.
ESL 3: The Yardman
1, 2, 3, 4, 5, 6 - bottom


ESL 3: The Yardman


Download


The yardman comes every two weeks. He drives a gray pickup truck. The truck is a Ford. It is about 15 years old, but it runs well. It doesn’t burn oil, and it gets decent gas mileage. The yardman’s name is Byron.

In the back of his truck are a lawn mower, a leaf blower, a rake, and a shovel. Byron uses the leaf blower to blow leaves and dirt from the back of the building out to the front of the building. Then he rakes up the leaves into a bag. He blows the dirt out into the street. He cuts the lawn with his lawn mower. He trims the hedge. He uses the leaf blower to blow the dirt off each Welcome mat that lies in front of each apartment door.

Then he puts all the leaves, the grass trimmings, and the hedge clippings into a wheelbarrow. He pushes the wheelbarrow to the back of the building, where he uses his big shovel to empty the wheelbarrow contents into the big dumpster. It takes Byron about two hours to do this work.

When he is done, he goes half a block up the street to the house on the corner. There he does the same work again.

206742 top -


*Vocabulary:

burn:
content:
decent:
dirt:
dumpster:
hedge:
mower:
lawn:
leaf:
mileage:
rake:
shovel:
trim:
wheelbarrow:

====================

*Yes/No Questions:

1. Does the yardman come every two weeks?
2. Does he drive a pickup truck?
3. Is his truck red?
4. Is his truck a Ford?
5. Is his truck about 50 years old?
6. Does his truck run well?
7. Does his truck burn oil?
8. Does his truck get decent gas mileage?
9. Is his name Brian?
10. Is there a lawn mower in the back of his truck?

===================

*Fill in the blanks:

The yardman comes every two weeks. He _____a gray pickup truck. The truck is _____ Ford. It is about 15 years old,____ it runs well. It doesn’t burn oil,____ it gets decent gas mileage. The yardman’s_____ is Byron.

In the back of his____ are a lawn mower, a leaf blower,_____rake, and a shovel. Byron uses the_____blower to blow leaves and dirt from_____back of the building out to the_____of the building. Then he rakes up ______leaves into a bag. He blows the_____ out into the street. He cuts the _____with his lawn mower. He trims the _____. He uses the leaf blower to blow _____dirt off each Welcome mat that lies ______front of each apartment door.

Then he______ all the leaves, the grass trimmings, and______ hedge clippings into a wheelbarrow. He pushes_______ wheelbarrow to the back of the building, _______ he uses his big shovel to empty ______ wheelbarrow contents into the big dumpster. It______ Byron about two hours to do this______ .

When he is done, he goes half _____block up the street to the house _____the corner. There he does the same _____again.

=================

*Translate into Vietnamese:

........

206755 top -
admin nghe và read rùi đó. Xí.
chauongco nghe chưa?

206758 top -

I don’t read the full story before, I get 4 faults.


The yardman comes every two weeks. He __drive (f)__a gray pickup truck. The truck is __a__ Ford. It is about 15 years old,__but__ it runs well. It doesn’t burn oil,__and__ it gets decent gas mileage. The yardman’s__name___ is Byron.

In the back of his__truck__ are a lawn mower, a leaf blower,__a___rake, and a shovel. Byron uses the__leaf___blower to blow leaves and dirt from__the___back of the building out to the__front___of the building. Then he rakes up ___the___leaves into a bag. He blows the__dirt___ out into the street. He cuts the __lawn___with his lawn mower. He trims the __(hix,hong nghe ra chữ này)___. He uses the leaf blower to blow __the___dirt off each Welcome mat that lies ___in___front of each apartment door.

Then he__put (f)____ all the leaves, the grass trimmings, and__the____ hedge clippings into a wheelbarrow. He pushes___the____ wheelbarrow to the back of the building, ___where____ he uses his big shovel to empty __the____ wheelbarrow contents into the big dumpster. It__take (f)____ Byron about two hours to do this__work____ .

When he is done, he goes half __a___block up the street to the house __on___the corner. There he does the same __work___again.
1.Yes, the yardman comes every two weeks.
2.Yes, he drives a pickup truck.
3.No, his truck is not red, it is gray.
4.Yes, it’s a Ford.
5.No, it’s about 15 years old.
6.Yes, it’s run well.
7.No, it doesn’t burn oil.
8.Yes, it gets decent gas mileage.
9. No, his name is Byron.
10. Yes, there is a lawn mower in the back of his truck.

206834 top -

@admin,

I see.
You are right number one.

206962 top -
Hi everybody

I don't understand the meaning of the word "yardman",and the sentenses "it gets decent gas mileage" and "he goes half a block up the street to the house on the corner". Would you please explain to me.

209996 top -
admin dịch thoát nha. Chứ dịch sát nghĩa thì không ra gì cả.1. yardman: Ông làm vườn.

2. it gets decent gas mileage: nó ít tốn xăng.
gas mileage: độ sử dụng xăng
decent: khá tốt


3. he goes half a block up the street to the house on the corner: Ông ta lái lên một nửa quãng đường đến căn nhà ngay góc đường.
a block: dẫy nhà giữa hai đoạn đường

210003 top -
thanks admin

210006 top -
Help me please,

"Welcome mat", "dumpster", what its mean?

223705 top -
1. Welcome mat: là miếng thảm nhỏ để chùi giầy trước khi bước vào nhà.

2. Dumpster: Thùng rác to. Thường là của chung cho một khu xóm.

223709 top -
Thanks admin.

223717 top -
Xin chitam và Ban Điều Hành thông cảm.
Mấy hôm nay bận việc đột xuất nên không đến lớp được.
Hôm nay xin nộp bài số 3.
Chân thành cám ơn.
*Vocabulary:

burn: (v) bị đốt cháy, dễ bắt lửa.
content: (adj) hài lòng, toại nguyện.
decent: (adj) vừa lòng, thích đáng.
dirt: (n) bụi.
dumpster: (n) thùng rác.
hedge: (n) rào chắn, biện pháp tự vệ.
mower: (n) người cắt cỏ, máy cắt cỏ.
lawn: (n) thảm cỏ.
leaf: (n) ngọn lá.
mileage: (n) quãng đường đã qua, lợi nhuận.
rake: (n) cái cào (làm vườn).
shovel: (n) cái xẻng.
trim: (v) cắt tỉa.
wheelbarrow:(n) xe cút-kít.

*Yes/No Questions:

1. Does the yardman come every two weeks? – YES.
2. Does he drive a pickup truck? – YES.
3. Is his truck red? – NO.
4. Is his truck a Ford? – YES.
5. Is his truck about 50 years old? – NO.
6. Does his truck run well? – YES.
7. Does his truck burn oil? – NO.
8. Does his truck get decent gas mileage? – YES.
9. Is his name Brian? – NO.
10. Is there a lawn mower in the back of his truck? – YES.

*Fill in the blanks:

The yardman comes every two weeks. He __ drives ___a gray pickup truck. The truck is __ a ___ Ford. It is about 15 years old,__ but __ it runs well. It doesn’t burn oil,__ and __ it gets decent gas mileage. The yardman’s___ name __ is Byron

In the back of his_ truck ___ are a lawn mower, a leaf blower,__ a ___rake, and a shovel. Byron uses the__ leaf ___blower to blow leaves and dirt from__ the ___back of the building
out to the__ front ___of the building. Then he rakes up ___ the ___leaves into a bag. He blows the__ dirt ___ out into the street. He cuts the __ lawn ___with his lawn mower. He trims the __ hedge ___. He uses the leaf blower to blow __ the ___dirt off each Welcome mat that lies ___ in ___front of each apartment door.

Then he___ puts ___ all the leaves, the grass trimmings, and___ the ___ hedge clippings into a wheelbarrow. He pushes___ the ____ wheelbarrow to the back of the building, ___ where ____ he uses his big shovel to empty ___ the ___ wheelbarrow contents into the big dumpster. It___ takes ___ Byron about two hours to do this___ work ___.

When he is done, he goes half __ a ___block up the street to the house__ on ___the corner.
There he does the same__ work ___again.

224160 top -


My homework ESL 3: The Yardman* Vocabulary:

burn: đốt, đốt cháy, thiêu, làm cháy, vết cháy
content: bằng lòng, vừa ý, sự mãn nguyện, làm vừa lòng
decent: hợp lý, hợp thức
dirt: bụi bẩn, bụi bặm
dumpster: thùng đựng rác lớn (để trước mỗi nhà)
hedge: hàng rào, bờ giậu
mower: máy cắt cỏ
lawn: thảm cỏ, bãi cỏ, sân cỏ
leaf: lá cây, tờ (giấy)
mileage: tổng số dặm đã đi được
rake: cái cào đất
shovel: cái xẻng, xẻng máy
trim: tỉa, sắp xếp trật tự
wheelbarrow: xe cút kít

====================

* Yes/No Questions:

1. Does the yardman come every two weeks? - Yes
2. Does he drive a pickup truck? - Yes
3. Is his truck red? - No
4. Is his truck a Ford? - Yes
5. Is his truck about 50 years old? - No
6. Does his truck run well? - Yes
7. Does his truck burn oil? - No
8. Does his truck get decent gas mileage? - Yes
9. Is his name Brian? - No
10. Is there a lawn mower in the back of his truck? - Yes

===================

* Fill in the blanks:

The yardman comes every two weeks. He __drives___a gray pickup truck. The truck is __a___ Ford. It is about 15 years old,_but___ it runs well. It doesn’t burn oil,_and___ it gets decent gas mileage. The yardman’s_name____ is Byron.

In the back of his_truck___ are a lawn mower, a leaf blower,__a___rake, and a shovel. Byron uses the__leaf___blower to blow leaves and dirt from_the____back of the building out to the__front___of the building. Then he rakes up _the_____leaves into a bag. He blows the__dirt___ out into the street. He cuts the _lawn____with his lawn mower. He trims the __hedge___. He uses the leaf blower to blow __the___dirt off each Welcome mat that lies __in____front of each apartment door.

Then he__puts____ all the leaves, the grass trimmings, and__the____ hedge clippings into a wheelbarrow. He pushes__the_____ wheelbarrow to the back of the building, _where______ he uses his big shovel to empty _the_____ wheelbarrow contents into the big dumpster. It__takes____ Byron about two hours to do this__work____ .

When he is done, he goes half __a___block up the street to the house __on___the corner. There he does the same __work___again.

================================

* Translate into Vietnamese

ÔNG LÀM VƯỜN

Ông làm vườn mỗi hai tuần. Ông lái chiếc xe tải nhỏ màu xám. Loại xe Ford. Nó khoảng 15 năm tuổi, nhưng nó chạy tốt. Nó không chạy dầu, và nó tiết kiệm xăng. Tên của ông làm vườn là Byron.

Sau chiếc xe tải nhỏ của ông là máy cắt cỏ, một máy thổi lá, một cái cào và một cái xẻng. Byron sử dụng máy thổi lá để thổi lá và bụi bẩn từ phía sau của tòa nhà ra mặt trước tòa nhà. Sau đó ông cào lá cho vào bao. Ông thổi bụi bẩn ra ngoài đường. Ông cắt cỏ bằng máy cắt cỏ. Ông tỉa tót lại hàng rào. Ông sử dụng máy thổi lá để thổi bụi bặm ra từ bảng Chào Mừng nằm ở trước cửa mỗi căn hộ.

Sau đó, ông đưa tất cả lá, đồ trang trí cỏ, và phần cắt tỉa hàng rào vào một xe cút kít. Ông đẩy xe cút kít ra phía sau của toà nhà, nơi ông sử dụng máy xúc lớn của mình để đưa từ xe cút kít vào thùng đựng rác lớn. Có 2 tiếng để Byron làm công việc này.

Khi ông thực hiện xong, ông đi một nữa lốc đường đến nhà ở góc trên.
Ở đó, ông làm công việc giống vậy một lần nữa.

224206 top -
*Vocabulary: Theo ý trong bài

burn: đốt, hao (xăng)
content: những thứ bên trong, nội dung
decent: hợp lý (xe tiêu thụ xăng hợp lý)
dirt: bụi bẩn
dumpster: thùng rác lớn (nơi thu gom rác)
hedge: hàng rào cây (...cách nhau cái giậu mùng tơi xanh rờn)
mower: máy cắt cỏ
lawn: cỏ, bải cỏ
leaf: lá cây
mileage: độ dài theo mile (it get decent gas mileage: xe có mức tiêu hao nhiên liệu hợp lý )
rake: cái bừa cào
shovel: cái xẻng
trim: xén, tỉa
wheelbarrow: xe cút kít

====================

*Yes/No Questions:

1. Does the yardman come every two weeks? Yes
2. Does he drive a pickup truck? Yes
3. Is his truck red? No
4. Is his truck a Ford? Yes
5. Is his truck about 50 years old? No
6. Does his truck run well? Yes
7. Does his truck burn oil? No
8. Does his truck get decent gas mileage? Yes
9. Is his name Brian? No
10. Is there a lawn mower in the back of his truck? Yes

===================

*Fill in the blanks:

The yardman comes every two weeks. He _drives____a gray pickup truck. The truck is __a___ Ford. It is about 15 years old,__but__ it runs well. It doesn’t burn oil,__and__ it gets decent gas mileage. The yardman’s__name___ is Byron.

In the back of his_truck___ are a lawn mower, a leaf blower,__a___rake, and a shovel. Byron uses the__leaf___blower to blow leaves and dirt from_the____back of the building out to the__front___of the building. Then he rakes up _the_____leaves into a bag. He blows the__dirt___ out into the street. He cuts the _lawn____with his lawn mower. He trims the _hedge____. He uses the leaf blower to blow _the____dirt off each Welcome mat that lies __in____front of each apartment door.

Then he__puts____ all the leaves, the grass trimmings, and__the____ hedge clippings into a wheelbarrow. He pushes__the_____ wheelbarrow to the back of the building, _where____ he uses his big shovel to empty __the____ wheelbarrow contents into the big dumpster. It_takes_____ Byron about two hours to do this__work____ .

When he is done, he goes half _a____block up the street to the house __on___the corner. There he does the same _work____again.

=================

*Translate into Vietnamese:

Cứ mổi hai tuần, người cắt cỏ lại đến. Ông ta đi một chiếc xe tải nhỏ màu xám. Loại xe tải nhỏ hiệu Ford. Cho dù xử dụng đã 15 năm, nhưng chiếc xe vẩn chạy tốt, không hao nhiều xăng, chỉ trong mức tiêu hao nhiên liệu hợp lý.
Tên người cắt cỏ là Byron.

Sau xe của ông ta nào là máy cắt cỏ, máy thổi lá, nào là bừa cào, là xẻng. Byron dùng máy thổi, lùa lá rụng và bụi bẩn từ phía sau ra phía trước của toà nhà. Kế đó ông cào gom lá vào một chiếc túi, dùng máy cắt cỏ, và thổi lùa bụi cát xuống đường. Ông xén tỉa hàng rào cây và dùng máy thổi, thổi sạch bụi bẩn của những thảm chà chân đặt trước cửa các căn hộ.

Sau đó, ông ta chất mọi thứ: lá cây, cỏ vừa cắt, cành lá của hàng rào vừa xén ra, vào một xe cút kít. Ông đẩy xe cút kít vòng ra sau toà nhà và dùng một chiếc xẻng lớn, xúc tất cả các thứ trong xe cút kít vào một thùng rác lớn.
Byron mất gần hai tiếng đồng hồ để hoàn thành mọi việc.

Khi đã xong việc, ông ta đến một căn nhà ở góc đường, dọc theo đường cách khoãng nửa khối nhà, nơi ông lại tiếp tục lập lại công việc vừa làm xong.

224220 top -

Vocabulary:

burn: Đốt
content: Bằng lòng
decent: Thích hợp
dirt: Dơ bẩn
dumpster: Đổ rác
hedge: Bờ dậu
mower: Máy cắt
lawn: Bãi cỏ
leaf: Lá cây
mileage: Tổng số dặm
rake: Cái cào cỏ
shovel: Cái xuổng
trim: Ngăn nắp, gọn gàng
wheelbarrow: Xe cút kít

====================

*Yes/No Questions:

1. Does the yardman come every two weeks? Yes
2. Does he drive a pickup truck? Yes
3. Is his truck red? No
4. Is his truck a Ford? Yes
5. Is his truck about 50 years old? No
6. Does his truck run well? Yes
7. Does his truck burn oil? No
8. Does his truck get decent gas mileage? Yes
9. Is his name Brian? No
10. Is there a lawn mower in the back of his truck? No

===================

*Fill in the blanks:

The yardman comes every two weeks. He _drive____a gray pickup truck. The truck is _a____ Ford. It is about 15 years old,_but___ it runs well. It doesn’t burn oil,_and___ it gets decent gas mileage. The yardman’s__name___ is Byron.

In the back of his_truck___ are a lawn mower, a leaf blower,_a____rake, and a shovel. Byron uses the_leaf____blower to blow leaves and dirt from_the____back of the building out to the_front____of the building. Then he rakes up _the_____leaves into a bag. He blows the_dirt____ out into the street. He cuts the _la wn____with his lawn mower. He trims the _hedge____. He uses the leaf blower to blow _the____dirt off each Welcome mat that lies _in_____front of each apartment door.

Then he__puts____ all the leaves, the grass trimmings, and_the_____ hedge clippings into a wheelbarrow. He pushes__the_____ wheelbarrow to the back of the building, _where______ he uses his big shovel to empty _the_____ wheelbarrow contents into the big dumpster. It_takes_____ Byron about two hours to do this_work_____ .

When he is done, he goes half _a____block up the street to the house _on____the corner. There he does the same _work____again.

Người làm vườn.
Người làm vườn đến mỗi 2 tuần, anh ta lái chiếc xe tải màu xám của hãng Ford. Nó đã sử dụng được 15 năm nhưng vẫn còn chạy tốt, nó chạy bằng dầu và không hao nhiên liệu, người làm vườn tên là Byron.
Ant ta để máy cắt cỏ, máy thổi lá, cái cào và cái xuổng đằng sau xe tải.
Byron dùng máy thổi, thổi các lá cây từ phía sau tòa nhà ra phía trước tòa nhà, sau đó cào lá cây vào trong một cái túi đựng rác, anh ta thổi các thứ bụi bẩn xuống đường, anh ta cắt cỏ, tỉa gọng gàng lại bờ dậu, anh ta thổi các bụi bẩn trên các tấm thảm trước cửa các căn hộ.
Sau đó anh ta bỏ lá cây, cỏ mới cắt lên xe cút kít, anh ta đẩy xe cút kít ra phía sau tòa nhà, nơi anh ta dùng cái xuổng xúc mọi thứ trên xe cút kít vào một cái thùng rác lớn.
Anh ta hoàn tất công việc trong 2 giờ.
Khi mọi thứ hoàn thành, anh ta đi một nửa lốc đường đến căn nhà nằm ở góc phố, tại đây anh ta làm công việc của mình 1 lần nữa.

226049 top -
ESL 3: The Yardman
1, 2, 3, 4, 5, 6

. 1.New To America
. 2.A Haircut
. 3.The Yardman
. 4.Grab Your Umbrellas
. 5.Shopping for Bargains
. 6.Horses to Ride
. 7.A Shower Injury
. 8.Pete's Sharp Knife
. 9.A Good Sandwich
. 10.Sara's Upset Stomach
. 11.Please Marry Me!
. 12.Laundry Day
. 13.A Noisy Neighbor
. 14.The New Realtor
. 15.The Fire Alarm
. 16.Eddie's Short Visit
. 17.Carbon Monoxide
. 18.A Visit to Asia
. 19.School Boys
. 20.The Loose Button
. 21.The Pile of Paper
. 22.Brushing and Flossing
. 23.Raising the Kids
. 24.A Clean Toilet Bowl
. 25.A Love Letter
. 26.A Bird Attacks
. 27.A Daytime Robbery
. 28.Trick or Treat
. 29.The Motorcycle Rider
. 30.Spock Saves His Dad
. 31.Provider Overbills Customer
. 32.The Breakup
. 33.Famous Model Dies
. 34.Shopping Carts Everywhere
. 35.Four Slit Throats
. 36.Does Garlic Mean Garlic?
. 37.A Jealous Girlfriend
. 38.Towns Hit by Snowstorms
. 39.Another Jealous Girlfriend
. 40.She Loves Her Son
. 41.The Doctor’s Exam
. 42.Hospitals Can Make You Sick
. 43.English Is So Hard
. 44.Hollywood Stars and Tourists
. 45.GEICO’s TV Lizard
. 46.Law and Order in LA
. 47.Destruction of Iraq
. 48.Have You Seen This Man?
. 49.LA Traffic Report
. 50.LA Radio News


. 51.Trash Truck Misses Pick-up
. 52.Her First Driving Accident
. 53.You’re Not a Good Principal
. 54.I’ve Got You Covered
. 55.Paris Goes to Jail in LA
. 56.A Year with No TV
. 57.Let’s Buy Some Paint
. 58.I Need Water for My Clients
. 59.Putting Bunny to Sleep
. 60.Where Is That Darn Battery?
. 61.If You Really Love Me…
. 62.The Wedding Gift (1)
. 63.The Wedding Gift (2)
. 64.Does a Tiger Change Its Stripes?
. 65.No Place Like an Open House
. 66."We Could Have All Died!"
. 67.It’s the Thought that Counts
. 68.Who Ordered the Scallops?
. 69.You’re Not My Daddy
. 70.Let He Who Is Without Sin…
. 71.Shopping at the 99 Cents Store
. 72.Betting Big in Vegas
. 73.Priced to Sell!
. 74.The Handyman Comes
. 75.A Woman Has Needs
. 76.A Hot Day and a Cool Pool
. 77.Up, Up, and Away
. 78.Man's Best Friend
. 79.Six Feet Under
. 80.An Unhappy Worker
. 81.Why the Sky Is Brown
. 82.It’s a Small World
. 83.Suspicious Shoppers
. 84.Death Is Part of Life
. 85.Tagger Shoots Woman
. 86.Crime on the Rise
. 87.Too Soft on Crime
. 88.Pluto Chases Kid
. 89.In Harm’s Way
. 90."Semper Buy"
. 91.A Little Respect, Please
. 92.A Dream from Beyond-1
. 93.A Dream from Beyond-2
. 94.A Trip to Egypt
. 95.No Doughnuts for Old Folks
. 96.It’s Just Business
. 97.A Walk in the Wild
. 98.Elvis Is Alive and Well
. 99.Bad Weed, Bad Call
. 100.Shark Attack


. 101.Love in the Hospital
. 102.Interstate Bridge Collapses
. 103.Stop Selling Those Bunnies
. 104.Actor Tries to Kill Himself
. 105.US Senator Says He’s not Gay
. 106.E.Coli Is Everywhere
. 107.Influenza
. 108.The Hospital Orderly-1
. 109.The Hospital Orderly-2
. 110.Flower Power
. 111.Dog Inherits Millions
. 112.Man Holds Staff Hostage
. 113.Young Boy Defends Sister
. 114.Remember Me?
. 115.The Way to a Man’s Heart
. 116.Sail Around the World
. 117.New Dog-Barking Law
. 118.Man Flies in Lawn Chair-1
. 119.Man Flies in Lawn Chair-2
. 120.Cleaning a Dirty Plate
. 121.Her Driving Lesson
. 122.Hurricane Dean
. 123.Adventurer Disappears
. 124.Nursing Student Disappears
. 125.The Lovely Banana
. 126.Smells like Chicken
. 127.The Wedding-1
. 128.The Wedding-2
. 129.The Waiter
. 130.Your Country Thanks You
. 131.D.B.Cooper Lives On-1
. 132.D.B.Cooper Lives On-2
. 133.I’m No Alcoholic!
. 134.48 Homes Burn Down-1
. 135.48 Homes Burn Down-2
. 136.Drought Attacks Georgia
. 137.A Bad MRI Experience
. 138.Body in a Barrel-1
. 139.Body in a Barrel-2
. 140.Red Meat, Gray Water
. 141.All Bite, No Bark
. 142.Tiger Kills Two Men-1
. 143.Tiger Kills Two Men-2
. 144.Red Flowers Make Her See Red
. 145.The Starbucks Robbery
. 146.The Argument-1
. 147.The Argument-2
. 148.The Toilet Tank-1
. 149.The Toilet Tank-2
. 150.Santa Was Molested
. 151.Fire Kills Two Young Girls
. 152.Police Arrest Fire-Starters
. 153.Get out of "Jail"-1
. 154.Get out of "Jail"-2
. 155.New Year Celebrations
. 156.$50K to Waitress-1
. 157.$50K to Waitress-2
. 158.Who Needs School?
. 159.Black Friday
. 160.JFK Assassination
. 161.Don’t Top Off the Tanks
. 162.The Clapper
. 163.Tuberculosis Still Kills
. 164.Old Dogs Become Young Again
. 165.Ham and Eggplant
. 166.A Hole in Her Ear-1
. 167.A Hole in Her Ear-2
. 168.The Drugs Keep Coming
. 169.Missing Husband-1
. 170.Missing Husband-2
. 171.Don’t Get Mad-Get Even
. 172.The Christmas Gift-1
. 173.The Christmas Gift-2
. 174.The Haircut-1
. 175.The Haircut-2
. 176.The Robbery at the Mall-1
. 177.The Robbery at the Mall-2
. 178.The Driving Lesson-1
. 179.The Driving Lesson-2
. 180.The Move to Georgia-1
. 181.The Move to Georgia-2
. 182.I’ll Get a Job in a Restaurant
. 183.A Cleaner River-1
. 184.A Cleaner River-2
. 185.The Spitter
. 186.Kill Those Flies-1
. 187.Kill Those Flies-2
. 188.The Oil Change-1
. 189.The Oil Change-2
. 190.Boy Starts Huge Fire
. 191.Writers Go on Strike
. 192.Please Don’t Hurt Me!
. 193.It’s Just a Little White Lie
. 194.Jury Service in California
. 195.The Rude Golfer-1
. 196.The Rude Golfer-2
. 197.Man Invents Toilet for Cars
. 198.Monkeys Cause Man’s Death
. 199.The Light Eater-1
. 200.The Light Eater-2


. 201.Sara Went Shopping
. 202.Man Injured at Fast Food Place
. 203.A Life-Saving Cow
. 204.Driver Loses Mabel, Finds Jail
. 205.Jerry Decided To Buy a Gun
. 206.Freeway Chase
. 207.Better To Be Unlucky
. 208.Food Fight Erupted in Prison
. 209.How His Pig is Doing
. 210.Goats Being Hired
. 211.A Missing Cat
. 212.Book Him
. 213.Water Under the Sink-1
. 214.Water Under the Sink-2
. 215.Theft Occurs Everywhere
. 216.Eggs and a Bunny
. 217.Goodbye to Clean Couple
. 218.$100 Deposit
. 219.Books Don’t Grow on Trees
. 220.A Murder-Suicide
. 221.New Store and Its Owners
. 222.Hit-and-Run Charge
. 223.Gasoline Prices Hit Record High
. 224.A Festival of Books
. 225.Crazy Housing Prices
. 226.Happy and Unhappy Renters
. 227.Pulling Out Nine Tons of Trash
. 228.Cloning Pets
. 229.Rentals at the Oceanside
. 230.Trees Are a Threat
. 231.Gets Booked, Writes a Book
. 232.Popular Park Reopens
. 233.Swim Classes Begin Soon
. 234.Not Sitting Around
. 235.Get Millions for Homeless
. 236.Tenants Watch Building Burn
. 237.Bathtub Blues
. 238.Blood Drive at Civic Center
. 239.City Hosts 42nd Art Fair
. 240.City and Crime
. 241.Bank Robbery
. 242.Immigration Goes Online
. 243.Jimmy Fixes His Door
. 244.Needs a New Air-Conditioner
. 245.Man Gets 12 Years for Fraud
. 246.Man Shoots Up Post Office
. 247.Murals Are Over 200 Years Old
. 248.Pier Collapses
. 249.Cameras in Police Cars
. 250.A School Girl Sues Her School


. 251.SUV Driver Sends Officer Flying
. 252.Boy Drowns in Neighbor's Pool
. 253.Woman Dies in House Fire
. 254.Plane Crashes into House
. 255.Fishing for Girls
. 256.Shot Next to Christmas Tree
. 257.Stabbed Outside Nightclub
. 258.Fishing Boat Sinks
. 259.The Mysterious Carport Stain
. 260.Lies About Winning Lottery
. 261.Victory Dance Leads to Death
. 262.Eat Your Vegetables
. 263.Honk if You're in a Hurry
. 264.The Man Who Loved Women
. 265.How to Get out of Jury Duty
. 266.The Way to a Man’s Heart
. 267.Female Seeks Mature Male
. 268.Let’s Go Fishing
. 269.Train Wreck “Frees” Cows
. 270.Valuable Guitar Found
. 271.Stepmother Kills Herself
. 272.Beautiful Teacher Smiles
. 273.Are Criminals Taking Over LA?
. 274.Police Arrest Happy Van Driver
. 275.Say Your Prayers
. 276.The Final Phone Call
. 277.Almost Perfect Children
. 278.There Goes the Neighborhood!
. 279.Let’s Go to Vegas!
. 280.Squirrel Attacks Woman
. 281.To Save His Baby
. 282.English Is Confusing
. 283.Pump Up the Tires
. 284.Don’t Go Swimming
. 285.The Park That Went to the Dogs
. 286.Can You Spare a Carburetor?
. 287.Golf Like a Girl
. 288.Take Me Out to the Ball Game
. 289.Take This Job and Shove It
. 290.Where Did That Book Go?
. 291.When You’ve Got Your Health
. 292.That ‘New Car’ Smell
. 293.Inviting Poor Student to Dinner
. 294.When I'm in the Bathroom
. 295.It Was an Old, Worthless Clock
. 296.Five-Finger Discount on Candy
. 297.Collecting Seashells
. 298.At the Store Entrance
. 299.We Will See the World
. 300.Get Me a Caffe Latte
. 301.The Slow Computer-1
. 302.The Slow Computer-2
. 303.The Careful Reader
. 304.Avoid the Flu
. 305.Magician Attracts Women
. 306.US Border Patrol
. 307.Car Shopping in California
. 308.Happy Anniversary
. 309.“Read All about It!”
. 310.A Factory Worker
. 311.Bad Pork
. 312.Don’t Eat the Meat
. 313.Copper Robbers
. 314.Weekly Driving Lessons-1
. 315.Weekly Driving Lessons-2
. 316.Laundry Day-1
. 317.Laundry Day-2
. 318.The Bargain CD Set-1
. 319.The Bargain CD Set-2
. 320.It’s All Over
. 321.The New Clothes-1
. 322.The New Clothes-2
. 323.Food as Punishment
. 324.US Passports Outsourced
. 325.The Demanding Son
. 326.A Practical Joke
. 327.The Dead Pedestrian
. 328.Bad News, Good News
. 329.The Cluster Balloonist
. 330.The Rude Clerk
. 331.The Tax Charge
. 332.The Fire in the Hills-1
. 333.The Fire in the Hills-2
. 334.The Vacuum Cleaner Filter-1
. 335.The Vacuum Cleaner Filter-2
. 336.The Rental Car-1
. 337.The Rental Car-2
. 338.The Marathon Cheater
. 339.School Bus Crashes
. 340.Don’t Take My Property
. 341.New Law for Taco Trucks
. 342.The Refund-1
. 343.The Refund-2
. 344.Shut Your Mouth
. 345.TSA’s New Policy-1
. 346.TSA’s New Policy-2
. 347.I’m Pregnant
. 348.Court Approves Same-Sex Marriage
. 349.Impolite to His Brother
. 350.Protecting the Public
. 351.Malibu to License Paparazzi
. 352.I'm Moving to NY
. 353.The Heart Attack-1
. 354.The Heart Attack-2
. 355.Let's Speak English

THE END


Update: October 16th, 2016.
PayPal về email:
[email protected]


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

*THÔNG TIN QUAN TRỌNG: Do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, từ ngày 19/3, Đại Sứ Quán và Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ sẽ ngừng phỏng vấn cấp xét thị thực. Toàn bộ lịch hẹn từ ngày 19/3 trở đi sẽ bị huỷ. Xem thông tin chi tiết

Image
Image
ESL đăng ký: Bạn không cần phải đăng ký gì cả. Chỉ việc nhẩy vào bài ESL 1 học và làm bài tập. Tiếp tục những bài kế tiếp càng nhanh càng tốt. Mình sẽ 888 và thỉnh thoảng cùng nhau nhắc nhở cho vui hén. Chứ thật ra việc học là việc của tự bản thân mình. Mình giỏi thì mình được nhờ hén.

Nickname           # bài
-----------------------------------------
Anthonydavetruong 51
BaoLaTinhChua 1
Bluecloud 1
bongbong 3
Brianthao08 2
Brenda 8
Cachua 4
Catandpuppy 2
Chaubaoct 11
Chauongco 2

Coua 3
Crystal 4
Cuomxiu 1
cương71 2
cycydang 1
Dangcoi100 1
David85 3
Diemhanh 5
Dinhdung 1
Dinhphan 9

doanchin 72
Evangeline 2
giadinhnho 2
Granger 6
hangtesa 3
HelenLe 4
HenryWu 12
Hientohoang 7
Hoa1971 22
Hoahai 1

HoangThiQuynhNhu 298
HongAckerman 1
Hongbambi 43
Hotheart 11
huanhatran 11
jacky9999 54
Jonny 8
Kellyninhhoa 1
Kingsmen 1
Kimnguyen10288 1

lanhuongbm 355
letuyetnghi 5
Lucbinh 1
Llphi777 2
Maluita659 1
Mangthit 2
matmuathu 1
MeoMuop 1
Miah 2
Mikun 4

Minhthoaidan 2
Minhloan 3
Minion 1
mnsun 5
moka 1
Myphuong12317 4
Myvan 2
Mujor 1
nbthuan1980 1

newsky272 1
Ngoclucbao 2
Ngocminh60 4
Ngotuananh1908 93
Nguyenthoa 1
Nguyetbang 2
Nguyenthimylinh 4
nhungcongangungoc 115
Ninian 54
Oanhnt 12

Petervu007 5
phamtrang24388 3
Pholau7 3
Phuong60 10
Phuonghang 7
Quangchien65 35
syncreation 33
Thanhtrihuynh 146
Thao077 1
Tinatinh 8

Tieuphong 1
Truongthinhutruc1966 4
Tomry 6
Thuyhangthinguyen 1
Thienphuong1010 10
tuanpc 43
Tungsu 7
tuongvi1303 1
Vuonglan 1
Vuthanh1957 28

Vuthitue 2
Vha08 2
wildcat 7
Yam 1
Ylytrang 26

-------------------------
. Tổng cộng 95 học viên


Update: July 23rd, 2019.