng vào việc đọc truyện thần tiên và phố vừng. Họ sẽ học thực hành nghề. Thế nào để sử dụng máy tính của Microsoft Ofice và làm thế nào để có học bổng của trường đại học danh tiếng Harvard. Anh muốn họ chúng trờ thành những doanh nhân lớn, bởi vì kinh doanh là tiền.
Louise có kế hoạch khác. Cô muốn bọn trẻ của cô chơi đùa và thụ hưởng cuộc sống. Cô không muốn bọn trẻ lớn nhanh. Cô là đứa con lớn nhất trong một gia đình nghèo khó, và cha cô đã đưa cô ra ngoài khu vực khai thác đặt cho cô một công việc khi cô 6 tuổi. Cuộc sống rất khắc nghiệt với cô. Cô không muốn nó khắc nghiệt với bọn trẻ của cô. Neil nói rằng đừng lo lắng. Hãy đợi cho đến khi sung túc và anh có thời gian tìm ra cách để bọn trẻ trở thành những đứa trẻ triệu phú hạnh phúc.

........

241668 top -
*Vocabulary:

• fairy: THẦN TIÊN
• figure out: TÍNH TOÁN, TÌM HIỂU
• look forward to: MONG CHỜ
• millionaire: NHÀ TRIỆU PHÚ
• plenty: NHIỀU
• practical: THIẾT THỰC
• raise: NUÔI DƯỠNG
• relax: THƯ GIÃN
• scholarship: HỌC BỔNG
• sesame: CÂY VỪNG
• stuff: THỨ, MÓN
• tale: TRUYỆN

=================

*Yes/No Questions:

1.Had they been married for three years? - NO.
2.Was Louise 40 years old? - YES.
3.Was Neil 60? - NO.
4.Did they want to get married? - YES.
5.Did they want to have children? - YES.
6.Did they want to have three or four kids? - NO.
7.Did they agree on how they would raise their kids? - NO.
8.Did she have a high-paying job? - YES.
9.Could she stay home and raise the kids? - NO.
10.Did he feel that he would be a great dad? - YES.

==================

*Fill in the blanks:

Louise and Neil had been dating for three __YEARS__ . She was 40, and he was 50. They __WANTED__ to get married and have two kids as __SOON__ as possible, but there was a problem. They __DISAGREE__ on how they would raise their kids.

Because __LOUISE__ had a high-paying job, Neil could stay home __AND__ raise the kids. He looked forward to that, __BECAUSE__ he felt that he would be a great __DAD__ . First, he would teach them how to read. __THEN__ he would teach them about life. His kids __WERE__ not going to waste their time reading fairy __TALES__ and watching Sesame Street. They were going to __LEARN__ practical stuff, like how to use Microsoft Office __AND__ how to get a four-year scholarship to Harvard. __HE__ wanted them to become business majors, because business __IS__ where the money is.

Louise had other plans. __SHE__ wanted her kids to relax and enjoy life. __SHE__ didn't want them to grow up too fast. __SHE__ was the oldest child in a poor family, __AND__ her father had put her to work in __THE__ fields as soon as she turned six. Life __HAD__ been hard for her. She didn't want it __TO__ be hard for her children.

Neil said not __TO__ worry. There was still plenty of time for __HIM__ to figure out a way for the kids __TO__ have fun and still become happy millionaires.

=================

*Translate into Vietnamese:

Louise và Neil đã hò hẹn được 3 năm rồi. Cô 40 tuổi và anh thì 50 tuổi. Họ muốn lập gia đình và có 2 đứa con càng sớm càng tốt, nhưng đó là cả một vấn đề. Họ không thống nhất với nhau về cách nuôi dưỡng con cái.

Vì Louise có công việc lương cao nên Neil có thể ở nhà và nuôi dưỡng con cái. Anh mong chờ điều đó, vì anh nghĩ rằng anh sẽ là người cha tuyệt vời. Đầu tiên, anh sẽ dạy chúng đọc. Sau đó anh sẽ dạy chúng về cuộc sống. những đứa con của anh không phải mất thời gian cho việc đọc truyện thần tiên và xem Con đường Vừng. Chúng sẽ học những thứ thiết thực, như làm thế nào để sử dụng Microsoft Office và làm thế nào để nhận được học bổng của trường Harvard. Anh muốn chúng trở thành những chuyên gia thương mại, vì ở đâu có kinh doanh thì ở đó có tiền.

Louis thì có kế hoạch khác. Cô muốn những đứa con của cô thoải mái và tận hưởng cuộc sống. Cô không muốn chúng trưởng thành quá nhanh. Cô là đứa con lớn trong một gia đình nghèo, và cha cô đã bắt cô ra đồng làm việc ngay khi cô chỉ mới 6 tuổi. Cuộc sống của cô rất vất vả. Cô không muốn cuộc sống các con cô cũng vất vả.

Neil bảo cô đừng lo lắng. Anh còn nhiều thời gian để tìm ra lối sống cho các con để chúng được vui vẻ nhưng vẫn trở thành những triệu phú hạnh phúc.

241740 top -

Done...

241952 top -
tuananh xin nộp bài

*Vocabulary:

• fairy(n): tiên
• figure out(v): giải quyết
• look forward to(v): mong đợi
• millionaire(n): triệu phú
• plenty(n): nhiều
• practical(a): thực tiễn
• raise(v): nuôi dưỡng
• relax(v): thư giãn
• scholarship(n): học bổng
• sesame(n): vừng
• stuff(n): món, điều
• tale(n): truyện

=================

*Yes/No Questions:

1.Had they been married for three years?No
2.Was Louise 40 years old?Yes
3.Was Neil 60?No
4.Did they want to get married?Yes
5.Did they want to have children?Yes
6.Did they want to have three or four kids?No
7.Did they agree on how they would raise their kids?No
8.Did she have a high-paying job?Yes
9.Could she stay home and raise the kids?No
10.Did he feel that he would be a great dad?Yes

==================

*Fill in the blanks:

Louise and Neil had been dating for three __years____ . She was 40, and he was 50. They __wanted___ to get married and have two kids as __soon____ as possible, but there was a problem. They ____disagreed__ on how they would raise their kids.

Because __Louise___ had a high-paying job, Neil could stay home ____and__ raise the kids. He looked forward to that, ____because__ he felt that he would be a great __dad____ . First, he would teach them how to read. __Then____ he would teach them about life. His kids ___were___ not going to waste their time reading fairy _tales____ and watching Sesame Street. They were going to __learn____ practical stuff, like how to use Microsoft Office ___and___ how to get a four-year scholarship to Harvard. ___He__ wanted them to become business majors, because business ___is___ where the money is.

Louise had other plans. ___She__ wanted her kids to relax and enjoy life. ___She___ didn't want them to grow up too fast. ___She___ was the oldest child in a poor family, _____and_ her father had put her to work in __the____ fields as soon as she turned six. Life ___had__ been hard for her. She didn't want it __to___ be hard for her children.

Neil said not __to____ worry. There was still plenty of time for __him____ to figure out a way for the kids __to____ have fun and still become happy millionaires.

=================

*Translate into Vietnamese:

Nuôi dạy trẻ

Louise và Neil đã hẹn hò được ba năm. Cô đã 40, và anh ta 50 tuổi. Họ muốn kết hôn và có hai đứa con ngay khi có thể nhưng lại có một vấn đề. Họ không đồng ý với nhau về cách nuôi dạy con của mình.

Bởi vì Louise có thu nhập cao hơn, Neil có thể ở nhà và nuôi dạy con. Anh ta mong chờ điều đó, bởi vì anh ta cảm thấy anh ta sẽ là một người cha tốt. Đầu tiên, anh ta sẽ dạy lũ trẻ cách đọc. Rồi anh ta sẽ dạy chúng về cuộc sống. Mấy đứa con sẽ không lãng phí thời gian của mình đọc những câu chuyện cổ tích hay xem "Phố vừng". Chúng sẽ được dạy những điều thực tiễn trong cuộc sống, chẳng hạn như cách sử dụng Microsoft Office và cách để có học bổng bốn năm của Havard. Anh ta muốn những đứa con trở thành thương nhân, bởi vì thương mại là nghề đẻ ta tiền.

Louise thì có kế hoạch khác. Cô muốn những đức trẻ thư giãn và tận hưởng cuộc sống. Cô không muốn chúng trưởng thành quá nhanh. Cô là con cả trong một gia đình nghèo, và cha cô bắt cô ra đồng làm việc ngay từ lúc mới sáu tuổi. Cuộc sống rất khó khăn cho cô. Cô không muốn cuộc sống con cô sẽ khó khăn như vậy.

Neil nói không cần phải lo. Vẫn còn có nhiều thời gian cho anh ta để tìm cách cho bọn trẻ vui mà vẫn trở thành triệu phú hạnh phúc.

247353 top -

Done...

250469 top -
Nộp bài ESL 23: Raising the Kids
*Vocabulary:

• fairy:Thần tiên
• figure out:Định dạng
• look forward to: Mong
• millionaire: Nhà triệu phú
• plenty: Nhiều
• practical: Thực tiễn
• raise: Nuôi
• relax: Thư giãn
• scholarship: Học bổng
• sesame: Cây vừng
• stuff: Chuyện
• tale:Truyện

=================

*Yes/No Questions:

1.Had they been married for three years? No
2.Was Louise 40 years old? Yes
3.Was Neil 60? No
4.Did they want to get married? Yes
5.Did they want to have children? Yes
6.Did they want to have three or four kids? No
7.Did they agree on how they would raise their kids? No
8.Did she have a high-paying job? Yes
9.Could she stay home and raise the kids? No
10.Did he feel that he would be a great dad? Yes

==================

*Fill in the blanks:

Louise and Neil had been dating for three _years_ . She was 40, and he was 50. They _wanted_ to get married and have two kids as _soon_ as possible, but there was a problem. They_disagreed_ on how they would raise their kids.

Because _Louise_ had a high-paying job, Neil could stay home _and_ raise the kids. He looked forward to that, _because_ he felt that he would be a great _dad_ . First, he would teach them how to read. _Then_ he would teach them about life. His kids _were_ not going to waste their time reading fairy _tales_ and watching Sesame Street. They were going to _learn_ practical stuff, like how to use Microsoft Office _and_ how to get a four-year scholarship to Harvard. _He_ wanted them to become business majors, because business _is_ where the money is.

Louise had other plans. _She_ wanted her kids to relax and enjoy life. _She_ didn't want them to grow up too fast. _She_ was the oldest child in a poor family, _and_ her father had put her to work in _the__ fields as soon as she turned six. Life _had_ been hard for her. She didn't want it _to__ be hard for her children.
Neil said not _to_ worry. There was still plenty of time for _him_ to figure out a way for the kids _to_ have fun and still become happy millionaires.

257759 top -

Done...

259784 top -
Mình xin nộp bài:

ESL 23: Raising the Kids

*Vocabulary:
• fairy: thần tiên
• figure out: hình dung
• look forward to: mong
• millionaire: tỷ phú
• plenty: nhiều
• practical: thực tiễn
• raise: nuôi
• relax: thư giãn
• scholarship: học bổng
• sesame: hạt vừng
• stuff: môn, món
• tale: truyện

*Yes/No Questions:
1.Had they been married for three years? No, they hadn't.
2.Was Louise 40 years old? Yes, she was.
3.Was Neil 60? No, he wasn't.
4.Did they want to get married? Yes, they did.
5.Did they want to have children? Yes, they did.
6.Did they want to have three or four kids? No, they didn't.
7.Did they agree on how they would raise their kids? No, they didn't.
8.Did she have a high-paying job? Yes, she did.
9.Could she stay home and raise the kids? No, she couldn't.
10.Did he feel that he would be a great dad? Yes, he did.

*Fill in the blanks:
Louise and Neil had been dating for three ___years___ . She was 40, and he was 50. They ___wanted__ to get married and have two kids as ___soon___ as possible, but there was a problem. They ___disagreed___ on how they would raise their kids.

Because ___Louise__ had a high-paying job, Neil could stay home ____and__ raise the kids. He looked forward to that, ____because__ he felt that he would be a great ___dad___ . First, he would teach them how to read. ___Then___ he would teach them about life. His kids ___were___ not going to waste their time reading fairy ___tales__ and watching Sesame Street. They were going to __learn____ practical stuff, like how to use Microsoft Office ___and___ how to get a four-year scholarship to Harvard. __He___ wanted them to become business majors, because business ___is___ where the money is.

Louise had other plans. ___She__ wanted her kids to relax and enjoy life. ___She___ didn't want them to grow up too fast. ___She___ was the oldest child in a poor family, ___and___ her father had put her to work in ___the___ fields as soon as she turned six. Life __had___ been hard for her. She didn't want it __to___ be hard for her children.

Neil said not ___to___ worry. There was still plenty of time for ___him___ to figure out a way for the kids ___to___ have fun and still become happy millionaires.

*Translate into Vietnamese:
Nuôi Con

Louise và Neil đã hẹn hò với nhau được ba năm nay. Cô 40, anh 50. Họ muốn cưới nhau và có hai đứa con càng sớm càng tốt, nhưng có một vấn đề. Họ không thống nhất về cách nuôi dạy con cái thế nào.

Vì Louise có một công việc lương cao, nên Neil có thể ở nhà và nuôi dạy con. Anh mong như thế, bởi vì anh có cảm giác mình sẽ là một ông bố tuyệt vời. Trước hết, anh sẽ dạy chúng đọc. Rồi anh sẽ dạy chúng về cuộc sống. Con anh sẽ không phí thời gian đọc những thứ truyện thần tiên và xem chương trình thiếu nhi Sesame Street trên truyền hình. Chúng sẽ học những môn thực tiễn, như làm nào để sử dụng Microsoft Office và làm sao để có một học bổng bốn năm của trường Havard. Anh muốn chúng trở thành những người có địa vị cao trong lĩnh vực kinh doanh, bởi vì ở đâu có kinh doanh thì ở đó có tiền.

Louise lại có những kế hoạch khác. Cô muốn con mình được thư giãn và hưởng thụ cuộc sống. Cô không muốn chúng lớn nhanh quá. Cô là đứa con lớn nhất trong một gia đình nghèo khó, cha cô phải để cô làm việc ngoài đồng từ hồi cô mới lên sáu. Cuộc sống đối với cô thật khó khăn. Cô không muốn cuộc sống cũng khó khăn với các con mình.

Neil nói không phải lo. Vẫn có nhiều thời gian để anh tìm được một cách nào đó cho bọn trẻ vui vẻ mà vẫn trở thành những tỷ phú hạnh phúc.

309493 top -
ESL 23: Raising the Kids
1, 2

. 1.New To America
. 2.A Haircut
. 3.The Yardman
. 4.Grab Your Umbrellas
. 5.Shopping for Bargains
. 6.Horses to Ride
. 7.A Shower Injury
. 8.Pete's Sharp Knife
. 9.A Good Sandwich
. 10.Sara's Upset Stomach
. 11.Please Marry Me!
. 12.Laundry Day
. 13.A Noisy Neighbor
. 14.The New Realtor
. 15.The Fire Alarm
. 16.Eddie's Short Visit
. 17.Carbon Monoxide
. 18.A Visit to Asia
. 19.School Boys
. 20.The Loose Button
. 21.The Pile of Paper
. 22.Brushing and Flossing
. 23.Raising the Kids
. 24.A Clean Toilet Bowl
. 25.A Love Letter
. 26.A Bird Attacks
. 27.A Daytime Robbery
. 28.Trick or Treat
. 29.The Motorcycle Rider
. 30.Spock Saves His Dad
. 31.Provider Overbills Customer
. 32.The Breakup
. 33.Famous Model Dies
. 34.Shopping Carts Everywhere
. 35.Four Slit Throats
. 36.Does Garlic Mean Garlic?
. 37.A Jealous Girlfriend
. 38.Towns Hit by Snowstorms
. 39.Another Jealous Girlfriend
. 40.She Loves Her Son
. 41.The Doctor’s Exam
. 42.Hospitals Can Make You Sick
. 43.English Is So Hard
. 44.Hollywood Stars and Tourists
. 45.GEICO’s TV Lizard
. 46.Law and Order in LA
. 47.Destruction of Iraq
. 48.Have You Seen This Man?
. 49.LA Traffic Report
. 50.LA Radio News


. 51.Trash Truck Misses Pick-up
. 52.Her First Driving Accident
. 53.You’re Not a Good Principal
. 54.I’ve Got You Covered
. 55.Paris Goes to Jail in LA
. 56.A Year with No TV
. 57.Let’s Buy Some Paint
. 58.I Need Water for My Clients
. 59.Putting Bunny to Sleep
. 60.Where Is That Darn Battery?
. 61.If You Really Love Me…
. 62.The Wedding Gift (1)
. 63.The Wedding Gift (2)
. 64.Does a Tiger Change Its Stripes?
. 65.No Place Like an Open House
. 66."We Could Have All Died!"
. 67.It’s the Thought that Counts
. 68.Who Ordered the Scallops?
. 69.You’re Not My Daddy
. 70.Let He Who Is Without Sin…
. 71.Shopping at the 99 Cents Store
. 72.Betting Big in Vegas
. 73.Priced to Sell!
. 74.The Handyman Comes
. 75.A Woman Has Needs
. 76.A Hot Day and a Cool Pool
. 77.Up, Up, and Away
. 78.Man's Best Friend
. 79.Six Feet Under
. 80.An Unhappy Worker
. 81.Why the Sky Is Brown
. 82.It’s a Small World
. 83.Suspicious Shoppers
. 84.Death Is Part of Life
. 85.Tagger Shoots Woman
. 86.Crime on the Rise
. 87.Too Soft on Crime
. 88.Pluto Chases Kid
. 89.In Harm’s Way
. 90."Semper Buy"
. 91.A Little Respect, Please
. 92.A Dream from Beyond-1
. 93.A Dream from Beyond-2
. 94.A Trip to Egypt
. 95.No Doughnuts for Old Folks
. 96.It’s Just Business
. 97.A Walk in the Wild
. 98.Elvis Is Alive and Well
. 99.Bad Weed, Bad Call
. 100.Shark Attack


. 101.Love in the Hospital
. 102.Interstate Bridge Collapses
. 103.Stop Selling Those Bunnies
. 104.Actor Tries to Kill Himself
. 105.US Senator Says He’s not Gay
. 106.E.Coli Is Everywhere
. 107.Influenza
. 108.The Hospital Orderly-1
. 109.The Hospital Orderly-2
. 110.Flower Power
. 111.Dog Inherits Millions
. 112.Man Holds Staff Hostage
. 113.Young Boy Defends Sister
. 114.Remember Me?
. 115.The Way to a Man’s Heart
. 116.Sail Around the World
. 117.New Dog-Barking Law
. 118.Man Flies in Lawn Chair-1
. 119.Man Flies in Lawn Chair-2
. 120.Cleaning a Dirty Plate
. 121.Her Driving Lesson
. 122.Hurricane Dean
. 123.Adventurer Disappears
. 124.Nursing Student Disappears
. 125.The Lovely Banana
. 126.Smells like Chicken
. 127.The Wedding-1
. 128.The Wedding-2
. 129.The Waiter
. 130.Your Country Thanks You
. 131.D.B.Cooper Lives On-1
. 132.D.B.Cooper Lives On-2
. 133.I’m No Alcoholic!
. 134.48 Homes Burn Down-1
. 135.48 Homes Burn Down-2
. 136.Drought Attacks Georgia
. 137.A Bad MRI Experience
. 138.Body in a Barrel-1
. 139.Body in a Barrel-2
. 140.Red Meat, Gray Water
. 141.All Bite, No Bark
. 142.Tiger Kills Two Men-1
. 143.Tiger Kills Two Men-2
. 144.Red Flowers Make Her See Red
. 145.The Starbucks Robbery
. 146.The Argument-1
. 147.The Argument-2
. 148.The Toilet Tank-1
. 149.The Toilet Tank-2
. 150.Santa Was Molested
. 151.Fire Kills Two Young Girls
. 152.Police Arrest Fire-Starters
. 153.Get out of "Jail"-1
. 154.Get out of "Jail"-2
. 155.New Year Celebrations
. 156.$50K to Waitress-1
. 157.$50K to Waitress-2
. 158.Who Needs School?
. 159.Black Friday
. 160.JFK Assassination
. 161.Don’t Top Off the Tanks
. 162.The Clapper
. 163.Tuberculosis Still Kills
. 164.Old Dogs Become Young Again
. 165.Ham and Eggplant
. 166.A Hole in Her Ear-1
. 167.A Hole in Her Ear-2
. 168.The Drugs Keep Coming
. 169.Missing Husband-1
. 170.Missing Husband-2
. 171.Don’t Get Mad-Get Even
. 172.The Christmas Gift-1
. 173.The Christmas Gift-2
. 174.The Haircut-1
. 175.The Haircut-2
. 176.The Robbery at the Mall-1
. 177.The Robbery at the Mall-2
. 178.The Driving Lesson-1
. 179.The Driving Lesson-2
. 180.The Move to Georgia-1
. 181.The Move to Georgia-2
. 182.I’ll Get a Job in a Restaurant
. 183.A Cleaner River-1
. 184.A Cleaner River-2
. 185.The Spitter
. 186.Kill Those Flies-1
. 187.Kill Those Flies-2
. 188.The Oil Change-1
. 189.The Oil Change-2
. 190.Boy Starts Huge Fire
. 191.Writers Go on Strike
. 192.Please Don’t Hurt Me!
. 193.It’s Just a Little White Lie
. 194.Jury Service in California
. 195.The Rude Golfer-1
. 196.The Rude Golfer-2
. 197.Man Invents Toilet for Cars
. 198.Monkeys Cause Man’s Death
. 199.The Light Eater-1
. 200.The Light Eater-2


. 201.Sara Went Shopping
. 202.Man Injured at Fast Food Place
. 203.A Life-Saving Cow
. 204.Driver Loses Mabel, Finds Jail
. 205.Jerry Decided To Buy a Gun
. 206.Freeway Chase
. 207.Better To Be Unlucky
. 208.Food Fight Erupted in Prison
. 209.How His Pig is Doing
. 210.Goats Being Hired
. 211.A Missing Cat
. 212.Book Him
. 213.Water Under the Sink-1
. 214.Water Under the Sink-2
. 215.Theft Occurs Everywhere
. 216.Eggs and a Bunny
. 217.Goodbye to Clean Couple
. 218.$100 Deposit
. 219.Books Don’t Grow on Trees
. 220.A Murder-Suicide
. 221.New Store and Its Owners
. 222.Hit-and-Run Charge
. 223.Gasoline Prices Hit Record High
. 224.A Festival of Books
. 225.Crazy Housing Prices
. 226.Happy and Unhappy Renters
. 227.Pulling Out Nine Tons of Trash
. 228.Cloning Pets
. 229.Rentals at the Oceanside
. 230.Trees Are a Threat
. 231.Gets Booked, Writes a Book
. 232.Popular Park Reopens
. 233.Swim Classes Begin Soon
. 234.Not Sitting Around
. 235.Get Millions for Homeless
. 236.Tenants Watch Building Burn
. 237.Bathtub Blues
. 238.Blood Drive at Civic Center
. 239.City Hosts 42nd Art Fair
. 240.City and Crime
. 241.Bank Robbery
. 242.Immigration Goes Online
. 243.Jimmy Fixes His Door
. 244.Needs a New Air-Conditioner
. 245.Man Gets 12 Years for Fraud
. 246.Man Shoots Up Post Office
. 247.Murals Are Over 200 Years Old
. 248.Pier Collapses
. 249.Cameras in Police Cars
. 250.A School Girl Sues Her School


. 251.SUV Driver Sends Officer Flying
. 252.Boy Drowns in Neighbor's Pool
. 253.Woman Dies in House Fire
. 254.Plane Crashes into House
. 255.Fishing for Girls
. 256.Shot Next to Christmas Tree
. 257.Stabbed Outside Nightclub
. 258.Fishing Boat Sinks
. 259.The Mysterious Carport Stain
. 260.Lies About Winning Lottery
. 261.Victory Dance Leads to Death
. 262.Eat Your Vegetables
. 263.Honk if You're in a Hurry
. 264.The Man Who Loved Women
. 265.How to Get out of Jury Duty
. 266.The Way to a Man’s Heart
. 267.Female Seeks Mature Male
. 268.Let’s Go Fishing
. 269.Train Wreck “Frees” Cows
. 270.Valuable Guitar Found
. 271.Stepmother Kills Herself
. 272.Beautiful Teacher Smiles
. 273.Are Criminals Taking Over LA?
. 274.Police Arrest Happy Van Driver
. 275.Say Your Prayers
. 276.The Final Phone Call
. 277.Almost Perfect Children
. 278.There Goes the Neighborhood!
. 279.Let’s Go to Vegas!
. 280.Squirrel Attacks Woman
. 281.To Save His Baby
. 282.English Is Confusing
. 283.Pump Up the Tires
. 284.Don’t Go Swimming
. 285.The Park That Went to the Dogs
. 286.Can You Spare a Carburetor?
. 287.Golf Like a Girl
. 288.Take Me Out to the Ball Game
. 289.Take This Job and Shove It
. 290.Where Did That Book Go?
. 291.When You’ve Got Your Health
. 292.That ‘New Car’ Smell
. 293.Inviting Poor Student to Dinner
. 294.When I'm in the Bathroom
. 295.It Was an Old, Worthless Clock
. 296.Five-Finger Discount on Candy
. 297.Collecting Seashells
. 298.At the Store Entrance
. 299.We Will See the World
. 300.Get Me a Caffe Latte
. 301.The Slow Computer-1
. 302.The Slow Computer-2
. 303.The Careful Reader
. 304.Avoid the Flu
. 305.Magician Attracts Women
. 306.US Border Patrol
. 307.Car Shopping in California
. 308.Happy Anniversary
. 309.“Read All about It!”
. 310.A Factory Worker
. 311.Bad Pork
. 312.Don’t Eat the Meat
. 313.Copper Robbers
. 314.Weekly Driving Lessons-1
. 315.Weekly Driving Lessons-2
. 316.Laundry Day-1
. 317.Laundry Day-2
. 318.The Bargain CD Set-1
. 319.The Bargain CD Set-2
. 320.It’s All Over
. 321.The New Clothes-1
. 322.The New Clothes-2
. 323.Food as Punishment
. 324.US Passports Outsourced
. 325.The Demanding Son
. 326.A Practical Joke
. 327.The Dead Pedestrian
. 328.Bad News, Good News
. 329.The Cluster Balloonist
. 330.The Rude Clerk
. 331.The Tax Charge
. 332.The Fire in the Hills-1
. 333.The Fire in the Hills-2
. 334.The Vacuum Cleaner Filter-1
. 335.The Vacuum Cleaner Filter-2
. 336.The Rental Car-1
. 337.The Rental Car-2
. 338.The Marathon Cheater
. 339.School Bus Crashes
. 340.Don’t Take My Property
. 341.New Law for Taco Trucks
. 342.The Refund-1
. 343.The Refund-2
. 344.Shut Your Mouth
. 345.TSA’s New Policy-1
. 346.TSA’s New Policy-2
. 347.I’m Pregnant
. 348.Court Approves Same-Sex Marriage
. 349.Impolite to His Brother
. 350.Protecting the Public
. 351.Malibu to License Paparazzi
. 352.I'm Moving to NY
. 353.The Heart Attack-1
. 354.The Heart Attack-2
. 355.Let's Speak English

THE END


Update: October 16th, 2016.
PayPal về email:
[email protected]


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

*Lãnh Sự Quán bước đầu trở lại xử lý Hồ sơ Thị thực Định cư, bắt đầu từ Thứ Hai ngày 29/6/2020. Xem thông tin chi tiết

Image
Image
ESL đăng ký: Bạn không cần phải đăng ký gì cả. Chỉ việc nhẩy vào bài ESL 1 học và làm bài tập. Tiếp tục những bài kế tiếp càng nhanh càng tốt. Mình sẽ 888 và thỉnh thoảng cùng nhau nhắc nhở cho vui hén. Chứ thật ra việc học là việc của tự bản thân mình. Mình giỏi thì mình được nhờ hén.

Nickname           # bài
-----------------------------------------
Anthonydavetruong 51
BaoLaTinhChua 1
Bluecloud 1
bongbong 3
Brianthao08 2
Brenda 8
Cachua 4
Catandpuppy 2
Chaubaoct 11
Chauongco 2

Coua 3
Crystal 4
Cuomxiu 1
cương71 2
cycydang 1
Dangcoi100 1
David85 3
Diemhanh 5
Dinhdung 1
Dinhphan 9

doanchin 72
Evangeline 2
giadinhnho 2
Granger 6
hangtesa 3
HelenLe 4
HenryWu 12
Hientohoang 7
Hoa1971 22
Hoahai 1

HoangThiQuynhNhu 298
HongAckerman 1
Hongbambi 43
Hotheart 11
huanhatran 11
jacky9999 54
Jonny 8
Kellyninhhoa 1
Kingsmen 1
Kimnguyen10288 1

lanhuongbm 355
letuyetnghi 5
Lucbinh 1
Llphi777 2
Maluita659 1
Mangthit 2
matmuathu 1
MeoMuop 1
Miah 2
Mikun 4

Minhthoaidan 2
Minhloan 3
Minion 1
mnsun 5
moka 1
Myphuong12317 4
Myvan 2
Mujor 1
nbthuan1980 1

newsky272 1
Ngoclucbao 2
Ngocminh60 4
Ngotuananh1908 93
Nguyenthoa 1
Nguyetbang 2
Nguyenthimylinh 4
nhungcongangungoc 115
Ninian 54
Oanhnt 12

Petervu007 5
phamtrang24388 3
Pholau7 3
Phuong60 10
Phuonghang 7
Quangchien65 35
syncreation 33
Thanhtrihuynh 146
Thao077 1
Tinatinh 8

Tieuphong 1
Truongthinhutruc1966 4
Tomry 6
Thuyhangthinguyen 1
Thienphuong1010 10
tuanpc 43
Tungsu 7
tuongvi1303 1
Vuonglan 1
Vuthanh1957 28

Vuthitue 2
Vha08 2
wildcat 7
Yam 1
Ylytrang 26

-------------------------
. Tổng cộng 95 học viên


Update: July 23rd, 2019.