.
ESL 22: Brushing and Flossing
1, 2 - bottom


ESL 22: Brushing and Flossing


Download


Kevin had just finished dessert. It was a piece of dark chocolate, washed down with a glass of cold milk. Delicious! He rinsed his mouth out with a glass of water, and then spit into the kitchen sink.

He sat down at the dining room table and grabbed some floss. He carefully flossed his top teeth and then his bottom teeth. Flossing was a chore. The floss almost always got stuck between two teeth in the upper back and two teeth in the lower front. Finally finished, he threw the frayed floss into the trash.

He went into the bathroom and grabbed his electric toothbrush. TV ads always show people putting toothpaste onto the entire length of the brush. Of course, that was to get them to use up the tube faster so they’d have to buy another tube sooner. Kevin put just a little toothpaste onto the brush. He brushed for about a minute.

He spent another 30 seconds brushing his tongue. Then he spit out all the toothpaste, and gargled and spit again.

Brushing and flossing are such a pain, he thought. If they can put a man on the moon, why can't they invent something easier and faster than toothpaste and dental floss?

219901 top -


*Vocabulary:

• brush:
• chore:
• delicious:
• dental:
• dessert:
• entire:
• floss:
• fray:
• gargle:
• grab:
• invent:
• length:
• rinse:
• spit:
• stick:
• tongue:
• toothpaste:
• tube:

==================

*Yes/No Questions:

1.Had Kevin just finished breakfast?
2.Had he just finished dessert?
3.Was dessert a scoop of chocolate ice cream?
4.Was dessert a piece of dark chocolate?
5.Did he wash dessert down with cold milk?
6.Were the chocolate and the milk delicious?
7.Did he spit into the bathroom sink?
8.Did he sit down at the coffee table?
9.Did he carefully brush his top teeth?
10.Was flossing a chore?

=================

*Fill in the blanks:

Kevin had just finished dessert. It was a _____ of dark chocolate, washed down with a glass ______ cold milk. Delicious! He rinsed his mouth out _____ a glass of water, and then spit into _____ kitchen sink.

He sat down at the dining _____ table and grabbed some floss. He carefully flossed _____ top teeth and then his bottom teeth. Flossing ______ a chore. The floss almost always got stuck _____ two teeth in the upper back and two ______ in the lower front. Finally finished, he threw _____ frayed floss into the trash.

He went into ______ bathroom and grabbed his electric toothbrush. TV ads ______ show people putting toothpaste onto the entire length _____ the brush. Of course, that was to get _____ to use up the tube faster so they’d _____ to buy another tube sooner. Kevin put just _____ little toothpaste onto the brush. He brushed for _____ a minute.

He spent another 30 seconds brushing _____ tongue. Then he spit out all the toothpaste, _____ gargled and spit again.

Brushing and flossing are _____ a pain, he thought. If they can put _____ man on the moon, why can't they invent ______ easier and faster than toothpaste and dental floss?

================

*Translate into Vietnamese:

........

219902 top -
Hello Ms chitam,
I'm turning my homework to you! :)
*Vocabulary:

• brush: chải
• chore: việc vặt
• delicious: ngon
• dental: nha khoa
• dessert: tráng miệng
• entire: toàn bộ
• floss: xỉa
• fray: xen
• gargle: súc miệng
• grab: bao bọc
• invent: phát minh
• length: chiều dài
• rinse: rửa
• spit: nhổ
• stick: dán
• tongue: lưỡi
• toothpaste: kem đánh răng
• tube: ống, tuýp

220264 top -

Review to do homework… Best regards …

232035 top -
• brush:bàn chải
• chore:công việc nhàm chán
• delicious:ngon
• dental:thuộc về nha khoa
• dessert:món tráng miệng
• entire:toàn bộ
• floss:chỉ nha khoa
• fray:làm sờn
• gargle:súc miệng
• grab:vồ lấy
• invent:phát minh
• length:chiều dài
• rinse:súc rửa
• spit:khạc nhổ
• stick:đâm
• tongue:lưỡi
• toothpaste:thuốc đánh răng
• tube:ống ( đánh răng )

==================

*Yes/No Questions:

1.Had Kevin just finished breakfast?No
2.Had he just finished dessert?Yes
3.Was dessert a scoop of chocolate ice cream?No
4.Was dessert a piece of dark chocolate?Yes
5.Did he wash dessert down with cold milk?Yes
6.Were the chocolate and the milk delicious?Yes
7.Did he spit into the bathroom sink?No
8.Did he sit down at the coffee table?No
9.Did he carefully brush his top teeth?No
10.Was flossing a chore?Yes

=================

*Fill in the blanks:

Kevin had just finished dessert. It was a _piece____ of dark chocolate, washed down with a glass _of_____ cold milk. Delicious! He rinsed his mouth out _with____ a glass of water, and then spit into __the___ kitchen sink.

He sat down at the dining __room___ table and grabbed some floss. He carefully flossed _his____ top teeth and then his bottom teeth. Flossing __was____ a chore. The floss almost always got stuck _between____ two teeth in the upper back and two __teeth____ in the lower front. Finally finished, he threw _the____ frayed floss into the trash.

He went into __the____ bathroom and grabbed his electric toothbrush. TV ads _always_____ show people putting toothpaste onto the entire length _of____ the brush. Of course, that was to get _them____ to use up the tube faster so they’d _have____ to buy another tube sooner. Kevin put just _a____ little toothpaste onto the brush. He brushed for __about___ a minute.

He spent another 30 seconds brushing __his___ tongue. Then he spit out all the toothpaste, _and____ gargled and spit again.

Brushing and flossing are __such___ a pain, he thought. If they can put _a____ man on the moon, why can't they invent _something_____ easier and faster than toothpaste and dental floss?

================

*Translate into Vietnamese:

........

235897 top -

Done...

236506 top -
Chải và xỉa răng

Kevin vừa mới ăn xong món tráng miệng. Đó là một miếng sô cô la đen, uống với một cốc sữa lạnh. Ngon tuyệt. Anh súc miệng bằng một cốc nước, sau đó nhổ vào chậu rửa bát.
Anh ngồi xuống bàn trong phòng khách và lấy một ít chỉ nha khoa. Anh cẩn thận xỉa răng từ hàm răng trên sau đó là hàm răng dưới.Xỉa răng chỉ là một việc vặt. Chỉ nha khoa hầu như lúc nào cũng mắc ở giữa hai răng trong cùng của hàm trên và hàm dưới. Cuối cùng cũng xỉa xong, anh vứt sợi chỉ xơ xác vào thùng rác.
Anh đi vào nhà tắm và lấy bàn chải điện tử. Chương trình quảng cáo tivi thường chiếu cảnh mọi người cho kem đánh răng lên toàn bộ chiều dài của bàn chải. Dĩ nhiên là việc đó chỉ để họ dùng kem đánh răng nhanh hơn để họ phải mua tuýp thuốc đánh răng nhanh hơn. Kevin chỉ cho một chút xíu kem đánh răng lên bàn chải. Anh chải răng trong khoảng một phút.
Anh dùng 30 giây nữa để chải lưỡi. Sau đó, anh nhổ ra toàn bộ kem đánh răng , và súc miệng rồi lại nhổ đi.
Chải răng và xỉa răng thật đau, anh nghĩ. Nếu họ có thể đưa một người đàn ông lên mặt trăng, tại sao họ không phát minh ra thứ gì nhanh hơn và dễ hơn bàn chải đánh răng và chỉ nha khoa.

*Vocabulary:

• brush: bàn chải
• chore: việc vặt
• delicious: ngon
• dental: thuộc về răng
• dessert: món tráng miệng
• entire: toàn bộ
• floss: chỉ tơ nha khoa
• fray: xơ xác
• gargle: xúc miệng
• grab: chộp lấy
• invent: phát minh
• length: chiều dài
• rinse: súc miệng
• spit: nhổ
• stick: thanh
• tongue: lưỡi
• toothpaste: kem đánh răng
• tube: tuýp thuốc

==================

*Yes/No Questions:

1.Had Kevin just finished breakfast?no
2.Had he just finished dessert?yes
3.Was dessert a scoop of chocolate ice cream?no
4.Was dessert a piece of dark chocolate?yes
5.Did he wash dessert down with cold milk?yes
6.Were the chocolate and the milk delicious?yes
7.Did he spit into the bathroom sink?no
8.Did he sit down at the coffee table?no
9.Did he carefully brush his top teeth?yes
10.Was flossing a chore?yes

238873 top -

Done...

239937 top -

*Vocabulary:

• brush: Bàn chải, bút lông
• chore: Công việc nhàm chán
• delicious: Thơm ngon, khoái trá
• dental: Thuộc về răng
• dessert: Tráng miệng
• entire: Toàn bộ, nguyên vẹn
• floss: Tơ sồi, vải sồi, chỉ nha khoa
• fray: Cọ sát, làm sờn
• gargle: Súc miệng
• grab: Vồ lấy, tước đoạt
• invent: Phát minh, sáng chế
• length: Chiều dài
• rinse: Sự rủa, nước để súc
• spit: Khạc nhổ, phun phì phì
• stick: Que, cắm dựng đứng
• tongue: Cái lưởi
• toothpaste: Kem đánh răng
• tube: Ống

==================

*Yes/No Questions:

1.Had Kevin just finished breakfast? No
2.Had he just finished dessert? Yes
3.Was dessert a scoop of chocolate ice cream? No
4.Was dessert a piece of dark chocolate? Yes
5.Did he wash dessert down with cold milk? Yes
6.Were the chocolate and the milk delicious? Yes
7.Did he spit into the bathroom sink? Yes
8.Did he sit down at the coffee table? No
9.Did he carefully brush his top teeth? No
10.Was flossing a chore? Yes

=================

*Fill in the blanks:

Kevin had just finished dessert. It was a _piece____ of dark chocolate, washed down with a glass __of____ cold milk. Delicious! He rinsed his mouth out _with____ a glass of water, and then spit into _the____ kitchen sink.

He sat down at the dining _room____ table and grabbed some floss. He carefully flossed _his____ top teeth and then his bottom teeth. Flossing _was_____ a chore. The floss almost always got stuck __between____ two teeth in the upper back and two ____teeth____ in the lower front. Finally finished, he threw _the____ frayed floss into the trash.

He went into __the____ bathroom and grabbed his electric toothbrush. TV ads __always_____ show people putting toothpaste onto the entire length _of____ the brush. Of course, that was to get _them____ to use up the tube faster so they’d _have____ to buy another tube sooner. Kevin put just _a____ little toothpaste onto the brush. He brushed for _about____ a minute.

He spent another 30 seconds brushing _his____ tongue. Then he spit out all the toothpaste, __and___ gargled and spit again.

Brushing and flossing are _such____ a pain, he thought. If they can put _a____ man on the moon, why can't they invent something______ easier and faster than toothpaste and dental floss?

================

*Translate into Vietnamese:

Bàn chải và chỉ nha khoa.

Kevin vừa xong món tráng miệng. Nó là một mẩu sô cô la màu nâu đậm chảy xuống với một ly sữa lạnh.
Thật thơm ngon. Anh súc miệng với một cốc nước, và sau đó nhổ vào bồn rửa chén.
Anh ngồi xuống bàn ăn và lấy ra một ít chỉ nha khoa. Anh cẩn thận đưa sợi vào phía trên răng của anh và sau đó là phía dưới răng.


Làm sạch răng là một công việc nhàm chán. Chỉ nha khoa gần như luôn luôn mắc vào ở giữa khe của 2 chiếc răng trong cùng từ trên cao và hạ thấp xuống phía dưới. Cuối cùng kết thúc, anh ném sợi chỉ nha khoa đã sờn vào thùng rác.
Anh đi vào phòng tắm và lấy ra cái bàn chải điện. TV quảng cáo luôn chiếu cảnh mọi người để kem đánh răng lên toàn bộ chiều dài của lông bàn chải. Tất nhiên điều đó sẽ làm ống thuốc của họ hết nhanh và họ sớm mua ống kem đánh răng khác. Kevin chỉ để một ít kem lên lông bàn chải. Anh chải răng trong khoảng một phút.
Anh chải cái lưởi khoảng 30 giây. Sau đó anh nhổ ra ngòai tất cả kem đánh răng và súc miệng, khạc nhổ lần nữa.
Bàn chải và chỉ nha khoa, những cái dó thật phiền phức, anh nghĩ. Nếu có thể đưa một người đàn ông lên mặt trăng, tại sao họ không phát minh ra vài thứ dể dàng và nhanh chóng hơn kem đánh răng và chỉ nha khoa.

240426 top -

Done...

241342 top -
Hongbambi xin nộp bài 22

*Vocabulary:

• brush: BÀN CHẢI
• chore: VIỆC VẶT
• delicious: NGON TUYỆT
• dental: THUỘC VỀ RĂNG
• dessert: MÓN TRÁNG MIỆNG
• entire: HOÀN TOÀN, TOÀN BỘ
• floss: CHỈ TƠ
• fray: BỊ SỜN
• gargle: SÚC (MIỆNG)
• grab: VỚI LẤY
• invent: PHÁT MINH
• length: CHIỀU DÀI
• rinse: SÚC, RỬA
• spit: KHẠC, NHỔ
• stick: KẸT, DÍNH
• tongue: LƯỠI
• toothpaste: KEM ĐÁNH RĂNG
• tube: ỐNG

==================

*Yes/No Questions:

1.Had Kevin just finished breakfast? - NO.
2.Had he just finished dessert? - YES.
3.Was dessert a scoop of chocolate ice cream? - NO.
4.Was dessert a piece of dark chocolate? - YES.
5.Did he wash dessert down with cold milk? -YES.
6.Were the chocolate and the milk delicious? - YES.
7.Did he spit into the bathroom sink? - NO.
8.Did he sit down at the coffee table? - NO.
9.Did he carefully brush his top teeth? - NO.
10.Was flossing a chore? YES.

=================

*Fill in the blanks:

Kevin had just finished dessert. It was a ___PIECE__ of dark chocolate, washed down with a glass __OF__ cold milk. Delicious! He rinsed his mouth out __WITH__ a glass of water, and then spit into __THE___ kitchen sink.

He sat down at the dining __ROOM_ table and grabbed some floss. He carefully flossed __HIS__ top teeth and then his bottom teeth. Flossing __WAS__ a chore. The floss almost always got stuck __BETWEEN__ two teeth in the upper back and two __TEETH__ in the lower front. Finally finished, he threw __THE__ frayed floss into the trash.

He went into __THE__ bathroom and grabbed his electric toothbrush. TV ads __ALWAYS__ show people putting toothpaste onto the entire length __OF__ the brush. Of course, that was to get __THEM__ to use up the tube faster so they’d __HAVE__ to buy another tube sooner. Kevin put just __A__ little toothpaste onto the brush. He brushed for __ABOUT__ a minute.

He spent another 30 seconds brushing __HIS__ tongue. Then he spit out all the toothpaste, __AND__ gargled and spit again.

Brushing and flossing are __SUCH__ a pain, he thought. If they can put __A__ man on the moon, why can't they invent __SOMETHING__ easier and faster than toothpaste and dental floss?

================

*Translate into Vietnamese:

ĐÁNH RĂNG VÀ XỈA RĂNG

Kevin vừa ăn xong món tráng miệng. Đó là một miếng sô-cô-la đắng và một ly sữa lạnh. Ngon tuyệt! Anh súc miệng bằng một ly nước, sau đó anh nhổ vào bồn rửa chén.

Anh ngồi xuống bàn trong phòng khách và với lấy sợi chỉ tơ. Anh cẩn thận xỉa răng trên rồi răng dưới. Xỉa răng là việc vặt. Lúc nào chỉ tơ cũng mắc kẹt vào giữa 2 răng trên bên trong và 2 răng cửa dưới. Sau khi xong việc, anh ném sởi chỉ đã bị sờn vào thùng rác.

Anh vào phòng tắm và với lấy bàn chải đánh răng bằng điện. Quảng cáo trên TV luôn luôn chỉ người ta bôi kem đánh răng lên toàn bộ chiều dài của bàn chải. Dĩ nhiên, việc đó làm cho kem đánh răng mau hết để họ phải mua ống kem khác. Kevin chỉ bôi một ít kem lên bàn chải thôi. Anh đánh răng khoảng 1 phút.

Anh dành 30 phút cho việc chà lưỡi. Sau đó anh nhổ tất cả kem ra, rồi anh lại súc miệng và nhổ ra.

Đánh răng và xỉa răng đau như vậy đó, anh nghĩ. Nếu họ có thể đưa người ta lên mặt trănng, thì tại sao họ không phát minh ra thứ gì đó dễ dàng hơn và nhanh hơn việc đánh răng và xỉa răng.

================

241383 top -

Done...

241966 top -
tuananh xin nộp bài

*Vocabulary:

• brush(v): chải răng
• chore(n): việc vặt
• delicious(a): ngon
• dental(a): nha khoa
• dessert(n): món tráng miệng
• entire(a): toàn bộ
• floss(n): chỉ nha khoa
• fray(v): làm cho sờn đi
• gargle(v): súc miệng
• grab(v): tóm lấy
• invent(v): phát minh
• length(n): chiều dài
• rinse(v): rửa qua loa
• spit(v): khạc nhổ
• stick(v): dán chặt
• tongue(n): lưỡi
• toothpaste(n): kem đánh răng
• tube(n): ống kem

==================

*Yes/No Questions:

1.Had Kevin just finished breakfast?No
2.Had he just finished dessert?Yes
3.Was dessert a scoop of chocolate ice cream?No
4.Was dessert a piece of dark chocolate?Yes
5.Did he wash dessert down with cold milk?Yes
6.Were the chocolate and the milk delicious?Yes
7.Did he spit into the bathroom sink?No
8.Did he sit down at the coffee table?No
9.Did he carefully brush his top teeth?No
10.Was flossing a chore?Yes

=================

*Fill in the blanks:

Kevin had just finished dessert. It was a __piece___ of dark chocolate, washed down with a glass ____of__ cold milk. Delicious! He rinsed his mouth out __with___ a glass of water, and then spit into __the___ kitchen sink.

He sat down at the dining __room___ table and grabbed some floss. He carefully flossed ___his__ top teeth and then his bottom teeth. Flossing ___was___ a chore. The floss almost always got stuck ___between__ two teeth in the upper back and two _teeth_____ in the lower front. Finally finished, he threw _the____ frayed floss into the trash.

He went into __the____ bathroom and grabbed his electric toothbrush. TV ads __always____ show people putting toothpaste onto the entire length __of___ the brush. Of course, that was to get ___them__ to use up the tube faster so they’d __have___ to buy another tube sooner. Kevin put just __a___ little toothpaste onto the brush. He brushed for ____about_ a minute.

He spent another 30 seconds brushing __his___ tongue. Then he spit out all the toothpaste, ___and__ gargled and spit again.

Brushing and flossing are ____such_ a pain, he thought. If they can put ___a__ man on the moon, why can't they invent __something____ easier and faster than toothpaste and dental floss?

================

*Translate into Vietnamese:

Chà răng và xỉa răng

Kevin vừa mới ăn món tráng miệng xong. Đó là một miếng bánh socola đen cùng với một ly sữa lạnh. Ngon! Cậu ta súc miệng bằng nước, và rồi nhổ vào cái mồn trong bếp.

Cậu ta ngồi xuống nhà bếp và lấy vài sợi chỉ nha khoa. Anh ta cẩn thận xỉa răng trên và răng dưới. Chải răng là một việc vặt. Cái chỉ luôn mặc kẹt ở giữa bên trong hai răng ở trên và ở trước hai răng ở dưới. Cuối cùng cũng xong, cậu quăng sợi chỉ đã tơi vào thùng rác.

Cậu đi vào phòng tắm và lấy cái bàn chải điện của mình. Quảng cáo tên TV thường thấy người ta rịt kem lên gần hết chiều dài của bàn chải. Dĩ nhiên điều đó có nghĩa là họ xài mau hết ống kem và phải mua ống kem mới sớm thôi. Kevin chỉ rịt một chút xíu kem lên bàn chải thôi. Cậu chải răng chừng một phút.

Cậu ta chải lưỡi chừng 30 giây nữa. Rồi cậu nhổ tất cả kem ra khoi miệng, súc miệng và nhổ lại lần nữa.

Chải răng và xỉa răng thiệt là đau đớn, câu nghĩ. Nếu người ta có thể lên mặt trăng, tại sao không chế tạo ra cái gì dễ dàng và nhanh hơn kem đánh răng và chỉ nha khỏa

246724 top -

Done...

250468 top -
Nộp bài ESL 22: Brushing and Flossing
*Vocabulary:

• brush: Chải
• chore: Việc lặt vặt trong nhà
• delicious: Thơm tho
• dental: Nha khoa
• dessert: Tráng miệng
• entire: Toàn bộ
• floss: Tơ sồi
• fray: Cải vã
• gargle: Súc họng
• grab: Chộp
• invent: Phát minh
• length: Chiều dài
• rinse: Rửa
• spit: Khạc
• stick: Cọng
• tongue: Lưỡi
• toothpaste: Kem đánh răng
• tube: Ống

==================

*Yes/No Questions:

1.Had Kevin just finished breakfast?
2.Had he just finished dessert?
3.Was dessert a scoop of chocolate ice cream?
4.Was dessert a piece of dark chocolate?
5.Did he wash dessert down with cold milk?
6.Were the chocolate and the milk delicious?
7.Did he spit into the bathroom sink?
8.Did he sit down at the coffee table?
9.Did he carefully brush his top teeth?
10.Was flossing a chore?

=================

*Fill in the blanks:

Kevin had just finished dessert. It was a _piece_ of dark chocolate, washed down with a glass _of_ cold milk. Delicious! He rinsed his mouth out _with_ a glass of water, and then spit into _the_ kitchen sink.

He sat down at the dining _room_ table and grabbed some floss. He carefully flossed _his_ top teeth and then his bottom teeth. Flossing _was_ a chore. The floss almost always got stuck _between_ two teeth in the upper back and two _teeth_ in the lower front. Finally finished, he threw _the_ frayed floss into the trash.

He went into _the_ bathroom and grabbed his electric toothbrush. TV ads _always_ show people putting toothpaste onto the entire length _of_ the brush. Of course, that was to get _them_ to use up the tube faster so they’d _have_ to buy another tube sooner. Kevin put just _a_ little toothpaste onto the brush. He brushed for _about_ a minute.

He spent another 30 seconds brushing _his_ tongue. Then he spit out all the toothpaste, _and_ gargled and spit again.

Brushing and flossing are _such_ a pain, he thought. If they can put _a_ man on the moon, why can't they invent _something_ easier and faster than toothpaste and dental floss?

257069 top -
ESL 22: Brushing and Flossing
1, 2

. 1.New To America
. 2.A Haircut
. 3.The Yardman
. 4.Grab Your Umbrellas
. 5.Shopping for Bargains
. 6.Horses to Ride
. 7.A Shower Injury
. 8.Pete's Sharp Knife
. 9.A Good Sandwich
. 10.Sara's Upset Stomach
. 11.Please Marry Me!
. 12.Laundry Day
. 13.A Noisy Neighbor
. 14.The New Realtor
. 15.The Fire Alarm
. 16.Eddie's Short Visit
. 17.Carbon Monoxide
. 18.A Visit to Asia
. 19.School Boys
. 20.The Loose Button
. 21.The Pile of Paper
. 22.Brushing and Flossing
. 23.Raising the Kids
. 24.A Clean Toilet Bowl
. 25.A Love Letter
. 26.A Bird Attacks
. 27.A Daytime Robbery
. 28.Trick or Treat
. 29.The Motorcycle Rider
. 30.Spock Saves His Dad
. 31.Provider Overbills Customer
. 32.The Breakup
. 33.Famous Model Dies
. 34.Shopping Carts Everywhere
. 35.Four Slit Throats
. 36.Does Garlic Mean Garlic?
. 37.A Jealous Girlfriend
. 38.Towns Hit by Snowstorms
. 39.Another Jealous Girlfriend
. 40.She Loves Her Son
. 41.The Doctor’s Exam
. 42.Hospitals Can Make You Sick
. 43.English Is So Hard
. 44.Hollywood Stars and Tourists
. 45.GEICO’s TV Lizard
. 46.Law and Order in LA
. 47.Destruction of Iraq
. 48.Have You Seen This Man?
. 49.LA Traffic Report
. 50.LA Radio News


. 51.Trash Truck Misses Pick-up
. 52.Her First Driving Accident
. 53.You’re Not a Good Principal
. 54.I’ve Got You Covered
. 55.Paris Goes to Jail in LA
. 56.A Year with No TV
. 57.Let’s Buy Some Paint
. 58.I Need Water for My Clients
. 59.Putting Bunny to Sleep
. 60.Where Is That Darn Battery?
. 61.If You Really Love Me…
. 62.The Wedding Gift (1)
. 63.The Wedding Gift (2)
. 64.Does a Tiger Change Its Stripes?
. 65.No Place Like an Open House
. 66."We Could Have All Died!"
. 67.It’s the Thought that Counts
. 68.Who Ordered the Scallops?
. 69.You’re Not My Daddy
. 70.Let He Who Is Without Sin…
. 71.Shopping at the 99 Cents Store
. 72.Betting Big in Vegas
. 73.Priced to Sell!
. 74.The Handyman Comes
. 75.A Woman Has Needs
. 76.A Hot Day and a Cool Pool
. 77.Up, Up, and Away
. 78.Man's Best Friend
. 79.Six Feet Under
. 80.An Unhappy Worker
. 81.Why the Sky Is Brown
. 82.It’s a Small World
. 83.Suspicious Shoppers
. 84.Death Is Part of Life
. 85.Tagger Shoots Woman
. 86.Crime on the Rise
. 87.Too Soft on Crime
. 88.Pluto Chases Kid
. 89.In Harm’s Way
. 90."Semper Buy"
. 91.A Little Respect, Please
. 92.A Dream from Beyond-1
. 93.A Dream from Beyond-2
. 94.A Trip to Egypt
. 95.No Doughnuts for Old Folks
. 96.It’s Just Business
. 97.A Walk in the Wild
. 98.Elvis Is Alive and Well
. 99.Bad Weed, Bad Call
. 100.Shark Attack


. 101.Love in the Hospital
. 102.Interstate Bridge Collapses
. 103.Stop Selling Those Bunnies
. 104.Actor Tries to Kill Himself
. 105.US Senator Says He’s not Gay
. 106.E.Coli Is Everywhere
. 107.Influenza
. 108.The Hospital Orderly-1
. 109.The Hospital Orderly-2
. 110.Flower Power
. 111.Dog Inherits Millions
. 112.Man Holds Staff Hostage
. 113.Young Boy Defends Sister
. 114.Remember Me?
. 115.The Way to a Man’s Heart
. 116.Sail Around the World
. 117.New Dog-Barking Law
. 118.Man Flies in Lawn Chair-1
. 119.Man Flies in Lawn Chair-2
. 120.Cleaning a Dirty Plate
. 121.Her Driving Lesson
. 122.Hurricane Dean
. 123.Adventurer Disappears
. 124.Nursing Student Disappears
. 125.The Lovely Banana
. 126.Smells like Chicken
. 127.The Wedding-1
. 128.The Wedding-2
. 129.The Waiter
. 130.Your Country Thanks You
. 131.D.B.Cooper Lives On-1
. 132.D.B.Cooper Lives On-2
. 133.I’m No Alcoholic!
. 134.48 Homes Burn Down-1
. 135.48 Homes Burn Down-2
. 136.Drought Attacks Georgia
. 137.A Bad MRI Experience
. 138.Body in a Barrel-1
. 139.Body in a Barrel-2
. 140.Red Meat, Gray Water
. 141.All Bite, No Bark
. 142.Tiger Kills Two Men-1
. 143.Tiger Kills Two Men-2
. 144.Red Flowers Make Her See Red
. 145.The Starbucks Robbery
. 146.The Argument-1
. 147.The Argument-2
. 148.The Toilet Tank-1
. 149.The Toilet Tank-2
. 150.Santa Was Molested
. 151.Fire Kills Two Young Girls
. 152.Police Arrest Fire-Starters
. 153.Get out of "Jail"-1
. 154.Get out of "Jail"-2
. 155.New Year Celebrations
. 156.$50K to Waitress-1
. 157.$50K to Waitress-2
. 158.Who Needs School?
. 159.Black Friday
. 160.JFK Assassination
. 161.Don’t Top Off the Tanks
. 162.The Clapper
. 163.Tuberculosis Still Kills
. 164.Old Dogs Become Young Again
. 165.Ham and Eggplant
. 166.A Hole in Her Ear-1
. 167.A Hole in Her Ear-2
. 168.The Drugs Keep Coming
. 169.Missing Husband-1
. 170.Missing Husband-2
. 171.Don’t Get Mad-Get Even
. 172.The Christmas Gift-1
. 173.The Christmas Gift-2
. 174.The Haircut-1
. 175.The Haircut-2
. 176.The Robbery at the Mall-1
. 177.The Robbery at the Mall-2
. 178.The Driving Lesson-1
. 179.The Driving Lesson-2
. 180.The Move to Georgia-1
. 181.The Move to Georgia-2
. 182.I’ll Get a Job in a Restaurant
. 183.A Cleaner River-1
. 184.A Cleaner River-2
. 185.The Spitter
. 186.Kill Those Flies-1
. 187.Kill Those Flies-2
. 188.The Oil Change-1
. 189.The Oil Change-2
. 190.Boy Starts Huge Fire
. 191.Writers Go on Strike
. 192.Please Don’t Hurt Me!
. 193.It’s Just a Little White Lie
. 194.Jury Service in California
. 195.The Rude Golfer-1
. 196.The Rude Golfer-2
. 197.Man Invents Toilet for Cars
. 198.Monkeys Cause Man’s Death
. 199.The Light Eater-1
. 200.The Light Eater-2


. 201.Sara Went Shopping
. 202.Man Injured at Fast Food Place
. 203.A Life-Saving Cow
. 204.Driver Loses Mabel, Finds Jail
. 205.Jerry Decided To Buy a Gun
. 206.Freeway Chase
. 207.Better To Be Unlucky
. 208.Food Fight Erupted in Prison
. 209.How His Pig is Doing
. 210.Goats Being Hired
. 211.A Missing Cat
. 212.Book Him
. 213.Water Under the Sink-1
. 214.Water Under the Sink-2
. 215.Theft Occurs Everywhere
. 216.Eggs and a Bunny
. 217.Goodbye to Clean Couple
. 218.$100 Deposit
. 219.Books Don’t Grow on Trees
. 220.A Murder-Suicide
. 221.New Store and Its Owners
. 222.Hit-and-Run Charge
. 223.Gasoline Prices Hit Record High
. 224.A Festival of Books
. 225.Crazy Housing Prices
. 226.Happy and Unhappy Renters
. 227.Pulling Out Nine Tons of Trash
. 228.Cloning Pets
. 229.Rentals at the Oceanside
. 230.Trees Are a Threat
. 231.Gets Booked, Writes a Book
. 232.Popular Park Reopens
. 233.Swim Classes Begin Soon
. 234.Not Sitting Around
. 235.Get Millions for Homeless
. 236.Tenants Watch Building Burn
. 237.Bathtub Blues
. 238.Blood Drive at Civic Center
. 239.City Hosts 42nd Art Fair
. 240.City and Crime
. 241.Bank Robbery
. 242.Immigration Goes Online
. 243.Jimmy Fixes His Door
. 244.Needs a New Air-Conditioner
. 245.Man Gets 12 Years for Fraud
. 246.Man Shoots Up Post Office
. 247.Murals Are Over 200 Years Old
. 248.Pier Collapses
. 249.Cameras in Police Cars
. 250.A School Girl Sues Her School


. 251.SUV Driver Sends Officer Flying
. 252.Boy Drowns in Neighbor's Pool
. 253.Woman Dies in House Fire
. 254.Plane Crashes into House
. 255.Fishing for Girls
. 256.Shot Next to Christmas Tree
. 257.Stabbed Outside Nightclub
. 258.Fishing Boat Sinks
. 259.The Mysterious Carport Stain
. 260.Lies About Winning Lottery
. 261.Victory Dance Leads to Death
. 262.Eat Your Vegetables
. 263.Honk if You're in a Hurry
. 264.The Man Who Loved Women
. 265.How to Get out of Jury Duty
. 266.The Way to a Man’s Heart
. 267.Female Seeks Mature Male
. 268.Let’s Go Fishing
. 269.Train Wreck “Frees” Cows
. 270.Valuable Guitar Found
. 271.Stepmother Kills Herself
. 272.Beautiful Teacher Smiles
. 273.Are Criminals Taking Over LA?
. 274.Police Arrest Happy Van Driver
. 275.Say Your Prayers
. 276.The Final Phone Call
. 277.Almost Perfect Children
. 278.There Goes the Neighborhood!
. 279.Let’s Go to Vegas!
. 280.Squirrel Attacks Woman
. 281.To Save His Baby
. 282.English Is Confusing
. 283.Pump Up the Tires
. 284.Don’t Go Swimming
. 285.The Park That Went to the Dogs
. 286.Can You Spare a Carburetor?
. 287.Golf Like a Girl
. 288.Take Me Out to the Ball Game
. 289.Take This Job and Shove It
. 290.Where Did That Book Go?
. 291.When You’ve Got Your Health
. 292.That ‘New Car’ Smell
. 293.Inviting Poor Student to Dinner
. 294.When I'm in the Bathroom
. 295.It Was an Old, Worthless Clock
. 296.Five-Finger Discount on Candy
. 297.Collecting Seashells
. 298.At the Store Entrance
. 299.We Will See the World
. 300.Get Me a Caffe Latte
. 301.The Slow Computer-1
. 302.The Slow Computer-2
. 303.The Careful Reader
. 304.Avoid the Flu
. 305.Magician Attracts Women
. 306.US Border Patrol
. 307.Car Shopping in California
. 308.Happy Anniversary
. 309.“Read All about It!”
. 310.A Factory Worker
. 311.Bad Pork
. 312.Don’t Eat the Meat
. 313.Copper Robbers
. 314.Weekly Driving Lessons-1
. 315.Weekly Driving Lessons-2
. 316.Laundry Day-1
. 317.Laundry Day-2
. 318.The Bargain CD Set-1
. 319.The Bargain CD Set-2
. 320.It’s All Over
. 321.The New Clothes-1
. 322.The New Clothes-2
. 323.Food as Punishment
. 324.US Passports Outsourced
. 325.The Demanding Son
. 326.A Practical Joke
. 327.The Dead Pedestrian
. 328.Bad News, Good News
. 329.The Cluster Balloonist
. 330.The Rude Clerk
. 331.The Tax Charge
. 332.The Fire in the Hills-1
. 333.The Fire in the Hills-2
. 334.The Vacuum Cleaner Filter-1
. 335.The Vacuum Cleaner Filter-2
. 336.The Rental Car-1
. 337.The Rental Car-2
. 338.The Marathon Cheater
. 339.School Bus Crashes
. 340.Don’t Take My Property
. 341.New Law for Taco Trucks
. 342.The Refund-1
. 343.The Refund-2
. 344.Shut Your Mouth
. 345.TSA’s New Policy-1
. 346.TSA’s New Policy-2
. 347.I’m Pregnant
. 348.Court Approves Same-Sex Marriage
. 349.Impolite to His Brother
. 350.Protecting the Public
. 351.Malibu to License Paparazzi
. 352.I'm Moving to NY
. 353.The Heart Attack-1
. 354.The Heart Attack-2
. 355.Let's Speak English

THE END


Update: October 16th, 2016.
PayPal về email:
[email protected]


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

*THÔNG TIN QUAN TRỌNG: Do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, từ ngày 19/3, Đại Sứ Quán và Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ sẽ ngừng phỏng vấn cấp xét thị thực. Toàn bộ lịch hẹn từ ngày 19/3 trở đi sẽ bị huỷ. Xem thông tin chi tiết

Image
Image
ESL đăng ký: Bạn không cần phải đăng ký gì cả. Chỉ việc nhẩy vào bài ESL 1 học và làm bài tập. Tiếp tục những bài kế tiếp càng nhanh càng tốt. Mình sẽ 888 và thỉnh thoảng cùng nhau nhắc nhở cho vui hén. Chứ thật ra việc học là việc của tự bản thân mình. Mình giỏi thì mình được nhờ hén.

Nickname           # bài
-----------------------------------------
Anthonydavetruong 51
BaoLaTinhChua 1
Bluecloud 1
bongbong 3
Brianthao08 2
Brenda 8
Cachua 4
Catandpuppy 2
Chaubaoct 11
Chauongco 2

Coua 3
Crystal 4
Cuomxiu 1
cương71 2
cycydang 1
Dangcoi100 1
David85 3
Diemhanh 5
Dinhdung 1
Dinhphan 9

doanchin 72
Evangeline 2
giadinhnho 2
Granger 6
hangtesa 3
HelenLe 4
HenryWu 12
Hientohoang 7
Hoa1971 22
Hoahai 1

HoangThiQuynhNhu 298
HongAckerman 1
Hongbambi 43
Hotheart 11
huanhatran 11
jacky9999 54
Jonny 8
Kellyninhhoa 1
Kingsmen 1
Kimnguyen10288 1

lanhuongbm 355
letuyetnghi 5
Lucbinh 1
Llphi777 2
Maluita659 1
Mangthit 2
matmuathu 1
MeoMuop 1
Miah 2
Mikun 4

Minhthoaidan 2
Minhloan 3
Minion 1
mnsun 5
moka 1
Myphuong12317 4
Myvan 2
Mujor 1
nbthuan1980 1

newsky272 1
Ngoclucbao 2
Ngocminh60 4
Ngotuananh1908 93
Nguyenthoa 1
Nguyetbang 2
Nguyenthimylinh 4
nhungcongangungoc 115
Ninian 54
Oanhnt 12

Petervu007 5
phamtrang24388 3
Pholau7 3
Phuong60 10
Phuonghang 7
Quangchien65 35
syncreation 33
Thanhtrihuynh 146
Thao077 1
Tinatinh 8

Tieuphong 1
Truongthinhutruc1966 4
Tomry 6
Thuyhangthinguyen 1
Thienphuong1010 10
tuanpc 43
Tungsu 7
tuongvi1303 1
Vuonglan 1
Vuthanh1957 28

Vuthitue 2
Vha08 2
wildcat 7
Yam 1
Ylytrang 26

-------------------------
. Tổng cộng 95 học viên


Update: July 23rd, 2019.