.
Forum, Topic, Post - Cơ cấu diễn đàn
Cơ cấu diễn đàn

Một cách chung chung:
1. VietDitru gồm một hay nhiều diễn đàn (forums)
2. Mỗi diễn đàn (forum) gồm một hay nhiều đề mục (topics)
3. Mỗi đề mục (topic) gồm một hay nhiều bài (posts)

4. Mỗi forum, topic và post đều mang một số đặc thù gọi là ID (forumID, topicID và postID). PostID của mỗi post là con số mờ mờ ngay hàng cuối của post. PostID của post này là 260809.

5. Nếu bạn nhìn lên url (hàng chữ nằm trong ô đầu tiên của window) f=23, t=14010 hay p=123456. Đó là forumID, topicID và postID.

6. Trong trường hợp hàng url không có f= hay t=, bạn bấm reply thì các số này sẽ hiện ra trong khung đó.

260809 top -
URL

URL là cái hàng chữ (link) trong ô trên cùng của browser. URL của website mình có chữ vietditru.com, ngoài ra còn những chữ khác để chỉ trang đang hiển thị là trang nào.

Chung chung vietditru có 4 loại trang. Để ý nhìn sẽ phân biệt được.
1. Không có thêm chữ như Trang chủ.
2. Có chữ search.php như trang Bài mới
3. Có chữ viewforum.php như khi bấm một trong các diện di trú.
4. Có chữ viewtopic.php như trang [email protected] MUSIC.

Ngoài ra bao gồm trong url còn có 3 mẫu tự đặc biệt đứng trướng dấu = (dấu bằng) và theo sau là một con số. Thí dụ f=123.
- f để chỉ forum ID
- t để chỉ topic ID
- p để chỉ post ID

471109 top -

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Update
PayPal về email:
[email protected]


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image