.
Nhạc: Cách đặt tên file


Để thống nhất cách đặt tên file khi tải nhạc lên mạng.

1. File phải là mp3
2. Phải là mẫu tự không dấu, số và dấu gạch ngang "-" (không bất cứ mẫu tự nào khác kể cả space) Nhớ không có cả space nhé.

3. Mẫu tự đầu của chữ phải viết hoa
4. Gạch ngang không thể đứng đầu.


Thí dụ những tên đúng:
BaiKhongTenSo2-TCS.mp3
BaiKhongTenSo2-TCS-KL.mp3
DemKhongNgu03.mp3
1LanGiangDo-KhanhHa.mp3
E.mp3


Tên sai - Không chấp nhận
Chuyện Chúng Mình.mp3 (không được space, chữ có dấu)
Tinh_cuoi.mp3 (Có mẫu tự cấm)

342510 top -

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Update
PayPal về email:
[email protected]


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image