.
DS F3-2001 sau ngày 22/5/2001
1, 2, 3, 4, 5 ... 129 - bottom

Chào các ACE có HS sau ngày 22/5/2001;
Trước hết cám ơn bạn KhaLuan đã thống kê danh sách này. Đề nghị ACE nào có ngày PD sau ngày 22/5/2001 xin cập nhật vào nha.

No  Ngày PD  Nickname          Complete Nhận giấy PV   Ngày PV
===============================================================
01. 22/05/01 Longthao2002vn 06/11/09 29/03/10 11/05/10
02. 22/05/01 Thanhtam
03. 22/05/01 Thaola68 15/12/09 28/03/10 06/05/10
04. 23/05/01 Nhutnga xx/xx/xx 29/03/10 06/05/10
05. 23/05/01 Longtran xx/xx/xx 29/03/10 06/05/10
06. 23/05/01 Tnv04 28/09/09 29/03/10 06/05/10
07. 24/05/01 Namkhanh87
08. 24/05/01 Thuynhicong147 30/04/10 04/08/10 13/09/10
09. 25/05/01 GĐ Mytran xx/xx/xx 28/03/10 17/05/10
10. 25/05/01 Cngd1bcc
11. 25/05/01 RickyHo xx/xx/xx xx/xx/10 xx/xx/10
12. 25/05/01 GĐ HocPham xx/xx/xx 29/03/10 05/05/10
13. 29/05/01 Lequyrau 03/12/09 29/03/10 11/05/10
14. 29/05/01 Vutuankt 14/05/10
15. 30/05/01 Baouyen11 20/11/09 xx/xx/10 xx/xx/10
16. 30/05/01 Lis123 20/11/09 28/03/10 12/05/10
17. 31/05/01 Manhcương 11/01/10 xx/xx/10

----------------------------------------------------------------------------
01. 01/06/01 Lybui89 07/10/09 xx/xx/10 05/05/10
02. 01/06/01 Chau
03. 06/06/01 Nicolas 08/01/10 29/03/10 17/05/10
04. 06/06/01 Cường Huỳnh 24/09/09 29/03/10 12/05/10
05. 07/06/01 Beti xx/xx/xx 28/03/10 05/05/10
06. 07/06/01 Daophuongquyen 20/11/09 xx/xx/10 xx/xx/10
07. 07/06/01 Đào Kim Thi 08/02/10 xx/xx/10 xx/xx/10
08. 07/06/01 Baoyen
09. 07/06/01 Ngocduy
10. 07/06/01 Nguyen giang ngac
11. 07/06/01 Nguyen giang Tan
12. 09/06/01 nova xx/xx/xx 30/04/10 07/06/10
13. 11/06/01 Hoanga 15/12/09 01/05/10 09/06/10
14. 11/06/01 Luongdt
15. 11/06/01 caybanglang xx/xx/10 01/05/10 08/06/10
16. 13/06/01 Theanhlx2006 13/01/10 xx/xx/10 xx/xx/10
17. 14/06/01 KhacVinh 16/12/09 01/05/10 01/06/10
18. 14/06/01 Trunghai 18/12/09 01/05/10 09/06/10
19. 16/06/01 anhtuan20052005
20. 19/06/01 DongTuyet 02/12/09 01/05/10 08/06/10
21. 19/06/01 Maituyet 18/12/09 xx/xx/10 xx/xx/10
22. 19/06/01 Thutrang 01/12/09 xx/xx/10 xx/xx/10
23. 19/06/01 Sonha 01/12/09 xx/xx/10 xx/xx/10
24. 19/06/01 Dmtp2009 21/10/10 27/05/10 09/07/10
25. 22/06/01 rockytu xx/01/10 27/05/10 28/07/10
26. 25/06/01 Ngatran08
27. 26/06/01 Hoanguyen xx/01/10 xx/xx/10 xx/xx/10
28. 26/06/01 Cô Hoanguyen
29. 26/06/01 Alada72 08/10/09 xx/xx/10 xx/xx/10
30. 26/06/01 lyta xx/11/09 29/05/10 07/07/10
31. 27/06/01 Michelkhuu4 xx/01/10 14/11/09 26/07/10
32. 27/06/01 nhockpr0 18/11/09 27/05/10 07/07/10
33. 27/06/01 Taodoc
34. 27/06/01 Thanhlam100587
35. 28/06/01 thuy6346 08/01/10 29/06/10 17/08/10
36. 29/06/01 Romeo 15/03/10 29/06/10 24/08/10
37. 29/06/01 hiepvinhvnn xx/xx/10 28/05/10 01/07/10
38. 30/06/01 uyentran 01/09/10
---------------------------------------------------------------
01. 01/07/01 Lehieu 13/12/10
02. 05/07/01 AnhkhoaDN 03/02/10 29/06/10 11/08/10
03. 05/07/01 Maytim
04. 06/07/01 Vanhla 23/05/10 28/06/10 25/08/10
05. 06/07/01 Mongtuyen
06. 06/07/01 baoyen207 xx/xx/10 04/08/10 08/09/10
07. xx/07/01 Fiolynnphan 17/03/10 07/07/10 03/08/10
08. 10/07/01 Nhattruong1173
09. 14/07/01 Thaihoa
10. 16/07/01 Tam68
11. 16/07/01 Duthadana6001 05/03/10 xx/xx/10 xx/xx/10
12. 16/07/01 phatnguyen123 03/09/10 xx/xx/xx xx/xx/xx
13. 16/07/01 drvo xx/xx/10
14. 18/07/01 Miumiu
15. 19/07/01 Hieu1966 16/03/10 29/06/10 17/08/10
16. 20/07/01 Anhnht
17. 20/07/01 Tuanhoang xx/xx/10 28/05/10 01/07/10
18. 20/07/01 tuancaukho 09/07/10 19/11/10 04/11/10
19. 22/07/01 Huathanh 28/01/10 xx/xx/10 xx/xx/10
20. 23/07/01 BEHUEHY 03/03/10 06/07/10 23/08/10
21. 26/07/01 Calinho123 03/06/10 29/06/10 03/08/10
22. 26/07/01 quachtieumuoi 05/02/10
23. 26/07/01 phucmai xx/xx/10 01/07/10 23/08/10
24. 27/07/01 Vuanhtt
25. 27/07/01 Lieuvh 18/02/10 29/06/10 04/08/10
26. 30/07/01 Anhhongluong xx/xx/10 xx/07/10 09/08/10
27. 30/07/01 Penguin711119 18/01/10 29/05/10 27/07/10
--------------------------------------------------------------
01. 01/08/01 Phuongpham
02. 03/08/01 Binlieu xx/xx/2010 29/06/2010 02/08/2010
03. 03/08/01 Hiennguyen
04. 03/08/01 Namphuong18565 25/03/2010 xx/xx/2010 xx/xx/2010
05. 03/08/01 thanhson123 29/03/2010
06. 08/08/01 LeHoan xx/xx/2010 29/08/2010 25/08/2010
07. 08/08/01 Phương
08. 09/08/01 cuhiep4780 10/06/2010
09. 09/08/01 Khoaphamusa
10. 09/08/01 Ngkimkhuong
11. 10/08/01 Maianh 17/01/2010 xx/xx/2010 xx/xx/2010
12. 13/08/01 Phannguyenngocphuong
13. 13/08/01 tantoan01
14. 13/08/01 phuongtuyen2011 01/03/2011
15. 14/08/01 Emgaisg 25/01/2010 27/05/2010 xx/xx/2010
16. 14/08/01 rihanna 30/01/2010 29/06/2010
17. 15/08/01 Kieuphuong 29/03/2010 29/06/2010 09/08/2010
18. 15/08/01 Hhtt
19. 15/08/01 Tranloc
20. 16/08/01 Tridung 09/04/2010 04/08/2010 14/09/2010
21. 16/08/01 Phuongpham 22/01/2010 xx/xx/2010 xx/xx/2010
22. 16/08/01 diemphuong892004 xx/xx/xxxx 27/05/2010 28/07/2010
23. 17/08/01 Xay xx/xx/20xx xx/xx/2010 xx/xx/2010
24. 20/08/01 Phieuphong 12/04/2009 29/06/2010 12/08/2010
25. 20/08/01 Lienngoc xx/xx/20xx xx/xx/2010 xx/xx/2010
26. 20/08/01 Mymy 29/01/2010 xx/xx/2010 xx/xx/2010
27. 20/08/01 lienvo66 01/07/2010
28. 20/08/01 quocanh 28/09/2010
29. 21/08/01 Aliz 05/02/2010 xx/xx/2010 xx/xx/2010
30. 21/08/01 Thoaivu 03/02/2010 01/07/2010 02/08/2010
31. 21/08/01 Shayla
32. 21/08/01 zelda131292 03/02/2010 06/07/2010 02/08/2010
33. 22/08/01 Ngô Quang Hưng 22/01/2010 xx/xx/2010 xx/xx/2010
34. 23/08/01 ThuyChi 10/02/2010 xx/xx/2010 xx/xx/2010
35. 23/08/01 NgocThuy 26/06/2010 03/09/2010 25/10/2010
36. 23/08/01 tlmyngoc 27/08/2010
37. 24/08/01 Ngocanh
38. 24/08/01 LanCom 29/01/2010 29/06/2010 09/08/2010
39. 24/08/01 Sean_nguyen90
40. 24/08/01 Duyquangluong xx/xx/2010 29/06/2010 12/08/2010
41. 24/08/01 Beeef1510
42. 27/08/01 Dantruongpro
43. 27/08/01 Datnguyen 20/01/2010 04/08/2010 15/09/2010
44. 27/08/01 quanchuong 29/04/2010 04/08/2010 22/09/2010
45. 28/08/01 Nguyendinhthaison
46. 30/08/01 Quan
47. 30/08/01 luciephuong 08/09/2010
48. 31/08/01 HoangPhuong 19/01/2010 27/05/2010 27/07/2010
49. 31/08/01 Dongtamthitran
50. 31/08/01 Trungduong09 25/05/2010 03/09/2010 13/10/2010
51. xx/08/01 Daivinhtran 19/01/2010 xx/05/2010 28/07/2010
52. 31/08/01 quoctam69
53. 31/08/01 hangkim 06/03/2010 29/06/2010 24/08/2010
54. 31/08/01 hưudungvt xx/xx/2010 29/08/2010 27/08/2010
----------------------------------------------------------------
01. 04/09/01 Duongngoctuan
02. 04/09/01 Hoangquochuan 06/03/2010 28/06/2010 23/08/2010
03. 04/09/01 Lilmonk
04. 07/09/01 Ngomaiise 05/02/2010 29/06/2010 6/08/2010
05. 07/09/01 Ngô Quang Chương 15/01/2010 xx/xx/2010 xx/xx/2010
06. 07/09/01 kopenguyen 03/04/2010 07/08/2010 08/09/2010
06. 08/09/01 Khongco123
07. 10/09/01 Thatquang
08. 10/09/01 Lollipop
09. 10/09/01 Love
10. 10/09/01 cmd
11. 11/09/01 RAINBOW 12/10/2010 04/10/2011 02/11/2011
12. 12/09/01 quochoa123
13. 13/09/01 Thanhchi 18/02/2010 09/06/2010 19/08/2010
14. 13/09/01 intelligent2010 07/06/2010 03/09/2010 20/10/2010
15. 14/09/01 Tuanf3hcm2009533180
16. 14/09/01 nguyendangluu 14/10/2010
17. 17/09/01 Yvaineho 18/02/2010 09/06/2010 24/08/2010
18. 17/09/01 Anh123
19. 17/09/01 Xiangyun 24/03/2010 29/06/2010 10/08 2010
20. 17/09/01 Phuc030908 22/02/2010 29/06/2010 10/08/2010
21. 17/09/01 Chú Phuc030908 03/02/2010 29/06/2010 10/08/2010
22. 18/09/01 Nangsaigon
23. 19/09/01 Trihuynh 21/01/2010 xx/xx/2010 xx/xx/2010
24. 19/09/01 TheGunner1995 10/09/2010 06/09/2011 03/10/2011
25. 21/09/01 HenRyNguyen 10/06/2010 03/09/2010 3/10/2010
26. 21/09/01 RoseKnight
27. 21/09/01 eceoeo 11/01/2011
28. 24/09/01 Sky xx/xx/xxxx 03/09/2010 13/10/2010
29. 24/09/01 Thesea
30. 26/09/01 quynhtram 03/11/2010
31. 27/09/01 Tieuthupipi_lovely
32. 27/09/01 Trung123 27/01/2010 xx/xx/2010 xx/xx/2010
33. 28/09/01 Ngocduy1232003 19/02/2010 29/06/2010 20/08/2010
34. 28/09/01 Muadalat
-------------------------------------------------------------
01. xx/10/01 Ducha
02. 01/10/01 Tunga
03. 01/10/01 Ducmp
04. 01/10/01 vuthanhthuy102 07/04/2010
05. 02/10/01 trangduong1510 21/04/2010 04/08/2010 20/09/2010
06. 03/10/01 Tuannguyen03102001 17/03/2010
07. 03/10/01 TrieuNguyen 01/09/2010
08. 04/10/01 minh_tien 22/04/2010 07/07/2010 16/08/2010
09. 04/10/01 SadNot 09/07/2010 10/10/2010 17/11/2010
10. 05/10/01 Huyhoang09 03/06/2010 01/09/2010 19/10/2010
11. 05/10/01 GĐ Huỳnh Hiệp 15/12/2010 xx/xx/2010 xx/xx/2010
12. 05/10/01 Nguyenanhnhatchip 30/09/2010
13. 09/10/01 Anhhuynh xx/xx/20xx xx/xx/2010 xx/xx/2010
14. 09/10/01 tamtam 15/03/2010 29/06/2010 05/08/2010
15. 18/10/01 christnguyen 24/03/2010 29/06/2010 25/08/2010
16. 21/10/01 tracychu1910 19/04/2010 03/08/2010 16/09/2010
17. 21/10/01 hoangcp
18. 22/10/01 Chubeengai xx/xx/2010 29/06/2010 12/08/2010
19. 24/10/01 trươngquocbao 26/03/2010
20. 24/10/01 Nguyentantrung 30/03/2010 29/08/2010 04/08/2010
21. 26/10/01 GĐ Tamchi 06/01/2010 xx/xx/2010 xx/xx/2010
22. 26/10/01 11/08/2010
23. 26/10/01 Thaison 22/02/2010 29/06/2010 03/08/2010
24. 26/10/01 Hienkhanh 26/01/2010 29/06/2010 03/08/2010
25. 29/10/01 Hosof3khaluan 22/01/2010 29/06/2010 05/08/2010
26. 29/10/01 lethibetam 08/12/2010
27. 30/10/01 Vylinh 12/05/2010 04/08/2010 27/09/2010
28. 31/10/01 Annyle xx/xx/2010 04/08/2010 14/09/2010
29. 31/10/01 Hungvan856
30. 31/10/01 ThaiDuy 13/05/2010 04/08/2010 27/09/2010
------------------------------------------------------------

01. xx/11/01 DucHa
02. 03/11/01 Trang0127
03. 05/11/01 Baohan1 26/04/2010 04/08/2010 21/09/2010
04. 06/11/01 Vungocoanh 29/01/2010 xx/xx/2010 xx/xx/2010
05. 06/11/01 Vuhoang61 02/02/2010 29/06/2010 05/08/2010
06. 08/11/01 Hoahong023
07. 08/11/01 minhchi
08. 08/11 01 mainguyen1212 17/06/2010 04/08/2010 01/09/2010
09. 09/11/01 vutram
10. 13/11/01 Txv00
11. 13/11/01 Nguyen325
12. 13/11/01 Nht_Lousiana
13. 13/11/01 myhuyen 01/04/2010 29/06/2010 17/08/2010
14. 16/11/01 oeoe
15. 19/11/01 Vienpooh
16. 19/11/01 te261 xx/xx/xxxx xx/xx/xxxx 10/08/2010
17. 20/11/01 Nguyenthong85
18. 21/11/01 nezplay 01/12/2010
19. 21/11/01 huynhthanhvi 11/02/2011
20. 21/11/01 ngtran 16/12/2010
21. 23/11/01 phamhunguy 06/01/2010 29/06/2010 02/08/2010
22. 23/11/01 danthanh xx/09/2010
23. 26/11/01 Ngocngan
24. 26/11/01 Bephuong 24/02/2010 29/06/2010 26/08/2010
25. 26/11/01 kimtuthap
26. 27/11/01 bopbiphan 12/04/2010 04/08/2010 28/09/2010
---------------------------------------------------------------
01. 01/12/01 Cstock 06/04/2010 04/08/2010 08/09/2010
02. 01/12/01 vinhhung 11/05/2010 29/06/2010 18/08/2010
03. 03/12/01 Haiyen 12/07/2010 10/10/2010 08/11/2010
04. 04/12/01 MNguyen
05. 06/12/01 Nguyentung090807 04/06/2010
06. 06/12/01 Ngando291 04/05/2010 04/08/2010 23/09/2010
07. 07/12/01 Laitrinh
08. 07/12/01 fullnguyen 02/04/2010 29/06/2010 18/08/2010
09. 12/12/01 VoThu 02/03/2010
10. 12/12/01 VoThiHong 02/03/2010
11. 08/12/01 Dongthuannguyen
12. 10/12/01 Tranvu02 23/02/2010 29/06/2010 20/08/2010
13. 12/12/01 Blackbirdsr71 25/03/2010 xx/xx/2010 xx/xx/2010
14. 17/12/01 Thuan dong Nguyen
15. 17/12/01 rachelnguýen1983 xx/xx/1010 19/06/2010 05/08/2010
15. 18/12/01 thanhthuy 09/03/2010 29/06/2010 05/08/2010
16. 19/12/01 cykeyvo xx/xx/2010 30/06/2010 03/08/2010
17. 26/12/01 Hoahoapc
18. 27/12/01 Jolie xx/xx/2010 28/06/2010 17/08/2010
19. 27/12/01 hothanhxuanvn 13/12/2010
20. 28/12/01 Tqtuan602 19/02/2010 30/06/2010 06/08/2010
21. 28/12/01 tqthang409 26/04/2010 30/06/2010 06/08/2010
22. 31/12/01 baohuy1 06/04/2010 10/08/2010 09/09/2010
=====================================================

ACE nào có tên trong DS này, nếu chưa đúng ngày P/D và nickname, xin vui lòng ghi bổ sung cho Tôi điều chỉnh cho đúng. HS nào đã complete cũng xin báo để GĐ F3 sau 22/5/2001 cùng chia vui.
Thân ái.
------
DS này có tổng cộng 244 người và được cập nhật ngày 07/10/2011.

Các ACE nhận được giấy PV, xin vui lòng cung cấp thông tin. Xin cám ơn.


53533 top -

Thân chào các bạn
mình cũng là F3 6/6/01 đây cho mình tham gia với mình đang ở TP HCM nè có tin gì thông báo cho cả nhà vui chung với nha
Thân chào ,chúc tất cả may mắn

53724 top -
Chào các bạn
Hồ sơ của mình là 23-5-01. Mình hiện ở Tân Bình HCM , xin được làm quen với các bạn
Hồ sơ của mình bị miss đang gửi lại DS-230. Chúc mọi người cuối tuần vui và gặp nhiều may mắn.

53736 top -
Hồ sơ nhà con có PD 31/10/2001 mà chưa thấy thông tin gì hết. Nghe thông tin là hồ sơ t11 đã mở rồi con nôn nao lắm , hem biết có ai được mở hồ sơ từ t10 trở về sau nữa không? Các cô chú nào có hồ sơ t10 đã được mở thì post lên cho con mừng với nha.

Thân !!!

53867 top -

Chào các bạn!
Cho mình làm wen với, hồ sơ của mình ngày 29/10 chua thấy gì mà sao tháng 11 đã có vậy.

53997 top -

54086 top -
Hồ sơ của tôi F3 có PD 24/05/2001. Mong được tham gia cùng các bạn.

56263 top -

các AC cho e tham gia với, hs e có PD 21/08/2001 mà vẫn đang trông chờ mỏi mòn đây.

56373 top -
TH dự đoán lịch visa tháng 2/2010 trở về sau sẽ tăng, vì đến tháng 1/2010 sẽ có một số hồ sơ có PD từ tháng 11/2001 trở về trước sẽ được complete, nếu từ nay đến cuối tháng gửi đây đủ hồ sơ cho NVC.

61941 top -
Mình cũng có chung suy nghĩ với Trihuynh, hy vọng tháng 2 sẽ quét hết tháng 6/2001. Mình 26/6 hihi, còn Trihuynh đã mở hồ sơ chưa vậy, hình như Trihuynh là tháng 9/01 thì phải.

61945 top -

Chào các bạn!
Hồ sơ của mình F3 23-05-2001.
Complete 28-09-2009.
Hân hạnh được làm quen với các bạn.
Mình ở TP.HCM
Thân

61980 top -
Chào các bạn,
Mình tham gia hội này luôn nha. Mình ở TPHCM
Priority date: 24-10-2001
Đã đóng USD 70 + USD 400 cho 3/5 thành viên. Còn 2 con trên 21 tuổi đang khiếu nại CSPA, chờ được bổ sung tên vào thư mời phỏng vấn

62054 top -
Xin chào cả nhà! Cho cháu tham gia cho vui với mà PD cũa cháu là 17/1/2001 HCM 2002803030 chắc có lẽ do luật sư ở bên mỹ đã làm chậm trễ...ko biết đã complete chưa? tới giờ chưa có tin tức gì hết hix buồn ghê! Chúc cô chú ăn tết vui vẽ, Thân chào

65038 top -

Hi anh Trihuynh và anh Lieuvh !
Như vậy là dự đoán của các anh có lẽ đã trở thành hiện thực rồi đó ! Mình nghĩ VB sẽ tăng nhanh và những HS có PD từ tháng 11/2001 trở về trước sẽ complete cũng nhanh vì sáng nay các HS có PD 12/2001 đã mở đồng loạt cùng một lúc rùi !!!

65140 top -
Theo TH, Lịch Visa tháng tới của F3 có lẽ "Vũ như cẩn" vì đến giờ này mà chẳng thấy hồ sơ nào của F3 sau 22/05/2001 có lịch phỏng vấn trong tháng 2/2010 cả. Tháng 12 có nhiều ngày lễ lớn nên tốc độ xét duyệt hồ sơ của NVC cũng bị chậm lại. Hy vọng các tháng sau sẽ có lịch phỏng vấn đồng loạt cho các hồ sơ còn lại có ngày ưu tiên trong năm 2001.

65189 top -
DS F3-2001 sau ngày 22/5/2001
1, 2, 3, 4, 5 ... 129

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Update
PayPal về email:
[email protected]


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image