.
Mẫu thư xin hủy hồ sơ sau khi đơn bảo lãnh đã được chấp thuậ

[Tên họ của đương đơn]
[Địa chỉ của đương đơn]
Date (Ngày)


Consulte General of the United States
4 Le Duan
District 1
Ho Chi Minh City


Subject: Case Number (Số hồ sơ)


Dear Madam or Sir,

The present is to inform you that I wish to withdraw my case for the following reasons: (nêu lý do muốn hủy hồ sơ). Thus, I would be grateful you for granting my request.

Please take note of the following information about my petitioner and the undersigned.

Petitioner’s family name and given name(s): (Tên họ của người bảo lãnh)
Petitioner’s date of birth: (Ngày sanh của người bảo lãnh)

Applicant’s family name and given name(s): (Tên họ của người được bảo lãnh)
Applicant’s date of birth: (Ngày sanh của người được bảo lãnh)

Looking forward to hearing from you as soon as possible, I remain.

Yours truly,

[Chữ ký của đương đơn]
[Tên họ của đương đơn]__________________________________________________________

Nếu đơn còn ở National Visa Center thì đương đơn phải gửi thư cho National Visa Center ở địa chỉ:

National Visa Center
Attn: WC
31 Rochester Ave. Suite 200
Portsmouth, NH 03801-2915


420160 top -

Image
Image