.
Thư hỏi tình trạng hồ sơ ở Canadian High Commission

Object: File Number (Số hồ sơ)


Dear Madam or Sir;

As a principal applicant, I would be grateful to you for informing me about the status of my case. Indeed, I sent passports to you about [số tuần lễ] weeks ago. Since then, I have not received them back. One week after mailing passports to you, I received your request to send you a copy of my landing fee receipt and I responded on the same day.

Please take note of the following information about the sponsor and the principal applicant:

Sponsor’s full name: (Tên họ của người bảo lãnh)
Sponsor’s date of birth: (Ngày sanh của người bảo lãnh)

Principal applicant’s full name: (Tên họ của đương đơn chính)
Principal applicant’s date of birth: (Ngày sanh của đương đơn chính)

Looking forward to hearing from you as soon as possible, I remain.

Yours sincerely

[Tên họ của đương đơn chính]
[Địa chỉ của đương đơn chính]
[Số điện thoại của đương đơn chính]


393334 top -

*THÔNG TIN QUAN TRỌNG: Do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, từ ngày 19/3, Đại Sứ Quán và Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ sẽ ngừng phỏng vấn cấp xét thị thực. Toàn bộ lịch hẹn từ ngày 19/3 trở đi sẽ bị huỷ. Xem thông tin chi tiết

Image
Image