.
Visa di dân vào Mỹ - Câu hỏi thường gặp
1, 2, 3, 4 - bottom
16. Tôi có thể đi du lịch ở Mỹ trong thời gian đơn xin visa di dân của tôi đang được xử lý không?
Nếu bạn muốn thường trú tại Mỹ, bạn cần phải chờ cho đến khi đươc cấp visa di dân hay visa diện hôn phu/hôn thê. Tuy nhiên, nếu bạn muốn qua Mỹ tham quan tạm thời và sẽ trở về nước thường trú của bạn sau thời gian tham quan, bạn có thể hội đủ điều kiện để xin visa du lịch (B-2). Đế được cấp visa B-2, bạn phải chứng minh với nhân viên lãnh sự rằng bạn không có ý định di dân qua Mỹ cho đến sau khi hoàn tất tiến trình visa di dân đang tiến triễn. Vì những lý hiển nhiên đó, điều nói trên thường khó chứng minh được.

343693 top -
17. Tôi có thể trả lệ phí đơn xin visa ở đâu?
Những đương đơn visa di dân phải trả lệ phí $230 USD cho việc xử lý đơn xin visa di dân. Đa số đương đơn trả lệ phí này trực tiếp cho National Visa Center trước khi hồ sơ của họ được chuyển cho Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TPHCM. Nếu đương đơn chưa trả lệ phí này trong ngày phỏng vấn thì phải trả lệ phí này cho người thâu ngân trước khi phỏng vấn. Tất cả đương đơn diện K phải trả lệ phí $240 USD ở ngân hàng Citibank trước ngày phỏng vấn.

Xem thêm:

- Lệ phí xin cấp thị thực
- Fees for Visa Services

343694 top -
18. Con tôi sắp sửa 21 tuổi, nhưng ngày ưu tiên của tôi chưa đến lượt được giải quyết. Tôi có thể xin phỏng vấn sớm để con tôi hội đủ tiêu chuẩn xin visa không?
Luật di trú của Hoa Kỳ không cho phép nhân viên lãnh sự cấp visa cho bất kỳ ai mà ngày ưu tiên chưa đến lượt được giải quyết. Khi ngày ưu tiên của bạn đến lượt được giải quyết, nhân viên lãnh sự sẽ xét xem Đạo luật CSPA có thể áp dụng cho con bạn không. Nếu con bạn hội đủ điều kiện, cháu sẽ được cấp visa mặc dù quá 21 tuổi. Nếu con bạn không hội đủ điều kiện để được bảo vệ bởi Đạo luật CSPA và quá 21 tuổi trước ngày bạn phỏng vấn thì bạn sẽ cần phải nộp đơn bảo lãnh cho cháu theo diện F2B sau khi bạn di dân qua Mỹ và nhận được thẻ xanh. Đương đơn diện F2B phải độc thân cho đến khi nhập cảnh vào Mỹ.

343695 top -
19. Điều gì sẽ xảy ra nếu đơn bảo lãnh nộp bởi một thường trú nhân (diện F2A hay F2B) và sau đó, người bảo lãnh nhập quốc tịch Mỹ trước khi đương đơn được gọi phỏng vấn?
Khi người bảo lãnh nhập quốc tịch Mỹ, đơn bảo lãnh diện F2A (người hôn phối hay con độc thân dưới 21 tuổi của thường trú nhân Mỹ) sẽ tự động chuyển sang diện IR1 (người hôn phối của công dân Mỹ) hay diện IR2 (con độc thân dưới 21 tuổi của công dân Mỹ). Những diện này do không bị giới hạn bởi chỉ tiêu visa hàng năm sẽ qua Mỹ nhanh hơn nếu hội đủ tiêu chuẩn để được cấp visa.

Tuy nhiên, vì những đơn bảo lãnh diện IR không cho phép người đi kèm, do đó trẻ đi kèm trong đơn bảo lãnh diện F2A của cha hay mẹ phải có đơn bảo lãnh diện IR2 nộp riêng cho họ nếu người bảo lãnh trở thành công dân Hoa Kỳ. Những người bảo lãnh diện F2A khi nhập tịch phải nhớ nộp đơn bảo lãnh diện IR2 cho những người con của họ nếu họ không nộp những đơn bảo lãnh riêng biệt cho từng người lúc ban đầu.

Đối với những đương đơn diện F2B (con độc thân trên 21 tuổi của thường trú nhân Mỹ), đơn bảo lãnh diện F2B sẽ tự động chuyển sang diện F1 (con độc thân trên 21 tuổi của công dân Mỹ), nhưng vẫn giữ lại ngày ưu tiên trong hồ sơ bảo lãnh diện F2B, khi người bảo lãnh nhập quốc tịch Hoa Kỳ.

343696 top -
20. Hôn phu/hôn thê của tôi đã nộp đơn bảo lãnh cho tôi. Con tôi có thể đi cùng tôi qua Mỹ không?
Con độc thân dưới 21 tuổi của những đương đơn diện K1 có thể được hưởng phúc lợi về di trú từ đơn I-129F và do đó có thể được cấp visa K2.

343697 top -
21. Người bảo lãnh của tôi hiện đang về hưu hay thất nghiệp. Họ có cần phải nộp mẫu bảo trợ tài chánh I-864 không?
Có. Tất cả người bảo lãnh phải chấp nhận trách nhiệm pháp lý về việc hỗ trợ tài chánh cho những thành viên gia đình mà họ bảo lãnh một khi những người này đến Mỹ. Bạn chấp nhận trách nhiệm này và trở thành người bảo trợ của những người thân của bạn bằng cách điền và ký tên trên mẫu bảo trợ tài chánh I-864 hay I-134 tùy theo loại visa.

Nếu người bảo lãnh của bạn không hội đủ điều kiện tài chánh cần thiết để làm người bảo trợ duy nhất, họ có thể nhờ người thân hay bạn bè làm người đồng bảo trợ. Những người đồng bảo trợ này cũng phải nộp mẫu bảo trợ tài chánh của chính họ. Xin lưu ý là những người đồng bảo trợ nộp mẫu I-864 chấp nhận cùng trách nhiệm pháp lý về việc hỗ trợ tài chánh cho những người được bảo lãnh.

343698 top -
22. Tôi đang sống dựa trên trợ cấp xã hội. Tôi có thể bảo lãnh người thân của tôi không?
Với tư cách người bảo lãnh, bạn cần phải nộp mẫu I-864 cho dù hiện tại bạn không có lợi tức nào cả. Trợ cấp xã hội của bạn có thể tính vào lợi tức của bạn. Nếu bạn không hội đủ điều kiện tài chánh thì bạn có thể nhờ người thân hay bạn bè của bạn làm người đồng bảo trợ.

343699 top -
23. Tôi là sinh viên học sinh. Tôi không cần phải khai thuế, đúng không?
Nếu bạn đi làm trong lúc học, dù chỉ là đi làm bán thời gian, bạn có thể cần phải khai thuế. Bạn nên vào trang Web http://www.irs.gov của Internal Revenue Service (Sở thuế) để biết thêm chi tiết.

343700 top -
24. Tôi làm việc ngoài nước Mỹ. Tôi có cần phải khai thuế không?
Công dân và thường trú nhân Mỹ làm việc ở nước ngoài cần phải khai thuế cho Sở thuế, khai báo lợi tức khắp nơi trên thế giới, mặc dù lợi tức nước ngoài không bị thuế Hoa Kỳ.

343701 top -
25. Tôi mới biết rằng tôi phải khai thuế, nhưng tôi đã không khai thuế. Tôi có còn đủ tiêu chuẩn để làm người bảo trợ hay người đồng bảo trợ không?
Bạn có thể khai thuế trễ hay khai thuế bổ sung. Sau đó, bạn nộp bản sao của giấy thuế khai trễ hay giấy thuế bổ sung. Khi nào mà bạn chưa khai thuế trễ hay khai thuế bổ sung của năm mà bạn cần phải khai thuế và khi nào mà Đại sứ quán hay Lãnh sự quán Hoa Kỳ chưa nhận được bản sao của giấy thuế khai trễ hay giấy thuế bổ sung thì mẫu bảo trợ tài chánh vẫn bị xem là thiếu và Đại sứ quán hay Lãnh sự quán Hoa Kỳ không thể cấp visa.

343702 top -
26. Tôi biết rằng theo luật, tôi không cần phải khai thuế cho ba năm cuối cùng? Tôi phải làm gì?
Bạn phải giải thích lý do tại sao bạn không cần phải khai thuế khi nộp mẫu I-864.

343703 top -
27. Tôi có một cơ sở kinh doanh. Tôi phải nộp giấy thuế cá nhân hay giấy thuế của cơ sở kinh doanh?
Bạn phải nộp giấy thuế cá nhân. Nhân viên lãnh sự chỉ nhận giấy thuế cá nhân vì cá nhân bảo lãnh cho những đương đơn xin visa di dân chứ không phải cơ sở kinh doanh.

343704 top -
28. Tôi làm thế nào để có thể xin lý lịch tư pháp ở một nước khác? Văn phòng Đại sứ quán hay Lãnh sự quán Hoa Kỳ có thể giúp tôi xin lý lịch tư pháp ở nước khác không?
Bạn nên liên hệ trực tiếp với công an ở nước mà bạn muốn xin lý lịch tư pháp. Nếu bạn gặp khó khăn trong việc liên hệ vói công an, bạn có thể liên hệ với Đại sứ quán hay Lãnh sự quán của nước đó tại Việt Nam để hỏi thăm thông tin về việc xin lý lịch tư pháp. Bạn cũng có thể liên hệ với Đại sứ quán hay Lãnh sự quán Việt Nam tại nước đó để nhờ họ thay mặt bạn liên lạc với công an. Đại sứ quán hay Lãnh sự quán Hoa Kỳ không thể giúp bạn xin lý lịch tư pháp ở nước khác.

343705 top -
29. Tôi phải làm gì để xin chuyển hồ sơ của tôi từ Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TPHCM đến một Đại sứ quán hay Lãnh sự quán Hoa Kỳ ở nước khác?
Để Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TPHCM chuyển hồ sơ của bạn cho một nơi khác, Đại sứ quán hay Lãnh sự quán Hoa Kỳ nơi nhận hồ sơ phải làm đơn xin Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TPHCM. Thí dụ, nếu bạn đang định cư ở thành phố Tokyo, Nhật Bản và nếu bạn muốn hồ sơ của bạn chuyển cho Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Tokyo thì bạn phải liên hệ với Đại sứ quán ở nơi đó. Nếu họ bằng lòng nhận hồ sơ của bạn, họ sẽ làm đơn cho Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TPHCM và nơi đây sẽ chuyển hồ sơ cho họ.

343706 top -
30. Tôi dự định kết hôn với một công dân Mỹ và qua Mỹ định cư. Tôi phải làm gì?
Nếu hai người dự định kết hôn bên Mỹ thì người công dân Mỹ phải nộp đơn I-129F cho Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ (USCIS) để bảo lãnh bạn theo diện K-1 (hôn phu/hôn thê). Sau khi USCIS chấp thuận đơn bảo lãnh, USCIS sẽ chuyển đơn cho Đại sứ quán hay Lãnh sự quán Hoa Kỳ có thẩm quyền. Về cơ bản, visa diện hôn phu/hôn thê cho phép bạn nhập cảnh vào Mỹ để kết hôn. Bạn phải kết hôn trong vòng 90 ngày sau khi đến Mỹ. Sau khi kết hôn xong, bạn phải nộp đơn cho USCIS để xin thay đổi tình trạng di trú. Trong thời gian này, bạn không được rời khỏi Mỹ cho đến khi hoàn tất tiến trình di dân và được chấp nhận cho thường trú tại Hoa Kỳ.

343707 top -
Visa di dân vào Mỹ - Câu hỏi thường gặp
1, 2, 3, 4

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Update
PayPal về email:
[email protected]


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image