.
Hướng dẫn điền Public Inquiry Form (Ask NVC)

Hướng dẫn điền Public Inquiry Form (Ask NVC)
VietDitru.com

Khi bạn có những vấn đề liên quan đến hồ sơ bảo lãnh định cư hiện đang thụ lý tại NVC, bạn muốn liên lạc với NVC để hỏi thăm tin tức, cập nhật thông tin, nêu những thắc mắc về hồ sơ, vv... hãy truy cập vào trang Public Inquiry Form này để gửi thư cho NVC: Ask NVC.

ImageMinh hoạ điền Public Inquiry Form

Để gửi thư đến NVC, bạn điền đầy đủ những thông tin trên form theo từng bước dưới đây:

NVC Case Number or USCIS Receipt Number:
Ghi Case Number hoặc số USCIS Receipt.
. Ví dụ: HCM2014123456 hoặc WAC0578654321

The Principal Applicant's full name:
Ghi đầy đủ Họ Tên Người Được Bảo Lãnh như được ghi trên Hộ chiếu (Passport)

The Principal Applicant's date of birth:
Ghi Ngày, tháng, năm sinh của Người Được Bảo Lãnh như được ghi trên hộ chiếu (theo dạng tháng/ngày/năm)
. Trường hợp, trên hộ chiếu không ghi ngày, bạn chọn ngày 01 của tháng.
. Trường hợp, trên hộ chiếu không ghi tháng, bạn chọn tháng 01 (January)

The Petitioner's full name:
Ghi Họ Tên đầy đủ của Người Bảo Lãnh

Who are you?
Người điền đơn là:
- Người bảo lãnh (Petitioner)
- Người được bảo lãnh (Principal Applicant)
- Luật sư (Attorney of record)
- Khác (Other)

Your email address:
Ghi chính xác địa chỉ email của bạn. NVC không thể gởi thư trả lời cho bạn nếu không có địa chỉ email này.
. NVC sẽ trả lời thư của bạn thông qua địa chỉ email này và sẽ có những hướng dẫn cụ thể theo từng trường hợp.

Your question: Câu hỏi của bạn:
Trong phần này, bạn chọn câu hỏi phù hợp với trường hợp của mình, bao gồm các câu sau đây:

ImageYour Questions

What is the status of my case?
Tình trạng hồ sơ của tôi thế nào?
. Dùng để hỏi hồ sơ sắp được mở chưa? Hoàn tất chưa? Có được xếp lịch phỏng vấn chưa?

How can I change my address?
Làm thế nào tôi có thể thay đổi địa chỉ?
. Dùng để thay đổi địa chỉ của NBL/NĐBL chính.

How can I change the Principal Applicant name or date of birth?
Làm thế nào tôi có thể thay đổi tên của NĐBL hoặc ngày, tháng, năm sinh của NĐBL?
. Dùng để đổi tên của NĐBL hoặc ngày, tháng, năm sinh của NĐBL khi có sai sót trong các giấy tờ mà NVC gởi cho bạn bị sai.

How do I add a child/spouse to my petition?
Làm sao tôi bổ túc con/chồng hoặc vợ của tôi vào hồ sơ?
. Dùng bổ túc thêm vợ/chồng/con vào hồ sơ.

Add or remove an agent/attorney
Thêm tên luật sư/người đại diện vào hồ sơ hoặc lấy tên luật sư/người đại diện ra khỏi hồ sơ.

I can't log in to pay my fees. What can I do?
Tôi không thể đăng nhập vào để đóng phí. Tôi phải làm gì?

Petitioner/Principal Applicant death certificate
Giấy chứng tử của NBL/NĐBL chính.
. Dùng để báo cho NVC khi NBL/NĐBL chính qua đời.

Principal Applicant wishes to/does not wish to adjust status
NĐBL muốn hoặc không muốn điều chỉnh tình trạng di trú.
. Dùng để báo NĐBL sẽ điều chỉnh hoặc không điều chỉnh tình trạng di trú tại Mỹ.

How can I request to have my interview scheduled at a different U.S.Embassy overseas?
. Yêu cầu đổi nơi phỏng vấn ở Đại Sứ Quán/Tổng Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ tại nơi khác.

How do I to file an I-601A waiver?
Làm thế nào tôi điền mẫu I-601A?
. Dùng trong các trường hợp NĐBL đã vi phạm luật di trú Hoa Kỳ.

How can I expedite the processing of my case?
Làm sao tôi có thể xin giải quyết sớm hồ sơ của tôi?

Can all my cases process together at post?
Tôi có thể xin giải quyết tất cả các trường hợp (HS) của tôi cùng một nơi ĐSQ/TLSQ Hoa kỳ?
. Dùng để yêu cầu xếp phỏng vấn cùng lúc, cùng nơi.

Can I transfer my fees from one case to the other?
Tôi có thể chuyển lệ phí từ hồ sơ này sang hồ sơ khác không?

Can I process electronically?
Tôi có thể tiến hành hồ sơ bằng cách gởi giấy tờ điện tử không?

Where do I send my form/document?
Tôi phải gởi mẫu đơn/giấy tờ đến đâu?

Question pertaining to form/documents.
Câu hỏi liên quan đến mẫu đơn/các giấy tờ.

My case has entered Termination. What can I do?
Hồ sơ của tôi bị ngưng giải quyết (bị hủy). Tôi có thể làm gì?

Change in status (petitioner naturalized; applicant has married/divorced, etc).
Thay đổi tình trạng (NBL có quốc tịch Mỹ, NĐBL kết hôn, ly dị v.v...)

My interview has been scheduled, but I have some questions. What do I do?
Tôi đã có lịch phỏng vấn nhưng tôi có vài thắc mắc. Tôi phải làm gì?

I would like to withdraw this application.
Tôi muốn hủy đơn bảo lãnh

I would like to change the priority date of this petition.
Tôi muốn đổi ngày ưu tiên của đơn bảo lãnh.

Complaints/Compliments regarding NVC staff or processing
Than phiền hoặc khen ngợi liên quan đến nhân viên NVC hoặc quá trình xem xét của NVC.

Request for return of original documents.
Yêu cầu NVC trả lại giấy tờ bản chính

Reports of fraud.
Báo cáo gian lận

Child Status Protection Act questions
Câu hỏi về CSPA

Invoice ID or Beneficiary ID
Câu hỏi về Invoice ID hoặc Beneficiary ID

Opt-out request: I want to stay in the F2B visa category rather than change to F1.
Yêu cầu giữ lại diện F2B, không chuyển qua diện F1.


Additional comments or questions not in the above list:
Ngoài các câu hỏi kể trên, còn có 1 khung text box để bạn có thể bổ sung thêm yêu cầu cụ thể cho trường hợp của mình, hoặc do trường hợp của bạn không tương ứng với những câu hỏi trong danh sách nêu trên. Tìm các mẫu thư thích hợp để bổ sung cho trường hợp của bạn tại đây: Mẫu Thư.

CAPTCHA Validation: Mã xác nhận.
Sau khi đã điền xong form, tiếp theo điền mã xác nhận vào khung (Type the text). Nếu muốn đổi mã khác do khó đọc, bấm vào nút vòng tròn (get a new challenger) để thay đổi mã xác nhận.

SUBMIT:
Sau khi đã điền đầy đủ các thông tin, mã xác nhận, nhớ kiểm tra lại các thông tin chính xác. Sau đó bấm vào nút SUBMIT để gửi thư đến NVC.

• Nếu muốn in form, chú ý bấm vào nút Print trước khi bấm nút SUBMIT.

• Nếu muốn xoá và khai lại form, bấm vào nút Reset Form.


------------------
Last updated Jan 24, 2018

572053 top -

Image
Image
I-130
Điền mẫu I-130I-864
Điền mẫu I-864
Điền mẫu I-864ADS-261
Điền mẫu DS-261DS-260
0. Introduction
1. Sign In - Đăng nhập
2. Getting Started - Bắt đầu điền đơn
3. Personal Information 1
4. Personal Information 2
5. Present and Previous Address Info
6. Mailing and Permanent Address Info
7. Family Information - Parents
8. Family Information - Spouse
9. Family Information - Previous Spouse
10. Family Information - Children
11. Previous U.S Travel Information
12. Work/Education/Training Info
13. Previous Work/Education/Training
14. Additional Work/Education/Training
15. Petitioner Information
16. Medical and Health Information
17. Criminal Information
18. Security Information 1
19. Security Information 2
20. Immigration Law Violations Info 1,2
21. Miscellaneous Information 1
22. Miscellaneous Information 2
23. Social Security Number Information
24. Review Personal, Address and Phone Info
25. Review Family Information
26. Review Previous U.S Travel Information
27. Review Work/Education/Training Information
28. Review Petitioner Information
29. Review Security and Background Information
30. Review Social Security Number Information
31. Sign and Submit
32. DS-260 Confirmation - Xác nhậnDS-160
0. Introduction
1. Getting Start
2. Application Information
3. Personal Information 1
4. Personal Information 2
5. Address and Phone Information
6. Passport Information
7. Travel Information
8. Travel Companions Information
9. Previous U.S.Travel Information
10. U.S.Point Of Contact Information
11. Family Information - Relatives
12. Family Information - Spouse
14. Family Information - Fiancé/Fiancée
15. Family Information - Former Spouse
16. Family Information - Children
17. Work/Education/Training Info
18. More Work/Education/Training Info
19. Security and Background - Part 1
20. Security and Background - Part 2
21. Security and Background - Part 3
22. Security and Background - Part 4
23. Security and Background - Part 5
24. Upload Photo & Confirm Photo
25. Review Address/Phone/Passport
26. Review Travel Information
27. Review Family Information
28. Review Work/Education/Training Info
29. Review Security/Background Info
30. Review Location Information
31. Sign and Submit DS-160
32. Confirmation DS-160 Form
33. Email DS-160 Confirmation
34. Session Timed OutUpdated Apr 22, 2017