.
Thư/Email: Xin NVC g/q hồ sơ sớm, chiếu theo đạo luật CSPA *
. Điền thông tin thích hợp vào những chữ màu xám.

Date (Ngày viết thư)


National Visa Center
Attn: WC
32 Rochester Ave.
Portsmouth, NH 03801-2909


Subject: Case number HCMxxxxxxxxxxDear Madam or Sir,

I am Mrs. (tên họ người được bảo lãnh chính), the principal applicant in the present case. On February 7, 2000, my father, Mr. (tên họ người bảo lãnh), filed I-130 for me.

By the present email, I would be grateful to you for expediting the visa processing for my family. Indeed, my daughter, Miss (tên họ), born on (ngày sanh, thí dụ June 10, 1986), has aged out. However, I do think she is still eligible to an immigrant visa according to the Child Status Protection Act (CSPA) because the approval date was August 14, 2000.

Please note the following information:

Petitioner’s full name: (Tên họ của người bảo lãnh)
Petitioner’s date of birth: (Ngày sanh của người bảo lãnh, mm/dd/yyyy)
Principal applicant’s full name: (Tên họ của người được bảo lãnh)
Principal applicant’s date of birth: (Ngày sanh của người được bảo lãnh, mm/dd/yyyy)

Thank you for your attention.

Sincerely yours,

(Tên họ của người được bảo lãnh chính)
(Địa chỉ)

Phone Number: (Số điện thoại)
Email: (Địa chỉ email)


3786 top -

*THÔNG TIN QUAN TRỌNG: Do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, từ ngày 19/3, Đại Sứ Quán và Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ sẽ ngừng phỏng vấn cấp xét thị thực. Toàn bộ lịch hẹn từ ngày 19/3 trở đi sẽ bị huỷ. Xem thông tin chi tiết

Image
Image