.
ESL - The practice of writing
1 ... 29, 30, 31, 32, 33 - bottom

Tet

Tet is the Lunar New Year celebration in Vietnam.
When I was young, Tet with me was equal with the new cloth, banh Tet, good food and lixi (red eanpawl).

I have remembered about the time when my elder sister sew my new cloth through the whole last night of the year so that I can have the new cloth on the 1st day.

I have remembered when we was together with mom and sister in order to tight the sticky rice cake (banh Tet) and we all sat down the pan to watch out for the fire.

All the things which can burn such as leaf, wood, paper, garbage, we all put in to the fire place so that we can cook the sticky rice cake for 8 hours. During that moment, together ỏ take turn, we all sat down and talk to each other about we did for the whole year.

We also very busy to clean the house. We did not wiped on 1st day because we afraid of all the luck will be wiped out of the house.

The 2nd day is mainly for visiting the friend and the 3rd day will be for the teacher.

We wish each other so many good things on the occasion of New Year, Tet always a warm, memorized childhood day.

I will change the grammar later all, thank you teacher nguoidochanh

546889 top -

@ nguoidochanh.

Những lời khuyên của anh doanchin ghi nhận và hứa sẽ cố gắng thật nhiều, gần đây doanchin thường xuyên lên mạng download các bản tin tiếng anh ngắn ngắn về đọc.

@chitam.

Cám ơn chitam nhiều, anh cũng cố gắng rất nhiều trong thời gian qua nếu không có sự động viên khích lệ tinh thần từ các anh chị em, doanchin ghi nhận và sẽ không phụ lòng các anh chi.

@lanhuongbm.
Cám ơn LH đã động viên tinh thần nhiều nha...

547054 top -


Một bài dịch dễ dễ. Mời cả nhà.

Hunger Could Kill 50,000 South Sudanese Children This Year, UNICEF Warns

Image

Mugume Davis Rwakaringi
Last updated on: April 11, 2014 10:59 AM

JUBA — Tens of thousands of South Sudanese under the age of five could die this year and nearly a quarter of a million children will suffer severe acute malnutrition unless food and medical aid are stepped up immediately, the United Nations Children's Fund (UNICEF) warned Friday.

"Many children in South Sudan already faced emergency levels of under-nutrition in the two and a half years since independence in 2011," UNICEF said in a statement.

"Now the on-going conflict has pushed them to the edge – unless treatment is scaled up immediately. Up to 50,000 children under the age of five are likely to die," UNICEF declared.

UNICEF spokeswoman Doune Porter said children who have been forced from their homes by four months of fighting face the greatest risk of severe acute malnutrition. Many have already resorted to eating what UNICEF and other aid agencies call "famine foods" -- wild roots, bulbs, grasses and berries. The onset of the rainy season will only make things worse, Porter said.

"Diarrheal diseases are likely to increase. That makes children more vulnerable to malnutrition, because they are not absorbing what they are able to eat,” she said. The UN has reached more than 500,000 people with emergency food assistance, but officials estimate as many as 3.7 million people face severe food insecurity and need aid.

Porter said the on-going fighting has destroyed infrastructure around the country, including an estimated one-third of South Sudan's 336 malnutrition treatment centers.

"Health care services have been enormously disrupted by the conflict. Many families, many children have little - or in many cases - no access to health care services," she said.

UNICEF representative in South Sudan Jonathan Veitch warned that if the four-month-old conflict continues, farmers will miss the planting season and "we will see child malnutrition on a scale never before experienced here.” Porter said UNICEF and its partners are sending emergency teams to some of the country’s more remote areas to try to pre-position food and provide treatment for malnutrition.

They have already reached three counties in the country’s northeast and will try to get to three more areas this month, she said, adding that it is unlikely they will be able to reach everyone.

Dr. Lul Riek, the international health coordinator at the South Sudan Ministry of Health, acknowledged that many health care facilities have been destroyed in the fighting and medical workers have fled. That means it "has become a big challenge" to provide care for the people, including South Sudan's children.

Riek said the only clear solution to the health and crises would be for both sides to immediately stop fighting.

http://www.voanews.com/content/hunger-c ... 91488.html

@lanhuongbm
Sẽ xem bài của lanhuong sau nhé.

547453 top -


Hi teacher ndh,

My translation:


Quỹ Nhi Đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF) cảnh báo tình trạng đói kém có thể giết 50.000 trẻ em Nam Sudanese trong năm nay.

JUBA – Hôm thứ sáu, UNICEF đã cảnh báo trong năm nay 10.000 trẻ em dưới 5 tuổi có thể chết đói và gần ¼ triệu trẻ em sẽ bị suy dinh dưỡng trầm trọng trừ khi việc viện trợ lương thực và thuốc men được tăng cường ngay lập tức.

Trong bản báo cáo UNICEF đã nói: "Nhiều trẻ em Nam Sudan đã đối mặt với tình trạng kém dinh dưỡng ở mức độ khẩn cấp trong 2 năm rưỡi từ khi độc lập năm 2011"

UNICEF công bố: "Hiện nay cuộc xung đột đang diễn ra đã đẩy họ đến bờ vực con số 50.000 trẻ em dưới 5 tuổi có thể chết – trừ khi việc cứu trợ được tăng cường ngay lập tức"

Phát ngôn viên của UNICEF Doune Porter cho biết những đứa trẻ chịu sự ảnh hưởng bởi cuộc chiến sự bốn tháng của đất nước sẽ phải đối mặt với nguy cơ suy dinh dưỡng cấp tính lớn nhất. Đa phần phải viện đến thức ăn mà UNICEF và những cơ quan viện trợ khác gọi là "thức ăn của nạn đói" như là các loại rễ cây, củ, cỏ và quả mọng rừng. Mưa đầu mùa sẽ chỉ làm mọi thứ tệ hơn.

Bà nói: "Nạn tiêu chảy có thể gia tăng. Điều đó làm cho trẻ em dễ bị suy dinh dưỡng hơn bởi vì bọn trẻ không hấp thụ những gì chúng có thể ăn vào. Liên Hiệp Quốc đã viện trợ lương thực khẩn cấp tới hơn 500.000 ngàn người, nhưng ước tính chính thức có tới 3,7 triệu người sẽ phải đối mặt với tình trạng thiếu lương thực khốc liệt và cần sự cứu trợ.

Porter nói rằng cuộc chiến sự đang diễn ra đã phá huỷ cơ sở hạ tầng trên khắp đất nước, bao gồm 1/3 trong số 336 trung tâm điều trị suy dinh dưỡng của Nam Sudan.

Bà nói: "Cuộc xung đột đã vô cùng cản trở việc phục vụ chăm sóc y tế. Nhiều gia đình, nhiều trẻ em ít có - hoặc trong nhiều trường hợp – không có cơ hội được chăm sóc y tế".

Đại diện UNICEF ở Nam Sudan Jonathan Veitch cảnh báo rằng nếu cuộc xung đột bốn tháng vẫn tiếp diễn, những người nông dân sẽ bị lỡ mùa màng và chúng ta sẽ thấy trẻ suy dinh dưỡng trên một quy mô chưa từng trải trước đây ở nơi đây. Porter cho biết UNICEF và các đối tác đang gửi đi những đội viện trợ khẩn cấp đến một số vùng hẻo lánh hơn để cố gắng pre-position food (không hiểu nghĩa từ này dịch ra sao!) và lo liệu cho việc điều trị suy dinh dưỡng.

Bà cho biết họ đã đến 3 địa phương vùng đông bắc và tháng này sẽ cố gắng đến hơn 3 vùng. Bà nói thêm rằng không chắc là họ sẽ có khả năng giúp tất cả mọi người.

Bác sĩ Lul Riek, điều phối viên y tế quốc tế tại Bộ Y Tế Nam Sudan, đã thừa nhận rằng nhiều thiết bị y tế đã bị phá huỷ trong cuộc giao chiến và nhân viên y tế đã bỏ chạy. Điều đó có nghĩa là nó "đã trở thành một thách thức lớn" để lo liệu việc chăm sóc cho người dân, kể cả trẻ em Nam Sudan.

Riek nói hiển nhiên giải pháp duy nhất cho hai khía cạnh y tế và cuộc khủng hoảng là dừng cuộc giao chiến lại ngay lập tức.-------------------

Vocabularies:

- suffer: (v) trải qua, chịu đựng,...
- acute: (adj) gay gắt, kịch liệt
- malnutrition: (n) suy dinh dưỡng
- aid: (n) viện trợ
- nutrition: (n) dinh dưỡng
- treatment: (n) đối đãi, cư xử, điều trị,...
- scale up: (v) tăng lên, phóng to
- to be likely to: (adj, adv) có thể xảy ra, chắc là,...
- force: (v) bị bắt buộc, gượng ép, chiếm đoạt,...
- vulnerable: (adj) có thể bị tổn thương, bị làm hại,...
- absorb: (v) tiếp thu, hấp thụ,...
- assistance: (n) = help
- infrastructure: (n) cơ sở hạ tầng
- health (n): sức khoẻ, thể chất, y tế
- scale: (n,v) quy mô, mức, tỉ lệ,...
- pre-position: (v) đặt vào vị trí sẵn, cho vào vị trí trước
- to provide for something: chuẩn bị, tiến hành thu xếp,...
. to provide something for somebody: cung cấp, cung ứng cái gì cho ai
- flee-fled-fled: (v) bỏ trốn, bỏ chạy
- challenge: (v,n) thách thức
- crises (số nhiều của crisis): (n) khủng hoảng
- severe food insecurity: có nghĩa là sự bấp bênh, thiếu an toàn (dự trữ) về mặt lương thực.

=================


*The corrective translation:

Quỹ Nhi Đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF) cảnh báo tình trạng đói kém có thể giết 50.000 trẻ em Nam Sudanese trong năm nay.

Juba - Hôm thứ sáu, Quỹ nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF) đưa ra cảnh báo hàng chục ngàn trẻ em dưới 5 tuổi ở Nam Sudan có thể chết trong năm nay và gần một phần tư của một triệu trẻ em sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng về suy dinh dưỡng cấp tính trừ khi y tế và thực phẩm được viện trợ kịp thời.

UNICEF đã tuyên bố: "Nhiều trẻ em ở Nam Sudan đã phải đối mặt với tình trạng về mức độ suy dinh dưỡng khẩn cấp trong hai năm rưỡi kể từ khi Nam Sudan độc lập vào năm 2011".

UNICEF công bố: "Hiện nay cuộc xung đột đang diễn ra đã đẩy họ đến bờ vực con số 50.000 trẻ em dưới 5 tuổi có thể chết – trừ khi việc cứu trợ được tăng cường kịp thời"

Phát ngôn viên của UNICEF Doune Porter cho biết những đứa trẻ chịu sự ảnh hưởng bởi cuộc chiến sự bốn tháng của đất nước sẽ phải đối mặt với nguy cơ suy dinh dưỡng cấp tính lớn nhất. Nhiều người đã phải trông vào những thứ mà UNICEF và các tổ chức cứu trợ gọi là "thực phẩm nạn đói" như là các loại rễ cây, củ, cỏ và quả mọng rừng. Mưa đầu mùa sẽ chỉ làm mọi thứ tệ hơn.

Bà nói: "Nạn tiêu chảy có thể gia tăng. Điều đó làm cho trẻ em dễ bị suy dinh dưỡng hơn bởi vì bọn trẻ không hấp thụ những gì chúng có thể ăn vào. Liên Hiệp Quốc đã viện trợ lương thực khẩn cấp tới hơn 500.000 ngàn người, nhưng ước tính chính thức có tới 3,7 triệu người sẽ phải đối mặt với tình trạng thiếu lương thực nghiêm trọng và cần sự cứu trợ.

Porter nói rằng cuộc chiến sự đang diễn ra đã phá huỷ cơ sở hạ tầng trên khắp đất nước, bao gồm 1/3 trong số 336 trung tâm điều trị suy dinh dưỡng của Nam Sudan.

...


547490 top -


@doanchin
awaiting for your translation.

547635 top -

HỌC, HỌC NỮA, HỌC MÃI.

Hunger Could Kill 50,000 South Sudanese Children This Year, UNICEF Warns
UNICEP cảnh báo: Năm nay nạn đói có thể giết chết 50.000 trẻ em ở Nam Sudan .


Mugume Davis Rwakaringi
Last updated on: April 11, 2014 10:59 AM
Mugume Davis Rwakaringi
Cập nhật lần cuối : 10h59p ngày 11 tháng 4 năm 2014


JUBA — Tens of thousands of South Sudanese under the age of five could die this year and nearly a quarter of a million children will suffer severe acute malnutrition unless food and medical aid are stepped up immediately, the United Nations Children's Fund (UNICEF) warned Friday.
Hôm thứ sau. Quỹ nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF) cảnh báo JUBA- Hàng chục ngàn người dân ở Nam Sudan dưới 5 tuổi có thể chết trong năm nay và gần một phần tư của một triệu trẻ em sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng về suy dinh dưỡng cấp tính trừ khi y tế và thực phẩm được viện trợ kịp thời.
UNICEF đã tuyên bố ”Nhiều trẻ em ở Nam Sudan đã phải đối mặt với tình trạng về mức độ suy dinh dưỡng khẩn cấp trong hai năm rưỡi kể từ khi Nam Sudan độc lập vào năm 2011.

"Many children in South Sudan already faced emergency levels of under-nutrition in the two and a half years since independence in 2011," UNICEF said in a statement.
UNICEF đã tuyên bố ”Nhiều trẻ em ở Nam Sudan đã phải đối mặt với tình trạng về mức độ suy dinh dưỡng khẩn cấp trong hai năm rưỡi từ khi độc lập vào năm 2011.

"Now the on-going conflict has pushed them to the edge – unless treatment is scaled up immediately. Up to 50,000 children under the age of five are likely to die," UNICEF declared.
Quỹ bảo trợ trẻ em (nhi đồng) Liên Hiệp Quốc công bố. Hiện nay cuộc xung đột đang diển ra đã đẩy họ vào tình trạng nguy kịch trừ khi việc điều trị được tiến hành nhanh chóng kịp thời. khoảng trên dưới 50.000 trẻ em độ năm tuổi có khả năng sẽ chết.
Quỹ bảo trợ nhi đồng Liên Hiệp Quốc loan báo cuộc xung đột đang diển ra hiện nay đã đẩy các trẻ em vào tình trạng nguy kịch trừ khi việc chăm sóc được tiến hành nhanh chóng kịp thời. khoảng trên dưới 50.000 trẻ em độ năm tuổi có khả năng sẽ chết.

UNICEF spokeswoman Doune Porter said children who have been forced from their homes by four months of fighting face the greatest risk of severe acute malnutrition. Many have already resorted to eating what UNICEF and other aid agencies call "famine foods" -- wild roots, bulbs, grasses and berries. The onset of the rainy season will only make things worse, Porter said.
Doune Porter phát ngôn viên của UNICEF cho biết những đứa trẻ bị buộc phải rời khỏi nhà của chúng trong bốn tháng để chiến đấu đối mặt với nguy cơ lớn nhất là suy dinh dưỡng cấp tính nghiêm trọng. Nhiều người đã phải trông (dựa) vào những thứ mà UNICEF và các tổ chức cứu trợ gọi là "thực phẩm nạn đói"
—các loại rau, củ, và quả mọng. Khi mùa mưa đến chỉ làm cho mọi việc tệ hại hơn, Porter nói thế.


"Diarrheal diseases are likely to increase. That makes children more vulnerable to malnutrition, because they are not absorbing what they are able to eat,” she said. The UN has reached more than 500,000 people with emergency food assistance, but officials estimate as many as 3.7 million people face severe food insecurity and need aid.
Bệnh tiêu chảy có khả năng tăng. Điều đó làm cho bọn trẻ rất dễ bị suy dinh dưỡng, bởi vì chúng không hấp thụ được những gì mà chúng ăn “ Bà nói” Liên Hiệp Quốc đã hỗ trợ khẩn cấp về lương thực hơn 500,000 ngàn người, nhưng các quan chức ước tính có đến 3.7 triệu người phải đối mặt thiếu lương thực trầm trọng và cần đến sự giúp đỡ.

Porter said the on-going fighting has destroyed infrastructure around the country, including an estimated one-third of South Sudan's 336 malnutrition treatment centers.
Porter cho biết chiến tranh đang xảy ra đã phá hủy các cơ sở hạ tầng khắp nơi trong cả nước, ước tính trong đó có khoảng 1/3 336 trung tâm điểu trị suy dinh dưỡng của Nam Sudan.

"Health care services have been enormously disrupted by the conflict. Many families, many children have little - or in many cases - no access to health care services," she said.
“Bà cho biết” dịch vụ chăm sóc sức khỏe rất nhiều lần bị gián đoạn bởi cuộc xung đột. Nhiều gia đình, nhiều em nhỏ hoặc có nhiều trường hợp không có thẻ khám chữa bệnh .

UNICEF representative in South Sudan Jonathan Veitch warned that if the four-month-old conflict continues, farmers will miss the planting season and "we will see child malnutrition on a scale never before experienced here.” Porter said UNICEF and its partners are sending emergency teams to some of the country’s more remote areas to try to pre-position food and provide treatment for malnutrition.
Jonathan Veitch đại diện UNICEF tại Nam Sudan cảnh báo rằng nếu bốn tháng nữa vẫn còn xung đột nông dân sẽ bỏ lở vụ mùa màng và chúng ta sẽ thấy qui mô trẻ em bị suy dinh dưỡng trên diện rộng chưa từng có ở đây” Porter cho biết UNICEF và các đối tác đang kêu gọi hỗ trợ khẩn cấp tới một số nước vùng sâu, vùng xa hơn, cố gắng lo trước phần thực phẩm và điều trị suy dinh dưỡng.

They have already reached three counties in the country’s northeast and will try to get to three more areas this month, she said, adding that it is unlikely they will be able to reach everyone.
Họ đã nhận được sự cứu giúp từ ba quận trong nước phía đông bắc và sẽ cố gắng kêu gọi thêm ba khu vực nữa trong tháng này, Bà nói rằng chưa chắc họ có thể đáp ứng được cho tất cả mọi người.

Dr. Lul Riek, the international health coordinator at the South Sudan Ministry of Health, acknowledged that many health care facilities have been destroyed in the fighting and medical workers have fled. That means it "has become a big challenge" to provide care for the people, including South Sudan's children.
Tiến sĩ. Lul Riek, điều phối viên quốc tế về y tế tại Nam Sudan Bộ Y tế, thừa nhận rằng nhiều cơ sở y tế đã bị phá hũy trong chiến tranh và nhân viên y tế đã chạy trốn. Điều đó có nghĩa là nó “ đã trở thành một thách thức lớn” để chăm sóc sức khỏe cho người dân kể cả trẻ em Nam Sudan.

Riek said the only clear solution to the health and crises would be for both sides to immediately stop fighting.
Riek nói giải pháp rỏ ràng nhất đối với cuộc khủng hoảng và sức khỏe sẽ cho cả đôi bên ngay lập tức dừng chiến đấu.


* Bài dễ dễ vậy mà doanchin mất hết 8 tiếng chiến đấu với nó (từ 8h-12h mò mẫm từng chữ một, từng từ một lúc nhớ lúc quên hihi, cho doanchin nộp bài và cũng đã chuẩn bị tinh thần sửa bài lưôn.

547843 top -


@chitam
- Preposition (V) ở đây có nghĩa như prepare hay to be ready.

@doanchin
South Sudan tên chính thức là nước Cộng hoà Nam Sudan độc lập và tách ra khỏi Sudan từ 2011, thủ đô là Juba. Ở đầu bài phóng sự người ta ghi Juba có nghĩa là bản tin từ Juba, thủ đô nước Cộng hoà Nam Sudan. Bạn sắp xếp lại đoạn dịch như sau:

Juba - Hôm thứ sáu, Quỹ nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF) đưa ra cảnh báo hàng chục ngàn trẻ em dưới 5 tuổi ở Nam Sudan có thể chết trong năm nay và gần một phần tư của một triệu trẻ em sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng về suy dinh dưỡng cấp tính trừ khi y tế và thực phẩm được viện trợ kịp thời.

UNICEF đã tuyên bố ”Nhiều trẻ em ở Nam Sudan đã phải đối mặt với tình trạng về mức độ suy dinh dưỡng khẩn cấp trong hai năm rưỡi kể từ khi Nam Sudan độc lập vào năm 2011.
Nên thêm tên nước Nam Sudan vào để câu dễ hiểu hơn mặc dù bài viết họ viết tắt.

Quỹ bảo trợ trẻ em (nhi đồng) Liên Hiệp Quốc công bố. Hiện nay cuộc xung đột đang diển ra đã đẩy họ vào tình trạng nguy kịch trừ khi việc điều trị được tiến hành nhanh chóng kịp thời. khoảng trên dưới 50.000 trẻ em độ năm tuổi có khả năng sẽ chết.

- Anh sai trong hành văn tiếng Việt. Unicef công bố là công bố cái gì? Anh đặt dấu chấm câu như vậy là sai rồi.

Quỹ bảo trợ nhi đồng Liên Hiệp Quốc loan báo cuộc xung đột đang diển ra hiện nay đã đẩy các trẻ em vào tình trạng nguy kịch trừ khi việc chăm sóc được tiến hành nhanh chóng kịp thời. khoảng trên dưới 50.000 trẻ em độ năm tuổi có khả năng sẽ chết.

Many have already resorted to eating what UNICEF and other aid agencies call "famine foods"

Nhiều người đã phải trông (dựa) vào những thứ mà UNICEF và các tổ chức cứu trợ gọi là "thực phẩm nạn đói"

- severe food insecurity có nghĩa là sự bấp bênh, thiếu an toàn (dự trữ) về mặt lương thực nên anh có thể dịch thoa6t1 là thiếu lương thực nghiêm trọng.

- South Sudan's 336 malnutrition treatment centers: 336 trung tâm điểu trị suy dinh dưỡng của Nam Sudan

...

547878 top -

@ nguoidochanh.

doanchin đã sửa bài xong, Thanks you very much.

548104 top -


Hi teacher ndh,

I've got to make some corrections to my translation. Thanks you for your correction.

Have a nice weekend. :)

548344 top -


Hi my classmates,

Happy Easter!

Wishing you Peace, Love and Happiness at Easter and always...


I give all you a fun Easter card. Enjoy! (Make sure your volume is turned up!)

(Nếu online bằng Smartphone or Tablet, các bạn nên dùng trình duyệt Puffin để support flash. Cài đặt Puffin ở đây)

[500x400=https://www.strongspace.com/saigon/public/upload/chitam/004PICTURE-NHACKHONGLOI/EasterChickenVDTESL.swf][/500x400]

548345 top -Dear teacher nguoidochanh,

Please accept my deepest sympathies on the passing away of your sister.

R.I.P, sister.

559217 top -

Dear Teacher nguoidochanh,

Please accept our deepest sympathies.

Rest in Peace, sister!

Be strong, nguoidochanh, we are around you.


Regards,
lanhuongbm

559260 top -

Về chốn cũ quét mạng nhện
Xếp tập vỡ chuẩn bị chương trình ESL.
Nhìn lại chặng đường đã qua chỉ buông được một câu:

- Good idea but bad grammar, lanhuongbm.

:)

600594 top -
ESL - The practice of writing
1 ... 29, 30, 31, 32, 33
*GRAMMAR REVIEW:

. Capitalization Rule
. Relative Clauses
. Noun Clause
. Adverb Clause
. Imaginative Conditional Sentence (in Adverb Clause)
. Noun
. Countable-Uncountable Noun


*EXERCISES:

. U.S oil output
. Match these Idioms to their correct definitions
. The missions along the California Coast
. Halloween
. Sacagawea and the survey of transcontinental trip-Part 1
. Sacagawea and the exploration of transcontinental trip-Part 2
. Relative Clause (1)
. Short Subjects
. About the comma in sentence
. Split sentences
. Restrective-Nonrestrictive adjective clause
. Noun clause
. Find out all Adjective clauses and Noun clauses from a Yahoo news
. Adverb Clause
. Quiz Part 1 about Noun
. The story about a woman
. About Revised Outline of Immigration Bill
. Thanksgiving


*APPLICATIONS:

. Irregular Verbs

Image


*RELAX:

Image


-------------------------
Update on April 17th, 2014
PayPal về email:
[email protected]


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image
ESL đăng ký: Bạn không cần phải đăng ký gì cả. Chỉ việc nhẩy vào bài ESL 1 học và làm bài tập. Tiếp tục những bài kế tiếp càng nhanh càng tốt. Mình sẽ 888 và thỉnh thoảng cùng nhau nhắc nhở cho vui hén. Chứ thật ra việc học là việc của tự bản thân mình. Mình giỏi thì mình được nhờ hén.

Nickname           # bài
-----------------------------------------
Anthonydavetruong 51
BaoLaTinhChua 1
Bluecloud 1
bongbong 3
Brianthao08 2
Brenda 8
Cachua 4
Catandpuppy 2
Chaubaoct 11
Chauongco 2

Coua 3
Crystal 4
Cuomxiu 1
cương71 2
cycydang 1
Dangcoi100 1
David85 3
Diemhanh 5
Dinhdung 1
Dinhphan 9

doanchin 72
Evangeline 2
giadinhnho 2
Granger 6
hangtesa 3
HelenLe 4
HenryWu 12
Hientohoang 7
Hoa1971 22
Hoahai 1

HoangThiQuynhNhu 298
HongAckerman 1
Hongbambi 43
Hotheart 11
huanhatran 11
jacky9999 54
Jonny 8
Kellyninhhoa 1
Kingsmen 1
Kimnguyen10288 1

lanhuongbm 355
letuyetnghi 5
Lucbinh 1
Llphi777 2
Maluita659 1
Mangthit 2
matmuathu 1
MeoMuop 1
Miah 2
Mikun 4

Minhthoaidan 2
Minhloan 3
Minion 1
mnsun 5
moka 1
Myphuong12317 4
Myvan 2
Mujor 1
nbthuan1980 1

newsky272 1
Ngoclucbao 2
Ngocminh60 4
Ngotuananh1908 93
Nguyenthoa 1
Nguyetbang 2
Nguyenthimylinh 4
nhungcongangungoc 115
Ninian 54
Oanhnt 12

Petervu007 5
phamtrang24388 3
Pholau7 3
Phuong60 10
Phuonghang 7
Quangchien65 35
syncreation 33
Thanhtrihuynh 146
Thao077 1
Tinatinh 8

Tieuphong 1
Truongthinhutruc1966 4
Tomry 6
Thuyhangthinguyen 1
Thienphuong1010 10
tuanpc 43
Tungsu 7
tuongvi1303 1
Vuonglan 1
Vuthanh1957 28

Vuthitue 2
Vha08 2
wildcat 7
Yam 1
Ylytrang 26

-------------------------
. Tổng cộng 95 học viên


Update: July 23rd, 2019.