.
ESL 14: The New Realtor
1, 2, 3 - bottom


ESL 14: The New Realtor


Download


Norma was discouraged. She was a new realtor. She had recently passed the state test on her first try. Then she joined a realty company. They offered training classes two to four times a week. Norma attended the classes faithfully.

But because English was her second language, she didn’t catch everything that the instructor said. When she asked the instructor to repeat something, he told her to see him after class. But when other students asked a question, the instructor answered the question right then and there.

To Norma, the instructor always said, "See me after class." Then, when she tried to see him after class, he would say that he was late for an appointment. "How about next time?" he would say. He was always too busy to help her.

"He’s not too busy, he’s just too lazy," her boyfriend said. “There are too many ‘instructors' like that. All they care about is presenting their information. If the students don’t get it, that’s their problem. You have to be strong. These people are not going to help you. They want you to fail, because that means less competition for them. It’s a dog-eat-dog business."

214141 top -


*Vocabulary:

• appointment:
• attend:
• competition:
• discourage:
• fail:
• faithfully:
• lazy:
• realtor:
• realty:

==================

*Yes/No questions:

1.Was Norma encouraged?
2.Was she a new realtor?
3.Had she recently passed the city test on her first try?
4.Did she join a realty company?
5.Did they offer training classes five times a week?
6.Did she attend the training classes?
7.Was English her first language?
8.Did she catch everything that the instructor said?
9.Did the instructor tell her to see him after class?
10.Did the instructor tell the other students to see him after class?

===================

*Fill in the blanks:

Norma was discouraged. She was a new realtor. ______ had recently passed the state test on her _____ try. Then she joined a realty company. They ______ training classes two to four times a week. _____ attended the classes faithfully.

But because English was _____ second language, she didn’t catch everything that the _____ said. When she asked the instructor to repeat -______ , he told her to see him after class. _____ when other students asked a question, the instructor ______ the question right then and there.

To Norma, _____ instructor always said, "See me after class." Then, _____ she tried to see him after class, he _____ say that he was late for an appointment. "_____ about next time?" he would say. He was _____ too busy to help her.

"He’s not too _____ , he’s just too lazy," her boyfriend said. “There _____ too many ‘instructors' like that. All they care _____ is presenting their information. If the students don’t _____ it, that’s their problem. You have to be _____ . These people are not going to help you. _____ want you to fail, because that means less ______ for them. It’s a dog-eat-dog business."

===============

*Translate into Vietnamese:

........

214142 top -

Dear Chitam:

I would like send to you my home work as:

*Vocabulary:

• appointment: hẹn gặp, sắp xếp để gặp
• attend: có mặt
• competition: sự cạnh tranh
• discourage: chán nản
• fail: thi rớt
• faithfully: chính xác
• lazy: làm biếng
• realtor: nhân viên môi giới bất động sản
• realty: bất động sản

214361 top -
Dear chitam !
I am going to be a estate businessman on recent day ,so I am patient to learn a bunch of vocabularies that are offered by
Mrs Chitam everyday.

214856 top -
Hi Ms chitam,
I've been so busy these day! Now, I'm coming back and turn my homework to you. :)
* Vcabulary:
. appointment: cuộn hẹn
. attend: có mặt
. competition: sự cạnh tranh
. discourage: buồn chán
. fail: trượt, rớt
. faithfuly:
. lazy: lười biếng
. realtor: người buôn bán bất động sản
. realty: bất động sản
Have a nice day, everyone! :)

216569 top -

Review to do homework… Best regards …

232014 top -
• appointment:Cuộc hẹn
• attend:tham dự
• competition:Sự cạnh tranh
• discourage:buồn chán
• fail:thi trượt
• faithfully:trung thành
• lazy:lười biếng
• realtor:người kinh doanh bất động sản
• realty:bất động sản

==================

*Yes/No questions:

1.Was Norma encouraged?No
2.Was she a new realtor?YES
3.Had she recently passed the city test on her first try?YES
4.Did she join a realty company?YES
5.Did they offer training classes five times : No
7.Was English her first language?No
8.Did she catch everything that the instructor said?No
9.Did the instructor tell her to see him after class?YES
10.Did the instructor tell the other students to see him after class?No

===================

*Fill in the blanks:

Norma was discouraged. She was a new realtor. __She____ had recently passed the state test on her __first___ try. Then she joined a realty company. They __offered____ training classes two to four times a week. __Norma___ attended the classes faithfully.

But because English was _her____ second language, she didn’t catch everything that the _instructor____ said. When she asked the instructor to repeat -_something_____ , he told her to see him after class. __But___ when other students asked a question, the instructor _answered_____ the question right then and there.

To Norma, _the____ instructor always said, "See me after class." Then, _when____ she tried to see him after class, he _would____ say that he was late for an appointment. "__How___ about next time?" he would say. He was __always___ too busy to help her.

"He’s not too _buý____ , he’s just too lazy," her boyfriend said. “There _ảe____ too many ‘instructors' like that. All they care _about____ is presenting their information. If the students don’t __get___ it, that’s their problem. You have to be __strong___ . These people are not going to help you. They_____ want you to fail, because that means less _competition_____ for them. It’s a dog-eat-dog business."

===============

*Translate into Vietnamese:

232883 top -

@ quangchien65... bạn đang dẫn điểm chuyên cần cao nhất lớp đó... Congratulation...

232889 top -
Nhân viên môi giới bất động sản mới.

Norma chán nản. Cô là nhân viên môi giới mới. Cô vừa đậu kỳ thi quốc gia ngay trong lần thi đầu của cô. Sau đó cô xin vào công ty bất động sản. Họ đưa ra lớp tập huấn 2 hoặc 4 lần một tuần. Norma tham gia những khóa đào tạo đầy đủ.
Nhưng vì tiếng anh là ngôn ngữ thứ hai của cô nên cô không thể hiểu hết mọi điều mà giáo viên giảng. Khi cô hỏi giáo viên lặp lại điều gì đó, thầy giáo nói rằng cô hãy gặp thầy sau lớp học. Nhưng khi những sinh viên khác hỏi, thầy trả lời ngay lúc đấy và sau đó.
Đối với Norma, thầy luôn luôn nói “Gặp tôi sau lớp học”. Sau đó, khi cô gặp thầy sau buổi học, ông luôn nói rằng ông đang bị muộn cuộc họp. “Để lần tới được không”, ông nói. Ông luôn quá bận rộn để có thể giúp cô.
“Ông ấy không quá bận rộn mà là quá lười biếng,” bạn trai cô nói. “Có quá nhiều thầy giáo như vậy. Tất cả họ quan tâm chỉ là việc đưa ra thông tin. Nếu sinh viên không hiểu, đó là vấn đề của sinh viên. Em phải mạnh mẽ lên. Những sinh viên sẽ không giúp em đâu. Họ muốn em trượt vì điều đó có nghĩa là sẽ ít đối thủ cho họ. Chỉ là thương trường đấu đá thôi mà.”

*Vocabulary:

• appointment: cuộc hẹn, cuộc họp
• attend: tham gia
• competition: đối thủ
• discourage: chán nản, thất vọng
• fail: thi trượt
• faithfully: chắc chắn, đều đặn
• lazy: lười biếng
• realtor: môi giới bất động sản
• realty: bất động sản

==================

*Yes/No questions:

1.Was Norma encouraged?no
2.Was she a new realtor?yes
3.Had she recently passed the city test on her first try?no
4.Did she join a realty company?yes
5.Did they offer training classes five times a week?no
6.Did she attend the training classes?yes
7.Was English her first language?no
8.Did she catch everything that the instructor said?no
9.Did the instructor tell her to see him after class?yes
10.Did the instructor tell the other students to see him after class?no

===================

*Fill in the blanks:

Norma was discouraged. She was a new realtor. ___She___ had recently passed the state test on her __first___ try. Then she joined a realty company. They _offered_____ training classes two to four times a week. __Norma___ attended the classes faithfully.

But because English was __a___ second language, she didn’t catch everything that the __instructor___ said. When she asked the instructor to repeat -_something_____ , he told her to see him after class. __But___ when other students asked a question, the instructor _answered_____ the question right then and there.

To Norma, __the___ instructor always said, "See me after class." Then, _when____ she tried to see him after class, he _would____ say that he was late for an appointment. "__How___ about next time?" he would say. He was _always____ too busy to help her.

"He’s not too _busy____ , he’s just too lazy," her boyfriend said. “There __are___ too many ‘instructors' like that. All they care _about____ is presenting their information. If the students don’t __get___ it, that’s their problem. You have to be _strong____ . These people are not going to help you. __They___ want you to fail, because that means less _competition_____ for them. It’s a dog-eat-dog business."

237465 top -

*Vocabulary:

• appointment: Sự bổ nhiệm, sự hẹn gặp
• attend: Có mặt
• competition: Sự cạnh tranh
• discourage: Ngã lòng
• fail: Rớt, trượt
• faithfully: Thuộc về mặt trung thành
• lazy: Lười biếng
• realtor: Chuyên gia địa ốc
• realty: Bất động sản

==================

*Yes/No questions:

1.Was Norma encouraged? No
2.Was she a new realtor? Yes
3.Had she recently passed the city test on her first try? Yes
4.Did she join a realty company? Yes
5.Did they offer training classes five times a week? No
6.Did she attend the training classes? No
7.Was English her first language? No
8.Did she catch everything that the instructor said? No
9.Did the instructor tell her to see him after class? Yes
10.Did the instructor tell the other students to see him after class? No

===================

*Fill in the blanks:

Norma was discouraged. She was a new realtor. __She____ had recently passed the state test on her _first____ try. Then she joined a realty company. They _ofered_____ training classes two to four times a week. _Norma____ attended the classes faithfully.

But because English was _her____ second language, she didn’t catch everything that the __instructor____ said. When she asked the instructor to repeat -_something_____ , he told her to see him after class. _But____ when other students asked a question, the instructor ____answered____ the question right then and there.

To Norma, _the____ instructor always said, "See me after class." Then, _when____ she tried to see him after class, he _would____ say that he was late for an appointment. "_How____ about next time?" he would say. He was __always____ too busy to help her.

"He’s not too _busy____ , he’s just too lazy," her boyfriend said. “There _are____ too many ‘instructors' like that. All they care _about____ is presenting their information. If the students don’t _get____ it, that’s their problem. You have to be __strong____ . These people are not going to help you. _They____ want you to fail, because that means less __competition_____ for them. It’s a dog-eat-dog business."

===============

*Translate into Vietnamese:

Chuyên gia địa ốc mới.

Norma ngã lòng, chán nản, cô là một chuyên gia địa ốc mới. Cô thi đậu và có giấy phép ngay lần thi đầu tiên quan trọng nhất của cô. Sau đó cô gia nhập vào công ty Bất động sản. Họ đề nghị đào tạo 2 lớp vào 4 giờ trong tuần. Norma có mặt ở lớp thuộc về mặt trung thành.

Nhưng, bởi vì anh ngữ là ngôn ngữ thứ 2 của cô, cô không thể nắm bắt được tất cả thông tin mà huấn luyện viên truyền đạt. Khi cô hỏi huấn luyện viên nhắc lại vài điều, anh ta bảo cô gặp anh ta sau buổi học. Nhưng khi những học viên khác đặt câu hỏi, anh ta trả lời ngay khi đó.
Với Norma, huấn luyện viên luôn luôn nói " gặp tôi sau buổi học ". Sau đó cô đã cố gặp anh ta, anh ta lại nói quá trể rồi " lần tới nhé ' anh ta luôn bận rộn trong việc giúp cô.

" anh ta không bận, anh ta lười biếng " bạn trai cô nói như vậy, có nhiều huấn luyên viên như vậy. Tất cả họ quan tâm là có mặt và đưa ra những thông tin của họ, học viên không nắm bắt được đó là vấn đề của họ. Em phải mạnh mẽ lên, không ai có thể giúp em. Họ muốn em rớt, bởi điều đó có nghĩa là sẽ ít sự cạnh tranh hơn với họ.
Cái đó gọi là sự cạnh tranh quyết liệt trong thương trường.
........

238234 top -

Done...

238395 top -
Hongbambi xin nộp bài 14

*Vocabulary:

• appointment: CUỘC HẸN
• attend: THAM DỰ
• competition: SỰ CẠNH TRANH
• discourage: CHÁN NẢN
• fail: THẤT BẠI
• faithfully: 1 CÁCH CHĂM CHỈ
• lazy: LƯỜI
• realtor: NHÂN VIÊN MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN
• realty: BẤT ĐỘNG SẢN

==================

*Yes/No questions:

1.Was Norma encouraged? - NO.
2.Was she a new realtor? - YES.
3.Had she recently passed the city test on her first try?
- NO.
4.Did she join a realty company? YES.
5.Did they offer training classes five times a week? - NO.
6.Did she attend the training classes? - YES.
7.Was English her first language? - NO.
8.Did she catch everything that the instructor said? - NO.
9.Did the instructor tell her to see him after class? - YES
10.Did the instructor tell the other students to see him after class? - NO.

===================

*Fill in the blanks:

Norma was discouraged. She was a new realtor. __SHE__ had recently passed the state test on her __FIRST__ try. Then she joined a realty company. They __OFFERED__ training classes two to four times a week. __SHE__ attended the classes faithfully.

But because English was __HER__ second language, she didn’t catch everything that the __INSTRUCTOR__ said. When she asked the instructor to repeat __SOMETHING__ , he told her to see him after class. __BUT__ when other students asked a question, the instructor __ANSWERED__ the question right then and there.

To Norma, __THE__ instructor always said, "See me after class." Then, __WHEN__ she tried to see him after class, he __WOULD__ say that he was late for an appointment. "__HOW__ about next time?" he would say. He was __ALWAYS__ too busy to help her.

"He’s not too __BUSY__ , he’s just too lazy," her boyfriend said. “There __ARE__ too many ‘instructors' like that. All they care __ABOUT__ is presenting their information. If the students don’t __GET__ it, that’s their problem. You have to be __STRONG__ . These people are not going to help you. __THEY__ want you to fail, because that means less __COMPETITION__ for them. It’s a dog-eat-dog business."

===============

*Translate into Vietnamese:

Norma là người mau chán. Cô là nhân viên bất động sản mới. Cô vừa đậu kỳ thi quốc gia trong lần thi đầu tiên của cô. Sau đó cô gia nhập vào công ty bất động sản. Họ đề nghị mở lớp huấn luyện từ 2 đến 4 lần một tuần. Norma tham dự lớp học một cách chăm chỉ.

nhưng vì tiếng Anh là ngôn ngữ thứ 2 của cô, nên cô không hiểu hết những gì người hướng dẫn nói. Khi cô yêu cầu người hướng dẫn nhắc lại vài điều, anh ta bảo cô gặp anh sau giờ học. Nhưng khi những người học viên khác hỏi thì người hướng dẫn trả lời ngay lúc đó.

Đối với Norma, người hướng dẫn luôn luôn nói "Gặp tôi sau giờ học." Sau đó, khi cô cố gắng để gặp anh ta sau giờ học, anh ta luôn nói rằng anh ta trễ giờ hẹn. Anh ta luôn nói: "Lần sau được không?" Anh ta không lúc nào rãnh để giúp cô.

Bạn trai cô nói: "Anh ta không phải bận đâu, anh ta chỉ lười thôi." "Có rất nhiều người hướng dẫn như vậy. Tất cả họ đều chỉ cần quan tâm đến việc đưa ra thông tin. Còn học viên không hiểu là chuyên của học viên. Em phải mạnh mẽ lên. Những người này sẽ khôn giúp em đâu. Họ muốn em thất bại, bởi vì như vậy thì không có sự cạnh tranh với họ. Đó là sự cạnh tranh trong thương trường thôi.

==================================

239801 top -

Done...

239911 top -
tuananh xin nộp bài

*Vocabulary:

• appointment(n): cuộc hẹn
• attend(v): tham dự
• competition(n): cuộc đấu, sự cạnh tranh
• discourage(v): làm chán nản, làm nản lòng
• fail(v): rớt
• faithfully(adv): một cách thành thật
• lazy(adj): lười biếng
• realtor(n): người môi giới bất động sản
• realty(adj): thuộc về nhà đất

==================

*Yes/No questions:

1.Was Norma encouraged?No
2.Was she a new realtor?Yes
3.Had she recently passed the city test on her first try?No
4.Did she join a realty company?Yes
5.Did they offer training classes five times a week?No
6.Did she attend the training classes?Yes
7.Was English her first language?No
8.Did she catch everything that the instructor said?No
9.Did the instructor tell her to see him after class?Yes
10.Did the instructor tell the other students to see him after class?No

===================

*Fill in the blanks:

Norma was discouraged. She was a new realtor. __She____ had recently passed the state test on her __first___ try. Then she joined a realty company. They __offered____ training classes two to four times a week. _Norma____ attended the classes faithfully.

But because English was ___her__ second language, she didn’t catch everything that the _instructor____ said. When she asked the instructor to repeat -____something__ , he told her to see him after class. ___But__ when other students asked a question, the instructor __answered____ the question right then and there.

To Norma, __the___ instructor always said, "See me after class." Then, __when___ she tried to see him after class, he __would___ say that he was late for an appointment. "____How_ about next time?" he would say. He was __always___ too busy to help her.

"He’s not too _busy____ , he’s just too lazy," her boyfriend said. “There __are___ too many ‘instructors' like that. All they care __about___ is presenting their information. If the students don’t ___get__ it, that’s their problem. You have to be __strong___ . These people are not going to help you. _They____ want you to fail, because that means less ___competition___ for them. It’s a dog-eat-dog business."

===============

*Translate into Vietnamese:

Nhân viên bất động sản mới toanh

Norma rất nản lòng. Cô là một nhân viên bất động sản mới toanh. Gần đây cô vừa mới đậu kì thi của bang ngay lần đầu tiên cô thi. Rồi cô làm việc cho một công ti nhà đất. Họ đề nghị những lớp huấn luyện cho cô từ hai tới bốn lần một tuần. Norma tham dự lớp học một cách thành thực.

Nhưng bởi vì tiếng anh của cô là ngôn ngữ thứ hai, cô không thể nắm bắt được mọi thứ mà người dạy nói. Khi cô hỏi người dạy lặp lại điều gì đó, ông ta bảo cô gặp ông sau giờ học. Nhưng khi những học sinh khác hỏi một câu hỏi, người dạy trả lời câu hỏi ngay tại đó tức thì.

Với Norma, người dạy luôn luôn nói, "Gặp tôi sau giờ học." Rồi khi cô cố gắng gặp ông ta sau giờ học, ông ta sẽ nói rằng ông đã trễ hẹn. "Lần sau có được không?" Ông ta sẽ nói như vậy. Ông ta luôn luôn quá bận để có thể giúp cô.

"Ông ta không bận, ông ta chỉ lười thôi," bạn trai của cô nói. "Có nhiều 'giáo viên' như vậy. Điêu họ quan tâm là phô bày kiến thức của mình. Nếu mà học sinh không thể hiểu, đó là vấn đề của họ. Em phải mạnh mẽ lên. Những người này sẽ không giúp em đâu. Họ muốn em rớt, bởi vì điều đó nghĩa là sẽ có ít sự cạnh tranh cho họ. Cái đó là một sự tranh giành, cấu xé lẫn nhau trong thương trường."

244778 top -

Done...

245064 top -
ESL 14: The New Realtor
1, 2, 3

. 1.New To America
. 2.A Haircut
. 3.The Yardman
. 4.Grab Your Umbrellas
. 5.Shopping for Bargains
. 6.Horses to Ride
. 7.A Shower Injury
. 8.Pete's Sharp Knife
. 9.A Good Sandwich
. 10.Sara's Upset Stomach
. 11.Please Marry Me!
. 12.Laundry Day
. 13.A Noisy Neighbor
. 14.The New Realtor
. 15.The Fire Alarm
. 16.Eddie's Short Visit
. 17.Carbon Monoxide
. 18.A Visit to Asia
. 19.School Boys
. 20.The Loose Button
. 21.The Pile of Paper
. 22.Brushing and Flossing
. 23.Raising the Kids
. 24.A Clean Toilet Bowl
. 25.A Love Letter
. 26.A Bird Attacks
. 27.A Daytime Robbery
. 28.Trick or Treat
. 29.The Motorcycle Rider
. 30.Spock Saves His Dad
. 31.Provider Overbills Customer
. 32.The Breakup
. 33.Famous Model Dies
. 34.Shopping Carts Everywhere
. 35.Four Slit Throats
. 36.Does Garlic Mean Garlic?
. 37.A Jealous Girlfriend
. 38.Towns Hit by Snowstorms
. 39.Another Jealous Girlfriend
. 40.She Loves Her Son
. 41.The Doctor’s Exam
. 42.Hospitals Can Make You Sick
. 43.English Is So Hard
. 44.Hollywood Stars and Tourists
. 45.GEICO’s TV Lizard
. 46.Law and Order in LA
. 47.Destruction of Iraq
. 48.Have You Seen This Man?
. 49.LA Traffic Report
. 50.LA Radio News


. 51.Trash Truck Misses Pick-up
. 52.Her First Driving Accident
. 53.You’re Not a Good Principal
. 54.I’ve Got You Covered
. 55.Paris Goes to Jail in LA
. 56.A Year with No TV
. 57.Let’s Buy Some Paint
. 58.I Need Water for My Clients
. 59.Putting Bunny to Sleep
. 60.Where Is That Darn Battery?
. 61.If You Really Love Me…
. 62.The Wedding Gift (1)
. 63.The Wedding Gift (2)
. 64.Does a Tiger Change Its Stripes?
. 65.No Place Like an Open House
. 66."We Could Have All Died!"
. 67.It’s the Thought that Counts
. 68.Who Ordered the Scallops?
. 69.You’re Not My Daddy
. 70.Let He Who Is Without Sin…
. 71.Shopping at the 99 Cents Store
. 72.Betting Big in Vegas
. 73.Priced to Sell!
. 74.The Handyman Comes
. 75.A Woman Has Needs
. 76.A Hot Day and a Cool Pool
. 77.Up, Up, and Away
. 78.Man's Best Friend
. 79.Six Feet Under
. 80.An Unhappy Worker
. 81.Why the Sky Is Brown
. 82.It’s a Small World
. 83.Suspicious Shoppers
. 84.Death Is Part of Life
. 85.Tagger Shoots Woman
. 86.Crime on the Rise
. 87.Too Soft on Crime
. 88.Pluto Chases Kid
. 89.In Harm’s Way
. 90."Semper Buy"
. 91.A Little Respect, Please
. 92.A Dream from Beyond-1
. 93.A Dream from Beyond-2
. 94.A Trip to Egypt
. 95.No Doughnuts for Old Folks
. 96.It’s Just Business
. 97.A Walk in the Wild
. 98.Elvis Is Alive and Well
. 99.Bad Weed, Bad Call
. 100.Shark Attack


. 101.Love in the Hospital
. 102.Interstate Bridge Collapses
. 103.Stop Selling Those Bunnies
. 104.Actor Tries to Kill Himself
. 105.US Senator Says He’s not Gay
. 106.E.Coli Is Everywhere
. 107.Influenza
. 108.The Hospital Orderly-1
. 109.The Hospital Orderly-2
. 110.Flower Power
. 111.Dog Inherits Millions
. 112.Man Holds Staff Hostage
. 113.Young Boy Defends Sister
. 114.Remember Me?
. 115.The Way to a Man’s Heart
. 116.Sail Around the World
. 117.New Dog-Barking Law
. 118.Man Flies in Lawn Chair-1
. 119.Man Flies in Lawn Chair-2
. 120.Cleaning a Dirty Plate
. 121.Her Driving Lesson
. 122.Hurricane Dean
. 123.Adventurer Disappears
. 124.Nursing Student Disappears
. 125.The Lovely Banana
. 126.Smells like Chicken
. 127.The Wedding-1
. 128.The Wedding-2
. 129.The Waiter
. 130.Your Country Thanks You
. 131.D.B.Cooper Lives On-1
. 132.D.B.Cooper Lives On-2
. 133.I’m No Alcoholic!
. 134.48 Homes Burn Down-1
. 135.48 Homes Burn Down-2
. 136.Drought Attacks Georgia
. 137.A Bad MRI Experience
. 138.Body in a Barrel-1
. 139.Body in a Barrel-2
. 140.Red Meat, Gray Water
. 141.All Bite, No Bark
. 142.Tiger Kills Two Men-1
. 143.Tiger Kills Two Men-2
. 144.Red Flowers Make Her See Red
. 145.The Starbucks Robbery
. 146.The Argument-1
. 147.The Argument-2
. 148.The Toilet Tank-1
. 149.The Toilet Tank-2
. 150.Santa Was Molested
. 151.Fire Kills Two Young Girls
. 152.Police Arrest Fire-Starters
. 153.Get out of "Jail"-1
. 154.Get out of "Jail"-2
. 155.New Year Celebrations
. 156.$50K to Waitress-1
. 157.$50K to Waitress-2
. 158.Who Needs School?
. 159.Black Friday
. 160.JFK Assassination
. 161.Don’t Top Off the Tanks
. 162.The Clapper
. 163.Tuberculosis Still Kills
. 164.Old Dogs Become Young Again
. 165.Ham and Eggplant
. 166.A Hole in Her Ear-1
. 167.A Hole in Her Ear-2
. 168.The Drugs Keep Coming
. 169.Missing Husband-1
. 170.Missing Husband-2
. 171.Don’t Get Mad-Get Even
. 172.The Christmas Gift-1
. 173.The Christmas Gift-2
. 174.The Haircut-1
. 175.The Haircut-2
. 176.The Robbery at the Mall-1
. 177.The Robbery at the Mall-2
. 178.The Driving Lesson-1
. 179.The Driving Lesson-2
. 180.The Move to Georgia-1
. 181.The Move to Georgia-2
. 182.I’ll Get a Job in a Restaurant
. 183.A Cleaner River-1
. 184.A Cleaner River-2
. 185.The Spitter
. 186.Kill Those Flies-1
. 187.Kill Those Flies-2
. 188.The Oil Change-1
. 189.The Oil Change-2
. 190.Boy Starts Huge Fire
. 191.Writers Go on Strike
. 192.Please Don’t Hurt Me!
. 193.It’s Just a Little White Lie
. 194.Jury Service in California
. 195.The Rude Golfer-1
. 196.The Rude Golfer-2
. 197.Man Invents Toilet for Cars
. 198.Monkeys Cause Man’s Death
. 199.The Light Eater-1
. 200.The Light Eater-2


. 201.Sara Went Shopping
. 202.Man Injured at Fast Food Place
. 203.A Life-Saving Cow
. 204.Driver Loses Mabel, Finds Jail
. 205.Jerry Decided To Buy a Gun
. 206.Freeway Chase
. 207.Better To Be Unlucky
. 208.Food Fight Erupted in Prison
. 209.How His Pig is Doing
. 210.Goats Being Hired
. 211.A Missing Cat
. 212.Book Him
. 213.Water Under the Sink-1
. 214.Water Under the Sink-2
. 215.Theft Occurs Everywhere
. 216.Eggs and a Bunny
. 217.Goodbye to Clean Couple
. 218.$100 Deposit
. 219.Books Don’t Grow on Trees
. 220.A Murder-Suicide
. 221.New Store and Its Owners
. 222.Hit-and-Run Charge
. 223.Gasoline Prices Hit Record High
. 224.A Festival of Books
. 225.Crazy Housing Prices
. 226.Happy and Unhappy Renters
. 227.Pulling Out Nine Tons of Trash
. 228.Cloning Pets
. 229.Rentals at the Oceanside
. 230.Trees Are a Threat
. 231.Gets Booked, Writes a Book
. 232.Popular Park Reopens
. 233.Swim Classes Begin Soon
. 234.Not Sitting Around
. 235.Get Millions for Homeless
. 236.Tenants Watch Building Burn
. 237.Bathtub Blues
. 238.Blood Drive at Civic Center
. 239.City Hosts 42nd Art Fair
. 240.City and Crime
. 241.Bank Robbery
. 242.Immigration Goes Online
. 243.Jimmy Fixes His Door
. 244.Needs a New Air-Conditioner
. 245.Man Gets 12 Years for Fraud
. 246.Man Shoots Up Post Office
. 247.Murals Are Over 200 Years Old
. 248.Pier Collapses
. 249.Cameras in Police Cars
. 250.A School Girl Sues Her School


. 251.SUV Driver Sends Officer Flying
. 252.Boy Drowns in Neighbor's Pool
. 253.Woman Dies in House Fire
. 254.Plane Crashes into House
. 255.Fishing for Girls
. 256.Shot Next to Christmas Tree
. 257.Stabbed Outside Nightclub
. 258.Fishing Boat Sinks
. 259.The Mysterious Carport Stain
. 260.Lies About Winning Lottery
. 261.Victory Dance Leads to Death
. 262.Eat Your Vegetables
. 263.Honk if You're in a Hurry
. 264.The Man Who Loved Women
. 265.How to Get out of Jury Duty
. 266.The Way to a Man’s Heart
. 267.Female Seeks Mature Male
. 268.Let’s Go Fishing
. 269.Train Wreck “Frees” Cows
. 270.Valuable Guitar Found
. 271.Stepmother Kills Herself
. 272.Beautiful Teacher Smiles
. 273.Are Criminals Taking Over LA?
. 274.Police Arrest Happy Van Driver
. 275.Say Your Prayers
. 276.The Final Phone Call
. 277.Almost Perfect Children
. 278.There Goes the Neighborhood!
. 279.Let’s Go to Vegas!
. 280.Squirrel Attacks Woman
. 281.To Save His Baby
. 282.English Is Confusing
. 283.Pump Up the Tires
. 284.Don’t Go Swimming
. 285.The Park That Went to the Dogs
. 286.Can You Spare a Carburetor?
. 287.Golf Like a Girl
. 288.Take Me Out to the Ball Game
. 289.Take This Job and Shove It
. 290.Where Did That Book Go?
. 291.When You’ve Got Your Health
. 292.That ‘New Car’ Smell
. 293.Inviting Poor Student to Dinner
. 294.When I'm in the Bathroom
. 295.It Was an Old, Worthless Clock
. 296.Five-Finger Discount on Candy
. 297.Collecting Seashells
. 298.At the Store Entrance
. 299.We Will See the World
. 300.Get Me a Caffe Latte
. 301.The Slow Computer-1
. 302.The Slow Computer-2
. 303.The Careful Reader
. 304.Avoid the Flu
. 305.Magician Attracts Women
. 306.US Border Patrol
. 307.Car Shopping in California
. 308.Happy Anniversary
. 309.“Read All about It!”
. 310.A Factory Worker
. 311.Bad Pork
. 312.Don’t Eat the Meat
. 313.Copper Robbers
. 314.Weekly Driving Lessons-1
. 315.Weekly Driving Lessons-2
. 316.Laundry Day-1
. 317.Laundry Day-2
. 318.The Bargain CD Set-1
. 319.The Bargain CD Set-2
. 320.It’s All Over
. 321.The New Clothes-1
. 322.The New Clothes-2
. 323.Food as Punishment
. 324.US Passports Outsourced
. 325.The Demanding Son
. 326.A Practical Joke
. 327.The Dead Pedestrian
. 328.Bad News, Good News
. 329.The Cluster Balloonist
. 330.The Rude Clerk
. 331.The Tax Charge
. 332.The Fire in the Hills-1
. 333.The Fire in the Hills-2
. 334.The Vacuum Cleaner Filter-1
. 335.The Vacuum Cleaner Filter-2
. 336.The Rental Car-1
. 337.The Rental Car-2
. 338.The Marathon Cheater
. 339.School Bus Crashes
. 340.Don’t Take My Property
. 341.New Law for Taco Trucks
. 342.The Refund-1
. 343.The Refund-2
. 344.Shut Your Mouth
. 345.TSA’s New Policy-1
. 346.TSA’s New Policy-2
. 347.I’m Pregnant
. 348.Court Approves Same-Sex Marriage
. 349.Impolite to His Brother
. 350.Protecting the Public
. 351.Malibu to License Paparazzi
. 352.I'm Moving to NY
. 353.The Heart Attack-1
. 354.The Heart Attack-2
. 355.Let's Speak English

THE END


Update: October 16th, 2016.
PayPal về email:
[email protected]


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

*Lãnh Sự Quán bước đầu trở lại xử lý Hồ sơ Thị thực Định cư, bắt đầu từ Thứ Hai ngày 29/6/2020. Xem thông tin chi tiết

Image
Image
ESL đăng ký: Bạn không cần phải đăng ký gì cả. Chỉ việc nhẩy vào bài ESL 1 học và làm bài tập. Tiếp tục những bài kế tiếp càng nhanh càng tốt. Mình sẽ 888 và thỉnh thoảng cùng nhau nhắc nhở cho vui hén. Chứ thật ra việc học là việc của tự bản thân mình. Mình giỏi thì mình được nhờ hén.

Nickname           # bài
-----------------------------------------
Anthonydavetruong 51
BaoLaTinhChua 1
Bluecloud 1
bongbong 3
Brianthao08 2
Brenda 8
Cachua 4
Catandpuppy 2
Chaubaoct 11
Chauongco 2

Coua 3
Crystal 4
Cuomxiu 1
cương71 2
cycydang 1
Dangcoi100 1
David85 3
Diemhanh 5
Dinhdung 1
Dinhphan 9

doanchin 72
Evangeline 2
giadinhnho 2
Granger 6
hangtesa 3
HelenLe 4
HenryWu 12
Hientohoang 7
Hoa1971 22
Hoahai 1

HoangThiQuynhNhu 298
HongAckerman 1
Hongbambi 43
Hotheart 11
huanhatran 11
jacky9999 54
Jonny 8
Kellyninhhoa 1
Kingsmen 1
Kimnguyen10288 1

lanhuongbm 355
letuyetnghi 5
Lucbinh 1
Llphi777 2
Maluita659 1
Mangthit 2
matmuathu 1
MeoMuop 1
Miah 2
Mikun 4

Minhthoaidan 2
Minhloan 3
Minion 1
mnsun 5
moka 1
Myphuong12317 4
Myvan 2
Mujor 1
nbthuan1980 1

newsky272 1
Ngoclucbao 2
Ngocminh60 4
Ngotuananh1908 93
Nguyenthoa 1
Nguyetbang 2
Nguyenthimylinh 4
nhungcongangungoc 115
Ninian 54
Oanhnt 12

Petervu007 5
phamtrang24388 3
Pholau7 3
Phuong60 10
Phuonghang 7
Quangchien65 35
syncreation 33
Thanhtrihuynh 146
Thao077 1
Tinatinh 8

Tieuphong 1
Truongthinhutruc1966 4
Tomry 6
Thuyhangthinguyen 1
Thienphuong1010 10
tuanpc 43
Tungsu 7
tuongvi1303 1
Vuonglan 1
Vuthanh1957 28

Vuthitue 2
Vha08 2
wildcat 7
Yam 1
Ylytrang 26

-------------------------
. Tổng cộng 95 học viên


Update: July 23rd, 2019.