BAO SỨC KHOẺ MÀU NÂU xem chi tiết

 .
Hồ sơ F4 - HCM2009800041 - xuan huy
Kiểm tra tình trạng hồ sơ:
. Khi nào HS được mở?
. HS đã hoàn tất chưa?
. Có được xếp PV chưa?1. Gọi phone: (603)334-0700
. Chỉ có thể gọi vào giờ làm việc từ 7:00 AM đến 12:00 PM (Eastern time), từ thư hai đến thứ sáu, trừ ngày lễ.

. Khi gọi bạn sẽ gặp trực tiếp nhân viên NVC do đó không thể gọi hỏi thăm tin tức của HS nếu không phải là người bảo lãnh; người được bảo lãnh hay luật sư của hồ sơ. Do đó VietDitru KHÔNG thể gọi giúp bạn.


2. Dùng Mẫu Thư theo quy định của NVC
. Bấm: Public Inquiry Form để gởi NVC hỏi thăm tin tức.
. Cần hướng dẫn, bấm: Hướng dẫn điền Public Inquiry Form

.


Cho mình hỏi hồ sơ của mình như sau:
Priority date : 01/04/2006
Approval date : 16/09/2009
Số hồ sơ : Hồ sơ F4 - HCM2009800041
Nhờ các bạn xem đã được mở chưa?

Cảm ơn rất nhiều

612129 top -

Bạn phải hỏi NVC. Bạn đọc thông báo kiểm tra hồ sơ ở đầu trang này.

612131 top -
cảm ơn cochin nhiều

612156 top -

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Update
PayPal về email:
[email protected]


Chi phiếu gửi về:
Hoanh Ton
6879 Amherst St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image